Tidligere gode eksamensbesvarelser

PSYK101, høsten 2006:

BIOLOGISK PSYKOLOGI

 • Oppgave 2. Hvordan har studiet av split-brain pasienter bidratt til vår forståelse av de to hjernehemisfærenes funksjon? Gi eksempel.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 1.
  [Eksempel 1]

KOGNITIV PSYKOLOGI

 • Oppgave 1.Det virker utbredt blant lekpersoner (ikke-psykologer) å mene at mennesker bare har en type hukommelse, og som attpåtil er ganske pålitelig. Droft og kritiser dette synspunkt ut i fra bevis fra kognitiv psykologi.
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2 ]

UTVIKLINGSPSYKOLOGI

PSYK101, våren 2006:

BIOLOGISK PSYKOLOGI

 • Oppgave 1. Beskriv den homeostatiske kontroll av appetitt med utgangspunkt i feedbackprinsipper (set point). Diskuter disse i lys av andre faktorer (for eksempel sosiale som modifiserer spising hos mennesker).
  [Eksempel 1]

 • Oppgave 2. Beskriv søvnaktivitet, biologiske og miljømessige faktorer som påvirker søvnrytmen hos mennesker. Diskuter deretter ulike hypoteser for å forklare den funksjonelle betydningen av søvn.
  [Eksempel 1]

KOGNITIV PSYKOLOGI

 • Oppgave 2. Gjør rede for noen vanlige strategier i menneskelig problemløsning og hvordan bruken av slike strategier har vært studert eksperimentelt. Drøft hvordan bruken av ulike problemløsningsstrategier både kan fremme og hemme effektiv problemløsning.
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]

UTVIKLINGSPSYKOLOGI

 • Oppgave 1. Drøft logisk konstruktivisme (Piaget) og sosialkonstruktivisme (Vygotskij) som perspektiver i utviklingspsykologi.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2. Redegjør for psykologisk utvikling i ungdomsårene
  [Eksempel 1]
PSYK101, høsten 2005:
  BIOLOGISK PSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Hva menes med ”split-brain”? Diskuter hva studier av dette fenomenet har lært oss om de to hjernehemisfærenes funksjon.
  [Eksempel 1]
 • Oppgåve 2: Kva er homeostase? Diskuter den homeostatiske kontrollen av spiseatferd.
  [Eksempel 1]


 • KOGNITIV PSYKOLOGI
 • Oppgåve 1: I følgje klassiske modellar for minne, f.eks. Atkinson og Shiffrin (1968), er langtidsmidden einskapeleg. Drøft teoretiske og empiriske fremsteg som forklarer kvifor kognitive psykologar ikkje lenger meiner dette er tilfelle.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Drøft noen skjevheter (”biases”) og vanlige feil: menneskers resonnering.
  [Eksempel 1]


 • UTVIKLINGSPSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Beskriv og drøft tilknytningsteori.
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]
PSYK101, våren 2005:
  BIOLOGISK PSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Teoriene til James-Lange, Cannon-Bard og Schachter-Singer representerer tre stadier i utviklingen av psykologiske teorier for emosjoner. Forklar disse teoriene i detalj og diskuter evidens som støtter eller motsier disse.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Du skal planlegge et eksperiment der du skal studere anoreksia nervosa eller bulimi. Diskuter fordeler og ulemper med å bruke dyr i prosjektet.
  [Eksempel 1]


 • KOGNITIV PSYKOLOGI
 • Oppgave 2: Beskriv representativitetsheuristikken og diskuter hvordan den kan påvirke bedømmelsen.
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]


 • UTVIKLINGSPSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Hva menes med begrensninger og plastisitet innen temaet arv og miljø?
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Drøft hvordan logisk konstruktivisme og sosialkonstruktivisme forholder seg til opplæring.
  [Eksempel 1]

PSYK101, høsten 2004:
  BIOLOGISK PSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Hva er homeostase. Diskuter fysiologiske og psykologiske faktorer for regulering av spiseatferd. Diskuter også mulige årsaker til ulike former for spiseforstyrrelser.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Grei ut om ulike metodar for å studera minne hos dyr og menneske. Diskuter desse metodane sitt bidrag til forståing av samanheng mellom hjerne og minne.
  [Eksempel 1]


 • KOGNITIV PSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Diskuter effektar av kontekst på minne.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Beskriv problemløsningsstrategier.
  [Eksempel 1]


 • UTVIKLINGSPSYKOLOGI
 • Oppgave 1: Beskriv og drøft teorier for utvikling av antisosial atferd.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Beskriv noen sentrale kjennetegn ved logisk konstruktivisme og atferdsanalyse. Drøft kort likheter og forskjeller i hvordan disse perspektivene.
  [Eksempel 1]
 

 

[Se video]

[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken