Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Konservering.

Funna kan vere så øydelagde når dei kjem inn til museet at ein mest ikkje vågar røre dei. Særleg er det funn laga av bein, horn, skinn, rav, tre, jern og anna metall som kan vera øydelagde. Då må dei konserverast. Det vil seie at funna vert behandla på spesielle måtar slik at dei ikkje går meir i stykker.

Musea har eigne folk som er spesialistar på å redde slikt materiale.