Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT-posten,=20Julen=202007?= MIME-Version: 1.0 ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke51.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke51.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT-posten, Julen 2007

IFT POSTEN  Julen 2007

 

Fra instituttledelsen

 

 

Ikke bare har året 2007 vært et år med høy global temperatur: Den 21. Mai ble temperaturen så høy på et laboratorium i 3. etasje at det tok fyr og store verdier gikk tapt! I tillegg hjemsøkes vi jevnlig av tyver så i forhold til infrastruktur går vi inn i 2008 med store utfordninger, men med balanse i økonomien.

 

Ellers dokumenterer dette julenummeret av IFT posten at 2007 har vært et svært aktivt, med høy forskning og undervisningsproduksjon og svært synlige forskere i den nasjonale energidebatten.

 

Dette julenummeret av IFT posten oppsummerer ellers det gruppene har spilt inn som viktige hendelser i året 2007 sammen med fakta om instituttets ansatte og produksjon og en del andre spesielle begivenheter. Vi har i høst hatt besøk av Nobelprisvinner Frank Wilcsek som holdt felleseminar med tittelen ”The Universe is a Strange Place”. Dette knytter tankene mot den meget spennende fasen som den subatomære fysikken nå går inn i fra 2008 av gjennom åpning av LHC!

 

Jeg ønsker alle studenter, ansatte og tidligere ansatte en riktig god og fredelig jul!

 

Jan Petter Hansen, Instituttleder 2007

 

Nyheter uke 50-52

 

Ny web-redaktør søkes

I løpet av hausten 2008 ny eksternweb bli ”rulla ut” ved UiB. Publiseringsløysinga som er vald er ZTM, som bl.a. blir brukt av Regjerningen.no, Polaråret.no og Forskning.no. For at UiB sine nye web-sider skal bli mest mogleg dynamiske skal det etablerast ein redaktør-organisasjon, der det skal vera ein ansvarleg redaktør ved kvar eining.

 

Vi søker med dette ein formidlingsorientert og motivert person til denne jobben! Dersom du er interessert i formidling og i web-publisering, eller veit om nokon andre på instituttet som egnar seg til jobben, så meld ifrå til kontorsjefen.  Jobben kan for eksempel inngå i pliktarbeidet til ein universitetsstipendiat.

 

Arbeidstid i romjulen

Arbeidstid for julaften og nyttårsaften er fra 8 til 12, og man kan ta fri enten julaften eller nyttårsaften. Som vanlig har alle ansatte også anledning til å ta en fridag i romjulen. Eventuelle fridager i tillegg til dette må tas som avspasering eller ferie.

 

Fleksitidskjema

Alle fleksitidskjema for 2007 sendes inn elektronisk til elin.bjerkan@ift.uib.no etter årsskiftet. Merk også regler for overføring av avspasering til 2008, dette går frem av skjemaet.

 

Formidlingsnyheter

 

Formidling er en viktig del av virksomheten som kanskje ikke har samme status som forskning og undervisning. Svært mange av instituttets ansatte har likevel vært meget aktive på dette området både i forhold til rekruttering og informasjonsarbeid mot ungdom og i media.  I internmagasinet ”Hubro”  sitt siste temanummer om energi ser man referanser til en håndfull!  For 2007 er det her ellers  to hendelser som trer spesielt frem:

 

Romfysikk og mikroelektronikk sitt SIR II  prosjekt var gjenstand for en herlig reportasje i ”Schödingers Katt” på NRK1 i januer 2007, og dette ble fulgt videre opp av fleire avisomtaler og radioprogram.   Både studenter og ansatte profilerte her  instituttet på en forbilledlig måte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så må det selvsagt også nevnes at Egil Lillestøl i år mottok NFR sin formidlingspris 26. September! Dette er landets kanskje mest prestisjefylte pris innen forskningsformidling og ingen fysiker har vel gjort seg meir fortjent til denne prisen enn nettopp Egil!

 

 

 

Årsberetning fra gruppene

 

Administrasjonen

Året 2007 har vært et stabilt år i administrasjonen, uten endringer i staben. Bemanningen er likevel noe redusert i forhold til tidligere år, da vi har permisjon i ½ stilling, samt at vi har hatt noe sykdom i haust. Instituttets økonomi har vært stabil og vi går ut av 2007 med et lite overskudd.

 

Vi kan registrere at arbeidsmengden i administrasjonen øker noe fra år til år. Dette har ikke bare sammenheng med den økende aktiviteten ved instituttet, men også med at det stadig blir større byråkrati knyttet til ulike saksområder. En større del av saksbehandlingen har blitt delegert til instituttene, noe som gir økende arbeidspress på staben. En god del av arbeidet som blir nedlagt er nokså usynlig for de fleste, og normal arbeidsdag strekker ofte ikke til. Denne anledningen benyttes derfor til å rose og berømme administrasjonen for godt arbeid og en solid innsats!

 

UiB tok i fjor høst i bruk ePhorte som nytt arkiv- og saksbehandlingssystem, dette har først blitt ”rullet ut” i sentraladministrasjonen og ved SV-fakultetet. Dette er en stor og omfattende endring som i tillegg til å være et saksbehandlerverktøy også erstatter det gamle papirarkivet. Fra 1. november i år har instituttene ved MN-fakultetet tatt systemet i bruk fullt ut. I likhet med de fleste nye datasystem har også dette systemet barnesykdommer, og saksbehandlingen har på grunn av dette tatt noe lenger tid. Vi regner med at dette er et forbigående problem.

 

I løpet av året har vi foretatt en del ombygginger på huset. Noe av dette har vært avdeling av større rom til kontorarbeidsplasser for å kunne huse flere, men vi har også noen relativt kostbare prosjekter som ny optikk-lab i 1. etasje og flytting av flerfaselab / strømningsrigg. Dette har gjort relativt store innhogg i administrasjonens budsjett, som av denne grunn har fått en sprekk. Men nå er det også slik at en del av gruppene på huset ikke har brukt opp sin annumstildeling, slik at for instituttet sett under ett, så har ikke dette fått noe særlig konsekvenser. Budsjettet for 2007 ble vedtatt med et underskudd på litt over 2 millioner, men nå når året nærmer seg slutten, så ser vi at resultatet for instituttet vil bli i overkant av

1 million i overskudd. Dette er imidlertid ikke et ”reelt” overskudd, men en konsekvens av at vi får overført midler før vi har brukt dem.

Grete Ersland, Administrasjonssjef

 

 

Gruppe for teknisk støtte (E-lab)

I sommer sluttet overingeniør Bjørn Pommeresche som arbeidet for gruppen for subatomær fysikk. Stillingen etter ham står fortsatt ledig. Rachid Maad – ble i  høst ansatt som  overingeniør  med tilknytning til gruppen for Nanofysikk . Videre har gruppen for Romfysikk ansatt en overingeniør i en midletidig stilling for å arbeide med ASIM prosjektet. Overingeniør Vivana Reimundo er ute i morspermisjon til mars 2008.

 

Romfysikk gruppen er engasjert i to satellitt prosjekt, Chandrayaan-1  og ASIM foruten  et rakett prosjekt ICI-2. For - Chandrayaan-1 er Fligth modul for instrumentet SIR2 testet og levert. Launch er satt til April 2008.  ASIM er inne i fase B studiet, der er bestilt 4 stk detektorer som nå skal testes. ICI-2 skal leveres i løpet av sommeren 2008. Laboratoriet for Nanofysikk i 6.etasje er ferdig instrumentert men før den kan taes i bruk skal der lages ventilasjon ut i ”fri” luft. Demontering og flytting  av Heliummikroskopet fra Graz til UiB vil begynne i januar. Demonteringen er beregnet til 2 uker og montering ved IFT til ca 4 uker.

I samarbeid med gruppen for måleteknikk er der utviklet nytt målesystem for olje/sjøvann. Sammen med gruppen for prosess-sikkerhet er der utviklet ovn for måling av gass antenning og av gnistgenerator. Strømningsriggen ble flyttet fra første etasje og opp i andre etasje for å gi plass til heliummikroskopet for nanofysikk gruppen. Dette blir flyttet fra Graz til IFT i løpet av første del av neste år.

 

E-lab er også involvert i moderniseringen av styringssystem av forsøksriggen for Reservoargruppen. Merking og registrering av alt utstyr og apparater til IFT er en stor del av arbeidet for E-lab. Det er blitt laget ett klassesett av spesielle radiomottagere til PHYS 117

Ing. fra E-lab vært engasjert på studentlabben og med veiledning av studenter og ellers utført arbeid for de grupper som har hatt behov.  Mye forefallende arbeid som rydding av fellesrom.

 

Svein Njåstad, leder E-lab 2007

Mekanisk Verksted

 

Dette året har vi fått Charles som ny medarbeider. Han begynte i april og kom fra  SAS der han var flystrukturmekaniker.

                                                        

Ny CNC styrt 5 akse fresemaskin ble innstalert i mai. Her vil kunne bearbeide emnene fra flere sider uten å endre oppspenning. Dette øker nøyaktigheten og senker produksjonstiden vesentlig. Som tidligere har alle gruppene som driver eksperimentell fysikk fått utført arbeid hos oss dette året. Timebruk for de forskjellige gruppene varierer mye og de største arbeidene er disse:

Akustikk; Her har vi laget forskjellige nye laboratorieoppstillinger og endret eksisterende utstyr.

Elektronikk og målevitenskap; Blyvegger er montert i stor safe som skal brukes til oppbevaring av strålingskilder. Modifisert og utvidet bruken av SOFA-riggen for å sammenligne eksisterende målinger med tomografi i 3-fase måling. Måleoppsett for å måle væskedråper i gass. Forskjellige metoder for å lage dråper er forsøkt.                                                      

Optisk fysikk; Arbeider i forbindelse med bygging og innredning av nytt laboratorium 1.etg.

Diverse utstyr til forskjellige laboratorieoppstillinger.

Petroleum- og prosessteknologi; Har laget kjerneprøve-og labutstyr. Støpt og maskinert mye bly til strålingsbeskyttelse. Laget mange steinprøver. Laget og modifisert forskjellige eksplosjonskammer og tenning-systemer for disse. Flerfase strømningsrigg for olje, vann og partikler har blitt laget til forsøk med høye hastigheter og relativt lavt trykk for å lage gasshydrater.

Romfysikk; Denne gruppen har  fått  instrumentbokser, modeller og  prøveutstyr.

 

 

Bildene viser strømningsrigg og deler til rakett, de siste leveranser i 2007.

 

Kåre Slettebakken, leder mekanisk verksted 2007

 

-- Forskningsgrupper: --

 

Akustikk

 

Dette har vært et jevnt arbeidsår.  4 doktorander (PhD) har gjort seg ferdige og har disputert, og to til er i ferd med å levere.  I høst tok vi opp 5 nye masterstudenter og en har avlagt sin mastereksamen. SFF-en «The Michelsen Center for Industrial Measurement Science and Technology» har hatt en litt treg startperiode, men er nå kommet i gang, og vi deltar i 2 prosjekter: Fiscal Flow measurement og Fisheries program.  Fordi vi deltok i søknaden om SFF-en «Centre for Marine Ecosystem Acoustics» sammen med Havforskningsinstituttet, og var med helt til siste runde, ble vi overrasket med belønningsmidler fra Universitetsadministrasjonen, hvorav kr. 175000 tilkom oss.  Det er en kjærkommen  styrking av vår økonomi som gir oss en etterlengtet handlingsfrihet, og som vi vil forvalte med stort utbytte.

            Den største forandringen er utlysningen av professoratet i teoretisk akustikk, hvor Per Lunde blir tilsatt fra mars 2008.  Dette øker den faste staben med 50%, og betyr en vesentlig styrking av gruppens aktivitetsnivå og bredde.  Per, som har vært prof II hos oss i flere år, hadde også hovedarbeidet med å utarbeide en strategiplan for Akustikkgruppen, som er oversendt til fakultetet i sommer.  Det er å håpe at denne kan være med å sikre gruppens framtid når de eldste av oss snart må legge inn årene.

            Som vanlig har vi tatt med alle masterstudentene til det årlige Scandinavian Symposium on Physical Acoustics.  Vi har også sendt en masterstudent alene til en konferanse i Scotland, og dessuten har gruppemedlemmer deltatt ved 3 andre internasjonale konferanser.

            Prosjektet TCIST (Time Coded Impulse Seismic Technique), som et et Petromaks-prosjekt sammen med Naxys AS (nå del av Bjørge) og Institutt for geofag (UiB), nærmer seg avslutning (ut januar 2008).  Det har ført til ganske vellykkede resultater, som det nå blir spennende å se om brukere av seismikk (oljeselskaper m.m.) vil ta i bruk.

            Prosjektet «INDSURF – evaluation of industrial applications of nonlinear acoustics imaging with dual band pulses» er på det nærmeste fullført.  Dette er et samarbeide mellom NTNU, Dept. Of Circulation and Medical Imaging, Ultrasound group ved professor B.A.J. Angelsen (prosjektleder), CMR og IFT,UiB, der bergensmiljøet har bidratt med: Endelig element simuleringer av kompliserte medisinske kompositt-ultralydtransduser-konstruksjoner, og  Påvisning av SURF-genererte signaler i gass (luft).

            KMB-prosjektet «New subsea and downhole instrumentation» sammen med CMR og insustripartnere går sin gang.  Vi deltar med 1 post.doc. og en PhD-stipendat, og prosjektarbeide.

            Nytt av året er deltaking i en SIP med CMR på prosjektet «MuFames».  Her skal ansettes en PhD-kandidat.

 

Elektronikk og målevitenskap

Gruppen ser tilbake på et hektisk år med gode resultater!

 

Vestlandets eneste senter for forsknings­basert innovasjon; The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology ble åpnet av ordføreren 16. april. Dette er resultatet av mange års målbevist arbeid og selv om prosjektene ikke er startet for fullt med stipendiater enda, så gir senteret et betydelig løft til samarbeidet med CMR som er senterets vert. Senteret er svært tverrfaglig og involverer 4 UiB-institutter, Avdeling for Ingeniørutdanning ved HiB og til sammen 7 bedrifter. Gruppen har god utvikling med lovende resultater i et annet stort samarbeids­prosjekt med CMR; New subsea and downhole instrumentation. Både i dette prosjektet og i  SFI-Michelsen deltar gruppen sammen med Akustikkgruppen. Forskningsgruppen er også  engasjert i et Petromaks-prosjekt sammen med Naxys/Bjørge AS, hvor det utvikles et elektromagnetisk sensorsystem for deteksjon av elektriske lekkasjestrømmer i undervanns produksjonsanlegg. I tillegg er gruppen også involvert i en rekke mindre, men like fullt viktige prosjekter der resultatene er lovende, også mot medisin og biologi. I et av disse studeres metoder (nanoteknologi) for å øke deteksjonseffektiviteten i Geiger-Müller-detektorer.

 

Gruppen har som vanlig hatt stor søkning av studenter til mastergraden og har, selv med godt veiledningssamarbeid med eksterne partnere, ikke hatt kapasitet til alle. Det har alltid vært stor etterspørsel etter de ferdige kandidatene, men dette året har likevel vært eksepsjonelt i så måte. Ulempen med et godt arbeidsmarked er at det er vanskelig å rekruttere stipendiater. Som følge av det har vi måttet omgjøre to doktorgradsstipend fra Forskningsrådet til postdoktorstipend. På undervisningssiden vil vi spesielt nevne det nye tverrfaglige emnet i Medisinsk fysikk og teknologi som gikk for andre gang i høst. Det har vært en suksess og kan forhåpentligvis være med som et av flere emner i et tverrfakultært studietilbud på masternivå som er under planlegging. Forskningsgruppen har for tiden 22 mastergradsstudenter og 7 PhD kandidater.

 

Gruppen har sammen med Michelsensenteret vært arrangør 5th World Congress on Industrial Process Tomography her i byen 3.-6. september i år. Hardt arbeid med forberedelser og gjennomføring har vært vel verdt; kongressen går inn i historien som den mest vellykkede i serien så langt, ikke minst med hensyn til kvaliteten på arbeidene som ble presentert. Til sammen 154 delegater fra 26 land deltok og 145 arbeider ble presentert. Flere av disse vil bli publisert i spesialutgaver av tre velrenommerte tidsskrift i 2008. Konferansen ble åpnet av rektor og delegatene ble ønsket velkomne til Bergen av ordføreren på kommunal mottakelse i Håkonshallen. Takket være flere sponsorer ble det også en flott båttur med MS Bruvik.

 

Mikroelektronikkdelen av gruppen har i 2007 vært involvert i prosjekter innen subatomær fysikk, romfysikk og MEMS for mikrobølgeapplikasjoner. Det er uteksaminert 4 mastergradstudenter.

 

I november leverte vi samarbeid med romfysikkgruppen og partnere i Tyskland og Polen SIR‑2 instrumentet til den Indiske romfartsorganisasjonen ISRO. SIR-2 skal måle månens mineralogi ved hjelp av infrarød spektroskopi. Gruppen har hatt ansvar for datautlesning og instrumentstyring som er bygget opp rundt av en integrert datamaskin på en mikrobrikke. Satellitten Chandrayaan I skal skytes opp i løpet av våren 2008.[1]

 

I forbindelse med LHC på Cern har det vært stor aktivitet for å ferdigstille utlesningselektronikken for ALICE. ALICE består av mange sub-detektorer, og i flere av disse har Bergen vært involvert innenfor trigger-behandling, datautlesning og kontrollsystemer. Elektronikkens strålings-toleranse har hatt mye fokus, og det er utviklet et design som minsker faren for at strålingsinduserte feil skal forstyrre dataflyten.

 

Som ledd i grunnforskningsarbeidet rundt strålingsherdig integrert elektronikk har Ketil Røed hatt et ½ års opphold ved IBM T.J. Watson Research Center. Dr. Henry Tang og hans gruppe er blant de fremste innefor dette fagfeltet og har de siste årene utviklete spesialiserte simuleringsmetoder for strålingsfeil i minnekretser. Ved å samarbeide med IBM kan vi tilpasse disse metodene til elektronikk om utvikles ved IFT. Dette vil være et viktig ledd i å kvalifisere elektronikk som skal brukes ved CERN og framtidige høyenergi fysikk eksperiment, samt inne romfysikk.

 

Asle Festø har hatt et 7 mnd langt opphold ved University of California, San Diego. Prof. Gabriel Rebeiz og hans gruppe er verdensledende innen utvikling, simulering og produksjon av RF-MEMS kretser og integrerte kretser for mikrobølgeapplikasjoner. Under oppholdet ble det designet og produsert en mikrobølge-tuner for mikrobølgeforsterkere. Dette har gitt oss forståelse av prosessene bak teknologien og hvilke prosessparametre som legger begrensninger på kretsene som utvikles.

 

 

Geir Anton Johansen, gruppeleder 2007

Nanofysikk

2007 var Nanofysikk gruppens første år som offisiel selvstendig gruppe ved IFT etter utskilning fra Optikkgruppen. Vi startet året med 1,2 medlem mens gruppen nå, ved utgangen av 2007, teller 4 officielle medlemmer; Madsen (1. aman.), Holst (1. aman.), Denby (post doc) og Oltedal (post doc). I første del av det nye år styrkes gruppen ytterligere: ennå en post doc og en-to stipendiater slutter sig til oss og Holst får fast base her i Bergen.   

Mens 2006 var et søknadernes år ble 2007 også et opp- og om-bygningernes år for oss. I år fik vi, i samarbeide med Carbontech Holding, NFR projektet HCSPLIT via gassmaks programmet. Projektet supplerer NFR projektet Nanokarbon som samme samarbeide fik i 2006 via Nanomat programmet. Nyt i forhold til Nanocarbon er at HCSPLIT utover Madsen også involverer IFTs Bjørn Arntzen.

Nanofysikk gruppen bygger nå opp og om, dels i 6. etage i Allegt. 55 (og på Kolsnes), hvor Carbontech samarbeidet etablerer sig, dels i 1. etage i sydfløyen i Allegt. 55 hvortil Holst flytter sit utstyr fra Østrig på nyåret. Vi måtte nylig erkende at vi har så masse nano på gang her på IFT at de sentrale enheter ikke klarer å holde de forskjellige nanolab's ute fra hverandre. Denne anledning kan vi da passe benytte til å avsløre at nanolab'en (i 6. etage) nå er omdøpt til Toppnanolab, mens navnet på lab'en i første fortsat er en velbevart hemmelighet (en julenøtt...).  

Et av årets officielle høydepunkter set med nanoøyne var nok forskningsrådets Nanomat konferense i Bergen i hetebølgen i starten av juni, hvor Nanofysikk gruppen ved IFT var representert i arrangementskomiteen, (en hel del IFT folk jobbet dugnad, takk!), og adskillige av NanoUiB's forskere fik leilighet til å presentere sin forskning for det nationale nanomaterial-miljø, bl.a. IFT's Holst. Et annet høydepunkt var opptaket av første kull (60 søkere til 20 plasser) på UiB sin Nano-utdannelse, som har dype røtter i IFT sit nanoinitiativ. Nanofysikk ved IFT står som ansvarlig for to av de i alt tre spesialkurs i nano som utbydes (det siste av de tre kurs er et tverrinstitutionelt samarbeide). Først ut blir Holst som organisator av kurset Nano100, våren 08. Generelt blir nok 2008 et veldig utfordrende og spennende år for Nanofysikk gruppen. 

Dorte Madsen, gruppeleder 2007

 

Optikk og atomfysikk

2007 har vært et godt år for gruppen i optikk og atomfysikk. Det har vært en fin ettervekst av ny studenter til gruppen. Laserlaboratoriet er flyttet inn i nye lokaler, og aktiviteten der er stadig økende.

Morten Førre ble gledelig nok en av kandidatene som av Bergens Forskningsstiftelse ble utpekt som en av fremtidens forskingsledere, og fikk dermed bevilget et anselig stipend for en 4 års periode. Morten Førre vil utvikle en teori for å beskrive vekselvirkningen mellom materie og superintense og ultra-korte laserlyskilder.

Victoria Popsueva har disputert med en avhandling om koplede kvantepunkter, dvs. elektrondynamikk i kunstige to-dimensjonale molekyler som fremstilles i halvlederstrukturer, og gjennom dette brakt gruppens teoretikere inn i nytt og utfordrende faglig landskap. En annen av gruppens kvinnelige stipendiater, Ingrid Sundvor, har levert inn sin avhandling og en tredje, stipendiat, Lene Sælen har vært  på forskningsopphold i Paris delfinansiert av et fransk ”Eiffel mobilitetstipend” Det store internasjonale fusjonsforskningsprosjektet ITER medfører også økende etterspørel etter ”tradisjonelle” atomfysiske reaksjonsberegninger for ioner, atomer og molekyler som har betydning for plasmastabilitet og temperatur i reaktoren. I tilknytning til dette har Jan Petter Hansen deltatt i en internasjonal komite som har evaluert  ”Nuclear Data section”  på Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) i Wien.   

Gruppen har koordinert et Nordforsk nettverk ” Fundamental quantum processes in atomic and molecular systems” i 5 år bestående av 7 forskergrupper fra Skandinavia, Russland og Nord-Irland. Dette nettverket hadde sitt siste velykkede møte på Island i Juni i år. Et nytt Nordforsk nettverk  ”Ultra cold quantum gases and atomtronics” er startet opp med IFT deltakelse og koordinering fra Universitetet i Lund.  Gruppen deltar også i en ny EU Cost aksjon (nettverk) med tittel” Chemistry With Ultrashort Pulses and Free-Electron Lasers: Looking for Control Strategies Through “Exact” Computations

Det er bevilget en ny 3 års periode for prosjektet ”Environmental Physics in Tibet”. Dette prosjektet som er finansiert av Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge, vil blant annet omhandle studier av UV stråling i verdens høyest liggende innsjø Lake Namtsu. I prosjektet inngår også oppbygning av et nettverk av UV målestasjoner i Tibet og Nepal.

Det er også igangsatt et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Dette er prosjektetet “Polarized radiative transfer in media with non-uniform refractive-index distributions”. To stipendiater ble ansatt på dette prosjektet i sommer.

Av andre spesielle hendelser nevnes at Jakob Stamnes i 2007 fikk tildelt Simrads optoelektronikkpris for 2. gang og han ble også utnevnt til Fellow of the European Optical Society.  Videre er Øyvind Frette valgt til visepresident i Norsk Fysisk Selskap samt at administrasjonen av selskapet er flyttet til Bergen gjennom at stipendiat Øyvind Svendsen har overtatt som selskapets sekretær.

