[Lenke til startside]

Rapporter og notater

 

2010

* Brekke, Jan-Paul, Bakken, Anders (2010) Monica Five Aarset, Hilde Lidén, Kristian Andenæs. (2010) Innvandring og flukt til Norge. En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. ISF Rapport (2010:002). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst

2009

* Bakken, Anders (2009) Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? NOVA Rapport 8/09 Fulltekst

* Bergh, Johannes, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik og Jacob Aars. (2009) Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. ISF-rapport 2009:005. Fulltekst

* Brekke, Jan-Paul og Monica Five Aarset. (2009). Why Norway? Understanding Asylum Destinations. ISF-rapport 2009:012. Fulltekst

* Figari, H., H. Haaland og O. Krange (2009): Hverdagsliv som friluftsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA rapport 479.

* Eldring, Line, May-Len Skillbrei og Anniken Hagelund. (2009). ”Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer innvandrere”, i IMDi-rapport 7/2009: Integreringskart 2009, Integrering i økonomiske nedgangstider: 68-79.

*Enes, Annette Walstad, Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg (red.) (2009): (2009): Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper. 2008. SSB-rapport 2009/1 Fulltekst Fulltekst

*Hassan, Jamila Elhag (2009): Parents´ socioeconomic status and children´s academic performance. NOVA Notat 7/09 Fulltekst

* Henriksen, Kristin (red.) (2009): Unge som innvandret før skolealder –hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre? SSB-notat 2009/35 Fulltekst

* Hernández Carretero, María (2009): "Reconciling Border Control with the Human Aspects of Unauthorized Migration", i PRIO Policy Brief. Oslo: International Peace Research Institute, Oslo (PRIO).

* Hidle, K., W. Ellingsen og A. Vangstad (2009): Internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region. FoU-rapport nr. 4/2009. Agderforskning, Kristiansand.

* Høydahl, Even (2009): Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo. Flyktninger bosatt 1997-2007. SSB-notat 2009/1 Fulltekst

* Karianne Klovholdt Drangsland og Bente Beckstrøm Fugleseth (2009): Asylmottak som nærmiljø: -en studie av relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn i Ytre Arna. Byøk-rapport 1/2009, Senter for Byøkologi

* Lidén, Hilde og Miriam Latif Sandbæk. (2009). ”Folk kritiserer oss mer enn de hører på det vi har å si”, i IMDi-rapport 7/2009. Integreringskart 2009 - Integrering i økonomiske nedgangstider: 93-103

* Lindquist, Hein og Kirsten Palm (2009): Læring i en flerspråklig skole. Tospråklig opplæring på barnetrinnet - et eksempel på en organiseringsmodell HiT skrift 3/2009 Fulltekst

* Moen, Bjørg (2009) «Jeg gleder meg til torsdag» Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn. NOVA Rapport 7/09 Fulltekst

* Nergård, Trude Brita (2009) Mangfoldig omsorg Tre innvandrergrupper forteller om sine forventninger til alderdommen NOVArapport 16/09 Fulltekst

* Olsen, Bjørn (2009): Unge med innvanvdrerbakgrunn i arbeid og utdanning. 4. kv. 2007. Hvor forskjellige er de i forhold til majoriteten? SSB-notat 2009/41 Fulltekst

* Olsen, Bjørn (2009): Innvandrere ansatt i staten. Hvorfor lavere andel enn i privat sektor? SSB-rapport 2009/8 Fulltekst

*Orupabo, Julia og Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Elise Storvik (2009): Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. ISF rapport 2009:003

*Rogstad, Jon  og Arnfinn Haagensen Midtbøen (2009): Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. ISF-rapport 2009:002.

* Rogstad, Jon. (2009). ”Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv”, i IMDi-rapport 7/2009. Integreringskart 2009 - Integrering i økonomiske nedgangstider: 157-163

* Rogstad, Jon. (2009). ”Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren”, Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 Oslo: Kultur og kirkedepartementet.

* Seeberg, Marie Louise (2009): Små barns hverdager i asylmottak. NOVA Rapport 14/09 Fulltekst

* Steen-Johnsen, Kari og Hilde Lidén. (2009). Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap: Første delrapport, juni 2009. ISF-rapport 2009:009. Fulltekst

* Søholt, Susanne (2009): Innvandrernes situasjon på boligmarkedet i økonomisk nedgangstider. Artikkel til IMDi, Integreringsbarometer. Publiseres høsten 2009.

