Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhaugar.
Korleis låg dei døde i røysa eller haugen?
Gravgåver.
Oppgåver

Gravskikk.

Gravgåver.

Me trur at folk trudde på eit liv etter døden i forhistoria. Dei fekk difor med seg gåver i grava. Dette var gjerne ting som dei trengde i det neste livet. Dei fikk mellom anna med seg ting i grava som den døde hadde vore knytt til i levande live.

Ein mann kunne få med seg våpen, sverd, spjut, øks og skjold. I tillegg fekk han kan hende ein ei smykkenål eller ein armring, men og anna utstyr slik som smedutstyr eller jordbruksutstyr.

I kvinnegravene finst ofte fine smykke. Det kan ha vore ulike smykke som ei korsforma spenne i eldre jernalder, eller ovale spenner i yngre jernalder. Men dei fekk ofte og med seg sakser og nøklar. Dette ser ut til å ha vore viktige saker for ei kvinne å ha!

I vikingtida vart gravene enno finare utstyrt! Då fekk dei med seg skip, hestar, senger og elles det meste som trengst for å leve eit godt liv. Men dette var det berre dei aller rikaste som fekk!