RNA - ribonukleinsyre

   

RNA - ribonukleinsyre (eng. ribonucleic acid) er kjemisk sett svært likt DNA. I RNA tar basen uracil plassen som thymin har i DNA. I tillegg er sukkerenheten i RNA ribose, og ikke deoxyribose som i DNA.

I cellene er det mange ulike typer RNA og de fyller mange forskjelle oppgaver. De tre hovedtypene RNA er:

mRNA - budbringer-RNA (eng. messenger RNA)
rRNA - ribosomal RNA
tRNA - transport-RNA (eng.: transfer RNA)

Disse tre klassene RNA er alle involvert i dekoding av genene. Når et gen uttrykkes lager enzymet RNA polymerase en kopi av informasjonen i genet i form av mRNA. Dette mRNA fraktes ut av cellekjernen til cytoplasma hvor ribosomene binder til mRNA og setter sammen aminosyrer til proteiner etter oppskriften som ligger i mRNA. Tre og tre baser (tripletter) i mRNA koder for aminosyrene. En slik triplett kalles et codon. Dersom basene er det genetiske språkets "bokstaver", er codonene "ordene".

Ribosomene er kompliserte molekylære maskiner som selv er bygget opp av 3 ulike RNA-molekyler - rRNA - og ca. 50 ribosomale proteiner.

Hver aminosyre bringes til ribosomene festet til den ene enden av et tRNA-molekyl. Det finnes minst en tRNA for hver av de 20 aminsyrene. I den andre enden av hvert tRNA er det en triplett av baser som er komplementær til ett eller flere codon i mRNA. Ribosomene bruker altså tRNA til å dekode mRNA.

RNA-molekylene opptrer oftest enkeltrådige. I mange RNA som f.eks. tRNA, dannes det imidlertid interne basepar slik at RNAene inntar karakteristiske tredimensjonale strukturer.

Foruten mRNA, rRNA og tRNA, finnes det mange andre typer RNA i cellene. En gruppe små RNA.molekyler deltar i modning av mRNA (spleising). Andre RNA er strukturelle komponenter av større molekyl-komplekser, akkurat som rRNA er i ribosomene. Noen RNA-molekyler har katalytiske egenskaper; dvs. de kan virke som enzymer, eller ribozymer.

Nylig er det oppdaget at RNA-molekyler deltar i regulering av gener. Et eksempel er Xist RNA, et ca. 15000 nukleotider langt RNA-molekyl. Alle kvinner har to X-kromosom, men kun ett av disse er aktive. Det inaktive X-kromosom hos kvinner er dekket med Xist RNA. Vi vet enda ikke hvilken funksjon Xist RNA har.


Det er mye som taler for at RNA-molekyler var bærer av den genetiske informasjonen hos de første levende celler på jorden.

Tegning: RAa

 


Les mer:


Rein Aasland © 27-APR-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 18-SEP-2000