* Søholt, Susanne, Kim Astrup (2009): Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet. NIBR-rapport 2009:2. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Fulltekst

* Søholt, Susanne, Kim Astrup (2009): Etterkommere av innvandrere – bolig og bostedsmønster. NIBR-rapport 2009:3. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Fulltekst

* Søholt, Susanne, Yahya I.A Ibrahim and Stig Jarle Hansen (2009): Women, War Traumas, Mental Health and Breadwinning. An evaluation of the Dandelion project in Mogadishu, Somalia 2005-2009. NIBR-report 2009:23. Fulltekst

*Aalandslid, Vebjørn (2009): Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand. SSB-rapport 2009/22. Fulltekst

*Aarset, Monica Five og Miriam Latif Sandbæk (2009): Foreldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst. ISF-rapport 2009:007

 

 

2008

* Blom, Svein (2008): Holdninger til innvandrere og innvandring 2008. SSB-rapport 2008/57 Fulltekst

* Blom, Svein (2008): Innvandreres helse 2005/2006. SSB-rapport 2008/35 Fulltekst

* Blom, Svein og Kristin Henriksen (red.) (2008): Levekårsundersøkelsen blandt innvandrere 2005/2006 SSB-rapport 2008/5 Fulltekst

* Bredal, Anja og Julia Orupabo (2008): Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. ISF-rapport 2008:007

* Bredal, Anja (2008). ”Fra «spesielt» til «ordinært»? Noen utfordringer i det offentlige hjelpeapparatets håndtering av tvangsekteskap”, IMDi-rapport 6-2008 Integreringskart 2008, Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus: 44-50.

* Brekke, Jan-Paul (2008): Fra tilbakevending til retur. Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. ISF rapport 2008:012

* Carling, Jørgen (2008): Policy Challenges Facing Cape Verde in the Areas of Migration and Diaspora Contributions to Development. Oslo, PRIO. Fulltekst

* Danielsen, Kirsten & Gulbrandsen, Lars(2008) Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet NOVA Rapport 13/08 Fulltekst

* Daugstad, Gunnlaug (2008) Ekteskap over landegrensene. Ekteskapsmønster og transnasjonale familieetableringar i perioden 1990-2007. SSB-rapport 2008/41 Fulltekst

* Daugstad, Gunnlaug og Toril Sandnes (2008): Gender and Migration. Similarities and disparities among women and men in the immigrant population. SSB-rapport 2008/10 Fulltekst

* Daugstad, Gunnlaug (red.) (2008): Innvandring og innvandrere 2008. Statistiske analyser (SA 103), Statistisk Sentralbyrå. Fulltekst

* Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2008): Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502.

* Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008): Den nye arbeidsinnvandringen fra Øst - Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Temanotat, IMER, NFR Fulltekst

* Egge, Marit og Jai S Ganapathy og Siv Runhovde (2008): Hvitt eller bredt? Hvorfor anstrenge seg for å rekruttere minoritetsstudenter til Politihøgskolen?, forskningsrapport HiO Fulltekst

* Ferrari de Carli, Eli (2008): Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari'a-råd. ISF-rapport 2008:005

* Gulløy, Elisabeth (2008): Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn 2006. Dokumentasjonsrapport. SSB-notat 2008/31 Fulltekst

* Hidle, K. og A. Vangstad (2008): Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner. Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk. FoU-rapport nr. 3/2008, Agderforskning

* Hertzberg, Dagfinn og Torunn Kvinge (2008) Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri. Omfang og erfaringer Fafo-notat 2008:07 Fulltekst

* Horst, Cindy (2008) 'Diaspora Engagements in Development Cooperation' in PRIO Policy Brief. Oslo: PRIO. Fulltekst

* Høydahl, Even og Oddveig Selboe (2008): Monitor for sekundærflytting. Flytting blant flyktninger bosatt i Norge 1997-2006. SSB-notat 2008/43 Fulltekst

* Lidén, Hilde og Tonje Bentzen (2008): Kjønnslemlestelse i Norge. ISF-rapport 2008:008

* Lidén, Hilde og Hilde Rusten, Monica Five Aarset (2008) Å høre barn i utlendingssaker>/ ISF-rapport 2008:002

* Løwe, Torkil (2008): Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn. Unge oppvokst i Norge med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam. SSB-rapport 2008/14 Fulltekst

* Mathisen, Bjørn (2008): Monitor for introduksjonsordningen 2008. SSB-rapport 2008/52. Fulltekst

* Nadim, Marjan (2008): Levekår i Groruddalen. Fafo-rapport 2008:27 Fulltekst

* Nergård, Trude Brita (2008) Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. Rapport fra fem norske storbykommuner NOVA Rapport 10/08 Fulltekst

* Nerland, Sølve Mikal (2008): Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser. SSB-rapport 2008/26. Fulltekst

* Olsen, Bjørn (2008): Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007. SSB-rapport 2008/53 Fulltekst

* Olsen, Bjørn (2008): Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning. Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten? SSB-rapport 2008/33 Fulltekst

* Orupabo, Julia (2008): «På TV sa de at de trengte ingeniører…» Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. ISF-rapport 2008:009

* Sten, Anton (2008): "Bosetting av flyktninger – mellom statlig styring og lokal politikk", i Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin årsrapport for 2008, ss. 58-61.

