Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Registrering og forundersøking

Det første arkeologen gjer når dei får melding om at nokon planlegg å byggje vegar, hus eller liknande, er å registrere. Det vil seie å granske om det finnast spor frå forhistorisk tid der dei skal begynne å byggje.

Det gjer dei ved å leite i overflata eller å grave seg ned i bakken med spade på leit etter funn. Av og til trengst det gravemaskin for å fjerne stein eller tjukke lag med torv som har lege seg oppå dei gamle bustadene.

All jorda arkeologen grev opp, vaskar dei i vatn gjennom ei rist. Det kallast eit "såld". Då renn jorda bort, og nede i såldet ligg steinane att. Då er det lettare å finne gjenstandane frå forhistorisk tid.

Kanskje finn dei enden på eit hus eller kanskje det berre ser slik ut. Då er det lurt å granske litt nærare før ein planlegg ei stor utgraving. Arkeologen grev litt meir for å verte sikre på kva det er dei har funne. Ei slik lita utgraving kallar dei ei forundersøking.