GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

Bakgrunn
Prosjekt Dobbelkompetanse er et nasjonalt rekrutteringsprogram for stillinger som krever dobbelkompetanse innen psykologi. Med dobbelkompetanse menes oppnåelse av både dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist, Norsk Psykologforening). Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter, helseforetak og Norsk psykologforening etter oppdrag og finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet. Universitetet i Bergen har fått prosjektansvaret og ledelsen av prosjektet er lagt til Det psykologiske fakultet.

..........................................................................................................................................

Målsetting
Rekrutteringsprogrammet har som mål å bedre tilgangen på kompetente søkere til stillinger ved universiteter, høyskoler og i helsevesenet som krever eller har behov for dobbelkompetanse. Den faglige profilen på forskerrekrutteringen skjer ut fra nasjonale og regionale rekrutteringsbehov i utdannings- og helsesektoren.

..........................................................................................................................................

Organisering
Rekrutteringsstillingene er syvårige hvorav tre år er satt av til doktorgradsutdanning uten pliktarbeid og fire år til spesialistutdanningen. Doktorgradsutdanningen finansieres ved stipendiatstillinger tildelt det enkelte universitet. Ansettelse i stipendiatstillingene skjer med det aktuelle universitet som arbeidsgiver. Spesialistutdanningen finansieres av et regionalt helseforetak, og spesialistutdanningen skal foregå her. Under spesialistutdanningen er kandidatene ansatt i helseforetaket som følgelig har arbeidsgiveransvaret for den kliniske stillingen. Forhandlinger om lønn og andre ansettelsesbetingelser skjer lokalt, i forhold det enkelte universitet eller helseforetak.

Se også Norsk Psykologforening:

..........................................................................................................................................

Prosjektorganisasjon
Det er ansatt lokale faglige koordinatorer ved hvert lærested i 10% stillinger: førsteamanuensis Helene A. Nissen-Lie (UiO), professor Inger Hilde Nordhus (UiB), professor Odin Hjemdal (NTNU) og førsteamanuensis Jens Thimm (UiT). Disse har ansvar for å tilrettelegge for lokale søkere og å følge opp kandidater i forhold til universitetene og helseforetakene. Nasjonal ledelse av prosjektet er lagt til Det psykologiske fakultet, UiB ved dekan, professor Jarle Eid og fakultetsdirektør Ragna Valen. Prosjektets koordineringsgruppe består av lokale koordinatorer, prosjektledelsen ved UiB, en representant fra Norsk Psykologforening, en representant for helseforetakene, samt administrativ koordinator. Spørsmål av administrativ karakter kan rettes til administrativ koordinator Arild Mellesdal.

..........................................................................................................................................

 

   
  Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi er et samarbeid mellom