Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Magasin.

Når funna kjem inn til museet vert dei lagde i esker på rett plass slik at dei er lette å finne att om dei skal synast fram på ei utstilling eller nokon vil arbeide vidare med funna.

Det er viktig å lage gode lister over alle funna i eit museum. Alle funn får sitt eige nummer. Du kan sjølv sjå på lista over funna i Bergen Museum.

Her ser du at i vårt museum får funna bokstaven B framfor seg. Det tyder at funnet høyrer til i Bergen Museum. Alle funna som står oppførde i Tilvekstkatalogen ligg i skåpa inne i magasinet på Bergen Museum.

Kanskje veit du om eit funn frå din kommune du vil prøve å finne i Tilvekstkatalogen?