Likskap og klokskap
Byttehandel
Levealder
Korleis såg dei ut?
Kvifor kom folk til Noreg?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgåver

Menneske og samfunn

Levealder

Samanlikna med vår tid må vi nok seie at folk i fortida levde korte liv. Mange sjukdomar og skader som vi i dag vert friske av var døydelege før. Det var mange kvinner som døyde medan dei fødte born. Svært mange speborn vaks aldri opp. Naturen sjølv byr også på farer; bratte stup, storm og lyn, ville dyr. Ja, også mørkret og kulda kan være farleg om du ikkje er førebudd.

Dersom folk i eldre steinalder ikkje vart ramma av døydelege sjukdomar eller skader, kunne dei nok bli både 50 og 60 år, men det vanlege var nok likevel at de ikkje vart eldre enn 31.5 år i gjennomsnitt.

Dersom folket i yngre steinalder ikkje vart ramma av dødeleg sjukdom eller skader, vart dei ikkje eldre enn omkring 38.2 år.

Det er gjort granskingar einskilde plasser som syner at kvinner hadde kortare levetid enn menn i bronsealder. Men truleg låg gjennomsnittleg levealder på 38.0 år på den tida.

I Noreg syner granskingar av skjelett frå jernalderen at menn i gjennomsnitt vart 38 år gamle medan kvinner vart 35 år gamle. Det gjev eit gjennomsnitt på 36,5 år.

Granskingar av skjelett fra vikingtida i Danmark syner at menn vart 39 år gamle og kvinner vart 41 år gamle. Det gjev eit gjennomsnitt på 40 år.

I mellomalderen fekk vi dei store pestane innover Vestlandet. Då døydde mange menneske. Frå England veit vi at før pestane kom, var levealderen kring 48 år medan etterpå hadde levealderen gått ned til 38 år.