[Lenke til startside]

 

NOVA

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. Instituttet har som formål å drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger knyttet til livsløp, levekår og livskvalitet samt til velferdssamfunnets tiltak og tjenester. NOVA er et statlig forskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Administrativt er instituttet underlagt Kunnskapsdepartementet.
Internasjonal migrasjon og dens konsekvenser for mottaker- og avsendersamfunnene er i dag blant de store samfunnsspørsmål. Utfordringen er å finne veier som fører til gode måter å håndtere migrasjon, mangfold og forskjellighet på, og å studere prosesser som kan virke inkluderende eller ekskluderende i forhold til ulike grupper i samfunnet. NOVAs faglige tyngdepunkt på migrasjonsfeltet ligger i empirisk kunnskap om migrasjon, og om relasjoner mellom migranter og minoriteter og det norske samfunnet. Forskergruppa på området, Gruppe for migrasjon og minoriteter, representerer i dag en slik kunnskapsbase knyttet til en rekke minoritetsgrupper med innvandringsbakgrunn, til nasjonale minoriteter og til flerkulturelle ungdomsmiljøer. Gruppa er særlig opptatt av:

  1. transnasjonale og komparative tilnærminger
  2. å studere samspillet mellom posisjoner og maktdimensjoner forbundet med f.eks. kjønn, seksualitet, sosial klasse, livsløp, religion, nasjon og etnisitet for tilgang til ressurser i vid forstand
  3. å videreutvikle den kvalitative forankringen som utgjør gruppas metodiske og teoretisk felleskap. Denne forankringen har fokus på relasjoner og samhandling i kontekst og  vektlegger kombinasjoner av intervju og observasjon.

Migrasjons- og minoritetsforskning foregår imidlertid også innenfor andre forskningsgrupper ved NOVA, der hovedtyngden ligger på forskning om eldre med innvandringsbakgrunn, ungdom og eksklusjonsprosesser og unge med funksjonshemninger. NOVA’s store kvantitative undersøkelser innen barne(verns)- og ungdomsforskning gir i tillegg gode data om levekår for minoriteter i Norge.

Les mer om NOVA på deres hjemmesider