[Lenke til startside]

Artikler

2010

*Ingebretsen, R. (2010): "Mångfold och individualitet i omsorgen om äldre invandrare i Norge." I Torres, S.. & Magnusson, F..(red.): "Innvandrarskap, äldrevård och omsorg.". Gleerups Forlag, s. 129 - 149

*Sollund, R. (2010): "Regarding au pairs in the Norwegian welfare state". European Journal of Women's Studies, 17 (2): 143 - 160

2009

* Bergh, Johannes og Tor Bjørklund. (2009) ”Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007.” I Det nære demokratiet – Lokalvalg og lokal deltakelse (Jo Saglie, red.). Oslo: Abstrakt.

* Bergersen, A. (2009): "Lokal kunnskap i global perspektiv", i: K. Melheim (red) Nærmiljøpedagogikk. Oslo: Samlaget

* Bjørklund, Tor og Johannes Bergh. (2009). ”Innvandrerne i Norge – Hvor mange er de egentlig?”, Nytt Norsk Tidsskrift 26 (3-4): 353-361

* Borchgrevink, Tordis og Grete Brochmann. (2009). ”Hijab i snøballkrig”, Samtiden (2/2009)

* Borchgrevink, Tordis. (2009). ”Instruire la Nation. La religion dans la politique norvégienne”, Ethnologie francaise 2009/2: 241-251

* Bredal, Anja. (2009). ”Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle”, i Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Halvard Vike, Naushad A. Qureshi (red.), Over profesjonelle barrierer- Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Brekke, Idunn og Arne Mastekaasa. (2009). ”Arbeidsinntekt blant innvandrere og etterkommere av innvandrere”, i Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt forlag 

* Danielsen, K. Mangfoldige minner – veier til Norge. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 10(2)

* Danielsen, K. Kjærlighet uten grenser. Krysskulturelle ekteskap - kulturell forankring og individuell erfaring. Sosiologisk tidsskrift, 17: 99-119

* Eldring, Line og Jens Arnholtz Hansen (2009): "Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark", i: Søkelys på arbeidslivet 1/2009, s. 29-42.

*Engebrigtsen, A.I. (2009): "Er byen mulig uten fremmede? Tiggere og baroner i Oslo by." Plan, (6): 24-29

* Fandrem, H., Strohmeier, D and Roland, E (2009): "Bullying and Victimization among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness." Journal of Early Adolescents, 29(6): 898-923.

* Fandrem, H. Sam, D. L. and Roland, E. (2009): "Depressive Symptoms among Native and Immigrant Adolescents in Norway:  The Role of Gender and Urbanization." Social Indicators Research, 92(1): 91-109  Fulltekst

* Fandrem, H., Ertesvåg, S., Strohmeier, D. and Roland, E. (2009): "Bullying and Affiliation: A Study of Peer Groups in Native and Immigrant Adolescents in Norway." European Journal of Developmental Psychology

* Fangen. Katrine (2009): "Sosial ekskludering av unge med innvandrerbakgrunn - Den relasjonelle, stedlige og politiske dimensjonen", i Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 2.

* Fekjær, Silje Bringsrud og Idunn Brekke. (2009). ”I samme båt: Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn”, i Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt forlag 

*Grødem, A.S. (2009): "Finanskrisa gjør flere innvandrerfamilier sårbare for fattigdom." I IMDi: Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. Oslo: IMDi, rapport nr. 7-2009.

*Grødem, A.S. . The impact of poverty and immigrant background on children's school satisfaction: Evidence from Norway. International Journal of Social Welfare, 18(2):193-201

* Hagelund, Anniken and Grete Brochmann (2009): "Welfare and citizenship for immigrants and refugees in Scandinavia, in Patrick Baert, Sokratis Koniordos, Giovanna Procacci & Carlo Ruzza (eds.),
Conflict, Citizenship and Civil Society, pp. 141-160. London: Routledge Sociology/ESA Studies in European Societies.

* Hagelund, Anniken and Hanne C. Kavli (2009): "If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees" Journal of European Social Policy, volume 19, number 3.

* Hidle, Knut, Farsund, Arild og Lysgård (2009): "Urban-Rural Flows and the Meaning of Borders
Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions." European Urban and Regional Studies.

* Horst, Cindy (2009): "Expanding Sites: The Question of 'Depth' Explored", i Mark-Anthony Falzon (red.), Multi-Sited Ethnography. Theory, Praxis and Locality in Contemporary Social Research, s. 119–134. Aldershot: Ashgate

*Hvinden, B. Den nordiske velferdsmodellen: Likhet, trygghet - og marginalisering? Sosiologi i dag, 39(1):11-36

* Jacobsen, Christine (2009) “Norway”, in Göran Larsson (ed.) Islam in the Nordic and Baltic countries, Routledge.

* Jacobsen, Christine (2009). "De l'immigrant au citoyen: la production de "musulmans norvégiens"?, Ethnologie Française 39(2) pp. 229-239

* Jacobsen, Christine (2009) “Norway”, (with Oddbjørn Leirvik), in Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (eds.) Yearbook of Muslims in Europe, Leiden: Brill.

* Langvasbråten, Trude og Mari Teigen. (2009). “The “Crisis” of Gender Equality
The Norwegian Newspaper Debate on Female Genital Cutting”, NORA—Nordic Journal of Feminist and Gender Research 17 (4): 256-272.

* Lidén, Hilde og Anja Bredal. (2009) Migrasjonens barn, i Reidar Hjermann og Knut Haanes (red.) Barn. Oslo: Universitetsforlaget.

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen. (2009). ”Statsborgerrettslig revisjon og integrasjonspolitisk variasjon i de skandinaviske landene”, Tidsskrift for Samfunnsforskning 50 (4): 523-550.

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen. (2009). ”Statsborgerrettslig divergens i Skandinavia – en teoretisk utfordring”, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25 (4): 307-329.

*Moshuus, G. Gatedeltakeren og terroristen. I Eide, K., Qureshi, N.A., Rugkåsa, M. & Vike, H. (red.): Over profesjonelle grenser. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal

* Rogstad, Jon. (2009). ”Liv og ære i valg og andre nominasjoner”, Samtiden (2009/3)

* Rogstad, Jon. (2009). ”Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway”, Turkish Studies 10 (2): 277-294

* Rogstad, Jon. (2009). ”What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities in Norway“, i Sharam Alghasi, Thomas Hylland og Halleh Ghorashi(red.), Paradoxes of Cultural Recognition. Perspectives from Northern Europe: 159-180 Farnham: Ashgate

* Rudmin, F. W. (2009): "Constructs, measurements and models of acculturation and acculturative stress." International Journal of Intercultural Relations. 

*Seeberg, M. L. & Bagge, C. M & Enger, T. A. No Place: Small children in Norwegian asylum-seeker reception centres. Childhood: A journal of global child research, 2009(3):395-411

* Skilbrei, May-Len (2009): "Nigeriansk prostitusjon på norsk: Feil kvinner på feil sted", i Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.): Norske seksualiteter, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

* Skilbrei, May-Len (2009): ”Mellom bortskjemte blondiner og White Trash: Hvordan være majoritet i minoritet?”, Tidsskrift for kjønnsforskning 33(4): 343-349.