Øyvind Frette, gruppeleder optikk og atomfysikk 2007

 

Petroleum og Prosessteknologi

I reservoarfysikk har Arne Graue i 2007 veiledet 20 PhD- og master studenter, 2 PhD og 2 MS studenter er uteksaminert og totalt 27 vitenskapelige artikler er publisert av disse studentene i samarbeid innen PPT og med 8 universiteter og 5 oljeselskaper i Frankrike, UK og USA. Graue har hatt forskningstermin i USA fra 01.07-31.12. I denne forbindelse har 13 MS og PhD studenter i gruppen hans vaert i USA i hoest og deltatt i samarbeid og utfoert eksperimenter ved 5 universiteter og hos ConocoPhillips' forskningssenter i Oklahoma.

 

Innenfor termodynamisk modellering (Bjørn Kvamme) er det for tiden 13 MSc sudenter og ytterligere 5 fra Januar 2008. Gruppen har for tiden 4 PhD studenter, 2 post.doc og en forsker. Det foreligger ytterligere ekstern finansiering til 6 stipendiater. 2 av disse er knyttet til et nytt forskningsprosjekt innen konvertering av naturgasshydrat til karbondioksyd hydrat. 1 stipendiat er knyttet til modellering av hydrat stabilitet og dynamikk i naturlige hydratreservoar og er del av en nasjonal satsing innen kartlegging av hydratresurser på norsk sokkel (GANS prosjektet). 2 stipendiater er knyttet til et nytt, større forskningsprosjekt sammen med UiO, IFE og NGI og er relatert til grunnleggende modellering av faseoverganger og reaksjoner i tilknytning til lagring av karbondioksyd i reservoar. Det er også ansatt en ny post.doc i et samarbeid med Los Alamos National Laboratory i USA innen reaksjoner mellom karbondioksyd og leirebergarter. Det internasjonale engasjementet innen hydrat er også stadig økende. Konferansen ”Fiery Ice from The Seas” arrangeres av Kvamme i Bergen i 2008. Kvamme er også trukket inn som internasjonal ekspert innen oppbygging av hydrat kompetanse i Sørøst-Asia og var invitert deltager på ASCOPE 2007 i Brunei. Kvamme er også invitert som ekspert til oppstart av et R&D Forum på Borneo i Januar 2008. Det er også etablert et samarbeid om MSc student utveksling mot Montana State University, med amerikansk økonomisk støtte til norske studenter. Gruppen har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

 

Innenfor prosess sikkerhet (Rolf Eckhoff og Bjørn Arntsen) er det i 2007 uteksaminert 5 Mastergradskandidater.  Rolf Eckhoff har gått over i pensjonistenes rekker men blir nok å se i korridorene fremover som emeritus

Bjørn Kvamme, gruppeleder 2007

 

Romfysikk

 

·                    ASIM gikk inn i fase B. ESA bevilget 2.8 MEUR for at teamet bestaaende av Danmark, Norge og Spania skal vise at instrumentpakken for TGF og sprites virkelig kan bygges. Fase C og D som er selve byggingen vil ha et 10 ganger større budsjett og vil sannsynligvis kunne starte i 2009. Planlagt oppskyting er 2011

·                    SIR-2 elektronikk ble levert og er til testing. Oppskyting er ventet våren 2008. Det etablert samarbeid med geovitenskapelig institutt (Rolf Birger Pedersen) for å folge opp det vitenskapelige utbytte.

·                    Vi bygde og installerte et nytt magnetometer på Nordkapp sammen med Tromsø Geophysical Observatory. Nordkapp magnetometer er en del av det nordiske og baltiske magnetometer netverk IMAGE. Neste IMAGE møte vil bli arrangert i Bergen, 2009. http://www.ava.fmi.fi/image/ http://geo.phys.uit.no/cgi-bin/status.cgi?Nordkapp

·                    Vi fikk stipend fra Meltzer Høyskolefond stipend for å bygge Nordkapp magnetometer og til å forhanlde mht. magnetometer på MetNet Mars mission.

·                    MetNet Mars mission har gått til Phase B. Instrumenter er bestemt og ett av de er AMR magnetometer. Første MetNet mission vil bringe et kjøretøy som skal lande på Mars sin overflate og er planlagt oppskutt 2009, med mulig forkyvning til 2011. Vi deltar i det vitenskapelige teamet for MetNet magnetometer. Andre deltagere er  INTA   Spain, NASA Goddard Space Flight Center US, IKI Russian and FMI Finland.http://www.ava.fmi.fi/metnet-portal/

·                    IPY startet mars 2007. Vi leder norsk IPY-relatert romforksning. Vi fikk 5 MNOK som benyttes til å kjøre EISCAT radaren på Svalbard kontiuerlig i ett år pluss et PhD stipend i Bergen. Vi bygger en romkoffert for skolen og vi skal avholde en journalistkonferanse neste år.

·                    Vi har fått NFR stotte til forlenget Cluster studiene med nye 3 år. Dette ledes ogsa fra Bergen. Vi har knyttet til oss en to-er stilling, som også ble forlenget 3 nye år. Et PhD stipend ga vi til Oslo slik at Cluster forskningen ikke kun foregår i Bergen.

·                    Nikolai Ostgaard begynte i mars 2007 som 'Space-science'-redaktør i 'Geophysical Research Letter' mens Eija Tanskanen startet som assoisiert redaktør. GRL er det mest siterte geovitenskapelige tidskrift de siste 10 år, http://www.agu.org/pubs/GRLEditorial.pdf.

·                    Vi har uteksaminert 5 Master studenter i 2007 og en PhD

·                    Vi har arrangert i samarbeid med Finnish Meteorological Institute et nordisk forskerkurs,  Nordic Substorm School,  for Master og PhD studenter på Svalbard, med deltagere og forelesere fra Norge og Finland. http://www.ipy.org/index.php?/ipy/detail/substorm_studies_in_iceland/

·                    Vi har studert hvilke effekter energetisk partikkelnedbør har på jordens  øvre atmosfære, har nå spesielt sett på endringer i kjemisk sammensetning og på temperaturendringer. På dette området tok Camilla  Sætre PhD graden tidligere i år. Hilde Nesse, som vil disputere like  over nyttår (11/1 2008), er tildelt Post.doc. stipend fra NFR for å  fortsette studier av bl.a. temperaturbalansen i den øvre atmosfæren.

·                    Arne Solberg, Kjell Brønstad og Claudia Kruber fra Geovitenskap deltok i Pre Shipment Review på MPS 15/12 hvor status for SIR-2 ble gjennomgått. Sir-2 er pt  levert og integrert på Chandrayaan-1 som nr. 2 og således sett fra vår side i rute - noe som også ble positivt omtalt av ESA.

Nikolai Østgaard, gruppeleder romfysikk 2007

 

Skolerettet fysikk og formidling

I løpet av året har vi hatt en rekke aktiviteter rettet mot elever, lærere og studenter:

-                     Radioaktivitetseksperimenter med elever fra videregående skole.

-                     Mottak og omvisninger av en rekke fysikk-klasser fra videregående skoler i Hordaland og Sogn og fjordane.

-                     Forskningsstasjonen "Festplassen kaller verdensrommet" på forskningsdagene i september.

-                     Fysikkdag for 3FY-elever i Hordaland.

-                     Utvikling av utstyrspakken "Romkofferten".

-                     Diverse kurser for lærere i regi av Skolelaboratoriet i realfag. Blant annet Forskerspiren: Åpne forsøk og argumentering i naturfag.

-                     Konstruktivisme og læring i realfag: Foredrag på Høyskolen i Volda 22. februar 2007

-                     Utprøving av responssystemet TurningPoint i undervisningen i PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk. Dette eksperimentet må sies å være svært vellykket hvis en skal dømme etter kommentarene i kursevalueringen.

I juni fikk vi vite at vi fikk NRF-midler til prosjektet ”Elever som forskere i naturfag” (ElevForsk). Prosjektet er utviklet i samarbeid med førsteamanuensis Erik Knain ved Seksjon for læring og lærerutdanning, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap som også har det administrative ansvaret for prosjektet. Prosjektet innebærer blant annet at vi nå har under ansettelse to stipendiater knyttet til prosjektet, en til UMB og en til IFT, UiB. Hovedmål i prosjektet er å utvikle nye praksiser knyttet til læreplanmål innen Forskerspiren og Grunnleggende ferdigheter i naturfag i skole og lærerutdanning, og frambringe kunnskap om denne praksisen som er relevant for skoler, skoleeier og lærerutdannere.

Det har vært en del planleggingsaktivitet knyttet til ”Statoil-prosjektet” og Rå skole, men til våren vil vi gå inn i en mer aktivt utprøvende fase. Videre har en doktorgradsstudent (knyttet til University of Western Cape) levert. Andre aktiviteter har vært:

-                     Seminarserien "Energi og etikk" våren 2007.

-                     Metodeseminar i ”Kvalitativ metode i naturfagdidaktikk” for naturfaglærere ved Høgskulen i Nesna 10. og 11. desember

-                     Foredrag på Steno Instituttet, Århus universitet, 29. november: ”Demokratisk deltagelse gjennom kritisk vurdering av naturvitenskapelige argumenter”.

-                     Foredrag på Högskolan i Kalmar 26. oktober: ”Demokratisk deltagelse gjennom kritisk vurdering av naturvitenskapelige argumenter”.

-                     Presentasjon av paper på ESERA-konferansen i Malmö 21-24. August: “Lab-reports as a base for learning through writing in scientific genres”.

-                     Tre masterstudenter fra University of Wester Cape hadde i vår et fem måneders studieopphold ved gruppen

-                     I høst har Satoko Ishikawa fra Japan hatt et fem månders opphold ved gruppen som gjesteforsker

Stein Dankert Kolstø, gruppeleder 2007

 

Subatomær fysikk

Den subatomære gruppens arbeid under år 2007 har vært preget av de alt mer intensive forberedelsene innfor oppstarten av CERNs nye flaggskipp, akseleratorn LHC (Large Hadron Collider), som forhåpentligvis vil stå klar i midten av neste år. De begge gruppene i eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk deltar aktivt i oppbyggingen og klargjøringen av eksperimentene ALICE og ATLAS ved LHC. Viktige komponenter av detektorene har blitt bygget i Bergen, og for å få alt på plass har flere gruppemedlemmer tilbringet en stor del av året på CERN. Gruppen har også en ledende rolle i de simuleringer og forberedelser for analys av den forventede dataen som pågår for fullt i skrivende stund, samt innenfor teorin for proton-proton kollisjoner ved LHC.

 

I begynnelsen av året blev det avholdt en meget vellykket Workshop, organisert av en av gruppens professorer, ved ECT Trento i Italien. Møtet, som var fokusert på s.k. ultraperifere kollisjoner, samla ca. 40 studenter og forskere fra i stort sett hele verden og viste på de store muligheter som finnes for å studere foton-induserte processer i kollisjoner mellom protoner og tunge kjerner. I april besøkte omkring 60 medlemmer av ATLAS-eksperimentet Bergen for å delta i et møte der strategier og utvikling av verktøy for  analyse av data blev diskutert. I samme måned blev en forelesningsuke avholdt innen rammen for forskerskolen ”intelligente detektorer”. Temaet for forelesningene var datainnsamling og andre aspekter av realtidssystemer, og studenter fra Bergen og Oslo deltok sammen med studenter fra Heidelberg i Tyskland.

 

En av gruppens professorer, Dieter Röhich, har i 2007 også vært medlem av det nasjonale ”Thoriumutvalget” – en NFR oppnevnt ekspertgruppe som skal vurdere om Thoriumbasert kjernekraft bør satses på i Norge. Utvalget leverer sin innstilling i løpet våren 2008 og vil garantert føre til fortsatt energi og kjernekraft debatt her i landet. Per Osland har overtatt har nå overtatt som ny leder for  European Physical Society  sin "Division of High Energy Particle Physics",

Joakim Nystrand, gruppeleder 2007

 

Teoretisk fysikk og energifysikk

Vores MSOFC projekt (materialer for solid oxide fuel cells, i   samarbejde med Prototech) afsluttedes officielt i 2007, selv om en  PhD. student (Thinh X. Ho) fortsætter med sit PhD projekt. Det afløses  af NanoSOFC projektet, der vil omfatte en forsker og en PhD student. 

To andre projekter begyndte i 2007: "HYADES, hydratplugging i  rørledninger", sammen med NFR, StatoilHydro, kemisk institut, SINTEF  Bergen og Chevron og et lille projekt: "CFD simulering og testning af  blandekammer i gasmotorer", sammen med Rolls Royce. For 2008 har vi  fået midler fra NFR til at starte et projekt sammen med Institut for  Fysik, Utrecht Universitet, der hedder: Model for the natural vortex  length in cyclones.

 

Pawel Kosinski har igen i år arrangeret et minisymposium ved ICNAAM  (International conference on numerical and applied mathematics) og  vores gruppe har bidraget dertil med artikler. Alex Hoffmann blev  valgt til Fellow ved IChemE (the institution of chemical engineers,  England) og til medlem af det norske teknologiske videnskabsakademi.  Crina Silvia Ilea disputerede, og Ragnhild K. Asserson blev færdig som  master. Weiming Peng tog op et job i Aker Kvaerner, men forbliver på  en forsker-II stilling.

 

Arbeidet i subatomær teori, med fokus på kjernematerie under ekstreme forhold, både med ALICE og ISOLDE/FAIR relevans, har også i 2007 gitt gode resultater som er blitt presentert under internasjonale samlinger og i trykte publikasjoner. Csernai er nøkkelkontakt mot det nyetablerte FIAS  (Frankfurt Institute for Advanced Studies), Vaagen mot det nye FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) ved GSI i Darmstadt. Det arbeides med å styrke den norske tilstedeværelsen ved dette framtidsviktige knutepunktet for moderne internasjonal kjernefysikk, i bred forstand. Vaagen har også deltatt i en gruppe for etablering av et internasjonalt samarbeidsforum for MBOQS (Many-Body Open Quantum Systems), for å binde sammen erfaring fra mesoskopisk til subatomisk fysikk, fra nano- til femtometerskala, med fokus på felles universelle trekk og fenomen. Bergens bidrag til oppdagelsen og forståelsen av borromeiske halokjerner gir oss et godt utgangspunkt.

 

Csernai har tatt over vervet som leder av Seksjonen for fysikk- og ingeniørvitenskap i Academia Europaea (AE). Han er også medlem av DNVA og i 2007 sammen med Hoffmann blitt medlem av NTVA (Norges Tekniske VitenskapsAkademi). Vaagen er fremdeles leder for Teknologigruppen (EPS-TG) i det Europeiske Fysikkselskapet, og for Energiarbeids-gruppen i AE. Han er også nestleder i Energiforum. Gjennom sine verv har medlemmene av gruppen for Teoretisk fysikk og energifysikk kunnet delta i, og kunnet påvirke energi-samarbeid i Norge og i Europa. Dette har også medført inviterte jubileumsforedrag/ordstyrer roller under akademijubileer i 2007. Et nasjonalt samspill mellom UiO-IFE-UiB om å styrke den norske kompetansen i energirelevant kjernefysikk er kommet i stand, med Geir-Anton Johansen og Vaagen som Bergensmedlemmer. Vaagen har i denne forbindelse sammen med andre medlemmer av gruppen og fra Norsk Fysisk Selskap, nylig besøkt SCK-CEN i Mol i Belgia for samtaler om et mulig framtidig akseleratordrevet reaktoranlegg (ADS).

Alex Hoffmann, gruppeleder 2007

 

Personale begynt, sluttet …

 

Instituttets stab består per 21. desember 2007 av 32 vitenskapelig ansatte fordelt på 28 menn og 4 kvinner i til sammen 9 forskningsgrupper. Den teknisk administrative stab teller 21 ansatte fordelt på 15 menn og 6 kvinner. Instituttet har 6 ansatte Post docs (3 kvinner) og 41 ansatte stipendiater (8 kvinner). I tillegg har vi omlag 30 dr. gradsstudenter finanisert over andre kilder. Totalt aktive mastergradsstudenter er omlag 120 og sist men langt fra minst viktig; vi har om lag 10 aktive emeriti!

 

Av faste stillinger har Bjørn Pommereshe sluttet som overingeniør og Professor Rolf  Eckhoff har gått av for pensjon.

 

I løpet av året er følgende tilsatt i faste vitenskapelig stilling;

 

Per Lunde (Professor i Akustikk)

Lars Egil Helseth (Professor i Elektronikk og målevitenskap)

Pawel Kosinski (Førsteamanuensis i Prosessteknologi)

Tatiana Kouznetsova (Førsteamanuensis i Prosessteknologi)

 

Disse vil alle starte opp sitt virke ved IFT i løpet av første del av 2008 og sammen med minst en erstatning for avgang på teknisk side og oppstart av ny forskerstilling for Morten Førre etter tildeling av stipend fra Bergen Forskningsstiftelse så vil instituttet om ett års tid bestå av enda flere dyktige medarbeidere enn i dag.

 

 

Nytilsatte i 2007:

Etternavn

Fornavn

Stillingskategori

Ansatt dato

Bruvik

Erik Magnus

Stipendiat

01.01.2007

Tanskanen

Eija

Førsteamanuensis

01.01.2007

Holst

Bodil

Førsteamanuensis

01.04.2007

Sebastiampillai

Charles

Seniorforsknings- tekniker

16.04.2007

Sætre

Camilla

Postdoktor

01.04.2007

Kivelä

Pilvi-Helinä

Stipendiat

01.04.2007

Helland

Anders Groth

Overingeniør

01.04.2007

Kanaki

Kalliopi

Postdoktor

21.05.2007

Denby

Philip

Forsker

01.04.2007

Miranda-Barbosa

Edesio

Postdoktor

01.06.2007

Hamre

Børge

Forsker

15.06.2007

Fallah

Saeed Bolandtaba

Stipendiat

01.06.2007

Be

Alif

Stipendiat

01.08.2007

Bhandari

Anak

Stipendiat

01.07.2007

Svensen

Øyvind

Stipendiat

01.08.2007

Maad

Rachid

Overingeniør

01.08.2007

Sandaker

Heidi

Postdoktor

01.08.2007

Laundal

Karl Magnus

Stipendiat

01.09.2007

Haugen

Åsmund

Stipendiat

01.07.2007

Balakin

Boris

Stipendiat

10.09.2007

Reisinger

Thomas

Stipendiat

01.09.2007

 

Sluttet i 2007:

Etternavn

Fornavn

Stillingskategori

Stillingens utløp

Pihl

Birgit Haugen

Førstesekretær/ vikar

02.05.2007

Eckhoff*)

Rolf K

Professor

30.11.2007

Pommeresche

Bjørn

Overingeniør

05.10.2007

Calise

Lucio

Stipendiat

31.07.2007

Sundvor

Ingrid

Stipendiat

30.11.2007

Mohn

Bjarte Alsaker

Stipendiat

19.05.2007

Raklev

Are Reinert

Stipendiat

01.10.2007

Popsueva

Victoria

Stipendiat

31.05.2007

Dale

Elisabeth Iren

Stipendiat

30.09.2007

Johannesen

Else Birkeland

Stipendiat

31.12.2007

Nyre

Audun Nergård

Stipendiat

30.06.2007

Bjelland

Cato

Førsteamanuensis II

31.03.2007

Lunde

Per

Professor II

30.06.2007

Sørbø

Marita

Stipendiat

31.12.2007

 

 

2007 master og doktorgrader

 

IFT kan for 2007 vise til 33 mastergrader og 14 PhD grader. De nye masters og doctores gratulereres igjen med vel gjennomført studium!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karakterene til kandidatene under fordeler seg som vist i figuren over.  Eksamenskommisjonen takkes for det arbeid den har lagt ned i tilknytning til dette!

 

Mastergrader

Kandidat

Oppgavetittel

Veileder(e)

Johnny Bjerkås

 

“An Investigation of Formation Damage Mechanisms of Oil Based Drilling Fluid”

Tore Skodvin (Kjemisk Inst.) og Arne Skauge (CIPR)

Åsmund Haugen

 

“Experimental and Numerical Study of Two Phase Flow in Fractured Limestone”

Arne Graue

Øyvind Bull

 

“Experimental and Numerical Study of Oil Recovery Mechanisms in Fractured Chalk at Neutral Wettability Conditions”

Arne Graue

Bjarte Hennø

 

“A Study of Chlorine Gas Modelling in Low Wind, Using the CFD Tool FLACS”

Bjørn J. Arntzen

Kenneth Aamodt

 

γ and πdetection by conversion electron-positron pairs in the Alice TPC/ITS”

Dieter Rörich

Endre Grimsbø

“Instrumentation of swim tunnels and conductivity measurement of fish”

 

Bjørn Tore Hjertaker

Thomas Gundersen

 

Design av mikrobølgefilter

 

Kjetil Ullaland

Yun Cheng

Quark Scaling and calculation of collective variables

Laszlo Cernai

Karl Magnus Laundal

“Storm Time Observations of the Global Proton Aurora

Nikolai Østgaard

Hermod Nitter

 

”Sustainable Development of Electric Power Systems and Stability Against Fluctuations”

Laszlo Csernai

Szabolcs Horvat

“Frequency fluctuations in power systems”

Laszlo Csernai

Ragnhild B. Asserson

Interfacial tension measurements of freon hydrates by means of droplet deposition and contact angle measurements”

Alex C. Hoffmann

Roger Lie (Cand.Scient)

“Horizontal particle transport in a flowing liquid”

Alex C. Hoffmann

Rikard Johnsson

Water deluge mitigation modelling using the CFD tool FLACS

Bjørn J. Arntzen

Marte Augestad og Kristin Hope (fellesarbeid)

Electrostatic brush discharges as ignition source in hyperbaric oxygen chambers

Bjørn J. Arntzen

Hanne Gøril Thomassen

Measurement of auto-ignition temperatures (AITs) of fuel/air and fuel/air/N2 mixtures

Rolf K. Eckhoff

Rune Sætre

”Development of equipment for checkout and testing of the IBIS veto subsystem on board the INTEGRAL satellite”

Kjell Brønstad

André Vasdal

“High frequency magnetic field sensor for measurement of oil/water fractions”

Bjørn Tore Hjertaker

Erik Johan Stangborli

 

“Acquisition and synchronization of sensor data for mulitiparametric imaging in gastroenterological studies”

Bjørn Tore Hjertaker

Ronny Lystad

Transverse momentum spectra of kaons in central Au + Au collisions at

Dieter Röhrich

Thomas Gjesteland

Terrestrial Gamma ray Flash En Monte Carlo – simulering for å forstå deres fysiske egenskaper “

Nikolai Østgaard

Yngve Skogseide

“Development of the instrument control unit of SIR-2- A near infrared spectrometer for the lunar satellite Chandrayaan-“

Kjetil Ullaland

Sigurd Karlsen

“Sammenheng mellom gjennomsnittsenergien til elektronnedbør og forskjellige emisjonslinjer i nordlyset målt med allsky kamera på Andøya”

Nikolai Østgaard

Edvard Andreas Fosdahl

” Testing og utvikling av programvaren til SIR-2-instrumentet på Chandrayaan”

Kjetil Ullaland

Irlin Nyland

“ A Comparison Study Between Cosmic Noise Absorption and Flux of Precipitating Energetic Electrons”

Johan Stadsnes

Magne Munkejord

” Development of the ALICE Busy Box”

Kjetil Ullaland

Vidar Knappskog

“Radiellmode Svingninger I Piezoelektriske Ultralydtransdusere for Luft. Målinger og Endelig Element Analyser

Magne Vestrheim

Øyvind Sætre

“Construction, Testing and First Data Analysis with the Cosmic Ray Telescope“

Anna Lipniacka

Hilde Jonette Spjeld

“Karakterisering av høyhastighets UHF datamodem til bruk sammen med subnet Relay“

Øystein Olsen

Erik Schuster

“Datainnsamlingskontroller for høyhastighets-gammastråletomograf basert på USB- og Ethernet-grensesnitt “

Bjørn Tore Hjertaker

Are Stangeland

“Control Software for the Generation of a Busy Signal for the ALICE TPC Detector “

Dieter Röhrich

Olav Lilleskare

”On Fission Yields from Photonuclear Reaction”

Jan S. Vaagen

 

 

PhD disputaser (hovedveileder i parantes)

 

17. januar                    Ola K. Øye                 (Bjarne Stugu)

2.februar                      Eirik Aspenes              (Arne Graue)

9. februar                     Camilla Sætre              (Johan Stadsnes)

30. mars                      Audun Pedersen          (Magne Vestrheim)

13. april                       Geir Pedersen              (Halvor Hobek)

4. juni                          Are R. Raklev              (Per Osland)

11. juni            Robert W. Moe           (Arne Graue)

21. juni            Bjarte A. Mohn           (Bjarne Stugu)

28. september              Kurt Schmidt               (Bjørn Kvamme)

23. november              Erlend Bjørndal            (Magne Vestrheim)

23. november              Victoria Popsueva        (Jan Petter Hansen)

30. november              Petter Nordli                (Magne Vestrheim)

14. desember               Crina Silvia Ilea            (Alex Hoffmann)

14. desember               Hongyan Yang (Dieter Röhrich)

 

 

17. januar 2007          Ola K. Øye

ATLAS eksperimentet – jakten på ny fysikk

Ola Kristoffer Øye   

Ola Kristoffer Øye disputerte17. januar for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

«Preparing the ATLAS experiment – SemiConductor Tracker commissioning and simulation of SUSY models»

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Oye_Ola.html

 

 

 

2.februar 2007           Eirik Aspenes

Innvirkning av bergartsprekker på oljeutvinning

Eirik Aspenes   

 

Eirik Aspenes disputerer fredag 2.februar for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Wettability effects on oil recovery mechanisms in fractured chalk”.

