Rektorvalg 2009 - Web-sider for Team Grønmo

 

In English

 

 

Stem på Sigmund Grønmo som rektor

og Berit Rokne som prorektor!

 

 

           

                         Kuvvet, Berit, Astri og Sigmund

 

KANDIDATER TIL REKTORVALGET:

Rektor: Sigmund Grønmo, nåværende rektor, og professor i sosiologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Prorektor: Berit Rokne, nåværende viserektor for utdanning, og professor i sykepleievitenskap ved

Det medisinskodontologiske fakultet

 

De har med seg to viserektorkandidater:

Viserektor for utdanning: Kuvvet Atakan, professor i seismologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Viserektor for internasjonale relasjoner: Astri Andresen, professor i historie ved Det humanistiske fakultet

 

Program: Et internasjonalt synlig forskningsuniversitet - fornyelse basert på universitetets egenart

 

Presentasjon av Sigmund Grønmos rektorteam

 

Rektor valgkampen 2009 (her finner du debattinnlegg i På Høyden)

 

Stem elektronisk (gjennom UiBs offisielle valgsider med vanlig brukernavn og passord)

 

Rektorvalg for et internasjonalt synlig forskningsuniversitet

-          fornyelse basert på universitetets egenart

 

Vi vil arbeide for at Universitetet i Bergen videreutvikler sin posisjon som et universitet hvor god undervisning

og gode studiemiljøer, forskning i alle fagmiljøer og spesielle forskningssatsninger, til sammen bidrar til å skape

et godt – og godt synlig – internasjonalt forskningsuniversitet med gode relasjoner til samfunns- og næringslivet.

 

For å få dette til, er disse oppgavene særlig viktige:

-          Frigjøre mer tid til forskning og sikre gode forskningsmuligheter i alle fagmiljøene

-          Styrke den marine forskningen, utviklingsforskningen og andre strategisk prioriterte satsingsområder

-          Arbeide overfor styresmakter og offentligheten for et sterkere fokus på forskningsuniversitetenes betydning, større basisbevilgning, flere rekrutteringsstillinger og mer ressurser til utstyr og infrastruktur

-          Følge opp arbeidet for særskilt styrking av MNT-fagene og tilrettelegge for ytterligere økning av den eksterne forskningsfinansieringen

-          Følge opp handlingsplanen for forskerutdanning og prioritere gode arbeidsvilkår og karrieremuligheter for PhD-kandidatene

-          Sikre at universitetsutdanningen er forskningsbasert, med vekt på kunnskap, kritisk refleksjon, dannelse og etisk bevissthet

-          Arbeide for at studentene får et godt læringsmiljø, flere studentboliger og bedre studiefinansiering, slik at de kan studere på heltid

-          Utvikle en best mulig organisering av tverrfaglig virksomhet

-          Følge opp handlingsplanen for internasjonalisering, med vekt på samarbeid med de beste universitetene og forskningsmiljøene i ulike deler av verden og engasjement i forhold til de store globale utfordringene

-          Styrke formidlingsvirksomheten, blant annet gjennom den nye eksternweben, og følge opp den nye handlingsplanen for ytterligere styrking av samarbeidet med nærings- og samfunnslivet

-          Videreføre arbeidet med å ruste opp museumsbygningen til et monumentalt formidlings-, kultur- og representasjonsbygg for universitetet, byen og regionen, og vektlegge opprustning av universitetets samlede bygningsmasse

-          Videreføre og prioritere likestillingsarbeidet, med sikte på bedre kjønnsbalanse og tiltak mot alle former for diskriminering

-          Sørge for gode muligheter til kompetanseutvikling og karriereplanlegging blant alle grupper av ansatte

-          Videreføre ordningen med valgt rektor

-          Utvikle ledelsesmodeller som tar hensyn til ulike behov i forskjellige fagmiljøer, med sterk faglig ledelse og beslutningsprosesser med god forankring i kollegiale organer, basert på åpenhet og medvirkning fra alle grupper av ansatte og studenter

 

Noen lenker til debattinnlegg:

 

Studieplasser mot finanskrisen

Universitetets framtid – verdier, ressurser og profil

Rektorvalg ved UiB

Svar til Rolf Reed

Dramatisering av udramatisk lederskifte i CROP

Tendensiøst og betenkelig

Norge trenger to breddeuniversiteter:

En helhetlig rekrutteringsstrategi for UiB

Et universitet i splittelse – eller grunnlag for dugnad

Kriterier for rangering av gode universiteter, statlige ressurstildelinger, global rettferd og rektorkamp

Sigmund Grønmo er studentenes rektor!

Til Reed: Kan du svare meg på mine to spørsmål?

Hvilken samfunnsdialog?

Husleigesystem og UiBs framtid.

Universitetet i Bergen sin framtid

Et universitet å være stolt av!

Kursendring av universitetet – til fordel for kven? Spørsmål til Rolf Reed

Universitetssamfunnet - Et kreativt samspill

Satsing på realfagene

Et internasjonalt forskningsuniversitet

Ansvarsfraskrivelse fra instituttlederne