* Steen, Anton (2009): "Hvorfor tar kommunene imot 'de fremmede'? Eliter og lokal skepsis", i Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse, Jo Saglie (red.). Oslo: Abstrakt forlag.

* Steen, Anton (2009: "Bosetting av flyktninger - mellom statlig styring og lokal politikk", i Hvordan går det med integreringen? Årsrapport for 2008 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Oslo: IMDI

* Søholt, Susanne (2009): ”Le sort des demandeurs d’asile déboutés: politque locale contre politique nationale en Norvège” i Aux marges des palais. Héritages et persepctives du logement précaire en Europe. V Laflamme, C Lévy-Vroelant, D Roberstson et J Smyth (e.) L’Harmattan, Paris.

* Søholt, Susanne (2009): ”Flerkulturelle bomiljø – hva har vi lært?” I P Thyness (red.) Boligsosialt arbeid. Kommuneforlaget, Oslo.

* Søholt, Susanne (2009): Tre artikler i Husbankbladet:
- Hva har vi lært? Erfaringer fra utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø.
- Oppvekst i multietniske bomiljø
- Hva skal til? (for å styrke flerkulturelle bomiljø)
Husbankbladet 4/2001. s. 5-14.

* Søholt, Susanne (2009): Et rom for meg selv! Husbankbladet nr. 2/2001.

* Søholt, Susanne (2009): Ethnic minority groups and strategies in the housing market in Oslo. The European Journal of Housing Policy, 1(3), 2001, pp. 337-355.

* Søholt, Susanne (2009): Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. Husbankbladet nr. 3/2009

* Vestel, V. (2009) The process of Hybridization: Cognition, Emotion and Experience Among Multicultural Youngsters in ”Rudenga”, East side Oslo. I Alghasi, S., Eriksen, T.H. & Gorashi, H. (red.): The Paradoxes of cultural recognition. Perspectives from Northern Europe. Research in Migration and Etnic Relations Series Farnham, Surrey, England: Ashgate, s. 181-199.

* Aasland, Aadne og Mikkel Berg (2009): ”Russisk migrasjonspolitikk som balansekunst” i Nordisk Øst-Forum vol. 2, nr. 2, s. 109-130.

 

 

2008

* Alsos, Kristin og Line Eldring (2008): "Labour mobility and wage dumping: The case of Norway.", i European Journal of Industrial Relations 14(4)

* Bakøy, Eva (2008): "Import Eksport. Tradisjoner versus hjertets stemme", i E. Bakøy og J.S. Moseng Filmanalytiske tradisjoner, Universitetsforlaget, Oslo: 140-152

* Bakøy, Eva (2008): "Migrant women and television", i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning, 9/2: 7-23

* Bergh, Johannes, Tor Bjørklund og Vebjørn Aalandslid. (2008). ”Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert: Ikke-vestlige innvandrere og kommunevalget i 2007.” Samfunnsspeilet (2/2008).

* Borchgrevink, Torid og Grete Brochmann. (2008). ”Mangfold uten grenser”, Samtiden (3/2008)

* Bredal, Anja. (2008). ”Politiques et stratégies norvégiennes contre les mariages forcés”, Migrations Societé 20 (119).

* Brekke, Idunn og Arne Mastekaasa. (2008). “Highly educated immigrants in the Norwegian labour market Permanent disadvantage?”, Work, Employment and Society 22 (3)

* Brochmann, Grete. (2008). ”Elsker vi Amerika likevel?”, Samtiden (4/2008).

* Brochmann, Grete. (2008). “Immigration, the Welfare State and Working Life?
The Case of Norway”, European Review 16 (4): 529-536

* Brochmann, Grete. (2008). ”A Imigracao: Inimiga do Estado-Providencia?”, i D. Papademetriou (red.), A Europa e os seus Imigrantes no Século XXI, Lisboa: Fundacao Luso-Americana

* Brochmann, Grete. (2008).  ”Mangfold, identitet og utenrikspolitiske utfordringer”, i Globale Norge – hva nå? Oslo: Utenriksdepartementet.

* Carli, Eva Ferrari de. (2008). ”Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse - prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer”, Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 9 (1): 5-26

* Carling, Jørgen (2008): "The Human Dynamics of Migrant Transnationalism", i Ethnic and Racial Studies 31(8): 1452–1477. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): "The determinants of migrant remittances", i Oxford Review of Economic Policy 24(3): 582–599. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): "Toward a Demography of Immigrant Communities and Their Transnational Potential", i International Migration Review 42(2): 449–475. Mer informasjon her.

* Horst, Cindy (2008): "The Transnational Political Engagements of Refugees: Remittance Sending Practices amongst Somalis in Norway", i Conflict, Security and Development 8(3): 31–339. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen & Heidi Østbø Haugen (2008): "Mixed Fates of a Popular Minority: Chinese migrants in Cape Verde", in Chris Alden, Daniel Large & Ricardo Soares de Oliveira (eds): China Returns to Africa. A Rising Power and a Continent Embrace. London: Hurst & Company (319–337). Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen & Luís Batalha (2008): "Cape Verdean Migration and Diaspora", in Luís Batalha & Jørgen Carling (eds): Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean Migration and Diaspora. Amsterdam: Amsterdam University Press. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): "Cape Verdeans in the Netherlands", in Luís Batalha & Jørgen Carling (eds): Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean Migration and Diaspora.. Amsterdam: Amsterdam University Press. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): "Interrogating Remittances: Core Questions for Deeper Insight and Better Policies", in Stephen Castles & Raúl Delgado Wise (eds): Migration and Development: Perspectives from the South. Geneva: International Organization for Migration (43–64). Mer informasjon her.

* Djuve, Anne Britt (2008): "Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere", i Søkelys på arbeidslivet, 1

* Farsund, A. Hidle, K, Lysgård, H.K. (2008): "The Development of City Regions in Norway: The Importance of Everyday Regional Interaction and Economic Development Policy.", i Bukve, O., H. Halkier og P. de Souza (eds.): Towards New Nordic Regions. Politics, administration and regional development. Aalborg Universitetsforlag

*Finseraas, H. (2008)Immigration and Preferences for Redistribution: An Empirical Analysis of European Survey Data. Comparative European Politics, 6(4):407-431

* Flemmen, Anne Britt og Britt Kramvig (2008): "Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv", i Oddbjørn Leirvåg og Åse Røthing: Verdier. Oslo; Universitetsforlaget

* Flemmen, Anne Britt og Ann Therese Lotherington (2008): "Transnational marriages – politics and desire", i Bærenholdt, Jørgen Ole og Brynhild Granås (eds.): Mobility and Place. Enacting North European Peripheries. Aldershot; Ashgate publ (kapittel 11, s 127-139)

* Flemmen, Anne Britt (2008): "Transnational Marriages – Empirical Complexities and Conceptual Challenges. An Exploration of Intersectionality", i Nora. Nordic Journal of Feminist and Gender research, vol. 16, no 2 2008, s 114-130.

