Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Om andre hus

I tillegg til langhuset, hadde dei og andre mindre hus på tunet. Desse vart nytta som til dømes smie og uthus. Elles finst det også små hus ved sjøen, hus i fjellet og busetting i hellerar både ved sjøen og i fjellet frå denne tida.