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Aspenes_Eirik.html

 

 

 

 

 

9. februar 2007          Camilla Sætre

Kjemiske endringer i atmosfæren når det er nordlys

Camilla Sætre   

Camilla Sætre disputerte 9. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The effect of energetic electron precipitation on the nitric oxide density in the lower thermosphere”

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Saetre_Camilla.html

 

 

 

30. mars 2007            Audun Pedersen

Nøyaktig estimering av marine ressurser

Audun Pedersen   

Audun Pedersen disputerte 30. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of nonlinear sound propagation in fisheries research.”

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Pedersen_Audun.html

 

 

 

 

13. april 2007             Geir Pedersen

Akustisk tilbakespredning fra fisk

Geir Pedersen   

Geir Pedersen disputerte13. april for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Methodology for in situ target strength measurement of fish”

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Pedersen_Geir.html

 

 

 

 

4. juni 2007                Are R. Raklev

På leting etter mørk materie

Are R. Raklev   

Are R. Raklev disputerte den 4. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Supersymmetric Cascade Decays at the LHC”

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Raklev_Are.html

 

 

 

 

11. juni 2007              Robert W. Moe

Kan Ekofiskfeltet produsere olje i 50 år til?

Robert Wilhelm Moe   

Robert Wilhelm Moe disputerte mandag 11. juni for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oil recovery by waterflooding fractured chalk at different wettabilities”.

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Moe_Robert.html

 

 

 

21. juni 2007              Bjatre A. Mohn

Med ATLAS detektoren på jakt etter Higgspartikler

Bjarte Alsaker Mohn   

Bjarte Alsaker Mohn disputerte 21. juni for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Charged Higgs boson searches and SemiConductor Tracker commissioning for the ATLAS experiment”

 

Link til pressemeldingen hans: http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Mohn_Bjarte.html

 

 

 

28. september 2007   Kurt Schmidt

 

Transportegenskaper for olje- og gassystemer

Kurt Schmidt disputerte 28. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

"Modelling of Thermodynamic and Transport Properties of Systems Relevant to Reservoir Fluid Processing"

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Schmidt_Kurt.html

 

 
 


Kurt A. G. Schmidt

 

23. november 2007    Erlend Bjørndal

 

Måling av tetthet til væsker ved bruk av ultralyd

 

Erlend Bjørndal disputerte 23. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

 “Acoustic measurement of liquid density with applications for mass measurement of oil”

 

Link til pressemeldingen hans: http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Bjorndal_Erlend.html

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
Erlend Bjørndal

 

 

23. november 2007    Victoria Popsueva

 

Elektroner i 2-dimensjonale molekyler

Victoria Popsueva disputerte 23. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

 “Structure and Dynamics of Few-Electron Quantum Dot Molecules”

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Popsueva_Victoria.html

 

 

 
 


Victoria Popsueva

 

30. november 2007    Petter Nordli

Presisjonsmåling av lydhastighet i gass

Petter Nordli disputerte 30. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Sound velocity cell for gas characterization”.

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Norli_Petter.html

 

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
Petter Norli

 

14. desember 2007    Crina Silvia Ilea

 

Nye nanomaterialer til brenselsceller

Crina Silvia Ilea disputerte 14. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”New Materials for Solid Oxide Fuel Cells Based on Nanoparticles”.

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Ilea_Crina.html

 

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
 


Crina Silvia Ilea

 

14. desember 2007    Hongyan Yang

 

Et nytt konsept for atomkjernen

 

Hongyan Yang disputerte 14. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

 ”Particle Production in p+p and d+Au Collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV”.

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Yang_Hongyan.html

 

 

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
Hongyan Yang

 

 

Publikasjoner fra IFT (registrert i ISI 2007, fremt til 20.12)

 

 

I IFT posten hver 4 uke listes publikasjoner som registreres i den internasjonale databasen ”ISI Web of Knowlegde”,  forfattere som hører til IFT. Her kan man studere enkelpersoners så vel som gruppers publikasjoner og siteringer.  Det som registreres i ISI importeres automatisk inn i Frida og danner grunnlag for publikasjonspenger til UiB. For instituttet samlet ser vi at for årene 2001-2002 en stabil økning i publiseringsfrekvensen samtidig som vi ser at arbeidene jevnt over også siteres godt.  Om lag halvparten av bidraget til dette kommer fra eksperimentelle storkollaborasjonsarbeider i kjerne og partikkelfysikk som typisk kan ha 500 forfattere, men også når man trekker fra disse registreres god publiseringsutvikling ved IFT. 

 

 

Figuren over viser resultat av publisering og siteringer for IFT som helhet i perioden 2002-2007.  Årets kollonne  vil normalt stige med 30-40 arbeider til ettersom det tar noen måneder før ISI har registrert alt for 2007. Under er de publikasjoner fordelt på forskningsgruppetilhørighet som er registrert per 20.12.2007. Den dokumenterer jevn publisering i de fleste gruppene og noen grupper med særdeles god publisering for dette året!

 

Ikke nevnt her er bøker, undervisningsmateriell, kronikker og andre viktige skriftlige arbeider som de ansatte bidrar til og som er en nødvendig del av virksomheten.

 

Akustikk

Askeland B, Hobaek H, Mjelde R
Marine seismics with a pulsed combustion source and Pseudo Noise codes 
MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES 28 (2): 109-117 JUN 2007

 

Elektronikk og målevitenskap

Kongsli J, Hjertaker BT, Froystein T      
Evaluation of power and phase accuracy of the BSD Dodek amplifier for regional hyperthermia using an external vector voltmeter measurement system 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 22 (8): 657-671 DEC 2006

 

Vagle O, Olsen O, Johansen GA
A simple and efficient active quenching circuit for Geiger-Muller counters 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 580 (1): 358-361 SEP 21 2007

 

Optikk og atomfysikk

Førre M
Nondipole ionization dynamics of excited atoms in intense femtosecond pulses 
PHYSICAL REVIEW A 74 (6): Art. No. 065401 DEC 2006

 

Lotsberg JK, Marken E, Stamnes JJ, et al.
Laboratory measurements of light scattering from marine particles
 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS 5: 34-40 JAN 2007

 

Sandvik A, Biryulina M, Kvamsto NG, et al.
Observed and simulated microphysical composition of arctic clouds: Data properties and model validation 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 112 (D5): Art. No.
D05205 MAR 8 2007

 

Saelen L, Nepstad R, Hansen JP, et al.
The N-dimensional Coulomb problem: Stark effect in hyperparabolic and hyperspherical coordinates
 
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL 40 (5): 1097-1104 FEB 2 2007

 

Lotsberg JK, Marken E, Stamnes JJ, et al.
Laboratory measurements of light scattering from marine particles
 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS 5: 34-40 JAN 2007

 

Hestenes K, Nielsen KP, Zhao L, et al.
Monte Carlo and discrete-ordinate simulations of spectral radiances in a coupled air-tissue system 

 

Dahlback A, Gelsor N, Stamnes JJ, et al.
UV measurements in the 3000-5000 m altitude region in Tibet 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 112 (D9): Art. No.
D09308 MAY 8 2007

 

Popsueva V, Forre M, Hansen JP, et al.
Electron transport in a double quantum dot controlled by magnetic switching
 
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 19 (19): Art. No. 196204 MAY 16 2007

 

Borg AL, Ostgaard N, Pedersen A, et al.
Simultaneous observations of magnetotail reconnection and bright X-ray aurora on 2 October 2002 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 112 (A6): Art. No.
A06215 JUN 13 2007

Saelen L, Sundvor I, Birkeland T, et al.
Classical and quantum-mechanical investigation of the role of nondipole effects on the binding of a stripped HD2+ molecule

 

Popsueva V, Nepstad R, Birkeland T, et al.
Structure of lateral two-electron quantum dot molecules in electromagnetic fields
 
PHYSICAL REVIEW B 76 (3): Art. No. 035303 JUL 2007

 

Selsto S, Forre M
Alternative descriptions of the light-matter interaction beyond the dipole approximation 
PHYSICAL REVIEW A 76 (2): Art. No. 023427 AUG 2007

 

Svensen O, Frette O, Erga SR
Scattering properties of microalgae: the effect of cell size and cell wall 
APPLIED OPTICS 46 (23): 5762-5769 AUG 10 2007

 

Forre M, Selsto S, Hansen JP, et al.
Molecules in intense xuv pulses: Beyond the dipole approximation in linearly and circularly polarized fields 
PHYSICAL REVIEW A 76 (3): Art. No. 033415 SEP 2007

 

Ma LW, Nielsen KP, Iani V, et al.
A new method for photodynamic therapy of melanotic melanoma-effects of depigmentation with violet light photodynamic therapy
 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY TOXICOLOGY AND ONCOLOGY 26 (3): 165-172 2007

 

 

Petroleum og Prosessteknologi

Kvamme B, Kuznetsova T, Hebach A, et al.
Measurements and modelling of interfacial tension for water plus carbon dioxide systems at elevated pressures 
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 38 (3): 506-513 JAN 2007

 

Randeberg E, Eckhoff RK
Measurement of minimum ignition energies of dust clouds in the < 1 mJ region 
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 140 (1-2): 237-244 FEB 9 2007

 

da Silva EF, Kuznetsova T, Kvamme B, et al.
Molecular dynamics study of ethanolamine as a pure liquid and in aqueous solution
 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 111 (14): 3695-3703 APR 12 2007

 

Tegze G, Granasy L, Kvamme B
Phase field modeling of CH4 hydrate conversion into CO2 hydrate in the presence of liquid CO2 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 9 (24): 3104-3111 2007

 

Lummen N, Kvamme B
Kinetics of NaCl nucleation in supercritical water investigated by molecular dynamics simulations 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 9 (25): 3251-3260 2007

 

Schmidt KAG, Maham Y, Mather AE
Use of the NRTL equation for simultaneous correlation of vapour-liquid equilibria and excess enthalpy 
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 89 (1): 61-72 JUL 2007

 

Kosinski P
Numerical analysis of shock wave interaction with a cloud of particles in a channel with bends 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 28 (5): 1136-1143 OCT 2007

 

Skjold T
Review of the DESC project 
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES 20 (4-6): 291-302 JUL-NOV 2007

 

Eckhoff RK, Randeberg E
Electrostatic spark ignition of sensitive dust clouds of MIE < 1 mJ 
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES 20 (4-6): 396-401 JUL-NOV 2007

 

Pu YK, Jia F, Wang SF, et al.
Determination of the maximum effective burning velocity of dust-air mixtures in constant volume combustion
 
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES 20 (4-6): 462-469 JUL-NOV 2007

 

Romfysikk

Bhardwaj A, Gladstone GR, Elsner RF, .. Østgård N,  et al.
First terrestrial soft X-ray auroral observation by the Chandra X-ray Observatory 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 69 (1-2): 179-187 FEB

 

Haaland SE, Paschmann G, Forster M, et al.
High-latitude plasma convection from Cluster EDI measurements: method and IMF-dependence
 
ANNALES GEOPHYSICAE 25 (1): 239-253 2007

 

Bhardwaj A, Gladstone GR, Elsner RF, Østgaard N et al.
First terrestrial soft X-ray auroral observation by the Chandra X-ray Observatory 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 69 (1-2): 179-187 FEB 2007

 

Ostgaard N, Mende SB, Frey HU, et al.
Auroral conjugacy studies based on global imaging 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 69 (3): 249-255 Sp. Iss.
SI MAR 2007

 

Bhardwaj A, Elsner RF, Gladstone GR, N. Østgård , et al.
X-rays from solar system objects 
PLANETARY AND SPACE SCIENCE 55 (9): 1135-1189 Sp. Iss.
SI JUN 2007

 

Saetre C, Barth CA, Stadsnes J, et al.
Thermospheric nitric oxide at higher latitudes: Model calculations with auroral energy input 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 112 (A8): Art. No. A08306 AUG 24 2007

 

Snekvik K, Haaland S, Ostgaard N, et al.
Cluster observations of a field aligned current at the dawn flank of a bursty bulk flow 
ANNALES GEOPHYSICAE 25 (6): 1405-1415 2007

 

Forster M, Paschmann G, Haaland SE, et al.
High-latitude plasma convection from Cluster EDI: variances and solar wind correlations
 
ANNALES GEOPHYSICAE 25 (7): 1691-1707 2007

 

 

Teoretisk fysikk og energifysikk

Suciu C, Gagea L, Hoffmann AC, et al.
Sol-gel production of zirconia nanoparticles with a new organic precursor
 
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 61 (24): 7831-7835 DEC 2006

 

Zschocke S, Csernai LP, Molnar E, et al.
Freeze-out process with in-medium nucleon mass 
NUKLEONIKA 51: S43-S46 Suppl. 3 2006

 

Dehling HG, Dechsiri C, Gottschalk T, .. Hoffmann AC et al. A stochastic model for mixing and segregation in slugging fluidized beds  POWDER TECHNOLOGY 171 (2): 118-125 FEB 14 2007

 

Kosinski P, Hoffmann AC
An Eulerian-Lagrangian model for dense particle clouds 
COMPUTERS & FLUIDS 36 (4): 714-723 MAY 2007

 

Peng WM, Hoffmann AC, Dries H, et al.
Reverse-flow centrifugal separators in parallel: Performance and flow pattern
 
AICHE JOURNAL 53 (3): 589-597 MAR 2007

 

Dehling HG, Dechsiri C, Gottschalk T, et al.
A stochastic model for mixing and segregation in slugging fluidized beds 
POWDER TECHNOLOGY 171 (2): 118-125 FEB 14 2007

 

Peng WM, Hoffmann AC, Dries H, et al.
Reverse-flow centrifugal separators in parallel: Performance and flow pattern
 
AICHE JOURNAL 53 (3): 589-597 MAR 2007

 

Magas VK, Csernai LP, Molnar E
Freeze-out of the expanding system 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 31 (4): 854-857 MAR 2007

 

Bauchle B, Cheng Y, Csernai LP, et al.
Fluid dynamics as a diagnostic tool for heavy-ion collisions 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 34 (8): S1077-S1081 Sp. Iss.
SI AUG 2007

 

Molnar E, Csernai LP, Magas VK, et al.
Covariant description of kinetic freeze-out through a finite time-like layer
 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 34 (9): 1901-1916 SEP 2007

 

Austrheim T, Gjertsen LH, Hoffmann AC    
Re-entrainment correlations for demisting cyclones acting at elevated pressures on a range of fluids 
ENERGY & FUELS 21 (5): 2969-2976 SEP-OCT 2007

 

Austrheim T, Gjertsen LH, Hoffmann AC
Is the Souders-Brown equation sufficient for scrubber design? An experimental investigation at elevated pressure with hydrocarbon fluids 
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 62 (21): 5715-5727 NOV 2007

 

Chang YF, Sun L, Cai X
Phase transition of a one-dimensional Ising model with distance-dependent connections 
PHYSICAL REVIEW E 76 (2): Art. No. 021101 Part 1 AUG 2007

 

Subatomær fysikk

Ellis JR, Raklev AR, Øye OK
Gravitino dark matter scenarios with massive metastable charged sparticles at the LHC 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS (10): Art. No. 061 OCT 2006

 

Yang HY
Identified particle production in p+p and d+Au collisions at RHIC 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 34 (8): S619-S622 Sp. Iss. SI AUG 2007

 

Nystrand J
Ultra-peripheral collisions of heavy ions at RHIC and the LHC 
NUCLEAR PHYSICS A 787: 29C-36C MAY 1 2007

 

El Kaffas AW, Khater W, Ogreid OM, P. Osland, et al.
Consistency of the two-Higgs-doublet model and CP violation in top production at the LHC
 
NUCLEAR PHYSICS B 775 (1-2): 45-77 JUL 16 2007

 

Butterworth JM, Ellis JR, Raklev AR
Reconstructing sparticle mass spectra using hadronic decays 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS (5): Art. No. 033 MAY 2007

 

Brenner R, Bingefors N, Mohn B
Evaluation of a humidity sensor for use in an environment exposed to radiation 
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION 35 (5): 469-476 SEP 2007

 

STORKOLLABORASJONSARTIKLER:

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.

Measurements of branching fraction, polarization, and charge asymmetry of B-+/-->rho(+/-)f(0) and a search for B-+/-->rho(+/-)f(0)(980) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 97 (26): Art. No. 261801 DEC 31 2006

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.

Observation of B+->phi phi K+ and evidence for B-0 ->phi phi K-0 below eta(c) threshold 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 97 (26): Art. No. 261803 DEC 31 2006

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Study of leading hadrons in gluon and quark fragmentation 
PHYSICS LETTERS B 643 (3-4): 147-157 DEC 14 2006

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Measurements of branching fractions, polarizations, and direct CP-violation asymmetries in B ->rho K-* and b -> f(0)(980)K-* decays 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 97 (20): Art. No. 201801 NOV 17 2006

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of branching fractions and charge asymmetries in B decays to an eta meson and a K-* meson 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 97 (20): Art. No. 201802 NOV 17 2006

 

Abdesselam A, Akimoto T, Allport PP, et al.
The barrel modules of the ATLAS semiconductor tracker
 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 568 (2): 642-671 DEC 1 2006

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Observation of an excited charm baryon Omega(*)(c) decaying to Omega(0)(c)gamma 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 97 (23): Art. No. 232001 DEC 8 2006

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Inclusive Lambda(+)(c) production in e(+)e(-) annihilations at root s=10.54 GeV and in Y(4S) decays 
PHYSICAL REVIEW D 75 (1): Art. No. 012003 JAN 2007

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Improved measurements of the branching fractions for B-0 ->pi(+) pi(-) and B-0 -> K+ pi(-), and a search for B-0 -> K+ K- 
PHYSICAL REVIEW D 75 (1): Art. No. 012008 JAN 2007

 

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Observation of CP violation in B ->eta/K-0 decays 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (3): Art. No. 031801 JAN 19 2007

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Observation of a charmed baryon decaying to D(0)p at a mass near 2.94 GeV/c(2) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (1): Art. No. 012001 JAN 5 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the absolute branching fractions B -> D pi, D-*pi, D-**pi with a missing mass method 
PHYSICAL REVIEW D 74 (11): Art. No. 111102 DEC 2006

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Observation of the exclusive reaction e(+)e(-)->phi eta at root s=10.58 GeV 
PHYSICAL REVIEW D 74 (11): Art. No. 111103 DEC 2006

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Evidence for B-0 ->rho(0)rho(0) decays and implications for the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle alpha 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (11): Art. No. 111801 MAR 16 2007

 

Bearden IG, Beavis D, Besliu C, et al.
Forward rapidity results from RHIC 
REVISTA MEXICANA DE FISICA 52 (1): 112-118 Suppl. S JAN 2006

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Branching fraction measurement of (B)over-bar(0)-> D(*)+pi(-) and B--> D-(*)0 pi(-) and isospin analysis of (B)over-bar -> D-(*)pi decays 
PHYSICAL REVIEW D 75 (3): Art. No. 031101 FEB 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the B-0 ->pi(-)l(+)nu form-factor shape and branching fraction, and determination of |V-ub| with a loose neutrino reconstruction technique 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (9): Art. No. 091801 MAR 2 2007

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Measurement of the pseudoscalar decay constant f(Ds) using charm-tagged events in e(+)e(-) collisions at root s=10.58.GeV
 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (14): Art. No. 141801 APR 6 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Branching fraction measurements of B+->rho(+)gamma, B-0 ->rho(0)gamma, and B-0 ->omega gamma 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (15): Art. No. 151802 APR 13 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of B decays to phi K gamma 
PHYSICAL REVIEW D 75 (5): Art. No. 051102 MAR 2007

 

Aubert B, Barate R, Boutigny D, et al.
Measurements of Lambda(+)(c) branching fractions of Cabibbo-suppressed decay modes involving Lambda and Sigma(0) 
PHYSICAL REVIEW D 75 (5): Art. No. 052002 MAR 2007

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Search for a fourth generation b '-quark at LEP-II at root s=196-209GeV 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 50 (3): 507-518 APR 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Branching fraction measurements of B+->rho(+)gamma, B-0 ->rho(0)gamma, and B-0 ->omega gamma 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (15): Art. No. 151802 APR 13 2007

 

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Study of inclusive B- and (B)over-bar(0) decays to flavor-tagged D, D-s, and Lambda(+)(c) 
PHYSICAL REVIEW D 75 (7): Art. No. 072002 APR 2007

 

Aubert B, Barate R, Bona M, et al.
Evidence of a broad structure at an invariant mass of 4.32 GeV/c(2) in the reaction e(+)e(-)->pi(+)pi(-)psi(2S) measured at BABAR 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (21): Art. No. 212001 MAY 25 2007

 

Aubert B, Barate R, Boutigny D, et al.
Measurement of branching fractions and mass spectra of B -> K pi pi gamma 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (21): Art. No. 211804 MAY 25 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Evidence for D-0-(D)over-bar(0) mixing 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (21): Art. No. 211802 MAY 25 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurements of CP-violating asymmetries in B-0 -> a(1)(+/-)(1260)pi(-/+) decays 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (18): Art. No. 181803 MAY 4 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Evidence for the rare decay B+ -> D-s(+) pi(0) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (17): Art. No. 171801 APR 27 2007

 

Abdesselam A, Adkin PJ, Allport PP, et al.
The ATLAS semiconductor tracker end-cap module
 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 575 (3): 353-389 JUN 1 2007

 

Arsene I, Bearden IG, Beavis D, et al.
Production of mesons and baryons at high rapidity and high p(T) in proton-proton collisions at root s=200 GeV
 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (25): Art. No. 252001 JUN 22 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the B-+/- -> rho(+/-) pi(0) branching fraction and direct CP asymmetry 
PHYSICAL REVIEW D 75 (9): Art. No. 091103 MAY 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Observation of CP violation in B-0 -> K+pi(-) and B-0 ->pi(+)pi(-) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (2): Art. No. 021603 JUL 13 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Search for neutral B-meson decays to a(0)pi, a(0)K, eta rho(0), and eta f(0) 
PHYSICAL REVIEW D 75 (11): Art. No. 111102 JUN 2007

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Study of triple-gauge-boson couplings ZZZ, ZZ gamma and z gamma gamma at LEP 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 51 (3): 525-542 AUG 2007

 

Arsene I, Bearden IG, Beavis D, et al.
Nuclear modification factor for charged pions and protons at forward rapidity in central Au plus Au collisions at 200 GeV
 
PHYSICS LETTERS B 650 (4): 219-223 JUL 5 2007

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Investigation of colour reconnection in WW events with the DELPHI detector at LEP-2 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 51 (2): 249-269 JUL 2007

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.


Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.

Production and decay of Omega(0)(c) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (6): Art. No. 062001 AUG 10 2007

 

Ahmad A, Albrechtskirchinger Z, Allport PP, et al.
The silicon microstrip sensors of the ATLAS semiconductor tracker 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 578 (1): 98-118 JUL 21 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Branching fraction and CP-violation charge asymmetry measurements for B-meson decays to eta K-+/-, eta pi(+/-), eta ' K, eta 'pi(+/-), omega K, and omega pi(+/-) 
PHYSICAL REVIEW D 76 (3): Art. No. 031103 AUG 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of decay amplitudes of B -> J/psi K-*, psi(2S)K-*, and chi K-c1(*) with an angular analysis 
PHYSICAL REVIEW D 76 (3): Art. No. 031102 AUG 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Branching fraction and charge asymmetry measurements in B -> J/psi pi pi decays 
PHYSICAL REVIEW D 76 (3): Art. No. 031101 AUG 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Amplitude analysis of the decay D-0 -> K-K+pi(0) 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 011102 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Observation of B+->rho K-+(0) and measurement of its branching fraction and charge asymmetry 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 011103 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of CP-violating asymmetries in B-0 ->(rho pi)(0) using a time-dependent Dalitz plot analysis 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 012004 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
e(+)e(-)-> K+K-pi(+)pi(-), K+K-pi(0)pi(0) and K+K-K+K- cross sections measured with initial-state radiation 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 012008 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of CP-Violating asymmetries in B-0 ->(DD -/+)-D-(*)+/- 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (7): Art. No. 071801 AUG 17 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the time-dependent CP asymmetry in B-0 -> D(CP)((*))h(0) decays 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (8): Art. No. 080801 AUG 24 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurements of CP-Violating asymmetries in the decay B-0 ->(K+K-K0) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (16): Art. No. 161802 OCT 19 2007

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Search for pentaquarks in the hadronic decays of the Z boson with the DELPHI detector at LEP 
PHYSICS LETTERS B 653 (2-4): 151-160 SEP 30 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the relative branching fractions of (B)over-bar -> D/D-*/D(**)l(-)nu(l) decays in events with a fully reconstructed B meson 
PHYSICAL REVIEW D 76 (5): Art. No. 051101 SEP 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Search for B-0 ->phi(K+pi(-)) decays with large K+pi(-) invariant mass 
PHYSICAL REVIEW D 76 (5): Art. No. 051103 SEP 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the tau(-)-> K-pi(0)nu(tau) branching fraction 
PHYSICAL REVIEW D 76 (5): Art. No. 051104 SEP 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Search for B+->tau(+)nu 
PHYSICAL REVIEW D 76 (5): Art. No. 052002 SEP 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the hadronic form factor in D-0 -> K(-)e(+)nu(e) decays 
PHYSICAL REVIEW D 76 (5): Art. No. 052005 SEP 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Study of B-0 -> rho(+)rho(-) decays and constraints on the CKM angle alpha 
PHYSICAL REVIEW D 76 (5): Art. No. 052007 SEP 2007

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Study of multi-muon bundles in cosmic ray showers detected with the DELPHI detector at LEP 
ASTROPARTICLE PHYSICS 28 (3): 273-286 NOV 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Improved measurement of CP violation in neutral B decays to ccs 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (17): Art. No. 171803 OCT 26 2007

 

 [1] SIR-2 ble presentert i Schrødingers katt i januar 2007, blant annet med intervjuer av stab og studenter ved IFT.

