Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Skriftlege kjelder

Nokre av hendingane frå vikingtida vart skrivne ned. Nokre av historiene er skrivne ned i sagaene, andre i dikt og kvad. Noko veit me utifrå det me kan lese i dei gamle lovene.

Vikingane reiste ut i verda. I landa dei kom til laga dei eigne forteljingar om kva som hende då vikingane kom. Frå England kjenner me krøniker og annalar som fortel om vikingane sine herjingar og om handelsferder.

The Lindisfarne Gospels

I vikingtida reiste norske vikingar til Island og busette seg der. Det som hende på Island vart skrive ned i eigne bøker. To av desse heiter Landnåmabok og Islendingabok.