* Hagelund, Anniken. (2008). ”For women and children! The family and immigration politics in Scandinavia”, IMISCOE Research Series, Amsterdam: Amsterdam University Press.

* Hardoy, Inés og Pål Schøne. (2008). ”Avkastning av utdanning for ikke-vestlige innvandrere: Hvorfor er den så lav?”, Søkelys på arbeidslivet 25 (3) :401-416

* Horst, Cindy (2008): "A Monopoly on Assistance? International Aid to Refugee Camps and the Role of the Diaspora", i Afrika Spectrum 43(1): 121–131. Mer informasjon her.

*Hvinden, B. & Johansson, H. Changes in European Welfare: New Forms of Citizenship in Europe. European Papers on the New Welfare, (9):161-177 Fulltekst

*Ingebretsen, R. (2008): "Familieomsorg og kulturelt mangfold - dilemmaer og utfordringer i omsorg for eldre." Aldring og livsløp, 25 (4): 28-33

*Jackson, J.S., Antonucci, T.C., Brown, E.E., Daatland, S.O. & Sellers, B. Race and ethnic influences on normative beliefs and attitudes toward provision of family care. I Booth, A., Crouter, A.C., Bianchi, S.M. & Seltzer, J.A. (red.): Intergenerational Caregiving. Washington D.C.: The Urban Institute Press, s. 317-331

* Jacobsen, Christine (2008): "Theory and Politics in Research on Muslim Minorities in Norway", i Tidsskrift for Islamforskning, 3: 2. Fulltekst

* Jacobsen, Christine og Randi Gressgård. (2008): "Krevende toleranse. Islam og homoseksualitet", i Tidsskrift for kjønnsforskning 32 (2). Fulltekst

* Kavli, Hanne C. (2008): "Introduksjon av nyankomne flyktninger og innvandrere i Danmark, Norge og Sverige." , i Søkelys på arbeidslivet nr 1. Fulltekst

* Kvinge, Torunn and Aleksandra Rezanow Ulrichsen (2008): "Do Norwegian companies' direct investments in Poland imply exports of labour relations?", i Economic & Industrial Democracy, Vol 29 No. 1. Mer informasjon her.

* Langvasbråten, Trude. (2008). ”A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism”, Social Politics. International Studies in Gender, State & Society 15 (1): 32-52.

* Lotherington, Ann Therese (2008): "Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier" i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 1/2008.

* Meng-Hsuan Chou (2008): "The European Union and the Fight against Human Trafficking: Comprehensive or Contradicting?", St Antony’s International Review (STAIR), volume 4, number 1, s 76-95

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen og Jon Rogstad. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker, Søkelys på arbeidslivet 25 (3): 417-429

* Orupabo, Julia. (2008). ”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb", Søkelys på arbeidslivet 25 (1): 51-62

* Sicakkan, Hakan G. (2008): "Political Asylum and Sovereignty Sharing in Europe", i Government and Opposition, 43:2

* Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2008): "Defining Trafficking Trough Empirical Work. Blurred Boundaries and their Consequences", Gender, Technology and Development 12(1): 9-30.

*Sollund, R. (2008). Tested neutrality: Emotional challenges in qualitative interviews on homicide and rape. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 9(2): 181-201

*Takle, M. (2008). Hva er det nasjonale i Nasjonalbiblioteket? Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo, 4(1):105-115

* Vinogradov, E. og E. Isaksen (2008): "Survival of new firms owned by natives and immigrants in Norway", i Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(1)

 

 

2007

* Andersson, Mette (2007): "Med flagget på brystet", i Samtiden 4-2007:42-56.

* Andersson, Mette (2007): "The relevance of the Black Atlantic in contemporary sport. Racial imaginaries in Norway", International review for the Sociology of Sport 42(1):pp.65-81

* Andersson, Mette (2007): "Migrasjon som utfordring. Kritikk av metodologisk nasjonalisme", i Øivind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen (red.) Grenser for Kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, Oslo: Pax.

* Andersson, Mette (2007):"Corporate mulitculturalism bounces across the Atlantic. The introduction of semi-professional basketball in Norway", i International Journal Sport Management and Marketing, Vol. 2, Nos 1/2,p.2-15

* Aure, Marit (2007): "Migrasjonsprosesser og rekrutteringskanaler: Å bli arbeidsmigrant", i Sosiologi i Dag 37 (3-4), 9-21

* Bærenholdt, J O og Marit Aure (2007): "Tværfaglighet og sammenligning på tværs mod nord", i T. Nyseth og S. Jentoft, A. Førde og J.O. Bærenholdt: I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget.

* Carling, Jørgen (2007): "Migration Control and Migrant Fatalities at the Spanish-African Borders", i International Migration Review 41(2): 316–343. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2007): "Unauthorized migration from Africa to Spain", i International Migration 45(4): 3–37.

* Carling, Jørgen (2007): "'Diaspora', 'Immigration', 'Emigration', 'Population', and 'Remittances'", i Richard A. Lobban & Paul Khalil Saucier (eds.): Historical Dictionary of the Republic of Cape Verde. Lanham, MD: Scarecrow Press.

*Danielsen, K. (2007): Mirganterfaringer – tilhørighet og lengsel. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 8(1):47-60

*Danielsen, K.( 2007). Enstemt eller flerstemt. Livshistorier  -  kulturspesifikke og erfaringsnære fortellinger. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

* Eldring, Line (2007): "Uviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen.", i: Søkelys på arbeidslivet, 2/2007, s. 133-147. Fulltekst

* Eldring, Line og Paulina Trevena (2007): "Polish construction in the wake of EU enlargement.", i: CLR-News 2/2007, s. 9-24, European Institute for Construction Labour Research. Fulltekst.

* Engebrigtsen A. & Fuglerud, Ø. (2007). Ekteskap, slektskap og vennskap. Nettverksanalyse som inntak til kulturelle prosesser. I Fuglerud , Ø. & Hylland Eriksen, T. (red.): Grenser for kultur. Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax forlag, s. 209-227

*Engebrigtsen, A. (2007). Perspektiver på autonomi, tilhørighet og kjønn blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning, 7(2):63-84 Fulltekst

*Engebrigtsen, A.I. (2007). Kinship, Gender and Adaptation Processes in Exile: The case of Tamil and Somali Families in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(5):696-727

*Engebrigtsen, A.I. (2007). Nye fiendebilder i Norge. I Raaen , P.S. & Skevik, O. (red.): Fiendebilder. Skriftserien Stiklestad nr. 10. Verdal: Stiklestad nasjonale kultursenter, s. 85-101

* Fangen, Katrine og Cecilie Thun (2007):"Unge somaliske kvinner snakker om omskjæring", i Sosiologi i dag nr. 4 Fulltekst

* Fangen, Katrine (2007): "Citizenship among young adult Somalis in Norway", i Nordic Journal of Youth Research, No. 4.

* Fangen, Katrine (2007): "Breaking up the Different Constituting Parts of Ethnicity – The Case of Young Somalis in Norway", i Acta Sociologica, Vol. 50, No. 4.