------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAChANIDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 +iiigAooooAKKKKACiiigCKZtqMfavOdbu3F5Iu7v0Fd/eSiOFifSvNfEMieezbg p+tcWJlodGHjdmTc3XYmqiXCqWc4JP6VRuLsM2AScVVLHdjcFHX1NefqeioKxNqe oMICkfLseK7n4eausenOtxLIzhsLFEpcn8q84MKy3Sxm3lnYHOc/LXZaf4iOk2iR vdWemwY6jAb8+T+lVSdqikKvG9PlR6pFd3s5BFl5EZ7zyAN/3yP8anNu8j7nuZNp H3Ewo/Pr+teVXXxf0DTwTELrUpguMgbFz9T/AIVzOp/GvxBeny9Ogt7JDwNq+Y/5 n/CvXjPS55nspM9+CwWsZYlY0HJZj/Mmud1T4heGdJ3LNqccsg/5ZwfOf04rwv7F 448VnzrkX0sPXzbp9kY/76wK1dN+GRuWH2zVGnbvFp8TTH6buFH50nKb+FGioxXx M6jVvjfEjFNL03P+3cN/7Kv+NclP488a+JpTBZvdHdx5dpGUH5jn9a7ex+Hel6VF 50mmWkCgZM+rXO/HvsXC/maml8Q+GLJfsx1e71Jhx9k0mHyovofLx+rUeznL4mPm px+FHnaeCNdnk8zV76204vyRPLulb/gIyxNdJpnwts5MM1rqepN/flxaxH8Wyx/K ugs9Y12c+X4a8I2emRt/y8Xpyx9yB/U1s6NoXiabVodQ1zxFJMsLbha24EcR+oHX 8TVKhGPQmVeTOh8OaWujaLDYpbwW6x5xHCzMq5Oercmr9zZ214EFzbwzBG3KJEDb T6jPepV6U6rMG7u5iaxpur30ipZax/Z9tt+fyoQ0hPsx4H5VmweAdHeZJtTN1q06 8h76YyAH2XoPyrrcUmAKAuyqul2CIFWytgqjAAiHAoq3RQIKKKKACiiigAoopM0A LTXOF4xn3qpf6vp2lx+Zf31vbL/01kC1x2pfFfwxAHW2ne8de0Y2qfxPWolNRWrK jCUtkbWuXbJERvcjB4TivI9TvS9zI20E5PLHJq3dfErUtZuXitbaG3tucEKWc/if 8K5e6aeSZml3ZJz83FedVfPI9ChBwWo55iWOW/KojeFf9WmT6moeSeO3WlHyE5Ax 9KSijZtiTXGo3IMUEskeRyIuMj6is+HRDcHbLcxpIzdyXf8AIZNakMjfMqwzTHHQ nataOnWuoiQNAbezjLYyib2H9KOdx0QuVbs0ND+GNtcKJpbS9us9XuZVtYvy5cj8 q6mK08L+GSVuNY0qxkH/ACx02ASTH/gbbmz9AKg0vw1aaqjNqN/fXu0n5JZyE/75 XAqrrNnpmlHy7O1ih91UA10RquMbs5WlKVkz0zTtF0me2gvRA9yZUDrJeM0j4PI4 bpXOeI28VyapLZ2Gp2+n6euNjQQjzDx0JOcfgK7PSP8AkDWX/XBP5VzWuXAGvPFn kKP5V2X2OS+py6eC7SeVZ9VurnUp88tcyl+foeK6CwtrPTEC29rAnphBxTHmz3xV ZrjmtEmyHI2vt2ZVGfrz0rQ0q7ElxsJ5JwB6VxzXBHSrmhXROtWy7j8zetPk0FzH fDCcdBTgcisPUdWFvc+WWQKMZy2OKktdahmikfzkZQMgiseZXLszZoqpbXsd0HaM 5C8GpvN5PpVCJaKZuzRQA+jNcDe/FzwzDvSye51GZc/JbQsRx3J7CuNu/jJrWrSf Z9A0rDMcKVQyt/hWbqxRsqE30PbmYKCzEADua5/VfHHhvRywu9Wg8wf8s4jvb8hX jd5pfjvXm363qX2GFzwl1cbPyjHJ/KtLS/hRBLhrhtRvz1OyP7PEf+BPyfwFTzze yKVGC+Jm5q3xu0+Hcml6fLO/8LzHaD+Aya5p/GPxC8VsU021nhhPeCPYo+rH/Guo TRvDPhrAuLnRdNcfwj/Sp/17/Ra6vw/Z6XrVh9tD315CzFVF6CinHcR8DH4UeznL 4mPnpw+FHj8Pw/1TUrjfq+sRiY9YoS1zL+S5x+JrprD4W6dYr9oms3YDkzancCFB /wAATJ/Miu11uz1wXH2bStRttNsNo4gtx5n5ngflWBL4SsZHEmqXF1qc3967lLD8 B0H5VcaUEJ15NEMt74X021+zpqUUxXjyNJtxg+2/k/8Aj1cNqd7BJeSfY9P8iM9P Pbcwrv7zSrOGFPIijiVOiquBXnWqE/a3yecmoqUU9SqVVplIYC4Y5J701yNhxTJD gAUzJI9q5nT1Or2mhZ+1OoAUc1u290Es0/hJ5Oe1c4q4Yc1fWc7Bk5rOVPUaldHX aPqgiMqDPQEHNYfiPUDI5OaoW155M3B4PFUNUmMgbJp8jehmrJ3PpLRG36Fp7etv Gf8Ax0VxniCXb4nu2z0VV/QVv6Tq0Fv4e0wFxkW0QP8A3yK4TVNQF/rmoTxn5fNC /kor1KUeaVjzaj5U2Wmu+c1AbncOSTVEynFMMhzXYqZyyqFx5zzk06yvxaajDcZ+ 42c1nl8io25Q/Tmm4aMhVNUS3+ovqWoPOJMKWx0/u0qXVxb2yhXPzRDOfWqen2yS Qzu7bQZCoHPNTzFy5LDCmPCr6e1cMYpSPQlJ8tztfBV7LJFfrIxO1kIz75rqTOcE 54xXA+FZjDJqI77VP5ZrejvG84APuyoB96vkuZc9jc+0/wDTQUVniQ46iilyj5jY 0zSrTTbCG2traKJEiWMhUAyAMc461lXujwaXaz3FvbXMy5ytnZlYAc/7uM/ia6Wq 94wS1ck44qLIvmdzg45vEbuf7N0nStGQ/wDLWX99MfywP1NNl8N3V/k6z4g1G8B6 xJJ5Mf8A3yuK23uBz61XkuflOD2qlcHIyNM0XStOJNvYwqCeuwE/nXeaVg2C7QAM noK4gTAR9a6/w9L5mjxsT1Zv50SRNyvrFwIroKT/AAiufuLvLnHSjxPqH/E7lhVv uKufyrBkuyWznmqhC6uKUraFq/u8gKDzXneouZbyViMc9K6u4n3Sde1YGp22WaVS MVrKk+UmFVcxhO3NRgnNPl4LeoNMbqSDXHynbzXFaQx4YjIHJHrUi3AbHPFV52zC Qe/FUoWPTJpezW4+fQ1PNy4IqteSF1bHepIwGX3psqZjY4rWMEZObPQYbmY2Fmpk bAjTA/4DWfpTMy3jE5P2lufyq1EP9Htv9xP5VS0pv9Hvv+vl/wCldVBe8cdd+6aK sG5qNnAIA6moOR0oAI5rrscZJE7MzgjpTzwh44qBARIPc81afhDUy2Y47orWCKyy AtuJdiq7sD0qaVVWZcdfL5APQ0lhGBHI/wDEZCuPT3phVVmJQEHZg5Oa85fGelL4 Df8ADY3Xd4ucZUCt5bQo4O7O0jnFc94Z41C8yeNqn9TXTtMmQAwJOBWhg7PcsBhj t+dFR72H8NFILnWeZzjIPOKzPEN0LbTQScb5FUf5/CuPl8XgXyY37C4DAjGOeeaf 4x16K5g063hblrrJ56gK1c8JczsjplFx1Y17w5PNVnuyVPPasx7ioWmYg4NdqpnK 6pea6+Qc1v6P4hisdMgiZsH5ifxauNaX5QBTUG5ge2MfrU1oe6VSneRJdaoNS1a+ uQcgyY/IVAZiTxWZpH3Ls+tw1Xq3pQSgjGrJ87Dec1DcRh7d/wC9jIqQdafGBuwe h61rbSxkm73OPuIyJGPvzVZmwSe1aGojE82wfLvOPzrE8wtIVOTzXmyWrPVi7onL BvXFVo0KyE9j0qcdDnioHLRyKw5UsAR7etTYouoCCPSpZRtj5780yMhlNLMSYx/d x1rWCMpux3cYPkQAddq4/KqGkDFte+9y+K1Yh+4txj+Ff/QazdJx9mvDg/8AH1J/ Ot6O7OWt8JJ7d6UDmnqoIY+nNNPeuk5BpwqM57Cp1fzIGYdM1UmJGxexOTVmA5tp M+tTL4SluiC1BCzOxKxFiCcd+KnncfaQgUKqxjFJZFmt5oj86NIx2ZwQKJ9wu1Dt uby88elecviPSfwGx4e/5CN4O2xf5mtqMKJkznORisfw4hfUbof7KfzNdP8AYYw4 Yk5BGMVrexzyTbDn3oqfYvr/AOPUUtQPJLl1YoxYHcykYJz171avtx1bSV3E5Z26 +xqrIUZosOSN45PBPPSrd1zrumD0SQ/pWdBe8dNZ2iaTdcGmEcGnnrQRxXeebcqu +wYNT2x4U+o/qaqzj58VYgA2j/dH9azr/CbUH7zMjSP9Tcc9Z3P61pbeM1laUStu zE9ZXP61qntWtP4UZ1PjZHxnNPTrxSAEtinxDB+tWZnN3seXk7kt/WuakBW5OOoJ rsLiItM5A43Vyeqf6PdowGdxP868+W56kHoMDO2RmopZMIQfSoxcbmJXj2pIQbm9 ghHO9wMVnbU1Xc1rCKSS3R3ABYZx/Kr8sIEPzcbeQKu+QsY6ciq1xna1dlOFkclW TbOyiz5MBzj5V/lWdo/Nvc573T/zq6zbYof+Aj/x2s/SQfskuMn/AEl/51NHdmdb 4S6nCvx/nNRkc0o3D5SMA0/HHXIrqRylK6cRsp5PYAdTVi0k8y3mJUqdw4NNeMtc oQMlRkfWqFtNcQ6g8E4x5hyuM4qZbFQ3NXTSDC+RjErEn1ps6hZ05DER9R/nrRpa Mwlb5SFdgvGcZ6026G3UGwWwyAgGvOS989B/CbXh6Xy9SuyD0jQ/qa3zfeYR1GTx mub0E51K8H/TNf5mtRGJmjA6ZAJA963SOaUtTRMkmT92inbfp+dFSM8ykGLqIK3G 8HnB6+hq3Pz4ksR/dt3P8qqPGY7m3UbCN+CR1OO9W2OfFFuPS1Y/qKihudNfY0zS kfKaMZNI33TXaeayrOvzBqfGcRZP93oPxp8qZAA+hquXw8y9cAfyrOt8KNqG7MfS z/ooyeruf1rUR9wweorL0z/jxhPqW/nV5flb61tD4UZ1PiZaALMuPWnRhu9OTGBT zxnFUZmaYdzv7uP5VyfiG3WMQO2RhmFdrGvzn/fH8q5nxnGqaPDJ0/fMP5158tz0 4PocYfRMkt0rqNK0JbLy7y5cm5HKoOifX3qDw9pAjt4tTuiDuGYU64Hqa27iTdId p4NaU421ZU5Nq0SUZkgeQ8kGqNy/yEY61t6TBDJHKs7fKy5GTj2rE1Fo1uGSEhow cA+tKlVvNxNsTh1ClGZ1rAEQZ7Y/9Bqtoozp7n/p4k/masuSHhX3H/oNVNGbGnyD PIuJP5mtKW551X4TUUK2ehpHQGIKoAqONwzHac49KbLKRImBkDqK3Oa5WmDtPLHF JtYKBu7jvWJYyTpqccM7GXc24MxzjrWobd0M0kjbM8nHcVkJaSx6/HciN2iJGTjA UDpzRJrlKgnc6LSUBjuXK5IlIB3YB9qivJP+JjsxyE5HbJqzpTKttdKXUBpCTmql 5sOpqyngx8+nFecviPQfwmrocirqV3uzjyk7e5rdaWIEMI/cE8VyH2uO1mkkW8jQ uMEI2WPpUZvGnOUivLjsDtIH64roOdxbZ2v29fVP++6K4rF7/wBAs/jKtFKyHyMz sf8AExt5McM3B9RitBOfFQ/2bT+ZqjtH2+HKnJOVPoMelXrY58Uz+i2qj9aihubY h6GqetRzEiI4609iKinfEXP0rrR55J1x71mu2JLjjoP/AGWryOCCT2rPPP2s/X/0 EVnV2N6G7MzT2xp8DdsH+daCtnB7VTsIy2mW2Ou3+takEGIhkZNbx2RjP4mSIx2A eoqf+En2zUIG1fTild9sZ/woJQyI8k/9NB/6DWR4ngjuNGtY5cBGuhuPtnmte1BK 5x/y1H/oNZeuWl3fabBbWmDIJt/JxwDXHbU71oUrkqBEkQCxIpAC9BjtVee5w4PU nrWkdD1OUxKjwxIgYBX+b73XpVoeHIkiUXVyCVHzEALn65q3a44y5YmbDdutuDJt 27dqgrwRnPJqlcskr/IvVgQB2rp47PSYVEYbzQOdmS/P0FXUjj2kQadLgd9oQfma iFoO5vXxMqsFDsQu37xDjo3X/gNUbOzeOBg/BaV24ORgnircrOI8GS1t5RITiR9/ GMdsc1Ru7mYOVF3PIR08iEID+J/xqoycXocrjzKzNWzMlmsnlkgOMMSKhlvIBw9w m7OCAQT+QrIW7s0dWniMrjgi4uC36DNSnWWjOLdIoR6QwY/Vj/ShzfcFSXY1Fk3q fLt55e2QmB+uKJ/MCEyx20GBgNNLkj8B/jWHLqN1clgXnKg/xScY+i4qjPKIT+8m giyO+M/meahyRoqZ0GnXMHkTgPFIzMcuM4/D86r3t1CkoljeOVwuGBfAbn1rnZ9Z sUgeEXDSs7AkRqW7Hv8AjUSXVxM5kg0ud93GWG2sm0nc05dLHRLq/koBAlrCOwhh LfqcCoW1m4lXIa5lB7BxGPyUZ/WspLTXph8tpDCvbcScVYj8N6vPjztQEftGMUOq wUF1LPnSNybeIE8kGRz/AOzUVD/whp76jc57/NRU+0YcqLwJbUoTuJByecZq9ac+ I75u4gQfqaoIGbV4m/hOcAHpz0rRtIpE1O7utu5ZFVRg8jFbUGkZV1daGljPIqC4 H7nPvQ9xIAchEHqxqnNqFucI94h56IN38s1086TOVUpCtIQOD1Oaa5/dzkDO4kf+ OikEqyofKtLybHfZsH5tiohc5hXd5ELNI2Vkk3YHA7delROfMa04OI7SYnTT7dHQ qyrypHua0AZCxCpx2zVSS4dlPl3MjY4xBBgf99NxUEt3bRY85DI+P+W91n81XNHt GHsU3c0JHjjJEk6KfTI4qPHnDbGJ3IPVIz/M8VmnWVTPkiKP/rlBn9TUEmrzzuFz cvjqWl2j/wAdqHPzNFSS2R0FjE6xkSI0Z8w/KxBPT2qpHc4Yf6dGgUkbEiMjj1+l YUerXFvGNs8UCglsE5wT9azZtWt/LZHv3kB52oT198VDmi1BnYy39tGo8yS8kyOr yLED+oqk2q2ilWjt7Qe7Fpm/l/WuRiuA7kwadPL6fLWilpr12waDTooFPTe2SKl1 EP2ZuPrs2PkabaOMRxrGP1yaqz6hcMpZx8vrLIzH8icVWj8Na3cMWudUjgHoigH9 asw+CbRiDdXVxdE/7RP8qh1GVyozptUSFdzX8SZP3IyAf0FUIdVt97Erc3LnoQCc /nXa2vhXTLc/u9PBPrIB/WtWPS4of9XFEufRelLmY9EefRvqd0NtrpDqD3kbFWU0 bxDPgl7e3UegyRXePbpACXnVfyWkAtQmTIZOnQlv5UtQucUPCNxI4W81aVs9UU7c 1oweEtGgYA28ty/cspP6mulkiDDMcB3dm4X9etJG1zcRBjGIyRxlt1FhcxTt9Jt4 QfJ02NOPvEqP8TVlLd+gES/QE0QJOZJfNudoXGMKB+tOZLVfmkmdgOysT+gosF2N EYXPmMo9c0BLfOV3OR2XJq0ojADRwMwxxkAfzqcAkY2bG9Ccj9KLCM0hc/8AHtN+ Q/xorQ2t/wA9x/3yKKYHHK2y+iZvkVQRhVyST3x3q5LcRBD5ss2P9udI/wBBzXIy avBJu2vcXDdBtjJpkX22eQm30uU56GQ4q4zsrDcbnSPd6ehB/wBFJ/3WlOfxxSDW wFKxee3PRFVB/WsmPR9cuMErbwD6ZNTr4TvpFHn6rIF7rGMUOoHIkLcavKoH7tVy CczOW/mcVQn1xIoPkuYkk3dIQB/KtmDwNZEB5RPcYP8AG3Wte28NWNuB5VnAh9WG 6p52FkcS2sJcPmOO7uWPYISP1qaGPVZiPI0dl95WxXfw2iRsyM0SbcY2KBVhBbjP EjkegJH+FHM2PQ4OPRPEEwxI9tbg+gyatx+EJ5T/AKVq0zZ/hi4/lXbBAq5jtzu7 bhinRrc+XjbEnuTxUhc5SLwNp0e1xayTburSt/jWrbeHbS3HyWUKEds5P8q1WLKM S38aL6oBn9c0/ZGACslzOfcnH9KLCuyqLKCDPmSrEvpwDThBaS5MRlk9cFsCriIe CtqqH+8SOP61LtI+835DpTFcz0ggiO2G13kfxbf6mpVW6Zf3aRqDzliTj8BUryxx N88q9fYUrNEX2vGW+h3fy6UAQMkm397dhFz0VQP51XxaPKUMk8p25Gd5/lxV/cwP yQEKOOMVFGblryQ4UDGMNyf0oAjSKFSClo25OhcAA/mc1YVWdeir7daUxvFuM9wi d8gAEfnmq7LayruaaaUdeN3P5UASuE2lXmP4MBioV+zh9is74XoSTTkRW4gtWXjh pCAMfqalImkIDrEPYEmgCEyIPu2juPXZz+tSxNLJlREAv1zxSlWQESyCNewOBVWQ W0rKz3EjqP4Yy2D9cUCJ3DxYMt2kaDjoBn8TUe+CYZSRpcHGQTtzT/JtCdywD8V5 /WnbMABQo98ZoAh+zQ/3PyxRVna//PY/98UUDOH0v7qVuRfeH1oorM0FH/Hwf96t CP7wooqkJluP/VD/AD3qhdfcb6f1oopkiWP/AB8N9B/KtI/dT60UUASN9w1ga5/q 7f8A66iiimBuQf6j/gNSt/qVoooEPHT8Kydc+6n40UUCLGlf8eUf1NLZf6l/940U UDLS/d/E1Sl/1c3+e1FFICnpv+ph/wB6twdT/umiimBBF1X/AHRT06yfQUUUAcna /wDIXP8AvGunh/1bfX+lFFAh69V+lRS9V+tFFADaKKKAP//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image007.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image007.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image007.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAASQAA/+4AJkFkb2Jl AGTAAAAAAQMAFQQDBgoNAAALOwAADpwAABalAAAjAf/bAIQABAICAgMCBAMDBAUD AwMFBgQEBAQGBwUFBgUFBwkHCAcHCAcJCQoLCwsKCQwMDAwMDA8PDw8PERERERER EREREQEEBAQHBgcNCQkNEw4NDhMUERERERQRERERERERERERERERERERERERERER ERERERERERERERERERERERERERER/8IAEQgApQCgAwERAAIRAQMRAf/EANEAAAEF AQEBAAAAAAAAAAAAAAMBAgQFBgcACAEAAwEBAQEBAAAAAAAAAAAAAgMEAQUABgcQ AAEDAwMDBAIBBQEAAAAAAAEAAgMQEQQgEgUhMQYwQSITMhQjQEIkNRYVEQABAwIE AwUFBgcBAAAAAAABABECIQMxUWESEEEiMHEyEwSBkaFCYiCxwVJyI0DRgjNDFCRU EgADAQAAAAAAAAAAAAAAAABAgCFgEwEAAgIBAwMEAwEBAAAAAAABABEhMRBBUWEg cYHwkaGxwdHxMOH/2gAMAwEAAhEDEQAAAePfaPURGvzvZ7BCvyBiZiBvl6uimarP JvvFp2i9nveMeGpa4hXwjVr/AAoAx1b4feQZJX2aHlwoxqgVSgcpW+kNx7c9piw3 bqn53gGrz/LavwJy9M2fI/RSWWqXv1jNGoZLk7oA9CeQ8CtxMMWMcWqfnEA0+fih q1sL5cj9fHXoJLTZ6UQi0q/PZeqLKdXmevnM/GiYRa4/OPX6sKNYoRo2ZC+5nZt+ d05yaLPclkEbxw89nHpwnT5Nf04pVYMw44NewnHrVBHlIaM8r01D9dOWlg6dzO20 0jFjByCXqpgc46PKoOrFNuSP2xwe5hKRBl8KXWLxq8nT0aBBbeHp3KNPQm3oASmV 3gzfsw9sVB1oZ9yBCcYHOYTAMcujVjQ85O76PoVep1kt0sEPtlNHTbLfW1w1TFY4 wpevLJtnADowNeejSwaPMX5oYVO9u5vYx+I1yGzwOVQNODZklVHVFaMHJOhwfe5k 2xMYGxwaRpCQwaPMVjQ95e9w5vVgoKNvtULJzMAshJrqHTTNTn3I5f8AR8SxpTFB oAa92iQwc+sViB5o5rZ6ukw9DLLHWLfcGMdgVjp68NsFU46qPC97j2NSIimhBr2k JTBz61eNDyD5My3np3EFt6n1k1ccmIz1T5coMw90ma60NjXPES0IuezRCwcmtDzQ xB8g+Lhb7m9PVI9M9q+p84qApZeS816sVbaizrmiKaEXPZrdYCLWKxBxA1uY7C6d y+vOz1kr16DozMqiTmao8B2YFYFnVPEU0ONezXMKLGQ5vIOIG+z26Jt1x+ugibyp ++lblES66xGc6sFQXrKqWIp4BY9mlo0M+xYNQPIvJC6+we6EPmN9o4G/jiwtnOc9 dESkCdbn83IZ9skVLgix56WnRryLzWSZ7buXs2auxv7fn3whzE5qGvllYOri6Gvk 6Aury7rqc3iUXUXp8iMpgRN57a515sXVsOf2p0/WOk6hkGy6fy++t+V53zruWtlC JddCrUdGOyuhrtbxb5/61DKsu4cBkrmBtOb+iyFUnnoHPQYPUxQ7jr/F9N6XwNIt 3Bub3TGP0d0+KrF1O3Dynj3z/wB6Cbpy9fX18yl6HzWkR9fIQ9071RQ8Ng5Nt+1+ e9Mv+NgTU8Jj7JDD6H6PzsYlx9fFztck4f3NIjp23rhnkOmJacJPQRDlQ8oG9Z3n R+J7F0fz6rU7hE/TYYfSF3DjGl2HWbVyTjfoGcR27X1ozCM9f//aAAgBAQABBQKo TtJR7ddDeyNb0v1CfUEIKDBe5O4eUp+BPEnWV6MQR0lMUtB1UGGbYfElQ4yljsmw kjkeMieMjGmheo6O0DsUxSu6xvAdHjscuJwNsTWhDCDz+iwD9UA5WN8czGG2aLYY 6PV0KNKeVvRdcwQtcsbH/k6NTI3ERMsi1besrARmY9xygLTE6j6Cm6yc5FMPzjl/ yOMeyUsuVjNUcbr7DbZ/K+F1siFc2LSY695KBXTijUNuuIc9pjI2xSsY1nK47XP5 PjIi/MxfsyOUxI58nmA883kic49JKBFyKNI2l0mRweLEyD9gZOLyEEkwj+XJc42J QPg24smU7Hx+QLmZnIZcGXzMZcbASKQ0Cdox37Mg4v7JycT68zBOI442NG+CSHD+ mZn14+EwtZF8eVfFGVzGHI3BDryKWgTqGg7+J50UvDc3j2h4uW8sb3MTMfKcsj6Y X4rHGTkWRx5roZQeakd+rGvaXvR+nxPmm4WbzQa/jsclk+FlfJ2U4rIjaYtuTGcz 7jkY84ezyLK/jYh+MqFHauOzJzNgOa+KNu2ac/SWcrC10nI4b2ZfKYpfxsTjJ5FJ cNPVv4zVfqgdtmgd9OQw74WPbPE6CBkkjcG2XjxOMWYY8Ll8gSZTe7O03ejxqHds InweFybOP8WSAx8T+PhUwEcmTliOE9UO7Pxl7oJwTgjWy8a4WP8AW434jKhdHM/J 3NxuS2h+eS3MzNyx8Zss3McScOQd2fjL3Qo8I1hie9+HHKfFZGbMjkM6HGxpcyeR R5czHcccTKxWYrLCTbm8tj/fxViHM/GXuhQ9j3h4/KlWJ48Cp4YoY/DZGnD5bjHR ZXlJl/Yg278s433eHQyPdkxC2PwcmQsrFjMOXDtlYekvdBR8bM5R8RGo+PgjTGtt 03ZPWXxEnbO0S4/lPjDXYWBg8llyZLJmZXj3FHFxI+KYHSt2RuZ1zmWy48IGLIxJ gEEE1OsGm4IPyl6P8OjLmhjNvkjS3x7xiWRvK8gz7vKf0otwxoQMxkjTBHvHM4/1 8ligr6mBZHGxyGbj5Yy1AqTqr3esmFxHgjo3RxY7784wt4fwVod5M47/ADuYfIuU oDw1tj5Q0jmYjYjqiTul+QCbe/Xcxf2fFeIff/7Ysue/1PgG7/puPv8A927u76L/ AAtL+fl3+2bZC6l79L//2gAIAQIAAQUC9G6uroUBV/RKurpzkXLctyD0HoH03Iou RKLldXV0HJrkEK3oahOKc5XT3K6urq6ug5NcgdZW5OcinJyvpumFMOolFyJV1dOT q20MUaFQiidLkTQChVlZMUelxRNSroqysva6JTVZNTNLtBoXUur0JQW5McmaTpeg ihQrahRiboCdpe29ShSyNIwm0NXanCopesVAjQJyOo1GiMUCNXI6jo3K6aEBQI1I ThpCd3VltVlZR0CCNBRwRqSr9CUBdBq2oikSKbQ0FCnIuTnq6YpWWUZrIgookWJr kE6gRejInORrCnx3X1WQoY7qOGyCK9xLZfZegq7RCEE5Be4V1dEp9WyJr0UUdEBV 08pq99ElQgiijUqG9Hpq9xokqEF//9oACAEDAAEFAv6sBBqDF9aLER6d6hqAQagK vYi31BRoVtLwjUarVCbQ6CE9Gg9EJui6vR6PphAK63rdQuW9PRoNYVuje+5XQQCa E4dUUaDWF7WpZBoTkxtk4ddqc1Gg9BqIrZNatycaSI0HoRuq1E0L1dBykKNB6LHU FO6+pbUE+o9EVFN6caOoUPRCGiyIRqUPRI2pvayuty3Lcn09kPQZGSZW9Q1ONhuW 5BBqkCYnig0hMx3OUfHlfQGLJ7sfdS1iR6KSRNPWZiI6ioxXFMwlHjtamtFH98xG bYfvDgVZNeAnz3XdWVrh2FuX6xCtSyCFXrPdZSO3KI1MpvuTHXQCjHwjWwKXFa5S 4pCCCFApWrk2lBqjC9j2PdNNk1yxjdrayFBCoTlyO1FNoe1Co1h/i2hTl//aAAgB AgIGPwJpP//aAAgBAwIGPwJRKDcf/9oACAEBAQY/Av4zB1gydYbgsjl2+44FPKj4 BNkm3KsV+WXIppV17So3LcxjkF5lzqPLTg+C8Pv4kSTZ9mxodVC0PDiSojT7BRRX cWPZArceRdk+vDXhqu8cCrkc6js4lR1Q1Wck09289O3VbLh23AGLq1KOB0Uw0p6A FPC1INzTs0wK9kIj5iyYOLlkPLm6jsaX04KFhpW7zt5dwMSdF++/R4tNFCyLG87R ESniQVuNnv2p7FyNuEJkx3VKlZJibu8mRwco+nFmNwDGQyRvRG2PZQn+WQPxV65D wzqNaITwE6Adya/ETkzBxgnZ2VY75DBHYGlOke9eTkHPepCfz+FZv71LL8OztQFb sBKEv1clakKfzTHEJrXUJ4wOarbbvkmH7vqCMR4YjQIDmoeYOmWLYrouCURg4qrk Zyfp7Nrha1c55FecJAgnpKEhzoUFtjQlbI4xqCvNjKuFUJXDuMA4WpUh/T7T2kbU pkwwAJoqqOq3YgrqlFAb6u6NdMFA8mJ9iH1TMu0jLIox5SqE4xCiJfLROQ8UwFO5 dNSUYjx+DVMMIdPa25YTEV5csYrppCdVmVuqHyKMT4eRV+7l0w70+faXPXX47oQB 2DVbDofehehjz7k/xTZLFUrqrVq7HzYTfpOgdAx6rFzwHLQ9nQPmhGzyu7Z6RPNd