* Strand, Arne, Arghawan Akbari, Torunn Wimpelmann Chaudhary, Kristian Berg Harpviken & Akbar Sarwari et al., (2008) 'Return in Dignity, Return to What? Review of Voluntary Return Programme to Afghanistan' in CMI Report. Bergen, Chr. Michelsen Institute. Fulltekst

*Støren, Liv Anne (2008): Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning – ser vi en fremtidig suksesshistorie? Statistiske Aanalyser (SA 74), Statistisk Sentralbyrå Fulltekst

* Søholt, Susanne, Einar Braathen, Elsa Lechner, Marit Ekne Ruud (2008): The ’Critical Urban Areas’ Programme in Portugal – a First Assessment. NIBR report 2008:3. Fulltekst

* Tyldum, Guri and Marianne Tveit (2008): Someone who cares. A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway, Fafo-report 2008:26

* Villund, Ole (2008): Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn. SSB-rapport 2008/37 Fulltekst

* Zhang, Li-Chun (2008): Developing methods for determining the number of unauthorized foreigners in Norway. SSB-document 2008/11

* Ødegård, Anne Mette (2008): Europeiske reguleringer og partssamarbeid, Fafo-notat 2008:15 Fulltekst

*Ødegård, Anne Mette (2008): Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen, Fafo-notat 2008:06 Fulltekst

* Aaby, Agnes Hirsch og Elisabeth Nørgaard (2008): Rapportering fra krisesentrene 2007. SSB-rapport 2008/34 Fulltekst

* Aalandslid, Vebjørn (2008): Innvandrere og kommunestyrevalget i 2007. SSB-rapport 2008/47 Fulltekst

* Aalandslid, Vebjørn (2008): Overføringsflyktningers integrering i det norske samfunn. SSB-rapport 2008/4. Fulltekst

* Aarset, Monica Five  og Hilde Lidén, Idunn Seland (2008): Ungdom med innvandrerbakgrunn. Verdier, normdannelse og livsvalg. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

* Aarset, Monica Five. (2008). ”«Man skal ikke fortelle alt, da» Unge med innvandrerbakgrunn og fremtidige ekteskap”, IMDi-rapport 6-2008 Integreringskart 2008, Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus: 129-137

 

2007

* Allertsen, Linda M., Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid (2007): Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005. SSB-rapport 2007/41 Fulltekst

* Alsos, Kristin og Anne Mette Ødegård (2007): Sikrer Norges framtid på minstelønn. Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land, Fafo-rapport 2007:32

* Bakken, Anders(2007) Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever; en kunnskapsoversiktNOVA Rapport 10/07 Fulltekst

* Anders Bakken, Anders & Strandbu, Åse (2007) Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn. NOVA Rapport 2/07 Fulltekst

*Bredal, Anja og Lill Salole Skjerven (2007): Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet.. Omfang og utfordringer. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2007

* Brekke, Jan-Paul og Tordis Borchgrevink(2007): Talking about integration. Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. ISF-rapport 2007:009

* Brekke, Jan-Paul og Vigdis Vevstad (2007): Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. ISF-rapport 2007:004

* Carling, Jørgen (2007) 'European Strategies for Reducing 'Unwanted' Immigration' in DIIS Brief. Copenhagen, Danish Institute for International Studies (DIIS), April. Fulltekst

* Carling, Jørgen, Marta Bivand Erdal, Cindy Horst & Hilde Wallacher et al. (2007): 'Legal, Rapid and Reasonably Priced? A Survey of Remittance Services in Norway', PRIO Report. Oslo: International Peace Research Institute, Oslo (PRIO). Fulltekst

* Daugstad, Gunnlaug (red.) (2007): Fakta om Innvandrere og deres etterkommere. Hva kan tallene fortelle? SSB-notat 2007/56 Fulltekst

* Engebrigtsen, Ada Ingrid, Fuglerud, Øivind(2007) Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap - trygghet og frihet? NOVA Rapport 3/07 Fulltekst

* Engebrigtsen, Ada Ingrid, Danielsen, Kirsten (2007) Regnbueprosjektet - en evaluering. Forebyggende arbeid med minoritetsfamilier NOVA Skriftserie 5/07 Fulltekst

* Eldring, Line og Paulina Trevena (2007): Polsk byggenæring i bevegelse, Fafo-notat 2007:05 Fulltekst

* Friberg, Jon Horgen og Heidi Gautun (2007): Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo, Fafo-rapport 2007:16 Fulltekst

* Friberg, Jon Horgen og Guri Tyldum (red.)(2007): Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet, Fafo-rapport 2007:27 Fulltekst

* Friberg, Jon Horgen og Guri Tyldum (2007): "Varighet og vilkår for polske arbeidsmigranter i Oslo". I:Integreringskart 2007. Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus. IMDi Rapport 9-2007 Fulltekst

* Gautun, Heidi (2007): Hjemmebarna. En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4–5-åringer som ikke går i barnehage, Fafo-notat 2007:17

* Gotaas, Nora (2007): Bruk av tolk i barnevernet. I Holm-Hansen, Haaland, Myrvold: Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2007:10 Fulltekst

* Henriksen, Kristin (2007): Fakta om 18 Innvandrergrupper i Norge. SSB-rapport 2007/29 Fulltekst

* Hidle, K, W. Ellingsen, L.M. Nesje og A Vangstad (2007): Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder. FoU-rapport 1/2007, Agderforskning.

