Referat CAIM samarbeidsmøte

Hovedtema for møtet var arkitektur for de ulike delprosjektene og CAIM prosjektet som helhet.

Tilstede

Randi Karlsen, Sigmund Akselsen, Heri Ramampiaro, Joan Nordbotten, Christian Hartvedt, Lars-Jacob Hove

Statusrapport v/ Randi

Randi Karlsen startet møtet med en presentasjon av status for prosjektet.

Personell: Stipendiater er ansatt i Bergen (Christian Hartvedt) og i Trondheim (Hans Inge Myrhaug). Det har ikke blitt funnet aktuelle kandidater til stillingen i Tromsø, men det arbeides fortløpende med det.

Budsjett og økonomi: Prosjektet ligger delvis på etterskudd i forhold til bruk av midler, først og fremst grunnet forsinkelser i ansettelse av stipendiater. Det vil bli søkt om å få forlenget prosjektperioden tilsvarende.

Publikasjoner: Prosjektet har hatt 1 konferansepaper med presentasjon (Dag, Joan), 3 VERDIKT presentasjoner (Sigmund, Randi og Christian), 2 VERDIKT posterpresentasjoner (Joan, Lars-Jacob). I tillegg vil det bli presentert en artikkel på NIK 2007 (Christian) og en artikkel på NOKOBIT (Lars-Jacob).

Prototyper: Eksisterende prototyper skal, hvis mulig, presenteres via prosjektets hjemmesider. Foreløpig er kun VISI tilgjengelig.

Annet pågående arbeid:

Bergen: 3 masterstudenter + 1 prosjektassistent.

Trondheim: Semesteroppgaver knyttet til Kontekst. En potensiell masteroppgave knyttet til rangering i P2P nettverk.

Tromsø: Innsamling av kontekstinformasjon

Telenor: Arbeid med presentasjon av caim ”scenarios” og utvikling av prototyper for multi-modal informasjons fremhenting gitt fotospørringer. Videre arbeides det med å få demonstrert en bildegjenkjennelsestjeneste under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar 2008.

Presentasjon av scenariosett v/ Sigmund

Telenor har skrevet en teknisk rapport med utgangspunkt i scenariediskusjonen fra møtet i Bergen. 12 ulike scenarier er beskrevet. Arbeidet er i stor grad ferdigstilt, og når rapporten er ferdig vil den gjøres tilgjengelig fra prosjektets hjemmesider. Det ble diskutert ulike bruksområder for stoffet. Telenor (og andre) vil vurdere muligheter for å få brukt dette i en publikasjon, enten i sin nåværende form eller som utgangspunkt for en eller annen form for kategoriseringsnettverk.

Uavhengig av dette er det ønskelig at rapporten danner et utgangspunkt for felles diskusjon og videre arbeid, og skal inngå som en del av vår felles forståelse av prosjektets tema.

Arkitektur

Joan, Randi, Sigmund og Heri presenterte ulike tilnærminger og problemstillinger knyttet til arkitektur.

Hovedtrekk i presentasjonene;

Bergen: 3-tier klient-tjener basert arkitektur. Fokus på at mobile enheter kan jobbe mot en sentral enhet for å utføre ulike former for søk.

En mobil klient kobles opp mot en Oracle database via en Tomcat servelet. Utviklet en foreløpig prototyp (MMIR-c) som tillater strukturbaserte søk basert på fotografier via en mobiltelefon. Søk sendes i form av et bilde inn til et oraclebasert system for bildesammenligning, som igjen returnerer bildesett.

Tromsø: Tar utgangspunkt i en komponentbasert arkitektur med mange små moduler.. Et sentralt mål har vært å få på plass et grunnsystem som kan utvides med mindre komponenter, for eksempel studentarbeider. Det foreløpige grunnlaget er Argos (utviklet av Tromsø/Telenor). Dette skal konfigureres slik at brukere med ulike behov skal kunne tilpasse systemet.

Arkitekturen skal ta utgangspunkt i små moduler som opererer hver for seg, for eksempel mobile enheter eller private maskiner. Modulene kan ha flere roller: Fange inn bilder, sende spørringer, fange inn og beskrive kontekst, lagre bilder eller andre roller. De ulike enhetene kan også søke seg i mellom og oppnå høyere nedslagsfelt – søk etter bilder må ikke nødvendigvis begrense seg til sentraliserte systemer.

Telenor: Presentasjon av to eksisterende systemer: Bruk av mobil strekkodeleser til å identifisere filmer, og bruk av bildegjenkjenningsteknikker (ViPR) for å identifisere platecover.

Tar utgangspunkt i arkitekturen fra SAPIR prosjektet. Systemet benytter seg av peer-to-peer arkitektur og crawling som grunnlag for søk og indeksering. Et viktig moment er at systemet ikke nødvendigvis jobber mot en sentralisert datasamling.

Trondheim: Fokus for presentasjonen var en diskusjon om å etablere en global struktur for CAIM arkitekturen. Systemene som er planlagt eller eksisterer i dag er basert på ulike arkitekturer. Det ble diskutert hvorvidt P2P kan være en fornuftig tilnærming i forhold til samkjøring av disse systemene.

Heri vil arbeide videre med dette og utarbeide et forslag til en felles arkitektur. I forbindelse med dette trenger han å få tilsendt beskrivelse av de eksisterende systemene så fort som mulig.

 

Neste møte

Tema for neste møte er Dynamic Context Capture & Management. Møtet skal holdes i Bergen, tidspunkt vil bli avgjort så fort som mulig.

Plan for møtet:

Dag 1 – Styringsgruppe og middag

Styringsgruppen møtes til lunsj og styremøtet. Plan for møtet sendes ut i forkant. Foreløpig agenda: Rapportering til forskningsrådet, status for prosjektet, budsjett for året og planlegging av aktiviteter.

Felles middag for alle om kvelden.

 

Dag 2 – Felles faglig del for prosjektet

 

  • Presentasjon av de tre stipendiatene
  • Oppsummering av arbeid så langt
    • Terminologi
    • Oppsummering, presentasjon og diskusjon om arkitektur v/Heri
  • Dynamic Context Capture and Management