OG0LzZhyaRjmU8pUPyjAJwvNAaUaSjqt0hTkFbvn/FOPuwKkWpG4ZR/SmPLsOmJ7 zRPen/TFC1aG0CupU7UqwJZkJx/tMyhH5QKIeY8oc9uK/wCYTjbyu4/BXzLw0wzT BfuDbaxOqMIhogbANEWz+zUiKqdypEOtUGR+lXR3LbKO9f7HmCJtxfqyXl+ls3PU kFj5cdylZnExuwlsMSzvkhZHVcn1zlh1Fbp9csuHergykUZrczxzH2XQRKKn9Rb2 BUXrG5WiVb2SMOt+kt9yjHGV31EXPM9S8IATMq4L20V2B5TP3rZyKoOkpyADovzD jEZ8JrcKtiFetf5oEHXaV1UXqab+g0KsAh4+ZgrIGH+3Tu3I8G5hBXfqr7wgmzqO Go4j4cJd/CG3+xV8/D7+F/8ARzVh3befxXp9/wD6T+Krw0XTij+mP3cBwK//2gAI AQEDAT8h4XPDWXF4z7zCoiKgiw4iPEuHC8R4Liy6lqe12Trp7u8S3tCm/ZblZZg2 txu9veE0izHwMYOIsxXFnga3XvNWdDqvxFUYR5PmdE0Y4Mymi99HH6gSqnSZlAqz PkhDG6QOeBuay4ReLeIgRd6R0upYLsDKygS3V0Irp7zdCd1iGvPnZmlKHtMoMxoR 4YvYRjDfIpcwQLhSfMw2870Mo4NDH2lEOjohSUDqzT53HG7TC0x47zKPqsy7HSde ByQJcxSvtkmDrodDMZVS+LmJ4lm9pvPiBfRiDa96WHcldrGuhHaKqXeIt9cwhYlx R4Ciy8yp4NwwM53X7ggMurCdeL3m76pTqml8hYznZGqKbpN+0PKq7F7xkC3p2lCr dOpNalUzSXFGuKKM3LAPlndeIoqvMsIag9vzEp8EABabmU1NqjlLg1+5sbAa/ZMJ UHQ0SWJ/BaO24+ZrSyNOe1S4HyVDyvUsoVbljTlpSu5LmKDw2ixjP8yOGyJRzuCf uBYuEtC6T7yl/WQdMI7IEegPbGMzBd0QU9rjLv8ASZWNI2q9L5xBum1ulbqFud13 tBxCyF9aN3CROr+Iam1Q3w3jFyIw9bSC7faVxwu+9NzJnlY9gyrWe4Sa07Cj71mo bjjqq7b+aBkqlvSduA1WepCtbZH8VhbxunQL7R5IQpNwYsxYxlzK9Dw03AI2uDI7 qahf7EKjrqFX6Fu66wIFPRac7meZ0cydIIHVzfcFz2eQbkUbxQjzGMeLqUYurEex AbklfeMLovsSy1BntcwINUCupXGDoNRSsqUym/X+3lRP4IwTEhuN/aEIMxjHhZSH TfzPGPfqmdXi6TLSZq/mfKGFzrBFuFjLyX8KK/rr3TpNfZZv0XEOJjGPGupgCMD1 1FXadY9ro3mDYKy7zATJEj5/M7jj7g3Gq2VXfouHhgiXNIvNVIsmmtzJCz8BuaGG CdYM72GuiZkldVzXIb3iMUzdejxLI5vYXZbHWMfmvVpvzEJyM54ZvwdYZKn6TAS2 J2ZGfwWDwNWT/wA0Ip8RPAzC14CCnwOm37+Je87JaJDpP3PMvxhB0BP6GU9kr3Tu HWjCPhnOsFafrM6FnwJjJWtv5mQaFeaNWzEL7Xkha7bebuGuVf8Ae7ZVV6VjT5it AbRt8CEhin6fEI9h01Km23sohBak6KR1i6VzF4zhmifuzqG3TRKQJ1tDj5lLWua6 RpXq8ynbUD4nbcue5cwyEbpBruXtjDIqAHx30lVYr4FtFuj5mrIgQNWq509WsOz8 SxoOc7qYTq/glh8qh1uh8WwcWHSpRFTyQIZeWxH3KXw3EWdCW8nN+8oHpL7koMjH SOGSEJ+JTxIVl01Bm/MgFqsbGCxR2JXwHpXSIDLugleGlomb1fiMjyg8wfoGw6XP PCsG4+rgFifKLfiB8cG/wlIehDSiorXVY95RYHxGoKrNDcFNktMbcZjEAooHQog9 YtguqnVbJc1Cs1GdKseOBiqMIw0VjBOl9p+sR7kLghrxfwI6K35hWbdL/wDI7XXS e+Geup209596flvCezy7R95H3jdh57TxviGfUV6nu1pn0Ptmr4/cwdufaXp36x0L qf/aAAgBAgMBPyFeLlxYvKynol8BFy4sHh4uKMY8q+hW2DBly+BjyZiil3/D4q5X wHksXpKv/CFQx4Iy45hLplFHwuHFw4t8IsuDH0EvAuNwipTCXFjmeTxxrFjLilkS 5TEK4Z8cIuFlweQWMeIZzM47RrkUJKwZ5suHBjGazrEYqQdyycZo8S8zcLjwTeMY xY6j5L5BXG814YcHmLGPMqpuKuRA4zzAhwIPFjyzDHEeRDKgzCaegPB9DqbxJqKE uXK8wi5HA8vDFmMZdQgtLZQQ9AekGMFjL8M4ycGXqCjwDh4mGWMuJmqXFma8D0Fx XGDAnZjeZy/ZC5wgXUeYplqVZhyAjxF4PAuCYN8VpiyMgJmRahVKwVwSPBlcWwVH ibwzGBDgwTBjBY5L/QWJyMYJtCDUuXGbcj0y+gZmk34W4zMyt+k//9oACAEDAwE/ IXl5eCVxXpuDDh5YS/SQ8Cv0kOHlgfUcLKuWyrh4IcvDCHnITlOE1H1HkE1zjwOE vgEEuLiualcPDXleDFzfkQ5r0ViCVE8omZweSr43/wAG3EqhxjclFgy+JFPqR6Vm XIdyrgYJiKxKkptE+qj0kzJRDjOUQHEEOPSHpZTKGOIjrwjUyzOFzn/le45mUbIX DGPB8O/+O5vDU1w1xs4f/R2hxGEMx4Si2x9Lcv0vTzKvoN48IZuPVH/hYTgVJggQ cuOXFim1SrEfRpjiC5oiewvb/IDoz7zC0qVCwZeYLjIJmHFwxuG+Mb9fqGfT+p0K BNQyzOa44QqoYFgPAVUBMGVLPr8S39f1FduCFHLl4jplqLDRMS6JiJfiXMJjSBeZ qMe3+TV/X49AdTRln2n1vmYpTHgGGNApwrizEt6cxGaynXtO/v4njxdcDVzFystT X5l9/rPodc1P/9oADAMBAAIRAxEAABCDYEjLtMM5R0F0KE1dGC7B/MadSsfprwud gvwe29P0maaBQEVr7fsxqqatAV3SDaxLaZMNjqhzCpf1AApsNjXuUZOHhJwKGYWU lJGjrA/8U9Wb6g4zvgW7lcOsQsQNxi42YL3VIps7YI76kyCoy72r7bnvM5HaDtpd hirNFdvou9ZZwrYJQk9wJ5xsXI3PMs6nSQPjSjmI+7qdadkDr//aAAgBAQMBPxBb jriuOoYu0y62xGYy7QKtt7ZlYZU7GZisGu8bm+JLHXdN/eaFRz1FfxHwmcakzp+J SVLDExW6iKYe94ls1ZKst38EZLQoKyE6YjQobqxUDu0Eq4qzdp8JCkHQVQNCKC6F OY8xaSydx3izdiKsyxzJ8T7SUfKWqB1YSSFotuViLAQteMJpXMGXnsmRSvXqne3J G90rUDoLCw2jusXJWaNAu9QqKcHkQ8zoMmJkfaYy9pZe0dSw7QXCB31hNZmG6jB9 fNgIvFly5yc0bvTDidhly7N47xmsHqrZ0zBJcRfkd5XhHVr+SorAEqndXLrw1WTt EwgFMzf3gdFXUvRNwIRynAsQs+03cDueIb5Qs7hFW1QGdxOl3S0DrJTctSmFqp3R MYEwaLMROsp1jNQdqkAqiA10jBLqLZLcjFQycqsgIqaBi84hEtnQMA9Xv2iLDDT8 wCp3lwfEdrFFE7SkbYC/mK9fEFhoc+wyjB9qgdPhlZWYF2LLGDUuYilM+HEKgxCj P6jMLjSjcY2LayyovgCge4XC0dIT3WPhEK5lxj7yl/GbX/aOiumv2Jl2VMghkzbB lj3ma4spktGdS0brUFlhWYyGdjDwL4miACYCurH4FNXQvsLmDKuEJgMuK8wbgipC KNiXmVJYEJuKQOY0UWol9rlEvBAVTwfNw+xIBVevmIoLKaRKge7KjYAfeYXEAozm JFmYUK23ZExa3WksA6MdOhqFjBpYtvFzqT14ffppGZzVag0A9RiKVRMj+tVi86gI 2A0C3A0WvmAPGofgAFMcSQcmRV2MgjnRZwyxVU+CKpFYoI1eu1tQGWVMgEM2yy3U zCZYrIm/E2LM0Rd46xMPor/Z/CeqC4Df7BmtGneFc3qHcRtL1XWFPRDmzmfPESE3 BKu1QUOm5ijLYBSD0fKRi7boLIadbxGdKRcKIoqqFxdwT6As7Ct9sxr4ygRefCaH sCdmDrNB4m+DXuhoqbfeP+uBXPiK8tbxBPIxhCS/MJjIAB6JsnS0gqREbs/bwy0L dILN5S/DiIURWGCPbqSsiu1Gy6t+WYdhAAWVzb1iYy6yyGENJALK/wB7E5TuyvJY QRhge0oatzU9U1FVjEbGOUKXR4iwzaFWWi7TKPwjTA2NJpdcHS5T0XI+cGCQd5MK e/SBmBu1hd3tE/2WlpSXzHN3FtTpdmcTIc9RwZVuLsDHmLKykQEGC+rTB9sw03S8 fDUwntLF93cshxcuXDUh3wrKJBj0JLLGjJCkPlC1fojCFNdNHcg39wFb9iIA3Q0t 11uXzAFZJlLjkO7ehsmR7gxRQGB6Ovurl/MsDtUoDvF96OkjZQuL/EVxKncI+CId eBErK6H0BortcMbmS9r8S0zBd1v9J3aszArpiMJrzVkMViHKJW1QFpYGFFDoLmPj caJZhXgI92Ogx2V7QWzuwr8Qn2ircv14gq5pKLzglzqLF69ZbPwGAzAZpgnX0U8V AdbAdAnMtIKgG8p5qJHmQD3ID433wZpTR4E2DUHLcaraPuVuOgHeELdiK7+WIRXe K1LMcsJp1mHlEqDdjioBaLur+0oao27XI8EtfbReRrTxTiCCinuKvipebS7C+zGF 3DvsfaKA6lQ0eyOY7bcd49H3mWclLu5DpiNDUnSjpR1JWbu/xDr3Iap2eH71G6gN utwNxKI1mV2rUWYCKNBS1lFwg10k91WQu0VZvXHvNhA3Fz4KZY0Yho2W8W6llO2M CvnqAjQ3om0F0komyuo8/Z0jUAVYRg9rLiWmlDqCfdSVOyrPZYifaPL34Y5jglyu jtf+MWAVM0P4QkXeITuqRHuwgl3Vz+IPK8K6DqMwTdzUc4/CYiFRrwwqBxqEtHAu 7ROkpRFF4XVTYz7Q5pRRgZyBO0OC9TiouTXRMcSaEVkEAU7JrWIv6OkNMX16xslA TdjX8QqjPT2lbHmUmvwS1FfL7VESlnhc+fARYTZDuGwu4QiUUQCpqgKgrCtRRa1W YqvJKXOCt/MMHd41C5eSOpKmA6zpcJCFfzQ0eV+JlsCHbkil6KCFmqKMcNVj2Yc9 oWsC800cQgiRAlPXEA3QdIYQ0YxBI5As/MNKMq6QUdBShpSm9keo3cb5IGD8OH7M wNiM7HV10+0VaAW53DXQQv3xU6H7rwsA6m7GjrUzpoTd59Zcyk4dLU/adJSgKi7x rdkUIFoc4sUGKlH4Km+02LSecpW2YRWu8rSgQAGj32RKsOW3lcSHG0tla1A/2A+9 zJ/uO9ifhli272dBsPDNPiyEOzI+YgQsV/0I8OztsD/YASXAZpuOh7P2Asqzp27i RBkAUL8xwwgHtOn5gywIRgRDFooXcTjPQsNTABGVArOSZ2CjUJajjEJYhCCw/RKq RXJelUmaeGGsRKhRRGDwyzlQWaaLbYUEH10YCJFQU9OsDPD6ARkeLl+oAH5A+bjf C2/CP+S1KnVVqHb3bw+Zv5PhvrP9BFxm2vfX4nQHuS6vc60ueEyatfF/+SnQrLh+ 2ftPnh76K1eNwZ1elKzjq1iMGlm/Z1xOq9uVXN/rLgvsLNBGmC6dS/3j3n1l7t20 m0rD8mK8zuX8c8QM6uf/2gAIAQIDAT8Qsj6SHMWoLEusSkJUackcrbFixFzwwcR1 IMRmeXJm+v6hMHkRwLxOpsi54qMSmaEqlUswgRGHgw3DCNOSpeJVx1PDsrwXQg43 M4LiXHAoMUU1lMOxKEV5UVMkbQijFIWZV0lJrgrkXR4lZEeC8hlxqNJnKHBcZtLV GxZY5cUr4WTiyGNWUZlyWKjwQeYwhRcou4tJRBr0Tw8wpTwNIVuVDGIWsz8AslXA sUYcVtQzCKNtUtvMBwvRI5KDVyyFgCKuyYFzKODfHdHFHMURxVblIC5pCxSxhHj1 QY44pRwnwqAIrCtcFVS7waSqVcFeYsEyIoq4t+djBZByILTeIqXxC4RnfXfiOE4d eKmaRYsYcoMpllwqwMKblrld7o7mGosw4myZIx5CxlXOXpGqKpcIA8dJtDiSSqMe GMKx2hCqDe5aBIBKmZV5nSuGk25BZMcoYx1UGMYTOlbgBwX4WHgJBFmUqbR4NtSh mZYw8rDBzHghR7QMwyhdZgdSOTEoInjctW39fEEu3iM3VFoYFSxJpL2oi6+vzE1x rA2QgpvtwdBX1+JVwxUqJ3X19oUqb+u00pFbFafWv7gbP1+Y6Ymkq6sNMygm2ZeS ZntwQFgzFnBshMAROGQTNqHrLW5ZmGDtX18wQwQ8Q0wy/b+oDK5zUxhwcCseNLIE tgrTKSspUrGbTK1VV5jhia7myofdMOamaxPhDB4GKhKSvmf/2gAIAQMDAT8Qd8qD crhcUVESCYkIy4UlnC+NwY4s8FuWyyWTFFIsJXCy4opcyjjjNLmG5Z1mSeSUSgiY AGfr78XcdS4/QWZeJvzqGgl0xyibgcBpLUWYsUGXLubQY2lLApMG4ccSuHMJShpu ZqlMy4AhBEzNOFZIMQ64hzB7wiAmCNiGuG48xQYEJdcLkmcXoES+VLcItqJVEsIJ iYGpisVRgQxBhw8CxHmiklxSgtIxlwdolLm45efQEuLLmD7ygPrpLWUAKlZxcszK IO9wr9y47o0u5UTadY5cU6cPAtJQyACuKpFQCuCKhNRGEGbzr6AccPJFTEAjFKS4 PRHsrFKRrM6lSAkyYqYrlwYa4eKlpqCosdLgpUsQ4WKlx68wlEq4+Ugy4suXGNHG 2IbcxoFEWFURRPmXtRwQUwQzCHD6NHHAzCUgYASrjNZvwODgXgNxKruy41aoB3iN LSVumFIsU4gRcOTtAZNzIGDEORhxbFRBDFneXpoCAYS5d4zLDZUcyiGXXWO4xomk Ncddqo4fUV9o3S57ifxLGaYO78wEv+C/wENWuf7gXGFPEO25W1ssQYuHVj6+YIj9 YiUCx/oh2dqiI0gymTj5gA2imQrrR/Uw4HwQmRwQ4IHTs/wzqH19yCl0+u8G7IZm bUfXzLFXr67zaI5HtBPTvCfG9YXML94eo0rxAphbMRnEqZgRzoAky/i4Fl9L/caX tLIWzFzBq+Jbf2/uWNsMUx1FxDRWr/cTcvcHyfKpRIV4B2hOyp5vx2h8dooz9iKs dkuFdvPaFvcuEeEOcW0DdRXMuR0g/R3ZRLCFDMLB/D2lpfjpKW9pg+ipg2wx0aam jhtl8V3lK3LW1Mm+Hu/ifSX6mJ151rbvK/MNZlsSv8Cf/9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image009.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image009.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image009.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEgAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDp 7zUr9dQuVW+uQomcACVuBuPvUY1PUP8An/uv+/rf41Hff8hG6/67P/6EaiApDLY1 LUP+f65/7+t/jTxqV/8A8/1z/wB/W/xqoBTxQBbGo3//AD+3P/f1v8acNRvv+f24 /wC/rf41VAp4FAFn+0L7/n9uP+/p/wAaX+0L7/n8uP8Av6f8arilxzQBZGoX3/P5 cf8Afw04X97/AM/lx/38NVwKXFAFkX97/wA/lx/38NKL+9/5+7j/AL+Gq4FOAoAs C+vP+fuf/v4aUX15/wA/c/8A38NQAUoFAE/268/5+p/+/hpft15/z9z/APfw1Bil xSETC9vP+fqf/v4aX7bef8/U/wD38NQ4oxTAm+23n/P1P/38NH228/5+p/8Av4ah xS4oAl+3Xn/P1P8A9/DS/bbv/n6n/wC/hqHFLigCX7bd/wDP1P8A9/DS/bbv/n6n /wC/hqHFLigCX7bd/wDP1P8A9/DW34anmmupxLNI4CDAZicc1z+K3fC//H3cf9cx /OmBxN8P+Jjdf9dn/wDQjUQFT3o/4mF1/wBdn/8AQjUQFIY4U4CkAp4oAUYp4poF PAoAUClxSgUuKAACnAUAU4CgAApQKUCnAUAIBTsUYp2KAExS0uKBQAlLilxS4oEN xS45pcUuKAGgUuKXFLQAmKMU7FGKYDcVueGP+Puf/rmP51i1ueGf+Pqf/cH86AOK vR/xMLn/AK7P/wChGogKnvB/xMLn/rs//oRqICkMUCnikApwFAAualApop4oABSg UoFKKAFApwFApwFAABS4opwFAAKdikAwadigQmKUCnYpcUANoxTgBS4oAaBRinYp cUwG4op2KMUANApwFAFOxQA3Fbfhr/j6n/3B/OsbFbXhz/j6n/3B/OgDi7wf8TC5 /wCuz/8AoRqMCpbzIv7n/rs//oRpqikMVRTgKcF96dsPpQAwCngUoX2p2KAEA4pw FKoBAp4QetAhoFV73ULTTYlku5hGrHC9yfwq2FzXl3iK6luNTup3y21yqIT90A4r ehSVRtyeiMqs5RcYwWsnZHat4u0ZELtPJtHfyjTo/F2iyYxcspPTdGRmvOInWWMM p+U8H2NROFbGbkquCAFODz/OuqWEhy3g732OVYmpGfLUVmtz1+yv7W/Ba2nWTb1X oR+FXBXl2h3jweIrTypjKxlERJ6up4Ofw5r1TFcVSm6bszrp1FNXQgFKBTwgIpdh rM0GYpcU7bg0uKYDMUU7FGKAG0mKkC0hUigBMUuKXFLQAmK2fDv/AB8z/wC4P51k YrY8Pf8AHzN/uD+dAHF3xC3t0T0Erk/ma56Lxjos0jpFcO7J94CMjFdJdj/Trn/r q/8AM1xXi+2gh+ztDDHGXV9xRQM9OuK0owU5KLIrTcIcyNNvFlkv3IpX/IVEfF3B MdqvtulHP5VxNlbzvBcT+XI8Ucu0uASBwDir7adeRrue0uFUDJJQ4xXZHD0X1OOV esuh1P8Awlsi4zaI2f7snT9KjbxuFnS3+wOJH/iZ/kAwTyfwrlEXe2EJY9cDk0/Y y8HcPqK0+qUzP61U/r/hjpm8dpt+S0XPu9VpPHF4+RFbxL2yATWEAT/F+lGw5+8P yprCU10JeLm+p0eieKr2O8K6o5NrtJDFMsW4x07dapa+bC7vWurGfe0xy8LLgg45 I9v8azB5n8L4+goMbP8Af2P/ALwq4UOSfNEmdfnjyyKBjlkurbSrWPE102yIucKT 6VBY2M125Zr22AjOF8zIUfkDmtVIRHPHMkcayxncjjgqfUUi2kaj5YlXP90kVXJK 9lohOrGV5S1k92+p0PhPSNF0u7F9eaxb3N4PuBQVRD68jk12x1nSwMnULUD3lAry yOERkEKSfdiRSXVrBeIFntwwHQDiueeDcne5tDGKOltD0+TX9KiGWv4T6bWzmqsv jDSYc4mdyP7q15ylpBEiRpG6KgAXaemKd9niJJIkJPXmpWCXVlPGvoj0nS/FFpq1 6beFJQdhbc+AOMf41tgqe9eSQskJyiMOMd6m+1n1kH0c0pYLXR/194443TVf19x6 tgeppQv1/KvJxct2muB9JDSrfssix/brlXb7q+ccmpeCl3KWNj2PWMYpQ/8AeAIr xyDxNcrfm2mXU1GThzPheO9asfiO7CM1uZCqttLvIz4PXHPFYug72Rsq6tdnprbD 90EU2uN0ePXNaiW7GpmGASbSB1ODzwK7PFYyVnY2TvqFbHh7/j5m/wBwfzrIArY0 AAXM3+4P50hnGXf/AB/XP/XV/wCZrkvGY/dWrem/+ldfd/8AH/c/9dX/AJmuV8YJ vtrUerMP0rbDfxUZYj+EyDwE3+j6kP8Ap4U/+OCuqu8tY3Az1ib+Rrk/AwEQ1VSe FljP/jtdmbWaeF12bVZCMntnjpUT0m/UuGsF6Hn/AIRcJr6knA8h8/TApurfEaCa Y2+nadHdQg/PJc5Az7Ac1H4k0O/8I2k18s6usyNbhlBBXcMZ+uM1yVhpmyz81ZIm Z+Q27Cj8TV15KU3JGdCLjBRZt/69hIlqYw4DeXEp2qD2HtXWeCBY3NtcWs9skkwc yjegOFOB1+oPFcJJZX26NDc+XkYDIcjAHqOtXdM/tXRrlp7S8TzHXYWK5460VKzk rIKdFRd2ep3Ok6YImP2CDJ4GFxSL4e0rYA1kmcckEj+tcEPE3iQuAbi3fbzynerA 8XeJVH3LR/qv/wBes1UmurNHTi+hb1bRLiHxTZxwxCHTZZFVdql95xkqecjoelQe GtJm1fUZJJQzaajyIzDCMrADA7+tRp4r1qTUrG4vLGN47WUyAQnBJxjv9ar6R4l1 TRFuIrfSBJHNMZcu5zz9Kr21T+Zk+xp/yo7k+DtMPSS4H/Awf6VGfBdkfu3VwPyP 9Kwk+IWoAYk0Q5/2WP8AhUy/EdV/1mkTD6P/APWp/WKv8zF9XpfyouXfgvbCWtL3 5xyRMnGPwrhZdTSElSYyR2ziuo1Lx9Hf6fJZ2kF1a3cw/dvweM8/pkV5jqJP2p7c qSwwWOccmtYYuolrqZSwlNvRWPUrXQbW7topY9bstzqGKbxlSR061bPgm6xkXkB/ 4Ca8mhS3j8tfIzJwzZ+bPr07dK7TSvGl7bWTWELbIw4xO3zmFCAMAHjrk81DxdWK u2UsJSlpY1r7w5qGnwz3EiRtbwxmQyK3XHYDrmsVdKuLvUZ7pdsa6cAJlfqd2cYq C81S7vLRrq8e6vFR9omIwjZOMDoOfStXRZreODX7ZbjfIVi27hgsA3Jx+IpQxlSp UjB7MJYSnCnKSWq/yH6BpkGqeJGhuFJj+zSHg4IOVwa0/EOiWujaXbxWxcs8paSR zy5A6+g/Cq/g7J8Wv6C0f/0Ja2PHP/HtZD/bb+QrdSk69r6f8AzcYqhe2pc8GDHh 5feV/wCddDWD4OGPDsXvI/8A6FW9XJL4mdUfhQqjmtfQf+Pmb/cH86yV61raD/x8 zf7g/nUlHG3f/H9c/wDXV/5muX8Y5FhbkdpD/wCg11N2P9OuP+ur/wAzXNeLwDpk Genm4P5GtcP/ABUZYj+EzP8Ah4fO1K+R8YLxsfwU12+r6lJpd/aW6J5oumZcZwVw pbP6V5Hb3s2k3gn0+4aNyfm2ucHggZFWr7UNd1RoZLl7qT5tkR2EfMRjAPqRW88P LmbbVjGGIjypJMm8d+MDrekfYktiiCRXLFh2B7fjXL2s+/RYkGCQcHJ9zV2x0mfV b86aNitOSE3cBQBnn8jXPyLLp11cWbKzCORkY9iQcGsq8Ixdka0JuSuzrBqaXrWs SgBkXPA9FxVkVg2DWH26EWzSeeU+dWHA+UdPxrfhYAPuXJIG056Vzm5FBCYpJmLb hI24D04HFWAKTvT1FADgKeBSAU4UAPUnqCQaGX58qeMc0mKkjAaLfuXOcFQeRQBo vbo9hZyyMpKqyhSvI5POa4GSa3u9Xz9miTy5n8w5P73B7/hXU65e/ZINLXcQkiSA j3Bz/jXCzSol66xBgwZixJ65ORiqW4nseheE/DuneJ9enZo/LtYo9xjVtpc5wOnQ V3Fp4MsNDlu7nTIS73ERheKR8rg9SM9x1rxrQ/EV94du2uLSQK7KQQy5VgecfXNe n+CNc1jxJbXd3eypFCj7IxGnU4yevpxTvZk7nJ/FG/k0e10rwzaOB9njW485h8w2 5CgY7nnNcn4c1W9vPEE81y7TfaAcu4wfrgd+K6/4vaLtktNda5dpTi08pE5PDENX F+ELKaTV5ZZiwNuhPIxnoP61dK3tI+qIrfw5ejPTPBq48USM3Aa2ZVJ7ncDge+K1 PHXEVkP9p/5CuVtWdLlirHDcbc9T2+h96v6vqsmo2VrHNlpISw8w9WHHX3raH+8f f+RjP/d/u/M67wj/AMi3b/7z/wDoRrcxWL4TGPDVr9X/APQzW3XLLdnVHZCqK1dB /wCPmb/cH86yhWroP/HzN/uD+dIZx93/AMf1x/11f+ZrnPFy50ZD6Sj+Rro7v/j+ uP8Arq/8zWB4rGdEJ9JFrSh/EiZ1/wCHI82XxBHoMV5hZDcy+UYmTGVwTk57en41 et/GN+mv2U2sR3slrG+WWRtwjJGM7exFVrIW8V7cXE8SSskA2xyZw2Wx29Mg1bWe S4t00y2sYzPNIXQRjDs2OF3N/D3PeoxMpRm7K+peHinBXdtCBdZGj+IYbuMRuV3M pkYhMHIycc981XZ9Bh1uO91DUo7tJbgyXEUEbBVBJPBIywz2FY+vrNbNCkq4cAo6 A8cE/wCFb2gR23/CHa7M9lDLKohVZXGSgLEHH1FaVpOVR3IoxUYKxPdQaLc64dT0 WZmgcqvlCLYseVIwB/wEfnVoDBrA8OBYxcRKAAfLcfXkV0CYDsGUnjgg9DWJqOFS L0pgqQdKAHAU9aSIq4bn5lOMU8CgBUwHG4gAdc1MwTaGQLg9DjrUWBgj1p6APFlA du8jOSRnuKAM7xdF5mnaSeRt8zn8axNI8Lz65eCCK6jid2CB3UnHDN2/3f1rovE6 503TB6b/AOdTeBlxrVv/ANdv/aclHURO/wAONYe1SyNxp/k5G6ZQwYDP93HJ/Gun sdZ8N+F7ddF+1tEbY7XZ42+Zj1JIHc11NRS2ttP/AK63hk/34wf503foVDkT99fc c/4hvNP1bwzIYHS5WQgxsq5IweWHoQAea5rT7S0hstfktxuHnxCN2OWKHnr6Gu21 TTbRtImREFuka+YGhQAqF5IH1GR+Ned2Oo+fBem0RFs7yYSYcHeu3gD0rXD0pyrR ktkYYmrCNKS77EtlAXW7uVYBrZVfGevzYp2qXcF5q1y9uI1jlQTBE6KwwD/M/lXM ag1zJNOIUJKgZI4GM4GT25qWG2vtKFnLLLZHz4mXHnhsKfYHINayajNu5nBOVNRs eu+Ff+Ras/o3/oRrZrH8Lf8AItWJ9UJ/8eNa/euaW7OhbDhWroP/AB8zf7g/nWUD WroP/HzN/uD+dIZx13/x/wBx/wBdX/maxPE4zoUvs6n9a3Lv/j+uP+ur/wAzWN4j GdCuPbaf/HhV0f4kfUit/Dl6HB+GoY5fGNpHNGskbRNlHGQee9ek+K9PtYLCyeG1 hif7XAm9FwyguOhrgvDc8dt4pjZkZlMJB2jJHzg5/Su+8WX8NzogW3WVpUeOVcpt A2sG6n6VVeyqSFRd6cfL/M8e8Xw7p7hi4VUmIYkZ/iOK0fCUdtNoeuWr3CESWgkB