* Ingebretsen,Reidun & Nergård, Trude Brita Eldre med innvandrerbakgrunn: Tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet NOVA Rapport 13/07 Fulltekst

* Horst, Cindy & Kh. Elmi (2007): Participation in Sustainable Livelihoods: An Assessment of Socio-Economic Conditions in Dadaab and the Impact of DRC-Care Interventions. Danish Refugee Council, Nairobi.

* Høydahl, Even og Oddveig Selboe (2007): Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005. SSB-notat 2007/35 Fulltekst

* Høydahl, Even (2007): Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet. Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003. SSB-notat 2007/26. Fulltekst

* Kavli, Hanne C. (2007)En felles fritid? Livet etter skoletid blant barn og unge i OsloFafo-rapport 2007:22 Fulltekst

* Kavli, Hanne C., Anniken Hagelund og Magne Bråthen (2007): Med rett til å lære og plikt til å delta
En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
, Fafo-rapp ort 2007:34 Fulltekst

* Lopez, Gro Saltnes (2007) Minoritetsperspektiver på norsk familievern. Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret NOVA Rapport 9/07 Fulltekst

* Myrvold, Trine Monica, Haaland, Thomas & Holm-Hansen, Jørn (2007): Flerkulturelt barnevern: En kunnskapsoversikt, NIBR-rapport 2007:10  Oslo:  NIBR. Fulltekst

* Normann, Tor Morten (red.) (2007): Ungdoms levekår. Statistiske Analyser (SA 93), SSB Fulltekst

* Nødland, S. I, K. Hidle og G. Kvaale (2007): Organisasjoner for identitet og integrering. Rapport IRIS 2007/064. International Research Institute of Stavanger og Agderforskning.

* Pettersen, Silje Vatne (2007): Enslige mindreårige asylsøkere og gjenforening med foreldre. SSB-notat 2007/58 Fulltekst

* Seip, Åsmund A. (2007): Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri. Fafo-rapport 2007:12 Fulltekst

* Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2007): Facing Return: Perceptions of Repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, Fafo-report 2007:01 Fulltekst

* Skaar, Mahncke, Espegren, Stiberg-Jamt og Brunk (2007)Global Professionals: Få kommer, mange blir Oxford Research AS Fulltekst

* Tiltnes, Åge (2007): Keeping Up. A Brief on The Living Conditions of Palestinian Refugees in Syria. Fafo-report 2007:13 Fulltekst

* Tyldum, Guri og Jon Horgen Friberg (2007):"Legal status og rettigheter i det norske arbeidslivet", i Integreringskart 2007. Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus. IMDi Rapport 9-2007

* Øia, Tormod Ung i Oslo.Levekår og sosiale forskjeller. NOVA Rapport 6/07Fulltekst

* Øia, Tormod & Vestel, Viggo(2007) Møter i det flerkulturelle. NOVA Rapport 21/07 Fulltekst

* Ødegård, Anne Mette, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring (2007) Fra øst uten sikring?EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Fafo-rapport 2007:03 Fulltekst

* Ødegård, Anne Mette (2007): "Våre nye byggemenn", i: Integreringskart 2007: Arbeidsinnvandring – en kunnskapsstatus. IMDi-rapport 9-2007

* Ødegård, Anne Mette (2007): Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet, Fafo-notat 2007:02 Fulltekst

* Aalandslid, Vebjørn (red) (2007): Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge. SSB-rapport 2007/24 Fulltekst

 

 

2006

* Allertsen, Linda M. og Trygve Kalve (2006): Innvandrerbarn i barnevernet 2004. SSB-rapport 2006/19 Fulltekst

* Blom, Svein (2006): Holdninger til innvandring og innvandrere 2006. Med komparative data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen.  SSB-notat 2006/77. Fulltekst

* Blom, Svein (2006): Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet. SSB-rapport 2006/33. Fulltekst

* Brekke, Jan-Paul (2006): International students and immigration to Norway. ISF-rapport 2006:008

* Carling, Jørgen (2006): Migration, Human Smuggling and Trafficking from Nigeria to Europe. Geneva: International Organisation for Migration (IOM). Fulltekst

* Carlsson, Yngve (2006): Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn: En virksomhetsbeskrivelse av et mentorprosjekt i Kristiansand
NIBR-notat 2006:117  Oslo:  Norsk institutt for by- og regionforskning Fulltekst

* Carlsson, Yngve & Thomas Haaland (2006): Foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag: En kartlegging.  NIBR-notat 2006:132  Oslo:  Norsk institutt for by- og regionforskning Fulltekst

* Dahl, Grete og Sandra Lien (2006): Uførepensjon og sosialhjelp/introduksjonsstønad blant innvandrere. SSB-rapport 2006/24 Fulltekst

* Danielsen, Kirsten & Seeberg, Marie Louise(2006)Tracing UMAs´ families. A comparative study of some European countries´ practices and experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers. NOVA Rapport 19/06 Fulltekst

* Daugstad, Gunnlaug (2006): Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. SSB-rapport 2006/39. Fulltekst

* Daugstad, Gunnlaug (red.) (2006): Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser (SA 83), Statistisk Sentralbyrå.

* Daugstad, Gunnlaug (2006): Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. SSB-rapport 2006/26 Fulltekst

* Dølvik, Jon Erik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård (2006): Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen, Fafo-rapport 548.

* Friberg, Jon Horgen (2006): Individuell arbeidsinnvandring. Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum/Fafo-notat 2006:07

* Friberg, Jon Horgen (2006): Integrering av arbeidsinnvandrere. Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen, Fafo-notat 2006:29 Fulltekst

* Friberg, Jon Horgen og Monica Lund (2006): Mot en raskere og mer stabil bosetting? Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger, Fafo-rapport 544. Fulltekst

* Gotaas, Nora, Højdahl, Torunn (2006): Evaluering av Brobyggerprosjektet. Arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Samarbeidsrapport NIBR/KRUS 2006.  Fulltekst

* Grødem, Anne Skevik, Krange, Olve & Øia, Tormod (2006) Fattige innvandrerbarn NOVA Rapport 16/06 Fulltekst

* Gundersen, Tore (2006) Bruk av khat i Norge. Nytelse og lidelse. NOVA Rapport 01/06. Fulltekst

* Høydahl, Even og Oddveig Selboe (2006): Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1995-2004. SSB-notat 2006/31 Fulltekst

* Kavli, Hanne C. (2006): "Med rett til å lære. Introduksjonsregimet for nyankomne flyktninger og innvandrere", i Integreringskart, IMDI-rapport 1/2006

* Kvinge, Torunn og Anne Britt Djuve (2006): Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene? Fafo-rapport 517. Fulltekst

* Lund, Monica (2006) Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere. En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003–2005, Fafo-notat 2006:2. Fulltekst

* Naustdalslid, Jon (ed.) (2006): International Forum on the Social Science – Policy Nexus. Globalization and Intercultural Linkages: The Case of Migration and Intercultural Linkages between Pakistan and Norway, Buenos Aires 20-24 February 2006. Report. The Norwegian National Commission for UNESCO, Oslo

* Nergård, Trude Brita(2006) Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? NOVA Rapport 12/06Fulltekst

* Orderud, Geir Inge; Tesli, Arne; & Vedeld, Trond (2006): The Demographic Development Study of ArRiyadh – Synthesis Report. Unpublished report submitted to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia

* Rogstad, Jon (2006): Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. ISF-rapport 2006:010

* Seeberg, Marie Louise & Dahle, Rannveig (2006) "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt"Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren.NOVA Rapport 24/05 Fulltekst

* Skarðhamar, Torbjørn (2006): Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere. En analyse av fødselskullet 1977. SSB-notat 2006/33 Fulltekst

* Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge, Fafo-rapport 525 Fulltekst

* Strandbu; Åse (2006) Idrett, kjønn, kropp og kultur: Minoritetsjenters møte med norsk idrett NOVA Rapport 10/06 Fulltekst

* Søholt, Susanne (2006): Møteplasser i multietniske utemiljøer. Til kommunedelplan for torg og møteplasser i multietniske miljøer. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 2006. Fulltekst

* Tiltnes, Åge (ed.) (2006) Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions Fafo-report 514 Fulltekst

* van Riemsdijk, Micheline (2006): Rekruttering av polske sykepleiere til Norge. Erfaringer og virkninger. Fafo-notat 2006:27 Fulltekst

* Østby, Lars (2006): Bruk av velferdsordninger blant nyankomne innvandrere fra de nye EØS-landene i 2005.  SSB-notat 2006/52 Fulltekst

* Aalandslid, Vebjørn (2006): Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005. SSB-rapport 2006/23. Fulltekst

 

 

2005

* Brekke, Jan-Paul og Susanne Søholt (2005): I velferdsstatens grenseland. En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. ISF-rapport 2005:005

* Brochmann, Grete og Anniken Hagelund (2005): Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser. Nordisk kunnskapsstatus. TemaNord 2005:506 København: Nordisk ministerråd

* Carling Jørgen (2005): "Gender Dimensions of International Migration", i Global Migration PerspectivesGlobal Commission on International Migration. Fulltekst

* Kirsten Danielsen (2005)Diskriminering - en litteraturgjennomgang NOVA Skriftserie 4/05 Fulltekst

* Epland, Jon (2005): Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. SSB-rapport 2005/16 Fulltekst

* Forgaard, Tanja Seland (2005): Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger av flyktininger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003. SSB-notat 2005/13 Fulltekst

* Friberg, Jon Horgen (2005) Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo. Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn Fafo-notat 2005:16 Fulltekst

* Ingebretsen, Reidun & Romøren, Tor Inge(2005)Omsorgstjenester med mangfold? NOVA Rapport 9/05Fulltekst

* Hidle, Knut, Hans Kjetil Lysgård, Jørn Cruickshank, Arild Aurvåg Farsund, Jens Kristian Fosse, Einar Leknes, Liv Mari Nesje og Arne Rydningen (2005): Samspill i fem norske byregioner. FoU-rapport 4/2005, Agderforskning, Kristiansand. Fulltekst

* Høstmark, Maria (2005): Forundersøkelse om kommunale helseutgifter knyttet til bosetting av flyktninger. SSB-notat 2005/28 Fulltekst

* Klatstølen, Nelly (red.) (2005): Lokalvalget 2003. Valgdeltakelse blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett. Statistisk Sentralbyrå: Norges Offisielle Statistikk (NOS D 318) Fulltekst

* Kvinge, Torunn (2005): Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa, Fafo-notat 2005:09 Fulltekst

* Lidén, Hilde (2005): Barn og unge fra nasjonale minoriteter. En nordisk kunnskapsoversikt. ISF-rapport 2005:007

* Lidén, Hilde (2005): Transnasjonale serieekteskap. Art, omfang og kompleksitet. ISF-rapport 2005:011

* Lismoen, Håvard og Torgeir Aarvaag Stokke (2005): Lovfestet minstelønn i Norge?, Fafo-notat 2005:13

* Lund, Monica og Jon Horgen Friberg (2005): Én mann – én stemme? Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng, Fafo-rapport 495 Fulltekst

* Mogstad, Magne (2005): Fattigdom i Stor-Osloregionen. En empirisk analyse. SSB-rapport 2005/11 Fulltekst

* Orderud, Geir Inge (2005): Approaching an absolute poverty line. Unpublished report to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia

* Orderud, Geir Inge (2005): The Demographic Development Study of ArRiyadh – Migration Phase II and III. Unpublished report to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia

* Orderud, Geir Inge and Onsager, Knut (2005): “Asians on the Norwegian labour market: industrial concentration and self-employment careers”. In Spaan, Ernst; Hillmann, Felicitas; and Naerssen, Ton van (eds.) Asian Migrants and European Labour Markets – Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe. Abingdon, UK: Routledge

* Søholt, Susanne (2005): Etnisitet og boligpolitikk. Byggforsknotat 79. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Søholt, Susanne (2005): Representative forvaltningsorganer, organisasjonsadferd og
brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Byggforsknotat 78. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Søholt, Susanne, Jan-Paul Brekke (2005): I velferdsstatens grenseland. En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Rapport 2005:5. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst

* Tiltnes, Åge (2005): Falling Behind. A Brief on the Living Conditions of Palestinian Refugees in Lebanon. Fafo-report 464 Fulltekst

* Torgersen, Leila (2005) Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom NOVA Rapport 5/05 Fulltekst

* Tyldum, Guri, Tveit, Marianne and Anette Brunovskis (2005): Taking stock: a review of the existing research on trafficking for sexual exploitation, Fafo-report 493 Fulltekst

* Ugreninov, Elisabeth (red.)(2005): Seniorer i Norge. Statistisk Sentralbyrå: Statistiske analyser (SA 72) Fulltekst

* Øia, Tormod (2005) Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering NOVA Rapport 20/05 Fulltekst

* Ødegård, Anne Mette (2005): Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS, Fafo-notat 2005:1 Fulltekst

* Ødegård, Anne Mette (red.) (2005): Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land. Fafo-notat 2005:28 Fulltekst

 

 

2004

* Brekke, Jan-Paul(2004): While we are waiting.Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. ISF-rapport 2004:010

* Brunovskis, Anette and Guri Tyldum (2004): Crossing Borders - An Empirical Study of Trans-national Prostitution and Trafficking in Human Beings, Fafo-report 426

* Brunovskis, Anette, Anne Britt Djuve og Hilde Maria Haualand (2004): Facing a Baltic Invasion? Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries, Fafo-report 432

* Bråthen, Magne og Kristoffer Vetvik (2004): Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. SSB-rapport 2004/26 Fulltekst

* Dahl, Grete (2004): Trygd blant innvandrere 1992-2000. SSB-notat 2004/62 Fulltekst

* Dzamarija, Minja Tea (2004): Norske barn i utlandet. Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania. SSB-notat 2994/71 Fulltekst

*Engebrigtsen,Ada Ingrid & Farstad, Gunhild Regland (2004)Somaliere i eksil i NorgeEn kartlegging av erfaringer fra fem kommuner og åtte bydeler i Oslo NOVA Skriftserie 1/04 Fulltekst

* Farstad, Gunhild Regland (2004) Innvandrerkvinner i Groruddalen- mellom idealer for modernitet og tradisjon NOVA Rapport 17/04 Fulltekst

* Friberg, Jon Horgen (2004): Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt, Fafo-notat 2004:33. Fulltekst

* Huitfeldt, Anniken og Hanne C. Kavli (2004): Det globale ekteskapsmarkedet. Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov, Fafo-notat 2004:23 Fulltekst

* Haaland, Thomas (2004): Bosettingsmønstre og økonomisk livsgrunnlag for nyankomne: Flyktninger og innvandrere til Oslo i perioden 1992-1999 NIBR-notat 2004:102  Oslo:  Norsk institutt for by- og regionforskning Fulltekst

* Kavli, Hanne C. (2004): Hvordan gikk det etterpå? En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata, Fafo-notat 2004:24. Fulltekst

* Krange, Olve & Strandbu, Åse (2004)Ungdom, idrett og friluftsliv. Skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 1992 til 2002 NOVA Rapport 16/04 Fulltekst

* Lappegård, Trude (2004): Valg av livsløp i det flerkulturelle Norge Forløpsanalyser av giftermål og barnefødsler blant kvinner med innvandrerbakgrunn. SSB-rapport 2004/16 Fulltekst

* Lie, Benedicte (2004): Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. SSB-rapport 2004/1 Fulltekst

* Lund, Monica og Jon Horgen Friberg (2004): En inkluderende fagbevegelse? Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant, Fafo-rapport 446 Fulltekst

* Orderud, Geir Inge (2004): The Demographic Development Study of ArRiyadh – Migration Phase I. Unpublished report to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia

* Strand, Arne & Kristian Berg Harpviken (2004) 'Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergency to Migration Management', Policy Brief. Berge Fulltekst

* Tronstad, Kristian Rose (2004): Innvandring og innvandrere 2004. Statistisk Sentralbyrå: Statistiske analyser (SA 66).

* Vestel, Viggo (2004)A Community of Differences - hybridization, popular culture and the making of social relations among multicultural youngsters in "Rudenga", East side Oslo NOVA Rapport 15/04 Fulltekst

* Wrench, John (2004): Breakthroughs and blind spots. Trade union responses to immigrants and ethnic minorities in Denmark and the UK. Fafo-rapport 939 Fulltekst

* Østby, Lars (red) (2004): Innvandrere i Norge. Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1: demografi. SSB-notat 2004: 65 Fulltekst

* Østby, Lars (red) (2004): Innvandrere i Norge. Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 2: levekår. SSB-notat 2004: 66 Fulltekst

 

 

2003


* Bakken, Anders (2003) Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikheter i sosial mobilitet. NOVA Rapport 15/03 Fulltekst

* Barstad, Anders og Mads Ivar Kirkeberg (2003): Levekår og ulikhet i storby. Utredninger til Storbymeldingen, del 2., SSB-notat 2003/11 Fulltekst

* Folkenborg, Kari og Inger Lise Skog Hansen (2003): Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere, Fafo-notat 2003:23. Fulltekst

* Gotaas, Nora, Knut Papendorf, Yngvil Grøvdal, Kristian Andenæs (2003): SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Skriftserie nr.75/2003, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

* Haaland, Thomas (2003): Vold, rusmidler og holdninger til innvandrere: En sammenliknende studie blant ungdom i Kristiansand og Drammen NIBR-notat 2003:108  Oslo:  Norsk institutt for by- og regionforskning Fulltekst

* Lund, Monica (2003): Kvalifisering for alle. Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. Fafo-rapport 414 Fulltekst

* Midtsundstad, Tove Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping (2003): Inkluderende arbeidsliv på norsk. En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark, Fafo-notat 2003:13. Fulltekst

* Moseng, Bera Ulstein (2003) Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn. En pilotundersøkelse. NOVA Rapport 14/03 Fulltekst

* Nergård, Trude Brita (2003) To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? Evaluering av et forsøk NOVA Rapport 6/03 Fulltekst

* Nergård, Trude Brita (2003) Ett års gratis barnehage - hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen?Evaluering av et forsøk. NOVA Rapport 7/03 Fulltekst

* Orderud, Geir Inge (2003): “Youngsters and young adults in peripheral regions of Norway: Residential Preferences and Attitudes about Life in the Periphery” In Helve, Helena (ed.): . TemaNord 2003:519. Copenhagen, Denmark: Nordic Ministry. Fulltekst

* Pettersen, Silje Vatne (2003): Bosettingsmønster og segreasjon i storbyregionene. Ikke-vestlige innvandrere og grupper med  høy og lav utdanning. Utredninger til Storbymeldingen, del 1. SSB- notat 2003/33 Fulltekst

* Seeberg, Marie Louise (2003) Dealing with Difference: Two classrooms, two countries; A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. NOVA Rapport 18/03 Fulltekst

* Søholt, Susanne, Arne Holm og Marit Ekne Ruud (2003): Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Prosjektrapport 354. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo. Fulltekst

* Tiltnes, Åge (2003): "Health and health services", i: O.F.Ugland (red.): Difficult Past, Uncertain Future: The Living Conditions of Palestinian Refugees in Camps and Gatherings of Lebanon. Fafo-report 409 Fulltekst

* Øia, Tormod (2003)Innvandrerungdom - kultur, identitet og marginalisering. NOVA Rapport 20/03 Fulltekst

* Østby, Lars (2003): Innvandring  fra nye EU-land. Fortid, nåtid og mulig framtid. SSB-notat 2003/44. Fulltekst

 

 

2002

* Blom, Svein (2002): Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo. SSB: Sosiale og økonomiske studier (SØS-107) Fulltekst

