Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Tidstavle

Fortida er lang. Me reknar med at dei fyrste menneska kom til landet vårt mellom 10 000 og 8000 år før Kristus.

Det har skjedd mykje med folka og samfunnet sidan det. Arkeologen har delt den lange fortida inn i periodar. Først kjem steinalderen, så bronsealderen og til sist jernalderen.

Denne tidstavla viser nokre av dei funna som er typiske for kvar einskild periode.