TIL LÆRAREN
BAKGRUNN
OPPBYGGING
TIPS TIL SØK I DATABASAR
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Gjenstandskatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
OPPGÅVER


Oppgåver.

Me har laga til nokre forslag til oppgåver som elevane kan løyse. Desse vil verte vidare utarbeidde etterkvart.

Det er laga forslag til oppgåver både retta mot teksten i den generelle delen og til søk i databasane.

Oppgåver i den generelle delen er i hovudsak spørsmål til teksten. Desse er meint som ein enkel "sjølvtest" for eleven på om dei har fått med seg hovudinnhaldet i teksten.

Oppgåvene til søkedelen er tenkt som prosjektarbeid. Dette er kanskje litt meir komplisert slik at den kan verte nødvendig at læraren hjelper til.