Cytoskjelettet

   

Inne i cellene finnes det tre sorter fibre som tilsammen utgjør et cytoskjelett. Cytoskjelettet gir cellene form og gjør det mulig for dem å bevege seg og flytte materiale inne i cellene fra et sted til et annet.

De tre typene cytoskjelett er:
[1] mikrofilamenter - bygget opp av actin.
[2] intermediære filamenter - bygget opp av cytokeratiner og
[3] mikrotubuli - bygget opp av tubuliner.

Mikrofilamentene er ca. 7-9 nm i diameter. De er med og gir cellene form - men er særlig knyttet til cellenes evne til å forandre form og bevege seg. Denne dynamiske egenskapen til actinfilamentene skyldes to forhold: [1] Mikrofilamentene forlenges og forkortes hele tiden ved at actinmonomerer inkorporeres og fjernes fra

Motorproteinene myosin, kinesin og dynein bruker kjemisk energi (ATP) til å bevege seg i en retning langs actin- eller tubulin-fibrene. Disse motorproteinene har alle et "hode" som binder til filamentene og en "hale" som binder det som skal fraktes, - omtrent som et lokomotiv med lastevogner. To og to (eller flere) slike motorproteiner arbeider sammen, en holder fast, mens en bruker energi til å flytte seg ett hakk framover.

Se prinsippet i denne animasjonen fra Ron Milligan sin lab. Og her!

filamentene hele tiden. [2] Myosiner er motorproteiner som kan bevege seg i en retning langs mikrofilamentene. Mikrofilamentene kan være enkle actintråder eller tykkere bunter av mange parallelle actintråder. I mange celler danner slike actinbunter kraftige stressfibre.

Mikrotubuli er 24 nm i diameter og er sammensatt to typer tubulin til lange tynne rør. Disse fibrene er også med og gir cellene form, men de er særlig brukt som "skinner" til å flytte molekyler og organeller inne i cellene. Motorene som beveger seg langs mikrotubuli kalles kinesiner og dyneiner. Mikrotubuli er også dynamiske i det de kontinuerlig forlenges og forkortes.

De intermediære filamentene er ca. 10 nm i diameter og er sammensatt av mange ulike typer cytokeratiner og andre filamentøse proteiner. Disse fibrene er ikke dynamiske i samme grad som mikrofilamentene og mikrotubuli, og deres primære funksjon er å bidra til å gi cellene form og styrke, en slags "armeringsjern" i cellene.

Visste du at:
  • det er actin og myosin som utgjør den bevegelige delen av muskelfibrene.
  • det er kinesiner som flytter kromosomene langs mikrotubuli når cellen deler seg.
  • inne i cellekjernen er det så langt ikke påvist cytoskjelett og man antar at proteinene i kjernen primært beveger seg ved diffusjon.
  • Animasjon: RAa


    Les mer:

    Rein Aasland © 10-FEB-2001
    Sist oppdatert av Rein Aasland © 10-FEB-2001