Kromosom-armer og Kromatider

   
Etter at DNA er duplisert, vil kromosomene forberede seg til celledeling ved at kromosomene pakkes enda tettere sammen enn vanlig. På figuren under ser vi scanning elektron-mikroskopibilde av et slik bivalent kromosom. Vi kaller de to kromosom-delene kromatider.

De to kromatidene henger sammen i et område av kromosomet som kalles centromeren. Denne er nødvendig for at hver dattercelle alltid skal få en kromatid fra hvert av de 23-kromosomparene.

Hvert kromosom har en kort arm og en lang arm som møtes i centromeren. Den korteste armen kalles p-arm og den lengste kalles q-arm. Dersom vi sier at et bestemt gen sitter på kromosom 12q, mener vi at genet sitter på den lengste armen til kromosom nr. 12. Kromosomenes ender kalles telomerer.

Det er mulig å farge kromsomene slik at finere detaljer kommer fram. Ved hjelp av slike teknikker, har man kunnet skille mer enn 1000 ulike bånd på menneskets kromosomer. Helt til høyre på tegningen er båndmønsteret til kromosom 20 vist, og genet src er merket av på båndet q12; - vi sier at genet src er lokalisert til kromosom 20q12. Du kan studere bånd-mønsteret til menneskets 23 kromosomer her.Les mer - på engelsk - om Cellekjernen, kromosomer og kromatin-struktur.

Les mer:


Rein Aasland © 4-FEB-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 18-SEP-2000