Akademisk skriving

Modul 1: Generell innføring
Akademiske skrivekonvensjoner

Å studere oppfattes ofte som synonymt med å lese, og ingen vil trekke i tvil hvor viktig denne intellektuelle aktiviteten er med tanke på et vellykket studium. Å lese er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å lykkes med studiene.

Det er – dessverre – fullt mulig å lese pensum grundig og tilsynelatende ha en god forståelse av lærestoffet, og likevel ikke lykkes ved eksamen. Dette henger da sammen med at man ikke mestrer det vi kan kalle de akademiske skrivekonvensjonene. At man mangler trening i å skrive faget sitt, er en annen måte å si omtrent det samme på. Når det nå skrives mye mer i løpet av semestrene ved universitet og høyskoler enn tidligere, henger det sammen med at innsikten i hvor viktig skriving og tekstkompetanse er har økt betraktelig. Et ønske om å formulere og synliggjøre kravene som knytter seg til akademisk skriving er også motivasjonen bak dette nettbaserte opplæringstilbudet ved Det psykologiske fakultet, UiB.

Ovenfor refererte vi til de akademiske skrivekonvensjonene, og dette kunne kanskje oppfattes som om det eksisterer et fast sett konvensjoner som er felles for alle akademiske fag. Så enkelt er det selvsagt ikke. Noen akademiske skrivekonvensjoner er felles for alle akademiske fag, mens andre er mer fagspesifikke. Videre vil kravene som knytter seg til akademiske tekster også variere ut fra hvilket nivå en (student) befinner seg på, eller ut fra hvilken spesifikk tekstsjanger en akademiker velger å publisere innenfor. I denne innledende modulen skal vi konsentrere oss om noen viktige fellestrekk ved all akademisk skriving, og vi vil ha begynnerstudenter som primær målgruppe. Vi vil fokusere på krav til argumentasjon, dokumentasjon og stilnivå.

 
[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken