Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Etterarbeid

Når utgravinga er ferdig , starter arbeidet med å vaske funn, merke kvart einskild funn med nummer, skrive dei inn på data, sende kol og jordprøver til laboratorium og mykje anna.

Når alt dette er ferdig kan arkeologen starter å skrive om det dei har funne. Noko av det viktigaste for ein arkeolog å vite er kor gamalt funna er. For å finna ut av det, har arkeologen fleire metodar og hjelpemiddel til rådvelde.

Dei kan bruke, typologi, stratgrafi, strandlineforskyving og C14 - datering.