Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver


Oppbygging

Nettstedet er delt opp i ulike bolker. Det finnes tre bolker med innhold som gjelder fagkunnskap. Det er den rene forhistoriske delen kalt Gamle Naboer, delen med kunnskap om arkeologifaget kalt Hva er arkeologi og søkedelen kalt Søk i databaser.

I den forhistoriske delen Gamle Naboer finner de tekster om ulike tema fra de forhistoriske periodene vi finner representert på Vestlandet. For å gå inn i kunnskapsdelen klikker eleven seg inn i tidsuret på den perioden han/hun er interessert i. På den siden de da kommer inn i, får de generell kunnskap om perioden de har valgt. Fra den siden, kan de gå videre og utforske ulike tema i perioden. Vi har valgt disse temaene :

Bosetning
Hva levde de av
Menneske og samfunn
Redskap, råstoff og utstyr
Gravskikk
Tro

Det er ikke alle emnene vi vet like mye om i de ulike periodene. For eksempel er det ikke mye vi vet om tro i eldre steinalder mens vi vet svært mye om tro i yngre jernalder. Slik sett er det ikke alltid samsvar i mengden oppslag eller mengden tekst innenfor de ulike periodene, men vi tror likevel at det er dekkende for den kunnskapen vi har.

I delen om faget arkeologi, Hva er arkeologi, får eleven en liten innføring i de praktiske sidene omkring arkeologifaget. De søker seg fram ved å klikke på ikon eller tekstdeler.

I søkedelen Søk i databaser kan eleven finne fram til konkrete funn eller funnsteder på sitt hjemsted eller andre steder på Vestlandet. På innledningssiden til Gamle Naboer finnes det lenker til tre store databaser. To av dem er knyttet til Bergen Museum. Den ene er "Førhistoriske Minne på Vestlandet" som i sin tid ble publisert heftevis av konservator Per Fett. Den andre er Bergen Museums gjenstandskatalog, Tilvekstkatalogen. Den tredje basen er Fornminnebasen. Den er laget og blir vedlikeholdt av Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU.

Det er laget et eget grensesnitt for Gamle Naboer for å gjøre det enklere for eleven å holde oversikten. Dersom det er ønskelig, kan man også gå direkte inn i de opprinnelige basene på følgende adresser:

Fornminnebasen:
http://www.arkeoland.uib.no/fastmFS.htm

Tilvekstkatalogen
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/bergen/hovedkat.html

Førhistoriske Minne på Vestlandet
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html

I tillegg ligger lenker til alle basene samlet på dette nettstedet:
http://www.arkeoland.uib.no/