Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Tapes-transgresjon.

Midt i eldre steinalder, omkring 6500 år f.Kr., skjedde det noe med strandlinjen. Kan du se det på kurven? Plutselig stiger kurven igjen etter at den har sunket jevnt siden 8000 før Kristus. Denne hendelsen kalles Tapes-transgresjonen.

Arkeologene finner mange boplasser fra omkring 6500 år før Kristus som ligger under tjukke lag av sand og stein. Steingjenstandene fra denne tiden er også ofte slipt av havet. Flinten blir hvit og rundet i kantene. Hva tror du skjedde?

Det som skjedde var at vannet tok til å stige igjen fordi isbreene smeltet fortere enn landet steg. Resultatet ble at landet ble oversvømt av havet igjen. Mange boplasser ble også oversvømt. Slik kan arkeologene vite at dersom de finner boplasser som ligger omtrent 10 - 15 meter over havet der gjenstandene er slipt av havet, da kan de stamme fra tiden omkring 6500 år før Kristus da landet ble overflommet av vann.