* Fangen, Katrine (2007): "The need to belong and the need to distance oneself: Ethnic identification and contra-identification among Somali refugees in Norway", i: Joakim Gundel (m.fl.) Somalia: Diaspora and State Reconstitution in the Horn of Africa, London: Adonis & Abbey Publ. Ltd.

* Fjørtoft, Kjersti (2007): "Martha Nussbaum om feminisme og politisk liberalisme", i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 2, 2007

* Flemmen, Anne Britt (2007): "'Det lett å være mannfolk i lag med Elena'. Norske menn om kjønn og nasjonalitet i russisk-norske ekteskap", i Marit Anne Hauan (red): Maskuliniteter i Nord. Tromsø: Universitetet i Tromsø, KVINNFORSKs skriftserie, nr 6/2007 (s 111-127) (Artikkelen er tidligere publisert i DIN. Tidsskrift for religion og kultur i 2004.)

* Flemmen, Anne Britt (2007): "Russiske kvinner i nordnorske aviser – minoritets- og majoritetskonstruksjone", i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 1,2007, s 37-54

* Gressgård, Randi (2007): "Anerkjennelse: Hvilke forskjeller er relevante?", in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 6(1) 2007: 10-26.

* Gressgård, Randi (2007): "Det beste fra to kulturer: Frihet og fellesskap", i Øivind Fuglerund og Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for kultur. Perspektiver på minoritetsforskning. Oslo: Pax

* Hidle, K. (2007): "Mobilitet og det multikulturelle byrom: Hva skjer med stedsmyten, grenser og forskjellighet? Eksempler fra Kristiansand, Norge. " Nordisk Museologi nr. 2:2007.

* Hidle, Knut. (2007): "Place, Geography and the Concept of Diaspora – A Methodological Approach.", i: Ajaya Kumar Sahoo og Brij Maharaj (red.): Sociology of Diaspora: A Reader, s. 94-112. New Delhi: Rawat Publications.

* Horst, Cindy (2007): "The Somali Community in Minneapolis: Expectations and Realities", i Abdi Kusow og Stephanie Bjork (red.), From Mogadishu to Dixon: The Somali Diaspora in a Global Context. Trenton, NJ: Red Sea Press. Mer informasjon her.

* Horst, Cindy (2007): "The Role of Remittances in the Transnational Livelihood Strategies of Somalis", i Ton van Naerssen, Annelies Zoomers og Ernst Spaan (red.): Global Migration and Development. London: Routledge. Mer informasjon her.

* Horst, Cindy (2007): "Connected Lives: Somalis in Minneapolis Dealing with Family Responsibilities and Migration Dreams of Relatives", i Osman Farah, Mammo Muchie & Joakim Gundel (red.): Somalia: Diaspora and State Reconstitution in the Horn of Africa. London: Adonis and Abbey (89–101). Mer informasjon her.

*Ingebretsen, R. (2007). Flerkulturell omsorg - til hvem og hvordan? Aldring og livsløp, 24(3):18-23

*Ingebretsen, R. (2007). Flerkulturelt omsorgs- og arbeidsmiljø. Aldring og livsløp, 24(4):12-19

* Jacobsen, Christine (2007): "Unge norske muslimer om kjønn og likeverd", i NIKK magasin nr. 1

* Kjørholt, Anne Trine (2007): "Childhood as a Symbolic Space: Searching for Authentic Voices in the Era of Globalisation.", i Children’s Geographies 5(1-2), pp. 29-42.

* Kukarenko, Natalia (2007): "Normative masculinities and men’s practices in Russia", i Marit Anne Hauan (red.): Maskuliniteter i Nord. Kvinnforsks skriftserie, nr 6/2007

* Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft (2007): "Gender, Capabilities and Democratic Citizenship", i Bjørn Hvinden og Håkan Johansson (red.): Citizenship in Nordic Welfare States: Dynamics of Choice, Duties and Participation in a Changing Europe. London: Routledge (kapittel 8)

* Lotherington, Ann Therese og Anne Britt Flemmen (2007): "Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet" i Sosiologi i dag nr 3-4, 2007, s 59-82

*Moseng, B.U. (2007). Kultur som forklaring av norske holdninger til innvandring og innvandrere - trender i norsk opinion fra 1970-2006. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

*Moshuus, G. (2007). Konge og taper: Historien om Vat. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

*Nergard, T.B. (2007). Minoritetsspråklige foreldres oppmøte til skolesamarbeid. Utdanning, 2007(9):64-68

* Rudmin, F. W. (2007): "Acculturation alchemy: How miscitations make biculturalism appear beneficial.", i Psykologisk Tidsskrift, 11(2), 4-10. Fulltekst

*Seeberg, M.L. (2007). Utenfor den nasjonale kroppen: barn/asylsøker. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 2007(2):35-48

* Skilbrei, May-Len (2007): "Innledning",i Sosiologi i dag (temanummer om migrasjon) 37(3/4): 3-8.

* Skilbrei, May-Len (2007): "Natashas to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon, prostitusjon og skam", Tidsskrift for kjønnsforskning 31(1): 5-20

*Sollund, R. (2007). Canteen banter or racism? Is there a relationship between Oslo police´s use of derogatory terms and their attitudes and conduct towards ethnic minorities? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8(1):77-96 Fulltekst

*Sollund, R. (2007). Uniformens mange ansikter. Søkelys på arbeidslivet, 24(3):323-337 Fulltekst

*Sollund, R. (2007): Politikultur og ukultur. Politiets stereotypisering av etniske minoriteter. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

*Takle, M. (2007). EU Citizens: Challenging the Notion of German National Political Community, 1990-2005. International Journal of the Sociology of Law, 35(4):178-191

*Vestel, V. (2007). Populærkultur, relasjonsdannelser og sosial kompetanse på Rudenga", Oslo øst. I Strandbu, Å. & Øia, T. (red.): Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag, s. 105-125

* Vinogradov, E. og L. Kolvereid (2007): "Cultural background, human capital and self-employment rates among immigrants in Norway", i Entrepreneurship and Regional Development, 19(4)

* Øien, Cecilie (2007): "The Angolan diaspora in Lisbon: An introduction." s. 23-33 i
Economia Global e Gestão (No. 3, Vol. 11, December). Special issue related to the Angola em Movimento/Angola in Movement project.

* Aase, Thor Halvdan (2007): "Ærens grammatikk", i Øivind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for Kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, Oslo: Pax.

* Aase, Thor Halvdan (2007): "The Grammar of Honour", i Thomas Hylland-Eriksen Øivind Fuglerud (red): The Limits of Cultural Explanation (in Norwegian). Pax Publishers, Oslo

 

2006

* Andersson, Mette (2006): "Ethnic Entrepreneurs: identity politics among ethnic Pakistani students in Norway", i H. Sicakkan og Y. Lithman (red): What Happens When the Society is Diverse, New York: Edwin Mellen Press.

* Andersson, Mette (2006): "Colonialisation of Norwegian Space: Identity Politics in the Streets of Oslo in the 1990s", i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr. 1/2006: 6-24.