AbgowPp9ap+IZlv7S7mgRys770XHzD5s9PWovBF1bpJqEU10kG+xmT5zjJ29KddW qX8icO/csV9HVF1hfLmaRT8gIUhSBk9+9dWYvnHpXOaFZSahELeFHeXziybM55HH PpXrT+EdLZcKLiNsfwTn+uawRucQEOadtOM4rrm8FWpP7q/u09N21v6VEfBkwz5e qKR6SQf4GmBzSggd/pTj8oyelbzeD9UXBS5s5Meu5f8AGopPDWtKuPs1vIP9icf1 AoAyByMZwe2akgixkAYycnnvVkWqxXVtZSpK93MN3lRAERr/AHmbpTdyx3k9qiyS PDgsY42bg9DwKQ2rFLxKv+gad9X/AJ1N4KGNbt/+uv8A7Tko1iCbUYbCC0t55ZVL 7lEZyOR1roPDPhS9026hurto12neUByQdpAH/j36U+pJ2RpaKKBEc8K3NvLA+dki FGx1wRiuH1HwjbaBpoktLiRog+AkgyefcV3gPNYXi9saKo9Zl/ka6MNOSqJLqc+J hGVNt9Dk9AQNZeIsgEG0VeR6k1lCKKPVZAsaArbN0Ue1bPh4A6T4hb/pnEP1NZMg xq91/wBe7f8AoQpb1GWtKaPSPDQx4csP+uQP6mtXvWd4eGPD+nj/AKYL/KtHvWL3 NVsKBWroP/HzN/uD+dZYrU0H/j5m/wBwfzpAcdd/8f1x/wBdX/mayPEAzoV37KD+ orWu/wDj+uP+ur/zNZeuDOh3g/6Z1VP416iqfA/Q8f1qWWC9gkhleN9rAMjEHqPS oZ7vUrlI43u7iUMMBTKTn2qTXs+dCwHTd/SqZnl2wmP7y9MDPNa4hPndiMO1yxvs dFZ2r29jbRkbJjKMEdVJYDiu68Y6Z5mnxzWemx3UiSHescILEFSAeOeDiuJtLl5N LhuZP9YjK5JGPusD/SvXxGC29eOc5ry8LzNTU97ntZmoRdP2Xw8qsefaF4j1nTLS 1t28P3E1tEm2WSGBt/1wQK6KP4gaDuAunurF/S5t2UfnXRksy43UpVJItkqJIvo6 gj9a7UeS79Cja+ItFvGBt9Ws3OOgmA/nWnHPE4Jjljcf7LA1jXXhPw9ekmbR7Mk/ xLEFP6Yqkfh/4abJTT3j/wCuU7r/AFoF7x1fmRq6K7orP90FgC309alxXFnwBpcM iyw3t9D5XzKzTb9vvk8ipfB2rG7vL20+2m4RYo5ItzluxDYJ564/OlfWxaWlzTtz Kt1cRYIQSHbnsD2rP1QNp8sV/C/lOsyebIoP+qz8wOOSMdvXFb9zYCecTJIUfADD s1czptw2vavqGm3Re1azPEaHO8gkFiT+HHvTsSdjbSrLArpL5itzkNmpax9E0GHR ZbuSO4lma5YM2/AC4z0A+v8AKtigYtJRRQAlc94yONIi/wCuw/kaux+ItHn1EafF qEL3JJUIrZyR2z61n+M2xpkA9Zc4/A1th/4sTDEfwpHOeHz/AMSDxAfeIVlOf+Jl dEnP+jn/ANDFMsvEEOm6Xqlk6bmunUhgegAqtZXf2uW6lwAfs4PH+8Krlak2w5k4 JI9c0MbdDsB/07p/IVf71T0kbdIsh6QJ/wCgirlc5uKK1dB/4+Zv90fzrKHStTQP +Pmb/cH86AONus/b7jn/AJav/M1nauM6NeD/AKZNV67bF/c/9dX/AJmqWpENpd0M 4zC38qqHxIU/hZ5rbzLa6tDcy27SxIr5VSASSOOtdZq/iPSH0ya302xuBdNGQkvy hVJ78GuRlDTypANqb1Y72PACqWOfwBrTYeG4NHkuZ/FFm9wYz5UFsC5LY4BOPWuy tClztyZx0JVeRKKMe4kEl0yoqW6Y3CFDnaPqfeuo8MRazLqtvcyfajZoG3M7kKfl OMZ684rmJpbNpV8mQPG6KdxOcHaMj8812fhTXw4TTbqUMRxBJnr/ALJ/p+VFS3s/ dsFO/tPeudikoZsd/epevFV4yG9SR6jmpTIqKWdlVR1LHArhO0mjEkj7EAyBkk9A Kw9YuNZHim00jSpIkVgPPllTcBkFuB6AD8zXR6RJDLbXFx5kZgJPz7hjAHrXDeIN WNj4hlv7fVfLnhjUxLGBIlwpBXDc8HP9DTAX4h6tcaD4e/s6aZZr6/VkR4l8sKPU 88eledeFPExt/FdhcSwKsSgIwgBGeCO5/wD116F4k8PS+PbHTbyHU7aO5ijVjgbl ORnBA5Bya5my+F2uQ6hG813YvAGyfLZlz+GKElfULs9RTxJpDYzdFP8AfjYf0ryr Ub+ZPEWq6zZ3g3W14SszShdyHAC7c5I+UDp0rqW8H6lEB5Yz/wBc5x/UCvIfEelX mma7cQ6hbzJcvIzDfz5ik8FfX8KTBH0P4a8RWniTTEurZ0EnSWINko3+Hoa2yCO1 eEeEIL22s5JFiMUbPjEiMDx74rrotV1CHAWU/RZz/LNU0JHpABoLBQWY4AGST2rh I/E2qRD5hMw+gb+lVNd8fXNlod03lK0jIY1EiYGW47GpsM5Vre20/U31rTo41zPc SWzBcrgMQGA9iRWjDdXOoQR3V3M8k0keWLMSPwHavPINTvk+y25n8yK2YkKF4wSC fevV9R1az1S1glgtI4ZyN0rx4w2RXXg5pSs1ucmLg3C6Zzc/h2S60Oa/SZcx3aRe SeN4IycH156VXbTo4rz/AEeC4RYUCy75xjceRjA5HHStSC5lYmJATFE5fB6b8AZP 4U64hlt1YTKVkkHmHcME5HB/KojHnm7mkpckFY9asV26fbL6QoP/AB0VPzUduNtv EPRAP0qTNc5uOB4rW0D/AI+Zv9wfzrJz8ta3h/8A4+Zv9wfzoA4i6bde3BxjMr/+ hGql5g2FwPWNv5GrN3j7dc/9dn/9CNV5/mtpQAMbGH6U1uD2PLHsf7S1C2tPOki8 4soeM4IOw/oeh9qkt/hL4j+zR3EsunxxIfMLedu469Me1SWL7PEGmMR8ouFH/jpr 2m0j8/w9s6loiP0rfE/xGc+G/ho8PAFpDa28kccsu1XA3YAUgHkfiKZNbNa6rNCR ZrMp5EdzkowPI479PyqvqUoj1SFmODHAiPnsUAU/qtdFZ3WlX/jPTplkhuhOksuw Jysj5PP0AxmuRU6btJo7ajnF8qfRP70dD4J1K5nS6tb+9M10X3xq/OE9Ae+KzfiO 9/bXFhcQSMIWV42BHybh8354H6VV1nTLjRr2O9tCyRht0Tg/cP8AdP8AnkUy8+Jq ShIm0i3nZQOZGyu/GMgdq6KsIxs4PRnLTnKV1Jao5LS9TupZHS1N22RvZI0LLx3I 9PWmSi61XWJlSF5bjed7IMJ6ce1dbp13FdaN4k1meKK0E4jtooYvlCgcnb+Q/OuT iv7+IOYruaON23Mkcm3J9/WoiuYuT5T1/wAD6WuleH491usU0rF2O3DMueM9+nrX TE85zXiOn+LNb0z5YbyR1b+C4/eD8M9K6jT/AIkzEhL/AE9Xbu1u3P5H/GhxsClc 9HDkVBNaWtzNFNPbQyyxcxu6Asn0J6VyF38SNMSFPsMUk9w3GyT92q/U/wCFV3+J cVvsE9h5jN18iXOPzFPkl2FzxPQUlOSMnPWkeOGUfvIIn/3kBrF8P+I7XxFbzTW0 UsflMEYSAZyRnjFbIaptYogbSdMkPzWMIPqo2/yrL1vwZpWtaZLZu08AfBDpITtI 6HBrcDUpakB5Yfg2VlVk14soPKvb9vqDWprmhQaJFAIXDeYCCAm3GMe9d9nJrk/G x5tB/suf5V0Yb+Ivn+RhiP4b+X5h4Hsra80+W7uIVkkjuXSPd91QMc46Z561k+L2 3+JJx/soP0FbngHjw9KfW7l/mKwPEh3+J5x/00Rf0FOj8Un5MVb4Y+qPTF4UD0FL mmZIpd1cx0EmflrW8P8A/HzN/uD+dY+flrX8Pf8AHzN/uD+dAHgM/wARLmz1a/t5 7NJliupkDBiCQJGFX4PiHpM8ZSaK4gZgRkqGH6V51riv/wAJFq2Bx9un/wDRjVQD MpHB60kxnZi5jh1HT2kdUVblDvY4A616npvizT7eKC0e4U/aH2RNGdwHsfSvE9eP +iIfR0NZjRynTxPGknlmUKzBTxjnrXRi3apoZYOzh73mdx8VJ4LbWIbO0iSCBrfz WdIx+8ye56nmut+H/g7SB4Us9UdRJqF0hb7TnDIp4AX04rzKwI1WOyj1CWee0geR 2QP8ygLngnOBTNH8WaxpVlJbWl2xsBLmONyCUzk8dxmsGknY1TvqelfEGyOmaRBN 9qaYMxhWJzwSf4jjrgA/nXmV9DGsMU8Fr5G7KZJzuIAyf1H51b13xPea/p8a3K4a 3bIwSc5+tYN1JfwwwLcRSRxkFo94xnOMkfkKmSGmXzc3LWqxyys0S8KmeBUQYOgB GME9e9RxTM1km4/3j9P84qzaakWWVJ4IJAQMO6An8MdK1atTSM07zbEaYic88AjI /CoSzs2AxGPTvUxMRjLbCJD/ABbv6VBuUNkbh6kDNb0I3jcxrStKw4HjFIxbaAnU n1qVbS6eMSJGXVuRjBprJPC3zxMh9WBFb86asY8jWpqaN4i1DQnL2lwIzLjcoXcr Aeo/rXoOn/EyxuGCXFpJG2OTGwYfrivLPKZY9xQgHjkcdM1cs3tIbZy7HzsEgbeD 6CsqtLS6RrTqO9mewxeN9BdgrXZjb/bQ/wBK0ode0m5A8rUbZs9vMA/nXz4QSxYk 5PJNSKJCnLEr05qfq/mP2/kfRqSK43I6svqpyK5Lxs2ZbUf7DfzFeceGfEV7pGq2 6W8jtbs4DxZyHXvxXVazqr6pdvKeEUbUT+6v+NVh6b5+boicRUXLy9WdP4D48Mg+ tzMf/HzXPayfM8WSD1uUH6iui8CH/ilYT6yyn/x81zd8d/jIj1vUH/jwqKP235FV fs+p6bnk0Z6c03NGa5joJSeK2PDn/HzP/uD+dYhOBW14cObmf/cH86APlfWcf8JD qv8A1+z/APoxqpYq1rJ/4qLVv+v2f/0Y1VFAZsMSB7CoW5Ro6yA1ko90P61UhnvI YfIhdhEedhzj64rUlQz28TxqXBUcD2rNvhfLIyxgKn95Ryf8K9DEU1KXNLY4qNRx XKty5bpOLecrNGssqGJlVV3bT1x6VjNpF5D92P5fpULQOnzsj5P8XelSe4iP7q5l T23Guf8AdLTlsbfvHrzXFMV1AfuN6EetJeX95eCFbp2dYV2IGHIH1/CrSatfoMM0 co9HQU7+1o2/1+nofeNsU+Sm9pfeHNUW6KVtKCmzBGOlSxqyjJHUnFWkbTbonak0 Teu3OPxqWCFS2JCPKGSCwAJNX7JuKS1I9olJt6FaTcGOOnU/lUfmFE3dQSTx2qyk N3OWkjtcLng54qpJazxzYcKgIwQPSqpqcFZoU3CbumdNpGv6ZDYQw3ME+6McumMd /wDEflSazqWm3mmgW9xI0m4BUdMcfWufjVYxhVODTvkIHHTPGKr2SvzdRe1drD/N ygG49elAeqcgkWTClSG6e1Li4UfdB+hrXn8jLl8y6HFa1xc6f/wj8MMdncx338Up lBjkGey4yO3eubM7JwyEGtuyCWNmNSvc5xiCM9Se1NNSuhO8NS7Y2w04QrgNqF0w RFP8OTius1nS4NHW3tomLuY90sp6yNnr/gK4PSNaS38QRaleRvN5bb8Ke/8ACBns P6V12p+ILfW0F3CroqKEYOMc5z/WsoT5qnLHZJmk4ctO73bR2XgjK+ErM+pkP/j7 Vzkjb/Ga+98P/QqveDPEGmJ4bs7dr6BJl3BkZwpGWPrWXBKr+MIHDBg14WBHORk1 jS+Gfoa1fih6nqAf5SaA2RkVXEh2+xpUcduua5zoLOeK2/DRzdT/AO4P51gF+K3P C5Burj/cH86APlnXLkR65q8e1d32+YjjJ++3eso+bMeeB7Vp62g/4SXVs/8AP9P/ AOjGqsMY4qbgVF3wn93JIh/2WIq1HqV/FwLksPRwDUEn3qaeT0q1UlHZkuEZbo0B rExGJrWCQe3BqT+09PlIE9rKmPTDCsulHNWsRPrqZuhDpoa2zSLk/LdKmezDbT10 SBzuglEg9NwNZHlq3UU0xBeVJB9QcVSqwe8ROlJbSNee0ubdP3Vtk9iegrJmhuXb M6s3t2FSRXt7B/qrqQD0JyP1qyut3mMTRQzD/aXBq3OnNWbaJUKkHdJMpwQSgGRZ GQKQCofBP4VcuU8qYq7lzx8w78VINWsZEKXGnFQTkmMg4NOVtKl+5eSQn0kXirp2 jpGSZM238UWVQARkGjBq8NNMozb3NvMPZsGo3065j+9BKPdcMK2vNboy9zoyjLGW +ZSQ4/WoVmlBxvOR2IrTtjbwyyG7JC+UwUPG33scdD6021shdX7r/wAso+XlKlRj 8e9ZSk27R3NEkleWxJp1mJVN3fBVtojkf7R9KqanLeXt4ZWjKovEaf3R/jS6lqz3 FzGlo3l28B/d4HU+tEetX6jD+VMP9paU6lNrkb+fcIwmnzpfLsU90q/eU/iK3tMf Og3BP/PTH8qqLrULEefYbT/ejb+laa3EFxos0kClV3gEFcHPFFCEVK8ZX0CtOTil JW1OZhmCxAZ6Z61v6jO8NrZPE7I4VSGU4IqCDTtOubePZMN5UZ2v3+lW723iukhi EmNigHj0op0pRhK/UJ1IynHyH2Pi7X4Pli1KUhQSBKwYcdetbNn8StTix58MEw7n BU/pXC3krPKbaHGxeCwHWkXeqgY4FcT0Ow9YtvifYvgXVpNF7qQw/pXonw68Tadr 19eJZSlnjiVmVlIIGa+Zd7dxXr37P7E+JNZypH+hp/6GaLgeX62D/wAJLq3/AF+z /wDoxqp4q9rh/wCKl1b/AK/Z/wD0Y1UxUjIGAzTggoccmpIR1zQwGONoHGKaMk8i nzEZxQhAFACZwKjdialfG2oCKBCZpMt70uKcBxjNMBu49+tNOD1WnlSaaRRcBoRc 5GVPqKsxXt3D/qbqVfYtkfrUA4pcZ7VSk47MlxT3NKPXL4f61IZh/tLg/pVv+34Z YzHcWkiBupjbNYYODTt2a2jiai6mTw9N9DZDaJc8eYqN/wBNEx+tO/sO2mGbeYEf 7Dg1ihEdeRSCAKcqSp9QcU/bQfxRF7KS+GRqPoM6/dcH6ir1vavFossJX5zJ0HPp WRb3GpK4SG5cgnHznIH50t7qV4suxp8MvGI+ATVwqUovmVyZ06slZ2Ltnp1vZR/a JwpkHQ/3fp71Rub57gmKD5U7t61E81xeIiyEhQOfeliQKwrKVRJWgaRptu8iWGBY 09W9al2CgAY4pRXObDTCp7V6t8A4gniPWCO9on/oZryzPtXrHwIOfEGr/wDXqn/o ZpoDybXP+Rm1b/r9n/8ARjVUFXddH/FS6tx/y+z/APoxqpY4zUjGN97mpFKoTtyV 7E8VG3WgHFMAbkk0LxSZ4oBpAOc5Haojj0p5oxxQBHilANLjijFMQ05FJgk1JtzS 7KAGBOM0mD0FTDgc0jEimBFtPpSgUvPWgDJoAXOKA5pShFNKkGgCRZpYvmicqe+D 1FR7C0jSMBuY5+lPQHNSHHpSAfGcLikQfNTk+7SqPm4oAlU07FMwRS5oGOxXq/wI /wCRh1f/AK9E/wDQzXk+a9Y+A/8AyMOr/wDXon/odC3EeT67/wAjLq3/AF+z/wDo xqpZ45rotc8L+IZfEGqSR6Fqbo15MysLRyCC5wQcVTXwr4jxzoGqZ/685P8ACkMx 2plbR8K+I/8AoX9U/wDAST/Cm/8ACKeI/wDoX9U/8A5P8KYGPS5rXHhTxH/0ANV/ 8A5P8KP+EU8Rj/mX9U/8A5P8KQGSCfelJGK1f+EV8Sf9ADVcf9ekn+FL/wAIr4kH TQNU/wDAOT/CgDIHNLjHetdfCviL/oAapn/r0k/wpT4U8RH/AJgGqf8AgJJ/hQBk Djp+dAFbH/CK+Iu+gap/4CSf4UDwr4i/6AGqf+Akn+FAGP1pMCtg+FfEf/QA1T/w Dk/woHhXxFn/AJAGqf8AgHJ/hTEZAX2pdvFbI8K+IgP+QBqn/gJJ/hR/wiviHH/I A1T/AMBJP8KAMYcHpQQCc4raHhXxF/0ANT/8BJP8KQ+FvEXbQNU/8BJP8KAMYcU7 vWr/AMIt4i/6AGqf+Akn+FL/AMIr4i/6AGqf+Akn+FAGYpwKFPNao8LeIsf8gDVP /AST/ChfCviIH/kA6p/4CP8A4UAUAeKWtNfDHiHp/YOqf+Aj/wCFO/4RjxCD/wAg HU//AAEf/CgZl16v8B/+Rh1f/r0T/wBDNeef8Iz4g/6AOp/+Aj/4V6f8E9I1PTte 1WS+067tUe1QK08LIGO7oMihbiP/2Q== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image011.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image011.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image011.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADJAQIDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCY CngUgFPUVwHaOAqQCmqKkUUAKBTgKAKeBQAgpwFAFOAoEGKMUuKXFMQmKWlxRimA YopcUuKAEopcUuKYhMUYpcUuKBiAUu2lxSigQ3FGKfijFMBmKMU/FGKBGPrXhvTN fgMd7bqXx8sqjDr9DXlPiL4e6no26e1BvLQc7kHzqPcV7dijFXGTRMopnzARgkHq KK908ReAdK13dMifZLw/8tYxwx/2h3ryfXvCWq+HpD9qgLwZ+WeMZQ/4fjWqkmYu DRh0UUVRIUUUUAFFFFAH0GBUiimgVIoriO0cBTwKQCpAKQABTwKAKcBQAmKdilAp cUwEApcUuKXFMQmKMU7FLimA3FLilxS4oAbilxTgKXFAhuKXFOxS4oAZilxT8UAU ANxRin4oxTAZijFPxRtoEMxRin4oxTAZimSRJLG0ciK6MMFWGQalI4oxTEeeeIvh haXu+40hxaznnyW/1bfT0ry7VNG1DRrgwX9q8L9iR8rfQ9DX0piq19p1pqVs1te2 8c8TdVcZq1N9SHBM+ZaK9N8RfCuSPfcaFJvXr9mlPP8AwE/415xdWlxZXDW91C8M qnBR1wRWiaZm00Q0UYopiPocCpFFNFSLXEdY5RUiikUVIooGKBTgKAKcBQAAUuKU CnYoAbilxTgKXFMQzFLinYpcUwGgUuKdilxQIbilxTsUdBknA7k0AJilxXM2fiO5 1vVbu00yJBawcfamPU+39K17aSdJhHLuLE4bd1q+V2uTzIv4pdtOxS4qShuKMU7F LtoEMxRipMUYpgR4oxT8UYoAjxRin4oxTEMxRin4pMUwGYrL1nw9pmvW/k6harJj 7sg4dfoa18UmKaEeZP8AB+0LsU1aYLngGMEgUV6ZiinzMnlRhipFFMAqVRWJqPWp FpiipVHNIYoFPAoAp4FIYBaXFKBTsUAJijFOpcUxDcUYp2KXFMBMUYpwFRTXMFuu ZZFX6mmIlxXIeLtXmlmj8P6ad13c8TEH7iHt7Z7+1WtX8Xw6fZGSKItK3Eat61H4 P8PShn1G/Ym9uf3krt1jQ8/mf8BWlON2ZzlZG54b0O00TTFdlzFF69ZZK0mtjPIt xMD9okO7A42j3oEyXMvmkbbO3+WNP7xqz5ghhe5nI3Hk+3tXVZNWMLvcrPEyNg0b a5rV/EPlNNIjbJ0HyK3fvU2leI5tUtWKWo8+IAzhTkJnpXLKFnobqXc38UuKrW10 ZGVGHzH07VcxU2KuMxSYp+KMUAMxRinYpMUANxRinUYoAbikxT8UGmBHijFPxSUC GYop3FFMRgipFFMFSCsjQeoqVajFSrQA8VIKYKkFIY4CnAUgqRY2YFgPlHVjwB+N LbcY3FGKzr7xBpOn5V7tZ5R/yzt/n/M9BXM3/jK5lBW2jS2j/vMdzf4U1rsJtI7G W6toG2yzxowGcFucVlXXiiyhysAadv8AZ4H51wz3U13LvbzJmP8AExwKuzQeSISY pI96Zy5zu9x7VfKRzGpceIb+4yEZYVP90c/nWXJclGaa4kJAGWZjmhccVk3W/WNS TTbcnylOZnHamld2E3ZGr4b0+TxDq41O4Q/ZIW2wRn+Jv/rfzr0eXnFhA3J+aeSs 2wSLStNijhjCvtCRIOwq0mVAtUOZZPmmcdvaumKsrGL1LkOyRlKcW8XCD19TWXqu pxymRncJZ24zI2evtUupXZijWytseY3UjsK4XxHfxS2xs0bMCnHB/wBY3c/Qfzpt iSMy6vp9Z1WSeGHdJcMI7dB6DjJr1jwjoMPh3R2luCGY8uf+er/4Cua8CeHCn/Ew ul2uy/Jkf6tP8TXayzrdzZPyWkA4FKK6sb7Iq/YgksdyuFDscR1PjsetXbUeaxuZ gAuPlHoKx9Q1dVneZVDxLwwXr9aipFblwk9i1ikxUNpfW19bie3mV4+hIPKn0Poa lEsbttVwTWJoGKMU/FJigBmKKfikxQA2kxTsUlMQ0ikIp1JQA3FFLiigDBWpB1pi 1IBUFDxUi0wVItAx4qG/vV0+0a4ZGdVOCBU4qlrcJm0W6UMVwmcgZxilYLnNXfjK 7Mga1RIlXP38HNYF5rl7qTET3c1wM/dBwg/DpVIQhmyVaQ+r9PyqVI2Zgqgknoqi tOWKMuaTEXzD1IQeg5NSogBzjJ9W5NaNrok0kfnXE0FpCDgtM+Dkei9TUol0iyP7 qCW/kH8Ux8uP/vkcn8aOa+w+W25XgtZrhwkMbzP3VRnFaT6YlkobUb2GA/8APFDv k/IdKz7nWtQnj8kSi3g7RW67F/Tk1mSSLBE0r/z5Jo5W9w5ktjRvtcgtLf7Np9nv upcqs0vLAHuF6A1teGdHj0+182bBc/M7ep9KwvDOlPd3H2+4HzN9wHsPWutmkTIi BxCnLEVpGKREm2XFmIzct80rnbCn9anM66baNJI26Zuc+pqlasHY3cvyoBhQewrB 1rXlRmmBDMD+7Q9PqfYVdySfU9Qa3hkVn2zyrulcdY09Pqaz/DekPrupfaJo8WsT AInYkdB9PWsa0N3r12tuzcyPvkc/zP4dq9YsIIND0tEjUBgu1R/X60lqPYvTuIIl soCNzfeIpsC+dIsSH9xEcsf77Vnh5HYIp/fzcs39xas399FpGnYXA44HfNXckZ4g 1z7PELO25mk+UAdq4HVro6Uzuty0kjjasYPBfufoKuT3piWS+uGxK4JB/uL6/U9q 5ZUn1e/Vtp3yHbGn9xamUhpGv4OkvLa/cxHdC3NwG6P/APXrspLuV2AQCNc9E4qh ZWMWnWiW8Xb7x/vH1q0gzIv1rBrW5qtrHVKPkX6UYqQL8oppFIoZikxTzSYoEMIp pFSEU0imAw0008ikIoAZ+NFLRQBhAVIKaBUgFIYoFSqKYMU7cBRYCZRSzRCa3kiP RlK/pUPm46UNOyqTtyPeiwXPNJI2aaRURjhiMkYFXrK4ubS2KwssbEnLoo3fn1p2 ti5t52lAHlMfTp7VBpkv2kSKe3NatJoyTaYyRGkcs5LMeSWOTTPK9qvtFzTfLouO xQaMDk9qo21udY1AKAfssR5/2jU+pSPLOljb8yP98jsK3NOtY9OtAF6j9T60lqDN NStpAIowN544psEZuZ/LU5jU5c/3jVQs5IHWWT9B61bmmTT7PylIDbcu3oP8aq4i LW9SWKMwxthF647n0rjb5/NyrLvmYjgfw+iirF/eFn3/AMR+4p/hHqa0/CujG6nF 5OPkU5TP86TYWN7wtoi2FuLm4A8wjLf4Vp3F6bi43nlEOFX1PYUy8uRgW0JwO59B S6fB5jrKfugfJnsO7VS7IDTtsWkD3E5G88sff0+grlNQ1I6jdNPIf9HjOFX++fSp /EOsJIwtElWOMcMxOBiuR1O/Muy2t/kUj5T6L3Y+5p3EN1G9a/uGHJiRucdHb0+g rr/D+k/YbUXE64uZV7/wj0rN8K6Itywvpkxbw8RKejH1rrG+Zz6Csm76lpWISuTT 41/eL9RUN9fWemwedeXMcEecbnOMn0HrT9MvbTUQk1pMs0ZcDcvY+lAzrh0FGKdi jFQMjIppFSkUwigBlNNOIpDTAYRTSKeaaaAGYop1FAGEtPFMFPFADqUDNApd1Axw 2rzUUj7jilY5pgU56UITKd7ZJcxurLlWGCPWudg046fqHl4/dyZCn+ldf5TN7Coz bwGUF134OefWqTJaMqLT2nbEaFj7Coddhh0LTDPOVNxL8sMQ5LH1PsK6uGdI0CIi oo7KMVi6/o0ep3ltehGeSFSoAP4jimwRyNro9xYxGe6Qi5l+Zs9VHpVpJNp3yZYA cCteWedY/s95EdvQSnqKzSqEqV3Aj7yhaduwvUmibyENw/MjfdHvWHqOoF/vHeM8 D++3r9KtanexpGRiRVA+ZpDy3sB2rBaKS4u1SN1keUDG3og9PwpXAm0uwk1O9Ick rnMjevsK75pI9OsggGDjAAqjplnDpdmD6DOT1J9artO95cBvfCDt9aewFu1U3EpV gf8AbI7+i1c1TUBZwfZ4iPNYfN6D/wCsKajJYWoI5kb7o7k+tcjq98ZZHhV/+ur5 /QU9tBeZlatN59x5qZZV+VSf4m7sasaBpMmp3iw87BzNIew9KqRRS306RQoSWO2N R/OvTdH0uLSbAQJgyH5pH/vGpY0XYQkMCwxKFjRcKAOgpO9OQA5GKo3+rafpmBeX cUTHopOWP4UDPL9fv4tS8T3Y1MyLHC5itgDwmOOnvXf+CNEudGg8u5I3zzLIFBzh cDFJaz+HNU1EyxRWz3p5zJFhjjuM9a6SxGb6D/fFEnpYUVrc6YrSEVJimmsyyMim kVIaYRQBGRTCKlIphFAERFNNSEUw0wG0UUUAYQpwNMBpwNMB4NKKaKcKQxcA1IFA FNHFLmkA2V8DAqvhuoqcrmnAACqTsJq5Cpx1NTIxHSkCKMnHNMMhJx0FDkJRI79P tdu0Mh+VuODyPeuanLrHLp13J5V4ql4Jhws6jtn+9XTTJvG5fvD9ayNeS1m0aV7r K+SNyOo5Vu2KuL0IktTgzfSeTcW08Syq/wB1m6q3Yg/0rb0KzitI/On/ANcw5B7D 0qv4f0j7azXcp+VPuKf4j6/QVpzxiNyjZHPJ9KVuo/IfdXJuPlBxGOtXbOBYozLL wAOQO3ooqlawbNrMy46jJ7+pov8AU/s6KYjnbnygf4j/AHj7U/Nh5EWuak0ZMKEf aHHzekS+n1rkpH81xGmfLB5P941JdTO7N8xZnOST3P8AhW14V0b7XP8Aap1/0eI8 A/xt/hS2FubXhvR/sFr9snX9/IPkB/hX/E10qE559BUFw3C/lT42ABYknC0FGH4i 12Wylj07TV8zUbgYX/YB7/X0rz2+0y8hu3N+JGuCfn35zmi41GebWrm+csJXkJB9 BngD8K6+11O28RwLb3rKmoKuI52OBJ7Mex96tRTRm5anJ2U5iuIwSQyMCjdwa9n0 wFr+3JHOcn8q8407wxNPrcbSrtihfdKCMHI5A/H+Vem6WudQiPpk/pWbZcUdERTS KeabUGgwimkU80wmgBpqMipDTDQBGaYaeaYaAGUUtFAHPinCminCqJHinZpgNOoG OzS0gpwpDCloFLSAj70FQ3XrTyOaTGaQyEqy+4qpe2i3drLCSQsi4OOtXsgHDUmw v9xcfWrTIaOXFlqlkqAQRyKgwjQNtI/A0x5Jrp2Lx7pFG1lIwfYkV1Xk93bArI1T TZpT9usHxeRdj0lX+6auJDMtpxaR5a2hklHQyNnn6VhXEwbU0XUfMjVyC+BghfQU zV7lLpxPCpic/fQ9VbuKrz6lNqVnb2jQCW4V9qSfxY9PpSej0Gndaktlpg1HVZLe 1dnhDf60jGEFeg2cCwQJBCgWNBgCqWhaWmlWIj4MzjMjDufStJcr0600hXIroFQD jp2p0GdgUjJ2jNNvZRFAZZDhEBZj6AV5de6xq3iCSS5gupILWI8W8bFSB2Jx1NNK 4m7GvqXg/UEupVgiM0DMWR17D0I9aNN8Fao10PtMiQQDksDlj+Hr9a7Tw+LltBtD eEmby/mL9fbP4Vpx2skzYiQn37fnSHYZBsihSJScIoUE9T7k9zWlox33ysOcA5NE OkIuGnbcf7q9K1rNI4uEUKMdAKTVxotE00mnFgaacGs7GlxhNNNSFaYVNADCaYae RTDSAaaY1ONMNMY2iiigDnhThTBThVEDxTxTBTxQA4U6minCgYopwptLSGLSYxS0 UhibQxyaGJXp0pcUuRjBFIBm4EYIyDUBBifj7p6VMyf3aYeRg1pF2IkjhfF+m2ts 6XMUm2WZjvQnO739ql8NaSIYxezL+8Yfuwf4R6/jWtr+kyXzW8scQnMLZ8onG8fW lhvgjKlzbT2rDj50+X8xxT6k9DUhXPNL/FTo84woznpircGmzPgv+7X361ZJm3kK 3EBhcZSQFWHqDWVongG0sb1LuPzWKHK+cflH4Y5ruYbSCLGEyw/ibk1Ky7uM0gKc NnbR8uTIf0/Kr6SJtwmAPSq5jApQMGkMc7kHAqSAnOc1HjcaniXFD2GiXJpw5pMU uMVmWOFBNJRmkMa1MNSGmH2oAjYVGRUhNNJoAj2milooA5oU8UwU8VZA4U8UwU4U DHg04UwU4UgHiikpaBi9aWkFOFSMWkIzS4pcUAMIIpGVSOal254NCxAHNNCZVKv/ AAilFtvBDnIIwR61aZgBgU08VaZDRatEjhiCqgGBjPerG4fWqKyEcU8S00xNFktR x1Jqv5lG80xFncKTiq+6lDUAWFqeM1UVqmQ1LKRZ3Ubqh3Um6oLJ93rRu4qHPvQH pDJS1JuphakzSAVjmoiacTTDQAZopnNFMDnRTxUYp4qyB4pwpopwoAcKcKQdKUda AHU4U0U8UhigU4UgpR1oAdSgUnelpAKKcOKaKd2oGIyZ5HWozwcEVN2pknSmmS0M zS5po6Uo61ZI7NKDTR1paYD80oNNpy0CJVNTKagXrUoqWUh+aCaSipKFzRmm0d6Q x24ilzkUygdaQxxNMzSnoaaetIAzRRRQM//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image013.