Global Heritage - Local Context
   GLOBAL HERITAGE - LOCAL CONTEXT

Fra produksjonssted til kulturarvssted

 

Global heritage - local context er et tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskningsprosjekt som har som målsetting å frembringe ny kunnskap omkring hvordan kulturarvsprosesser i seg selv kan være med å endre vår livsverden og våre sosiale omgivelser.

I prosjektet ønsker en å studere de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen og samspillet mellom menneske og omgivelser med utgangspunkt i kulturarvsprosesser og steds- og regionaliseringsprosesser.

Verdensarv - world heritage - er de siste årene blitt et begrep med stor gjennomslagskraft. Verdensarvprosesser engasjerer mennesker og institusjoner i mange land, og de har kulturelle virkninger: De bidrar til å endre våre forestillinger og hvordan vi erfarer verden, hvordan vi ser våre fysiske omgivelser, og etter hvert også de immaterielle omgivelsene, slik som når kulturelle sedvaner eller tradisjoner blir verneverdige.

Bruken av begrepet kulturarv på norsk har delvis sammenheng med verdensarvbegrepets karriere. Fra å være nesten ukjent for 20 år siden har ordet kulturarv på svært kort tid fått en sentral plass i hverdagsspråket, samtidig som det nå også blir omfattet med en stor grad av selvsagthet. Vi ser dette som et symptom på at viktige omvurderinger skjer i synet på kulturelle og fysiske objekter.

Odda som sted har vært (og er fremdeles) sterkt sammenknyttet med sin hjørnestensfabrikk, Odda Smelteverk, som ble nedlagt i 2003. Regionen er rik på naturressurser som i sin tid var grunnlaget for den storstilte kraft- og industribyggingen på begynnelsen av1900-tallet. Gjennom dette forskningsprosjektet ønsker vi å undersøke nærmere de prosesser som ligger bak etablering av kulturarv. Målsettingen er å frembringe ny kunnskap omkring hvordan kulturarvsprosesser i seg selv kan være med på å endre kulturen vår.

 

ugle uib

Department of Archaeology, History, Cultural studies and Religion

University Museum of Bergen

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates