Læring og hukommelse i en studiesituasjon:
Hva sier hukommelsesforskningen?


Som student har du stor valgfrihet med hensyn til hvordan du skal tilegne deg fagkunnskapen. Spørsmål du selv må finne svar på som student er blant annet: Hvordan skal tiden fordeles mellom lesning, deltakelse på forelesninger, oppgaveskriving, gruppediskusjon og eventuelt pugging? Finnes det ulike teknikker for å tilegne seg ulike typer av stoff, og hvordan kan lesingen tilpasses eksamensformen? Hvordan skal du tilrettelegge selve lesesituasjonen slik at du sikrer deg at tiden blir brukt mest mulig effektivt?Det finnes ingen fasitsvar på disse spørsmålene. Likevel kan den psykologiske faglitteraturen om hukommelse gi oss noen pekepinner. Hukommelsesforskningen omhandler nemlig hvordan ny kunnskap taes inn og overføres fra korttids- til langtidslagring, hvordan informasjon bevares over lengre tidsrom, og hvordan kunnskap i neste omgang kan gjenhentes fra langtidshukommelsen.

 
[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken