Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Ikkje ta noko med deg!

Alle funn og funnstader frå forhistoria og mellomalderen er freda. Det tyder at ingen har lov til å grave eller forstyrre staden. Dersom du besøker ein gravhaug, ein buplass eller eit steinbrot frå denne tida må du ikkje ta med deg noko derifrå dersom du skulle finne noko. Du må heller ikkje grave i jorda eller gjere andre ting som kan øydelegge det som ligg der. Dersom du finn noko som du trur kan være frå gamal tid, må du la det ligge og heller ta kontakt med arkeologen i Fylkeskommunen eller med Bergen Museum.