*Bagge, C.M. & Enger, T.A. & Seeberg, M.L. (2006). Hjemme hos barn som bor i asylmottak Barnehagefolk, 22(3):60-65 last ned hele tidsskriftet

* Bakøy, Eva (2006): "Television and Ethnic Minorities", i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning nr. 1/2006

* Bakøy, Eva (2006): "Å føle seg hjemme langt hjemmefra. Innvandrere og satellittfjernsyn", i Norsk Medietidsskrift nr. 2/2006

*Bay, A.H. & Pedersen, A.W. (2006). The limits of social solidarity. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state. Acta Sociologica, 49(4):419-436

* Brochmann, Grete and Jon Erik Dølvik (2006): "Is immigration an enemy of the welfare state? Between human rights and realpolitik in European immigration policies", i: D. Papademetriou (red.): Managing Migration: A Policy Agenda for Economic Progress and Social Cohesion. Washington DC: Migration Policy Institute.

* Djuve, Anne Britt og Hanne C Kavli (2006): "Velferdsstatens skreddere. Skjønn og brukermedvirkning i flyktningtjenesten." i: Tidsskrift for velferdsforskning 2006/4: 210-222.

* Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2006): "Industrial relations responses to migration and posting of workers after EU enlargement: Nordic trends and differences", i: Transfer- European Review of Labour and Research 2/2006. Brüssel: European Trade Union Institute (ETUI)

*Engebrigtsen, A.I. (2006). Norbert Elias: Makt, skam og sivilisering: Somaliere i eksil i det norske samfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning, (1):109-124 last ned hele tidsskriftet

* Fangen, Katrine og Karin Harsløf Hjelde (2006):"Oppfølging, nærhet og respekt - Somalieres forståelse og hjelpepraksis ved psykososiale vanskeligheter", i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr 7 (2). Fulltekst

* Fangen, Katrine (2006): "Humiliation as Experienced by Somalis in Norway", Journal of Refugee Studies, volum 19/1 Fulltekst

* Fangen, Katrine (2006): "Stolthet og krenkelse - somalieres opplevelser av tilværelsen i Norge", Tidsskrift for norsk psykologforening, nr. 12.

* Fangen, Katrine (2006): "Assimilert, hybrid eller inkorporert i det etniske? Tilpasning og identifikasjon blant somaliere i Norge", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 Fulltekst

* Flemmen, Anne Britt (2006): "'From one space girl to another' – refleksjoner omkring kjønn, kropp og rom.", i Keld Buciek, Jørgen Ole Bærenholdt, Michael Haldrup og John Pløger (red.): Rumlig praksis. Festskrift til Kirsten Simonsen. Frederiksberg; Roskilde Universitetsforlag (s 176-188)

* Friberg, Jon Horgen (2006). Sosial eksklusjon og deltakelse blant ungdom med innvandrerbakgrunn. I Fattigdom blant barn, unge og familier – Et kunnskaps- og erfaringshefte. Barne- og likestillingsdepartementet 2006.

*Fuglerud, Ø. (2006). Staten og flyktningene - eller `Trademark Norway` og spørsmålet om utsidens innside. Norsk antropologisk tidsskrift, 2006(3-4):225-231

*Fuglerud, Ø. og Engebrigtsen, A. (2006). Culture, networks and social capital: Tamil and Somali immigrants in Norway. Ethnic and Racial Studies, 29(6):1118-1134

* Gotaas, Nora (2006): Cultural background and Communication in Court. In Dahl, Jensen, Nynäs (eds.): Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication. Unipub forlag, Oslo Academic Press

* Gressgård, Randi og Christine Jacobsen (2006): "Beyond Man: In Defence of Multiple Identities", i Hakan Sicakkan og Yngve G. Lithman (red.): What Happens when Society is Diverse? Multidimentional Identities. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellem Press.

* Hidle, K., Cruickshank, J. & Nesje, L.M. (2006): "Market, commodity, resource, strength. - Logics of Norwegian rurality.", i Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography Vol. 60, nr. 3. s 189-198. Oslo.

* Horst, Cindy (2006): "Buufis amongst Somalis in Dadaab: The Transnational and Historical Logics Behind Resettlement Dreams", i Journal of Refugee Studies 19(2): 143–157.

* Horst, Cindy (2006): "Refugee livelihoods: Continuity and Transformations", i Refugee Survey Quarterly 25(2): 6–22. Mer informasjon her.

* Jacobsen, Christine (2006): "Beyond 'Man' In Defence of Multidimensional Identities", i Yngve G. Lithman og Hakan G. Sicakkan (red.): Envisioning Togetherness: Politics of Identity and Forms of Belonging. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press

* Kavli, Hanne C. (2006): Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger. Ss 25-24 i Integreringskart 2006. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

* Lithman, Yngve (2006): "McJihad: Globalization, Radical Transnationalism, and Terrorism of the Diaspora", i Hakan G.Sicakkan og Yngve Lithman (red.) What Happens When the Society is Diverse? Exploring Multidimensional Identities. New York: Edwin Mellen Press.

* Lithman, Yngve (2006): "Diversity and Multidimensional Identities", i Hakan G. Sicakkan og Yngve G. Lithman (red): What Happens When the Society is Diverse? Exploring Multidimensional Identitites. New York: Edwin Mellen Press.

* Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft (2006): "Russiske innvandrerkvinner i ekteskapets lenker", i NIKK magasin, nr 1, 2006

* Naustdalslid, Jon (2006): “The Use and Usefulness of Social Science Research” in Report: International Forum on the Social Science – Policy Nexus. Globalization and Intercultural Linkages: The Case of Migration and Intercultural Linkages between Pakistan and Norway, Buenos Aires 20-24 February 2006. The Norwegian National Commission for UNESCO, Oslo

*Nergård, T.B. (2006). Samarbeidet mellom skulen og foreldre med innvandrarbakgrunn. Utdanning, 2006(19):58-61 og 46-50 les hele innlegget

* Rudmin, F. W. (2006): "Debate in science: The case of acculturation.", i AnthroGlobe Journal. (Retrieved May 20, 2008 from http://www.anthroglobe.info/docs/rudminf_acculturation_061204.pdf) Fulltekst

*Seeberg, M.L. & Dahle, R. (2006). Innvandrede helsearbeidere - og et inkluderende arbeidsliv? I Hammer, T. & Øverbye, E. (red.): Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 79-102

*Seeberg, M.L. (2006). En flerkulturell skole der alle er like. I Brock-Utne, B. & Bøyesen, L. (red.): Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør: Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Bergen: Fagbokforlaget, s. 110-121.

*Seeberg, M.L. (2006). The flip side of equality: Difference evasion in the Norwegian curriculum and in the classroom. I Talib, M-T. (red.): Diversity: a challenge for educators. Research in Educational Sciences 27. Turku: Finnish Educational Research Association, s. 41-66.

*Seeberg, M.L., Bagge, C.M. & Enger, T.A. (2006). Småbarn i asylmottak. Norges Barnevern, 83(3):19-29

* Sicakkan, Hakan G. (2006): "Mangfold og den offentlige sfære", i Stat & Styring 16(3)

*Sollund, R. (2006). Innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv, inkludert eller marginalisert? I Hammer, T. & Øverbye, E. (red.): Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 52-78.

*Sollund, R. (2006). Mechanistic versus organic organisationss' impact on immigrant women's work satisfaction and occupational mobility. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 6(4):287-307.

*Sollund, R. (2006): Racialisation in police stop and search practice – the Norwegian case. Critical Criminology, 14(3):265-292.

*Takle, M. (2006). Statsborgerskapsdebatt i Norge og Tyskland. Internasjonal Politikk, 64(2):199-212.

*Walle, T.M. (2006). Kjønn og etnisitet. I Lorentzen, J. & Mühleisen, W. (red.): Kjønnsforskning: En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget, s. 218-226.

*Walle, T.M. (2006). Pakistan: Lovers vs. Wives. I Jones, A. (red.): Men of the Global South: A Reader. New York: Zed Books, s. 50-55.

* Ødegård, Anne Mette (2006): "Using East European labour - a safety risk on Norwegian construction sites?" I: CLR News No 3/2006. European Institute for Construction Labour Research. Fulltekst

*Øia, T. (2006). Nye tall om ungdom. Osloungdom - rus og kriminalitet i et tiårsperspektiv. Tidsskrift for ungdomsforskning, 6(2):87-99 Fulltekst

* Aase, Thor Halvdan (2006): "The Push-Pull Thesis: Why people move or remain.", i S. Uglevik Larsen: Teori og metode i geografi. Bergen: Fagbokforlaget.

 

 

2005

* Andersson, Mette (2005): "Individualized and Collectivized Bases for Migrant Youth Identity Work", i Y.G. Lithman, M. Andersson og O. Sernhede: Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life. Göteborg: Daidalos.

* Andersson, Mette (2005): "Bad guys og good guys. Om rasismebegrepet I den norske innvandringsdebatten", i P2-akademiet Bind XXXII, p. 164-176. Oslo: Transit.

*Carling, Jørgen (2005): "Incorporating Insight from Migration Research into Policy on Remittances", i OECD (red.): Migration, Remittances and Development. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (289–296).

*Danielsen, K. (2005): Sted, identitet og multikulturalitet.  I Swensen, G. (red). En plass for alle. Kulturminner og kulturmøters plass i det flekulturelle Norge. NIKU-rapport  nr.5 /2005

*Daatland, S.O. (2005). Aldring i utlendighet. Aldring og livsløp, (3):12-15

*Engebrigtsen, A. (2005). Somaliere i Norge. Noen trekk fra tilpasning i eksil. I Nes, K., Skoug, T. & Strømstad, M. (red.): Somaliere i Norge. Perspektiver på språk,religion og integrering. Opplandske Bokforlag, s. 168-180

*Fangen, Katrine (2005):"The need to belong and the need to distance oneself: Ethnic identification and contra-identification among Somali refugees in Norway" i: Tove Skoug (red.): Somaliere i Norge, Oplandske bokforlag.

*Fuglerud, Ø. (2005). Inside Out: The Reorganization of National Identity in Norway. I Thomas Blom Hansen og Finn Stepputat: Sovereign Bodies. Citizens, Migrants and States in the Postcolonial World. Princeton og Oxford: Princeton University Press

* Gressgård, Randi (2005): "Hva mener regjeringen med flerkulturelt mangfold?", i Nytt norsk tidsskrift 22(1) 2005: 72-79.

* Gressgård, Randi (2005): "Opprør med stil. Forholdet mellom identitet, estetikk og subkulturell motstand", i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 4(1) 2005: 13-20.

* Gressgård, Randi (2005): "Muslimer med slør, anorektikere og transseksuelle: Hva har de til felles?", i Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 29(1) 2005: 21-34.

* Haugen, Heidi Østbø & Jørgen Carling (2005): "On the Edge of the Chinese Diaspora: The Surge of Baihuo Business in an African City", i Ethnic and Racial Studies 28(4): 639–662. Mer informasjon her.

* Ingebretsen, R. (2005). Kulturelt mangfold i omsorgen. Aldring og livsløp, 22(2):8-13

* Jackson, J.S., Brown, E., Antonucci, T. & Daatland, S.O. (2005). Ethnic diversity in ageing, multicultural societies. I Johnson, M.L. (red.): The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press, s. 476-481

* Jacobsen, Christine (2005): "Religiosity of young Muslims in Norway: the quest for authenticity", i Jocelyne Cesari (ed.) European Muslims and the Secular State, by The Network of Comparative Research on Islam and Muslims in Europe, London: Ashgate

* Lithman, Yngve (2005): "The Cultural Constructions of Nationalisms. Nation, Person, Time and Territory in First Nation - White Realtionships in Canada", i Hakan G. Sicakkan og Yngve G. Lithman (red.): Changing the Basis of Citizenship in the Modern State. Political Theory and the Politics of Diversity. New York: Edwin Mellen Press.

* Lithman, Yngve (2005): "The Social, the Cultural, the Aesthetic: Modes of Belonging among Migrant Youth", i Mette Andersson, Yngve Lithman & Ove Sernhede (red.): Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life. Gothenburg: Daidalos.

* Moen, B. (2005). Omsorg og ansvar for minoritetsetniske eldre. I Nord, R., Eilertsen, G. & Bjerkreim, T. (red.): Eldre i en brytningstid. Oslo: Gyldendal, s. 84-93

* Moshuus, G.H. (2005). The Gangster as Hero. Ethnic Identity on the Streets of Oslo. I Lalander, P. & Salasuo, M. (red.): Drugs and Youth Cultures - Global and Local Expressions. NAD publication 46. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, s. 147-166

* Rogstad, Jon og Oddbjørn Raaum og Knut Røed (2005): "Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion.", i Memorandum nr. 13. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

* Sicakkan, Hakan G. (2005): "Senses That Make Noise & Noises That Make Sense. Three Techniques for Scaling Attitudes to Immigration", i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning, 5(1)

* Sollund, R. (2005). Obstacles and possibilities in police research. Outlines. Critical Social Studies, 7(2):43-65

* Sollund, R. (2005). Innvandrerkvinner- inkludert eller marginalisert?. I Hammer, T. & Øverbye, E. (red.):  Strategier for et inkluderende arbeidsliv. Oslo: Gyldendal akademisk.

* Strandbu, Å. & Hegna, K. (2005). Experiences of Body and Gender Identity among Young Female Norwegian Basketball Players. Sport in Society, 9(1):108-127

* Strandbu, Å. (2005). Identity, embodied culture and physical exercise - stories from Muslim girls in Oslo with immigrant background. Young. Nordic Journal of Youth Research, 13(1):27-45

* Søholt, Susanne (2005): ”Etniske minoriteter og integrasjon på boligmarkedet.”
Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. nr. 6/2005. s. 30-35

* Tyldum, Guri og Anette Brunovskis (2005): "Describing the unobserved: Methodological challenges in empirical studies on human trafficking", i International Migration 43(1-2): 17-34.

