[Lenke til startside]

 

 
 
Arkiv:

 

Forskningsprosjekter

Prosjektene er listet i alfabetisk rekkefølge.

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag. Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet.

Sted: ISF

Arvelige tilstander, inngifte og genetisk veiledning: Oppfatninger, dilemmaer og utfordringer for norsk-pakistanere og norsk helsepersonell

Sted: NAKMI

Barn som medborgere og 'barnets beste' - en utfordring for moderne demokratier

Sted: Norsk Senter for Barneforskning, NTNU

Bedret krysskulturell kommunikasjon i medisinsk nødmeldetjeneste (113) "AMKprosjektet"

Sted: NAKMI

Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i regionale arbeidsmarkeder?

Sted: ISF

Citizenship ceremonies – an analysis of participation and participants

Sted: FAFO

CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge

Sted: UiO

Desentraliserte mottak for asylsøkere og mulige konsekvenser for bosetting

Sted: NIBR

Diasporas for Peace (DIASPEACE)

Sted: PRIO

Diskrimineringens art og omfang. Prosjekt og dokumentasjon om situasjonen i Norge

Sted: ISF

Educational pathways of minority youth: Intersections of gender, class and ethnicity

Sted: NOVA

Eldre innvandrere - tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet
Sted: NOVA
Eldre med minoritetsbakgrunn og det sivile samfunn: Mening i og forutsetninger for deltakelse

Sted: HiO

Emerging Patterns of East-West Migration

Sted: FAFO

Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet

Sted: NIBR

Etniske minoritetskvinner og sysselsettingstiltak

Sted: HiO

Etterkommere av innvandrere – bolig og bostedsmønster

Sted: NIBR

EUMARGINS

Sted: UiO

EUMOBILITY-NET

Sted: Agderforskning

Evaluering av ny handlingsplan mot tvangsekteskap

Sted: ISF

Evaluering av Mangfoldsåret

Sted: NIBR

Evaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn i statlige virksomheter

Sted: ISF

Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place.

Sted: Sosialantropologisk institutt, UiO

EXHIBITING EUROPE: Politics of Display: Migration, Mobilities, and the Borders of ‘Europe’

Sted: Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU

Family practices and gender equality

Sted: FAFO

Flyttingers og boligmarkedets betydning for befolkningsutvikling i storbyene

Sted: NIBR

Forskningsbasert evaluering av "Nattergalen"

Sted: NOVA

Forskningsoppfølging av ”Global Future - Talentmobilisering av innvandrere med høyere utdanning”

Sted: UiT

Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst
Sted: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective (FORMULA)

Sted: FAFO

Friluftsliv i Endring

Sted: NINA – Norsk Institutt for naturforskning

Følgeevaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse

Sted: Oxford Research

Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions
Sted: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

General evaluation of the au pair scheme and assessment of the effects of the changes in regulations introduced Autumn 2007

Sted: FAFO

Global care workers in the Norwegian welfare state: Care chains, intersectionality and social capital

Sted: NOVA

Going Home to Fight? Explaining Refugee Return and Violence

Sted: PRIO

How to live irregularly in Norway. A qualititativ study of the living conditions of irregular migrants

Sted: FAFO

Hvordan utfordrer mangfoldssamfunnet de sosialfaglige utdanningene (barnevernpedagog-, sosionomutdanning og velferdsstudiet)?

Sted: HiO

Hvorfor velger asylsøkere Norge? Internasjonale, nasjonale og menneskelige apekter ved asylankomster

Sted: ISF

Ideas and the Evolution of the ’Fifth Freedom’: Researcher Mobility in the European Research Area

Sted: ARENA – Centre for European Studies, UiO

Identifisering av sårbare grupper blant asylsøkere i Norge og EU - en komparativ studie

Sted: ISF

Imagining Europe from the outside (EUMAGINE)

Sted: PRIO

Immigration, training and an inclusive labour market

Sted: FAFO

Informal child migration in Europe

Sted: Dept. of social anthropology, UiO

Innvandrere og boligmarkedet

Sted: NOVA

Innvandreres bruk av fastlegeordningen - Hva skiller innvandrere og norskfødte personer ved bruk av fastlegeordningen?

Sted: NAKMI

Integration and social participation among foreign women married to Norwegian men

Sted FAFO

Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organizations

Sted: ISF

Internasjonalisering av arbeidsmarkedet

Sted: Agderforskning

Krysningspunkter - Likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk

Sted: ISF

Labour market integration of non-western immigrants - identifying policies that work

Sted: ISF

Manoeuvering in hybrid health care organizations

Sted: NOVA

Microanalysis of medical encounters between migrant patients and Norwegian health workers

Sted: NAKMI

Minoritetsjenter som bryter ut. Om unge minoritetskvinners livssituasjon og psykiske helse etter brudd med familien

Sted: ISF

Mobility of labour and services in the enlarged Europe

Sted: FAFO

Multidimensional equality - Legislative reforms and judicial practices

Sted: ISF

Nordic Welfare States and the dynamics and effects of ethnic residential segregation

Sted: NIBR

Nye familiekulturer: Kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming

Sted: ISF

Pengeoverføringer fra innvandrere i Norge/Remittances from Immigrants in Norway (RIN)

Sted: PRIO

Policy på vold mot minoritetskvinner i Norge, Sverige og Danmark: På siden av eller del av mainstream?

Sted: ISF

Polish labour immigrants’ health. Quantitative and qualitative study of Polish immigrants in Oslo

Sted: NAKMI

Politikken som arena for integrasjon: Politisk deltakelse og representasjon av innvandrere i Norge

Sted: ISF

Prostitution, gender and migration - PROGEMI

Sted: Rokkansenteret

Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds – A study of depressive symptoms and bullying

Sted: Senter for Adferdsforskning, UiS

Public Policy and the Labour Market Attachment of Different Households

Sted: ISF

Recruitment of high-skill labour from Third Countries; regulations, strategies and realities

Sted: FAFO

Remittances from immigrants in Norway
Sted: Institutt for fredsforskning, PRIO

Språkstimulering for flerspråklige barn i barnehagen

Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane

Statsborgerskap - en målgruppeanalyse

Sted: ISF

The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers

Sted: ISF

The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

Sted: ISF

Theorizing Risk, Money and Moralities in Migration- TRiMM

Sted: FAFO

Transnational child-raising arrangements between Africa and Europe

Sted: FAFOl

Transnasjonale nettverk, nasjonale demokratier. Politisk mobilisering og engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn

Sted: Unifob Global

Transnational informal child migration in Norway: Dilemmas in international and national regulations on family life and citizenship

Sted: ISF

Udokumenterte migranter og deres forhold til helsetjenestene i Oslo

Sted: NAKMI

Ungdomsgjenger: en kunnskapsstatus

Sted: ISF

Ungdom og Utdanningsvalg

Sted: NOVA

Utvikling av metoder og arbeidsformer ved retur av barnefamilier.

Sted: NOVA

Utenlandske tiggere i Norge og Skottland; livsforhold, perspektiver og relasjoner til majoritetsbefolkningen.

Sted: NOVA SIS livshistorier

Why do young single asylum seekers migrate and what conditions determine their choice of country

Sted: FAFO

Women, War Traumas, Mental Health and Breadwinning

Sted: NIBR