GENERELL INFO
UTLYSNINGER
STIPENDIATER
DOKUMENTER
SAMARBEIDSPARTNERE
KONTAKT
 
 

Bakgrunn
Prosjekt Dobbelkompetanse er et nasjonalt rekrutteringsprogram for stillinger som krever dobbelkompetanse innen psykologi. Med dobbelkompetanse menes oppnåelse av både dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist, Norsk Psykologforening). Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter, helseforetak og Norsk psykologforening etter oppdrag og finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet. Universitetet i Bergen har fått prosjektansvaret og ledelsen av prosjektet er lagt til Det psykologiske fakultet.

..........................................................................................................................................

Målsetting
Rekrutteringsprogrammet har som mål å bedre tilgangen på kompetente søkere til stillinger ved universiteter, høyskoler og i helsevesenet som krever eller har behov for dobbelkompetanse. Den faglige profilen på forskerrekrutteringen skjer ut fra nasjonale rekrutteringsbehov og innen rammen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ut fra føringer i Opptrappingsplanen vil bl.a. prosjekter som angår psykiske lidelser hos barn og ungdom, alvorlige psykiske lidelser, forebygging av psykiske lidelser og lokalt baserte tiltak være sentrale. Prosjekter knyttet til rus- og stoffproblematikk vil også være aktuelt å inkludere i prosjektet.

..........................................................................................................................................

Organisering
Rekrutteringsstillingene er syvårige hvorav tre år er satt av til doktorgradsutdanning uten pliktarbeid og fire år til spesialistutdanningen. Doktorgradsutdanningen finansieres ved stipendiatstillinger tildelt det enkelte universitet. Ansettelse i stipendiatstillingene skjer med det aktuelle universitet som arbeidsgiver. Spesialistutdanningen skal foregå ved et helseforetak. Under spesialistutdanningen er kandidatene ansatt i helseforetaket som følgelig har arbeidsgiveransvar for de kliniske stillingene. Helseforetaket får et basistilskudd til de kliniske stillingene fra prosjektet. Forhandlinger om lønn og andre ansettelsesbetingelser skjer lokalt og i forhold det enkelte universitet eller helseforetak.

..........................................................................................................................................

Prosjektorganisasjon
Det er ansatt lokale faglige koordinatorer ved hvert lærested i 20% stillinger: professor Siri Gullestad (UiO), professor Gerd Kvale (uiB), professor Tore Stiles (NTNU) og førsteamanuensis Ingunn Skre (UiTø). Disse har ansvar for å tilrettelegge for lokale søkere og å følge opp kandidater i forhold til universitetene og helseforetakene. Professor Odd E. Havik (UiB) er nasjonal koordinator. Prosjektstyret består av lokal og nasjonal koordinator sammen med en representant fra Norsk Psykologforening og en representant for helseforetakene. Spørsmål av administrativ karakter kan rettes til administrativ koordinator Anne Kristin Aanstad.

..........................................................................................................................................

Nyttige dokumenter:
- Informasjonsbrev til helseforetak/datterselskap (word)
- Mal for avtale mellom prosjektet og helseforetak (word)
- Vedlegg 1 til avtale mellom prosjektet og helseforetak (word)
- Vedlegg 2 til avtale mellom prosjektet og helseforetak (word)

 

   
  Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi er et samarbeid mellom