* Walle, T.M. (2005). Cricket og norskpakistanske mannsfellesskap. NIKK magasin, (1):44-47

 

 

2004

* Andersson, Mette (2004): "Identitetsarbeid og identitetspolitikk", i Sosiologi i Dag, 34(3): 55-82.

* Carling, Jørgen (2004): "Emigration, Return and Development in Cape Verde: The Impact of Closing Borders", i Population, Space and Place 10(2): 113–132. Mer informasjon her.

* Danielsen, K. (2004). Med kostskole i bagasjen. Migrasjon og sosial mobilitet. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 115-142

* Danielsen, K., Moen, B. & Helset, A. (2004). Transnasjonale og nasjonale eldreliv. En studie av stedets og hjemmets betydning i eldre år. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 33-64

* Engebrigtsen, A.I. , Bakken, A. & Fuglerud, Ø. (2004). Somalisk og tamilsk ungdom. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 142-174

* Fuglerud, Ø. (2004). Constructing exclusion. The micro-sociology of an immigration department. Social Anthropology, 12(1):25-40

* Fuglerud, Ø. (2004). Forståelser av tid og rom i den tamilske diasporaen. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo:Pax Forlag, s. 92-115

* Fuglerud, Ø. (2004). Space and Movement in the Sri Lankan Conflict. I Essed, P., Frerks, G. & J. Schrijvers (red.): Refugees and the Transformation of Societies: agency, policies, ethics and politics. New York/Oxford: Berghahn Books, s. 42-52

* Farstad, G.R. (2004). "Jeg liker å være hjemme." Feministiske utfordringer i en flerkulturell kontekst. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 287-307

* Flemmen, Anne Britt (2004): "'Det lett å være mannfolk i lag med Elena'. Norske menn om kjønn og nasjonalitet i russisk-norske ekteskap.", i DIN. Tidsskrift for religion og kultur, nr 2-3, s 64-73

* Friberg, Jon Horgen og Monica Lund (2004): "Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger.", i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004

* Gressgård, Randi (2004): "Den rettferdige rasismen", in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 5(2) 2004: 140-146.

* Hanssen, Gro Sandkjær (2004) ”Minoriteter og demokrati”, kapittel 6 i Midgaard, Knut og Bjørn Erik  Rasch (2004) Demokrati – vilkår og virkninger. (2. utgave) Bergen: Fagbokforlaget (2004), s 133-160.

* Heyerdahl, S., Kvernmo, S. & Wichstrøm, L. (2004). Self-reported behavioural/emotional problems in Norwegian adolescents from multiethnic areas. European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, (13):64-72

* Jacobsen, Christine (2004): "Negotiating Gender: Discourse and Practice among Young Muslims in Norway", i Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 17 (1)

* Kavli, Hanne C. (2004a), "From cooking class to carpentry shop", i Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Nordisk Ministerråd. ANP 2004:706.

* Lithman, Yngve (2004): "When Researchers Disagree: Epistemology, Multiculturalism, Universities and the State", i Ethnicities 4(2)

* Moshuus, G.H. (2004). Samtale med Aki. Det jeg lærte av å lære om gangsta-rap. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 209-234

* Nergård, T.B. (2004). Gratis barnehage for familier med innvandrerbakgrunn - konsekvenser for mors integrasjon i det norske samfunnet. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (1)

* Pedersen, A.W. (2004). Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere. Trygd&Pensjon, (6)

* Seeberg, M. L. (2004). Antropologer og multikulturalisme i Norge og andre steder. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 15(4):215-226

* Seeberg, M.L. (2004). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (2):95-108

* Seeberg, M.L. (2004). Eksil eller diaspora? Hjem eller hjemland? Vietnamesiske tilhørigheter. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 64-92

* Sollund, R. (2004). Innvandrerne - den nye underklassen? Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (2):114-133

* Sicakkan, Hakan G. (2004): "The Modern State, the Citizen and the Perilous Refugee", i Journal of Human Rights 3(4)

* Strandbu, Å. (2004). To jenters fortellinger om trening, og problemer med noen rådende syn på kjønnsidentitet. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 307-330

* Vestel, V. (2004). "Napapijiri Geographic", norske flagg, og "wolla"-stilen: semiotisk kreativitet blant unge menn i et flerkulturelt ungdomsmiljø på Rudenga, Oslo øst. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo:Pax Forlag, s. 234-260

* Vestel, V. (2004). A community of differences: Social relations, popular culture and leisure in a multicultural suburb, in a multicultural suburb, in "Rudenga" East side Oslo. World Leisure, 46(1):46-55

* Walle, T.M. (2004). Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 330-355

* Walle, T.M. (2004). Menns liv i Lahore, Pakistan. Babylon - Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika, 2(1): 54-63

* Walle, T.M. (2004). Virginity vs. Decency: continuity and change in Pakistani men`s perception of sexuality and women. I Chopra, R., Osella, C. & Osella, F. (red.): South Asian Masculinities. Context of change, Sites of Continuity. Women Unlimited, s. 96-131

* Øia, T. & Torgersen, L. (2004). Innvandrerungdom og marginalisering. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av "de andre". Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 175-209

 

2003

* Andersson, Mette (2003): "Immigrant youth and the dynamics of marginalization", i Young, 11(1), 74-89.

* Aure, Marit (2003): "Forskning i et grenseland", i PLAN nr.6. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

* Danielsen, K. (2003). Det norske sett med nye øyne. Tidsskrift for samfunnsforskning, 44(1):131-135

* Gressgård, Randi (2003): "Ein paradoksal integreringspolitikk", i Syn & Segn 109(3) 2003: 26-32.

* Hanssen, Gro Sandkjær (2003) ”Retten til effektiv deltakelse: Underliggende demokratiteoretiske syn i folkerettslige bestemmelser om politiske minoritetsrettigheter” i Mennesker og rettigheter. Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. 2003:4, 385-402.

* Engebrigtsen, A. (2003). The child´s - or the state´s best interest? An examination of the ways immigration officials work with unaccompanied asylum seeking minors in Norway. Child & Family Social Work, 8(3):191-200

* Fuglerud, Ø. (2003). Generøst forræderi, eller sosialantropologisk vådeskudd? Tidsskrift for samfunnsforskning, 44(1):97-104

* Fuglerud, Ø. (2003). Kontroll og korrupsjon: Et bidrag til historien om den norske innvandringshistorien. Norsk antropologisk tidsskrift, 14(2-3):137-146

* Jacobsen, Christine og Randi Gressgård (2003): "Questions of Gender in a Multicultural Society", i Nordic Journal of Women’s Studies (NORA) 11(2) 2003: 69-77.

* Kavli, Hanne C. (2003): "Familiepolitiske dilemma i det flerkulturelle samfunnet.", kap 9 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.): Nye familier - ny familiepolitikk? Oslo: Gyldendal Akademisk

* Lithman, Yngve (2003): "Radical Transnationalism and Terrorism of the Diaspora", i J. Cesari (red.): European Muslims and the Secular State in a Comparative Perspective. Paris: G.S.R.L. (CNRS & Ecole des Haut. Etudes)

* Rudmin, F. W. (2003): "Catalogue of acculturation constructs: Descriptions of 126 taxonomies, 1918 - 2003.", i W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (eds.), Online readings in psychology and culture. Bellingham, WA: Center for Cross-Cultural Research, Western Washington University. (Retrieved December 12, 2005, from http://www.ac.wwu.edu/~culture/rudmin.htm) Fulltekst

* Rudmin, F. W. (2003): "Critical history of the acculturation psychology of assimilation, separation, integration, and marginalization." Review of General Psychology, 7, 3-37. Fulltekst

* Rudmin, F. W. (2003): "Field notes from the quest for the first use of “acculturation”.", i Cross-Cultural Psychology Bulletin, 37 (4), 24-31. Fulltekst

* Sicakkan, Hakan G. (2003): "Politics, Wisdom and Diversity. Or Why I don't want to be tolerated", i Norwegian Journal of Migration Research, 2003/1 (April)

* Sollund, R. (2003). Hvilke faktorer hemmer og fremmer innvandrerkvinners yrkesmessige mobilitet. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (2):114-133

* Strandbu, Å. (2003). Aerobic for innvandrerkvinner - et møtested for motstridende kroppsidealer? I B. Hølge-Hazelton (red.): Perspektiver på ungdom og krop. Roskilde: Roskilde universitetsforlag, s. 149-166

 

 

2002

* Andersson, Mette (2002): "Identity Work in Sports. Ethnic Minority Youth, Norwegian Macro-debates and the Role Model Aspect", i Journal of International Migration and Integration, 3(1), 83-106.

* Bergersen, A. (2002): "Seksualitetens globalisering", i Kvinneforskning nr 1

* Fuglerud, Ø. (2002). The Housewife and the Soldier. Tamil constructions of womanhood in the age of migration. Kvinder, køn & forskning, 2: 20-30

* Gressgård, Randi og Christine jacobsen (2002):"En kvinne er ikke bare en kvinne. Kjønnsproblematikk i et flerkulturelt samfunn", i Cathrine Holst (red): Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Orderud, Geir Inge (2002): “Young adults in the Norwegian periphery – migration plans and migration motives”. In Journal for Youth research. No. 1, Vol 2, pages 83-88

* Pedersen, W. (2002). Dyd i ars erotica: Forelskelse og seksualitet blant muslimske jenter i Norge. Sosiologisk tidsskrift, 10(3):209-237

* Seeberg, M.L. (2002). Alle barn er like? Pedagogisk Profil, 8(2):12-15

* Seeberg, M.L. (2002). Han tynne med det runde hodet: Forskjellsblindhet på pensum. Tidsskriftet Bedre skole, 3:72-79

* Strandbu, Å. (2002). Idrettens betydning som flerkulturell integrasjonsarena. I Ø. Seippel (red.):Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn, Oslo: Novus, s. 123-153

* Torgersen, L. (2002). Sammenhengen mellom depressivt stemningsleie og relasjoner til foreldre. En studie av andregenerasjons pakistanske innvandrere og ungdommer av norsk opprinnelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 38:640-648

* Vestel, V. (2002). Møteplasser i gråsonen - musikk, dans og stil i et flerkulturelt ungdomsmiljø på Rudenga, Oslo øst. I S. Bjørkås (red.): Individ, identitet og kulturell erfaring. I skriftserien Kulturstudier. Kristiansand: Høyskoleforlaget og Senter for kulturstudier, s. 133-160

 

 

2001

* Andersson, Mette (2001): "Ethnic Entrepreneurs – Identity Work as Negotiations of Gender, Ethnicity and Generation", i L.A. Ytrehus: Forestillinger om “den andre” Kristiansand: Høyskoleforlaget.

* Aure, Marit (2001): "Innovative Traditions? Coping Processes among Households, Villages and the Municippality", i Aarsæther N and JO Bærenholdt: The Reflexive North, NORD 2001/10

* Ellingsen, W. (2001): "The Significance of Migration for Rural Development in the Humid Upland Farming System of Nepal", i S. von der Heide og Hoffmann, T. (eds.): Aspects of Migration and Mobility in Nepal. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar

* Fuglerud, Ø. (2001). Time and space in the Sri Lanka-Tamil diaspora. Nations and Nationalism, 7(2): 195-213

* Jacobsen, Christine (2001): Ung, muslim og kvinne på norsk, i NIKK magasin nr.1.

* Lithman, Yngve (2001): "Reflections on the Social and Cultural Dimensions of Children’s Elite Sport in Sweden", i N. Dyck (red.): Games, Sports and Cultures. Oxford: Berg.

* Lithman, Yngve, Trond Petersen og Björg Aase Sörensen (2001):"Mellom faktiske og forestilte forskjeller - synlige minoriteter på arbeidsmarkedet", i Norsk Tidskrift for migrasjonsforskning. 2001:1.

* Moen, B. (2001). Eldresenteret som flerkulturell møteplass. Aldring & Eldre, 18(3):16-24

* Moen, B. (2001). Omsorg for alle - også for eldre fra etniske minoriteter. Aldring & Eldre, 18(1):18-24

* Rudmin, F. W., & Ahmadzadeh, V. (2001): "Psychometric critique of acculturation psychology: The case of Iranian migrants in Norway.", i Scandinavian Journal of Psychology, 42, 41-56. Fulltekst

* Sollund, R. (2001). Migrasjon og utdannelse som midler til et bedre liv. NIKK-magasin, (1)

* Sollund, R. (2001). Political Refugees´ Violence in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2(1):84-103

* Sollund, R. (2001). You must learn Norwegian first, before you make a dream. Søkelys på arbeidsmarkedet, (2):233-241 (last ned hele tidsskriftet)

* Torgersen, L. (2001). Patterns of self-reported delinquency in children with immigrant parent, two immigrant parents and Norwegian born parents. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2:213-227

* Vestel, V. (2001). Aesthetics in the Grey Zone - Music, Dance and Style among Multicultural Youths in Rudenga, East Side Oslo. I J. Gripsrud (red.): The Aesthetics of Popular Art. Bergen, NFRs Program for kulturstudier: Høyskoleforlaget, s. 213-140

 

2000

* Bakken, A. og M. Sletten (2000). Innvandrerungdoms planer om høyere utdanning - realistiske forventninger eller uoppnåelige aspirasjoner? Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(1):27-36 Fulltekst

* Engebrigtsen, A. (2000). "Når sigøynere blir gentlemen." Gaver fra Norge og andre ressurser som grunnlag for voldsutøvelse mellom sigøynere og landsbyfolk i Romania. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 11(3):253-264

* Fuglerud, Ø. (2000). Tenke globalt - handle lokalt. Om etnisk implosjon på Sri Lanka. Norsk antropologisk tidsskrift, 11(3):227-239, 266

* Seeberg, M.L. (2000). Integriteten som offer. Invandrare och Minoriteter, 4, s. 19-20

* Skilbrei, M-L. (2000). Oss og dem - igjen. Fontene, 5, s. 36-37

* Sollund, R. (2000). På bunnen av hotellet. Søkelys på arbeidsmarkedet, (2):245-255 Fulltekst/p>