* Dahl, Grete (2002): Innvandrere og trygd. SSB-notat 2002/55 Fulltekst

* Brekke, Jan-Paul (2002): Kosovo - Norge, tur og retur. Midlertidig opphold for kosovoflyktninger. ISF-rapport 2002:008

* Brekke, Jan-Paul (2002): Children and adolecents with an immigrant background. An overview of Nordic research. TemaNord 2002:562, Copenhagen: Nordic Council of Ministers

* Byberg, Ingvild Hauge (red.) (2002): Innvandrerkvinner i Norge. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt. SSB-rapport 2002/21. Fulltekst

* Engebrigtsen; Ada Ingrid (2002) Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn ...Et transnasjonalt perspektiv på enslige, mindreårige asylsøkere NOVA Rapport 7/2002 Fulltekst

* Fangen, Katrine (2002): Tvangsekteskap. En evaluering av mottiltakene, Fafo-apport 377 Fulltekst

* Hagen, Anna, Elin Svensen og Kari Folkenborg (2002): Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving. En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere. Fafo-rapport 388

* Khawaja, Marwan and Åge Tiltnes (2002): On the Margins: Migration and living conditions of Palestinian camp refugees in Jordan. Fafo-report 357 Fulltekst

* Krogstad, Anne (2002): En stillferdig revolusjon i matveien. Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap. ISF-rapport 2002:007

* Lie, Bendicte (2002): Innvandring og innvandrere 2002. Statistisk Sentralbyrå: Statistiske analyser (SA 50) Fulltekst

* Moen, Bjørg (2002) Eldresenter på ukjent vei. Flerkulturelle møter mellom eldre mennesker. NOVA Rapport 16/2002 Fulltekst

* Moen, Bjørg (2002) Når hjemme er et annet sted. Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn NOVA Rapport 8/2002 Fulltekst

* Nergård, Trude Brita (2002) Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Evaluering av et forsøk NOVA Rapport 3/2002 Fulltekst

* Svensson, Elin og Barbro Svensson (2002): Innvandrere i fagbevegelsen, Fafo-rapport 392 Fulltekst

* Østby, Lars (2002): The demographic characteristics of immigrant population in Norway. SSB-rapport 2002/22 Fulltekst

* Østberg, Tina og Anne Britt Djuve (2002): Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal, Fafo-notat 2002:22 Fulltekst

 

 

2001

* Egge, Marit og Annelise Jackbo (2001): Forlatt eller ivaretatt. En beretning om enslige mindreårige asyslsøkere i tekst og bilder, Fafo-rapport. Mer informasjon her.

* Kavli, Hanne C. (2001): En dråpe, men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter,  Fafo-rapport 349 Fulltekst

* Kavli, Hanne C. og Elin Svensen (2001): Overføringsflyktninger – uttak og integrering, Fafo-notat 2001:8.

* Orderud, Geir Inge (2001): Immigrant self-employment. NIBR Report 2001:15. Oslo, Norway; Norwegian institute for urban and regional research.

* Orderud, Geir Inge (2001): Young adults living in the periphery: Attitudes about their place of living and migration. NIBR note 2001:102

* Orderud, Geir Inge (2001): “Rural Youth in Norway – settlement preferences and attitudes about the rural/peripheral way of life”. Paper presented at the conference Children and youngsters in rural areal – a Nordic and European perspective, Vasa, Finland, october 4-6., 2001.

* Sletten, Mira Aaboen (2001) Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn NOVA Rapport 8/2001 Fulltekst

* Søholt, Susanne (2001): Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Prosjektrapport 297. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo. Fulltekst

* Søholt, Susanne (2001): Oppvekst i multietniske boligområder. Prosjektrapport 313. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo. Fulltekst

* Østby, Lars (2001): Beskrivelse av nyankomne flyktningers vei inn i det norske samfunnet. Notat til Lovutvalget som skal utrede og lage forslag til lovgivning om stønad for nyankomne innvandrere. SSB-notat 2001/23 Fulltekst

* Østby, Lars (2001): Flyktningers sekundærflyttinger under 1990-tallet. SSB-rapport 2001/22 Fulltekst

 

 

2000

* Andenæs, Kristian, Nora Gotaas, Anne Birgitta Nilsen, Knut Papendorf (2000): Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Unipub forlag, Oslo.

* Djuve, Anne Britt og Hanne C. Kavli (2000): Styring over eget liv. Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid, Fafo-rapport 260

* Gundersen, Frants, Ulla Haslund, Arnt Even Hustad og Reid Jone Stene (2000): Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn. SSB-rapport 2000/18 Fulltekst

* Svensen, Elin (2000): Multietniske redaksjoner? Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige. Fafo-rapport 342 Fulltekst

* * Søholt, Susanne I samarbeid med Jaishankar Ganapathy (2000): Store møter-små steder. Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø.. Prosjektrapport nr. 286. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo. Fulltekst

* Øia, Tormod (2000) Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd NOVA Rapport 3/2000 Fulltekst