Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Steinslandssåto i Ølen

På fjellet Steinslandssåto i Ølen i Hordaland ligg ei bygdeborg.

Den er ikkje lett tilgjengeleg for folk, og det var kanskje og meininga! På tre sider er det bratte stup, berre på den eine sida er det mogleg å koma seg nokolunde lett opp. Derfor var det naudsynt for folk å byggje ein mur for å gjere denne tilkomsten vanskelegare. No er muren rasa saman, men framleis kan han sjåast som ein lang steinhaug.

Innanfor muren ligg ei røys med stein. Han som undersøkte røysa, trur dette kan ha vore stein som er samle for å ha som kastestein, dersom fiendar skulle prøve å ta seg opp i borgen.

På toppen av knausen er det to flate parti. Her finst det ruiner etter seks hus. Det tyder på at det kunne vere mange menneske her på same tida

Her er og eit oppkome med vatn, så dei kunne bu her ei god stund!