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image013.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image013.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABDASsDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDw ulVGdwiKWZjgADJJoVSzBVBJJwAO9es+GPCaaDZLd3SBtTkXOTz5APYf7Xqa+ixm Mjh4rS8nsv66IinT5tXokcjZeCZljE2rz/ZFIyIEXdKR7jov4/lWiNBsYrWS4tPD 11eQxDLzzPIygep2AAV7Xovg3T9OsDrfiNPMIAZLZhkDPTI/iYnHFdrJZtq/hu4s ri2awW5heIRRMN0akYHTgH2rwqlevVd5zfybS/DX72zbmjH4V+v5nyJNeaUH2yaB b7fWK4kU/qSP0qP+ztHv+LK8kspz0ivcFCfQSL0/ED61FqltJaXktvMjJLE7Rurd QQcEGqNKFSrB3hN/Nt/g7j5k/iS+635Db2wutOuTb3cLRSAZwehHqD0I9xVat+y1 CKS3Gm6puksSfkccvbE/xJ7eq9D9ay9S0+XTL17aYq2MMjrysinkMD6EV7WCx3t3 7OorSX3Nd1+q6eZlUppLmjt+RUooor0DEKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDtvhnoa6pr7XkybobJQ4B HBc/d/Lk/gK9k061W68QWULjKNMCw9QOf6VyPwnshD4UnuMfNNOTn2AAFdxpREXi C0lJwsbFmPooBzXy+IqOrXnPzsvRafndnU/dio/P7/8AgWPQdTkCwwoIFmkknRY1 ZcgHOd34AE/hS6tqlroul3GoXj7IIELNyMn2GepPYVNBObhxJEY3tWQFZFbJY5/l XM/ESCCTwtO7WYvLs/ubSIoX/eP8uQvqBk57YrEg+ZvFmotrviC/1NbdY/tEhk2R JgAepHPOBk++a52vpf4X+BLPShqF5fTW13qOWtJYo23pAuBuQ9ix4z+XrXz/AOKd KXQ/Feq6XH/q7W6eNP8Adz8v6YqhmRWow/tLw46tzcaaQyHuYWOCP+AsQf8AgRrL rV8O/Pq32c/duYZYWH+8hx+uKTm6TVVfZ1/z+9XRdPV8vfQ3PBniOz3adocuiWsz PIUNy4Bbkk9CO31rR8aeILHS7m80WPQ7Qs8GBcBVUqWXqBt7fWuN8H/8jfpf/Xda 0viT/wAjlP8A9co//Qaupl+Hecxi07OLk9X8XNvv+Gx1RxFT6m3fZ22W1jS+Ilrb 2+m6EYLeKIvExYxoF3fKnXHWuAr2bWbuwt5vDUN5pkV61yBEhl5EYIQE46E8j8qx /wDhFNLn+JktmbdVs0txcmBeFLcDH0yc4rDKc5jhsIoVovRSlfR3tJ6b3621LxeD dSrzQa1aVu2h5jRXpsEWl+KLDX7dtHtLOTTwfIlt12txuxn1+7+teZV9FgcesU5w cXGUbXTs91daryPOr0PZJNO6f6aHvmlaXplz4U060ewtTNdabkSeSu7Owc5xnPzV 5n8ONPiuvGKi6iSSK2hkldJFBHAxyD7mvRLK7+yL4F5ws0LRH8Yhj9QK5vRLP+xb zx3eYx9likijP+8WI/pXLTk1Gavv/m0Q+hY+IL6dpl54Z1BNPgEG9ppIo41XzF+Q 4PGD+NcD4p1ez1zW3vbGyFnAyKoiAAwQOTxxXo/i2CK4v/A8E8ayRO6q6OMhhiPI NC+FNHvPihdwPZQrZWtmkotkXajMcDkD8TWlCtCnBSle6T/MTVzx6vR/ihaW1rY6 Abe2hhLwsWMaBd3Cdcdan1QaH4h8C6lqSaXZade2c5SIQEKzAFeo75B/Sun12806 3vvC9vfaTDfPdgQo03IiBCAkKeCeR+VXUxDdSEuV3V9PkCR4VRXrKeDtIuPitcWZ tlFjFbC5+zjhSxwMfTJzimQRaR4t0jxFE2iWVjLpoY281sm1uN2M+v3f1rb65HRp aaX8ri5ShqFpbL8F7G5W2hFwZgDKIxvPzt3615xXp2oDPwP08es6/wDob10Emn+H tE1bS9An0Wwa0urZme9uANxZR/ePc/XuKxp4j2Slpe7l+ANXPEaK9M8N6Fo9pbeJ 9ZktIr9NNmljtYpTuQhckH3zxzUOu2em618PrbxLDpltYXi3Hlutsu1HG4r0/I10 fWo8/LbS9r+bFY85or27Urbw9pPibRLEeHbKV9QTYzlABGPULjBOT19K808d6ba6 V4wvrWziEUA2usY6LlQSB7ZNFHFKrK1rXV/0Bqxr/D3RrG5j1HVr+BZ47NPkjcZG cEkkd+B+tbWn3en+N/D2qifSLa1mtULRvCoyOCQc49qp/D7/AJFHxB/ut/6LNecp JIgIR2UHqAcZr554OWPxuIfO4yg4cr10VrvS63PUVZUKNPS6knfzG0V6M8Wm+FPB 2k339k2l9c3xUyvcruwCN2B6dhVy48N6Xa/EXTI47OL7LdwPI1uy5QMFPQH8K7Hn 9JczcHy2nZ6a8m/p5XMfqEtPeV9L+XNseW1t6X4ZutU0W/1VJoo7ezViwbJZiBnA FeiWFloOpapruijQ7aJbbJ84DLEnrj+7g9MVW8JalAvgHUn/ALOtytmrLIna4wuc t9elcmJz+rKk3QptSThvbaeq69dvI1p4CKmueV00++6PKaK9R0pNA/4Qptd1HSIC q3LyeXHGCfv4VM+nIqtDHpel+EJ/EqaTbXM13dMY47hQViQuQFA6cAV1/wBurmlF UndS5FqrOXa5l9R0T5ltf5Hm9Fdr450uwisNI1aytUtTexbpIY/ug4B4HbrXFV6m CxccXQVaKte+j6NOzOWtSdKbgz3X4UXCz+DXjH3op2U/kK6kTmyvorjbuCNll/vD oR+VeV/CDWltdVutKlbC3S748/3h1H5fyr1K9XrXgVoezrzg+9/k9f8AgfI1k7pS 8vy0O/8ADcVnZ6Pb2lpd+fGFMke77wRmJAI9un4Ve1EXR025Fk0aXXlt5Ty/dVsc E+wrK8HWstroEfnIys7s6hhyFJ4/DvWhrGk2+uaXNp908ywTDD+TIUYj0z6VmQeT a8ul/D/whcWx126u9dunFyn2eYqBKRw5AP3e/Oc8cV4Ne3dzf3013eTvPczOXklc 5ZmPc17j8Tfh3peh+GpNXtZr+4vDMiEzSBhtx3wvYAV4VKMSGqQxlavhvjXYJD92 JXlY+gVGP9Kyq1LQ/YdCvr9uHuB9kg984Mh/BcD/AIFUzg6i9mt5aff/AJbl09Jc 3bX7iPwf/wAjfpf/AF3WtL4k/wDI5T/9co//AEGsHRNQXStatL94zIsEgcoDgmrX inW4/EGuSahFC0KsirsY5PAxXrzw9V5rGul7ig1fzvewKpH6q6d9ea/4HfeKP+Qj 4M/66p/7TrTg/wCSq3X/AGDV/wDQhXDat4zt9SutClSzkQaa4ZwXB3429PT7tOm8 dlfGQ122tCIzCIZIXfll78j8Pyr5tZPjJYeNPks+Sa3W7ndLfqj0vrlFVHK/2ov7 lY27bX5Zl1uHRvC8ICh1upo7gKcfMNxBHPc15jXcTeNdKtLHUY9F0iS3uNQz50ks u4DOeg/E/nXD19Bk2GlRdSTp8idrXbcnZa396XXbbQ8/GVFPlSle1/Tfpoj1fxBd /YdA8CXWceU0bE+wVc1rePLddJ8L6/cIRu1O5i6emFB/9BP51514h8Vw614e0fTI 7WSJ7BArSMwIf5QOPTpV7xb47TxLoNnpyWkkLwuryuzghyFxx+JJrdYepeDt1d/v ujlujr/FH/IW8Cf9dF/9p1r2X/JUtY/7B8X8xXnmreO7bUb3w9OljKg0pgzguD5m NvT0+7Tz8RvK8bSa7b2LfZ5oFglt3cZIHcEDrkVn9WquFrdH+dwujmz4f1K60++1 iG3DWNvKyySbwMHI7Zz3FemeLf8AkPeBv+uqfzjrlNZ8b6ZJ4cudF0LSHsobqTzJ mkk3HJIJwPwH4Ums+O7bVNR8P3KWMsY0twzqXB8zG3p6fdrolGtUlGTja1/yFoj0 C0/5K9f/APYNT/0Ja5628Ry3Ftr8Oh+EbdEVXS7mjuQpxhhuII5/iPFYUvxDKeOf +EgtbJhE8Agkgkfll+o6HIBqW48d6RZ6bqUGgaLLbT6lnz5ZptwGc5wPxOPrWCw1 RWvG+i66ab31HdGhfqX+COnIoyzTqB9d7Vo6SbrUUj8F+MrLM7weZaXAZWcAZHUZ 5GDg98YNcZP4whk8B2vh5LWRZ4JBJ55YbThien410H/CzdIkubfVbjQZH1iCExJI JsJz1/Dk9u9VOjV5WlHq2u67BdGl4QhTQvCfiqC5hS7js7mVXjbhZQqjg/WsbWNb utS8A7bPw1Fp+jtOu2aK4BAYNyNvXk1l6D46+wyatFqll9sstUdpJ40baQzZzj2w f0FJrvjGxuvD0GgaLpr2enxyCRjLJvdjnP8AM5q1Qn7W7jfVO/Tb13C+h3Hin/kf /B/+e4rhPiZ/yPd7/ux/+gCrur+PrbUvEeiaolhMiad9+MuCX57HtXPeK9bj8ReI bjUooWhSUKAjtkjCgdfwqsLRnCUXJbJr8RNo674fc+EvEAHXaeP+2ZrlvD/habxB Z39zHcxwizXcQyk7uCeMfSneFPFUvhm6mJgFxazgCWInHToQfxNbd1470220e5sN B0b7EbkEO7MMDIwSAOpx+VeRVpZhh8VX+rQv7RxalpZJaO6f+R6MZ4epSh7R/Cnp rr2sbmranZ6Z4H8PyXulQ6gjxRqqStgKdg56URXmo3nxB0VtR0sWDLbyCNBMJNy7 Tzx0rmrTxfplxoNppeu6XJdLZkGF4pNuQOAD+HFLJ48+0eL7XWJbIi3tY2jjgR/m wQeSfxrzo5ViYqpBUfetU95vT3r8vKua2vW6Oh4qm3GXPp7ulu299Pu1Oq8N/wDI 9eKvw/nWN4V/5J34k+sn/oArO0vxvb6f4h1fUmspXS/+6gcAp9TVbwz4ut9F0+90 +80/7Xa3TFmAfaeRgg+2K0nluL5KjVO/8GyuteRe916ExxNG8by/n/HY2I/+SLyf 9d//AGqK0LS+ttO+FVlcXdhHfRCTHkyHAJLtzXNX3i2wl8KXOh2enSQRyTeZHmTI RdwbHqaTSPFllF4dOhazp8l1Zh98bRSbWXnOPzz+daVMuxFSlKUqb/jc9rpPla6N Pf5kxxFOMklJfBa/S/3E/jPUb6/0bSTPoy6fZgE2xWYOGUqMDA6cYri66PxT4oXX 1tLa2tPstlaLtiQtuboByfoBXOV72U0Z0cJGE4cj10ve123u29e+u5wYuanVbTvt r8vkTWl3NY3kN1buUmicOjDsRX0f4A1Wy8dRxOZUjmiANzbk/Nkdh6g+vpXzVV3S tWvtE1CO+0+4eC4jOQynr7H1FVjsF7dKcNJr7muz/R9PvIp1EvdlsfcJmijnjgLB XcEoPXHXH51wep/EGXQ/FF/Y3cQls0I8tkXDIdoOD6gnv2rzO0+MJ1tLNdVmNje2 xBSZVJRm9eOQata9fr4k1OfUbVoJVmwcQzK2MAD19q8Cd6TtVXL6/wCez+TNvZt/ Dr6HTfETxzp+t/D900m8RZ5ZUW4t3+WVEIORg9ecAkdjXz3criSu1vdIvWyTCEH9 6R1UD8Sa5+5ttKtX33+orMw/5d7E72PsX+6PwzRCcZu1P3n5a/l+oeykviVvXQz9 O06TUJW+cRW8Q3Tzv92JfU+/oO5qLWNRS+njjtkMdlbL5dvGeu3ux/2ieT/9ajUd ZkvoltYYktbGM5S3iPGf7zHqze5/Ss2vawOBlCXtqvxdF2/4P5bLq3nUqK3LH5v+ uhveCVifxzoSzRCWM30IKHofnFdInhLT9S0a31aRrsXF5qKq53grse4aMqOPvcZz 79K4CKWSCZJoZGjlRgyOhwVI6EHsanXUr5bdLdb24EKSeakYlbar/wB4DPB969Cd OTd4uxidP4ctbWH4kS2ttE/2aL7WkaTEO2FikAycAE8Z6VqweB9IltPDspN5uvAG uQJB837gy4X5fl5GO/WvPkubiK4NxHPIkxzmRXIY54PPvk/nUyapqEZhKX1yvkEG LErDyyBgbeeOOKmVOTd0+gXPRdf8LWGoy+JdVZZ4pLV28tEICqFgRgDx6n2qpdeF 9H0170JY3cyHQXuomuHwyzB1UttABBHIIP5kEGuHOr6myXCHULspcnM6mZsSnp83 PzfjSPq+pSSiV9QumkEXkBjMxPl9Nmc/d9ulSqU0rcwXO1l8MWayX2nWbXgjE+mR OhkX968wJJzt4xnA/XNP17QbLQtJ8R29lueFobCZC53FSzNkBioOPwFcJ/aF7uZv tc+5ijMfMOSV+6fw7elLcalf3bStc3txMZcCQySs2/HTOTzjtVeynfV/1oFz1f4e QQT+ENPeWGJjY6lLqGWQEkIqJj3G6ROKw9W8J2E2nalqheb7bJqs0cccZwu0XCx4 xtwPvnkkc4GK4KHULy3j8uG7njj5+VJCByQTwPUqv5D0px1O/Nu8BvbkwvJ5rxmV trP/AHiM8n3qfYyUnJMLnod14B0eDxBd2Ua38iLppuYkjkBxKHdSpcqB/ASMgAnj PSoLTwLpTweH5pmvCt/tMwVwMj7OZDtOOORjvXENrerPPJM2p3jSyxmJ3M7FmQ87 Sc8j2pn9ral5UEX9oXXl2+fJTzmxHkYO0Z44J6U/ZVLfEF0dnaeDdJudI8PXRkuR LqV5CkiK2dscksqY+7gECMYOeSW44q/eeA9DGo6PHAbuKG6MpmEswPC2yTDDBeOW IJweOa87XU79IIYEvbhYYH8yKMSsFjf+8ozwfcU4atqIkikF/db4TujbzmyhwBkc 8cAD6Ch0ql783cLna3HgzSItF8Q3Ub3jSWM8q27M20bUER+ZSuST5h546Dis/V7W DT/ibbQaXpIeNJ7UxWLNuErFUO3J/vE/rXMNqV+6yq17cMsxLSgysQ5OMk885wPy FMlvLqedJ5bmaSZAoWRnJZQvTB6jHaqjTkt3cLnpOs6HFrGqajqGoLfXkaWMUtol tCsdwVdnA81cYLIQQfULnNV7HwjYaopkv7q6Ii0q0kjweQ0iMcABTkDbwPc5NcK2 taq9zNctqV4086eXLIZ23Ov90nPI9qZFqmoQbvKvrlN0QhbbKwzGOi9entUKlNKy YXO7t/A+kTWHh+Ym833gDXIEgw48hpcL8vy8rjv1qjL4T0seF9Y1TbfW88FxKlvB P99AnlcOoXHSQ5ORjC+tckmqahH5Oy+uV8ghosSsPLIGAV54wPShtU1B4Z4Wvrlo 7h/MmQysRI3qwzyfc1Sp1L/EF0dH4f8ADFnqng/WdVuDMs9qrmBlcbSUUMRt2nPX qSPbNdPH4H0ay8SaZ5a3rxrBJPJG0iku8ZQjB28D5+nPSvMob+8t7WW1hu547eb/ AFkSSEK/1A4NSrrGppOk66jdiWMEI4mbcoPBwc8ZolTm27SC6Ow8OTzWvxilSBti yX88bqFGCu5jjHpwPyqxb+EbHV7HQb+7u7l77VruL7SwOcrI8oP8OFP7sYOTnLcc V5+l1cR3X2pJ5VuNxbzQ5DZPU565qVdTv0ghgW9uFhgfzIoxKwWNv7yjPB9xRKlK 94u39MLnfQ6Hptx4R1+EWd9bLbzm5t1nKiSMrb78Nxypzx04waml8BaKmrabCv25 oZLWaWZPMG52RI2G07eAfM9D0rzx9V1GUzGS/uWM5JlLSsfMJGDu55445py6xqaT xTpqN2s0WfLkEzbkyMHBzxwAPwpeyn0kFzvk8NWM66fpU4lkt7S71XJjwskohCFR nB649PWqt54L0qx0HW71zeSPYX08KOHAUpHNDHgjH3iJGPXsOK4iHU7+3ljlhvbm OSJmeNklYFGb7xBzwT39avw+JbyDw9e6OEjaO9ffNMxYyN8ytjrjqgOcZ6880ezq K1n/AFcLot+NtBs/Dmsx6faSSSfuvNZnYHhmYx4wP+eew/Umubq7qupz6xqL3twE WRlRNqA7VVVCqBn2UVSraCailLcQUUUVQBRRRQApJPUk0lFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQB//9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image015.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image015.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image015.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAB0AJwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2 wNcf2+yGUeQLcNsx33daW58QaTaBDNqFuA7+WuH3Zb04zzUV0SNTuSC4Isjygy3U 9B3Ncb4K06KaCS106cS2FtNbTrcvaCF3dQS8bYAyRxyc4JIqKEbqTb6jqSd1bsd/ baha3b7beeOQ7BJ8pz8pJAP0yCPwq1XPeH/DI0K6kmWYyGWFY3BJ+8HdsjJOB8+M D0roa0dr6Eq/UKKKKQwooooAKKKKACiiqOtXMtloWoXcJAlgtpJEJGRuVSR+ooAv UleefC7xbq/iWG9TWJUaSKK3mjDW/kSYkTJO3JBTP3W781NZ+INavPirqeiefMum WQhIWKyDod0e4iSXOUOenHNAHU3YNjNLdZuphMVj8pOQnuKgMEgWPShcXm/Hm/as e/3Sa5L4p+MdW8KS6WNNuVhW4jnZ82wm3MgXYDkjapJwW7ZrpfEOu3mheArzWngi +3W9kJWi3ZQSYHGe4BNYSo3e/wDXU0VVpf18i/as17e/aFkuYkhzE0LrhXP96tWu T8FavNqA1C0u9ZOpXtnIgn/0L7OIiy52j+8OpB9KztA8QazqfxC1zT5ppv7OsJzF GiWQ8sjYpG6bOQ2W6Y5FaQhyrUmUrs72ivNviF451TwprscNtGjWTaXNNIxTcYpc 7Y3P+zuKgj3ruNAvJtQ8OaXe3BBnuLSKWQqMDcyAnA+pqySC7ukstRubuRXZILIy MEGWIBJOB61SPjbRhNcxK0zPbQwzttT7yykBQOeT8wz9a0njWXWpY3GVe02kexY1 wOm+AdWt5dHecxExXbfbMPnMClDEB6n92vHvU4dRalfuKq5Jqx3uoayljPHbpa3N 1cOhk8q3UEqg4LHJA68e9Mn8QW0Wn2l5FDPdJdsEhSBQWYkE9CRjhTn6VDfxX9nr J1KysxeiW3EEkQlEbKVYsrAnjHzEHv061Tfw7NLo+kWUrEmC68+4aKQoRkOTtI5+ 82PpWiSJbfQ001+2bSrnUGiniS1ZlmikTEiMMZBGfcHr3q3qOoRabp817MrtHCu5 lQZY/SsAaJeQeFdT0qNBJKxk8mRpPmnBOQXJ/i7En0zVzUk1HVvDd7AdP+z3Trtj iaZW3cg9RwKLId31LunavHqEssJt7i2niALw3CBWwc4IwSCOD37Vo1i6bb302rz6 le2y2u6FYI4RIHbAJYsSOOSeB7VtUmNBRRRSGFRXVvHeWk1tMu6KZDG65xlSMEfl UtFAGDoPhTRPCUM50q0MPmKokdpGkYqo+UZYk4A6AV59L4u8HDxi2uJpmpG7Zl33 STMqvtG0Ex7sHA9RXrrDcMHvXzjqOmRW2pXcBJBjmdf1NexlGDoYqU1WvptY8zMs XPDKLj1PVtS1rwJr6RXmo3ttN5cMsSpIWBCSLtdSvfIrK/4WN4WSz/sVtOuptJEP 2fMgDBkxjBBOSMfjXmA09y+Ffrx05rp/+FfXsdkJ7m4tbbPQTS7T9PSvRnleX4d/ vpvXY4Fmtap/DR6F4ck8KeH2NvpLpDNeFGKSTO8sgA+T72TgDoPSuXt/F3g/T/F9 1q0WmalFdTOfOn81trNjaSYt2Og64zWZNDqEJ0uG3u4rG6tozG1xNIArr2KtyGH6 iqM3hizmkEdle3F9LuHmzLF+7BPX5s81x4fA4SN3Xk7Pby1eu1tdLajeaVuVPRHs d5oej68xvLu1Wf7RZNaksThoHIYjH1AOetalpbw2NlBaW6bIII1ijXOcKowB+QrK ihlvQqLMEtolCqsZPOB3NPXTL2MbYr1kTPCnnFeA5a6I9ZYio9YwbXyJ8411yegt R/6Eax9B1XX9Umtr+S3sv7GuwzRhGYTQqPuFs8Nu9B0zWz111h/06j/0I1l6V4TO majFMNUvJbO3L/ZbJsBId/XJHLAZOAelKja0vU7Kl7qwXur6nv1G6tBbCz05iskc ikvPtUM+GBwuAcDg5IqTUdfex1jS4fKU2V3GzSyn70fKhD9MsAfqKkvfDzXVzc+X qE0FpdkG6t1QHzOADhjyuQADirN3o9te3CyTZMYtntjFjgqxUn/0GtdDO0igut3c nh6xuo44vtt7MIIw2disWIye+AFJx3qS21S6XS9UkmuLG6mslcrJbHhsLnDLklSC CMZp0Xh2OHw9a6Sl1PutSrRXJxvDqchvQ9efXJpbTw+YrfURcXjTz36bJJFiWMAY IGFH1PXNGg7MpeHdfuNVvfJa6sryI24laWzjZRC5x8jZY8kHI78HijRdeuNS1KSG W/sRtlmT7IkDiQBGZQd5bHYHpWtb6PHa38d3FI6sLdYJFAGJAv3WPuOfzqHT9Hu9 OmITU2e0Mskn2doFH32LY3depodhJMovrd8viM2RltIkEyoltMpWSaMgEyI+cEgk /KB/CaNW1q+s9ZW2jltLeLahiF0rAXTEnKK+cKQAOuck1ZuPDz3N/wCY+oSmzNwl ybZkDYkXBG1zyoyAcD39aXVPD76lNNjUJYra5RY7iDYrq4HdSfuHHGR7d6LoLM3A cilpFAVQB0HFLUliNXimt+Gxe+OtZkuJXgsYD58rpyxBAICj1Jr2pq8q8aavFpHj C8t7yJ2sr+zRXaL76nnDD1wRXoZfWqUnN09+X9Vf52uceLw8sRyU4q7bS+8xZfsu l6jDHFZWNuy4dTfXDyP7E7eB9Ks65qqXMQlJTU9TxiIRITHDnuF9frk1VtrQ+I9Q bVJ2eHToowpZ8Bpio5PsKv3MervCI9EsYrW0I/1jOEdh689B9ea6KWJpV5Qk/iW9 3Zffq/kj5/H4athK31eTTlo2l0fZ+a6lrwtY3eqeHr631a3MTof3MrRhW5GemMHB 9u9c3oE+sXXiTS7OeWSOHz1BhUbAVzk5A69K6C51210zRxoWlSNqGozKRLJEdwBP 3jn9K0vBNpNCZEvjBLNayK0Sj5mgJByC39K09u6EK1arFWk/dX4cyXRFRjGVSEHv 1/yPSERUUKgAA7AU7FURqCtnyyHAOCQD19qvA5FeCmnofTwnGXwmeP8AkPt/17D/ ANCNaBrPH/Ieb/r2H/oRrQzzUUuvqay6HJain2y61yee9ngfT0U2/lzFBEPL3byA cNk5HOeBim6ve6ik+gXkDSCRbeS4uLdekqhU3Lj1AYke4FdBeaNp2oXMVxd2cM0s f3WYZ4znB9Rn1qy0EMlxHKyo0sQIRj1UHGfzwK35jKxmeFbr7doMdyJjMsk0xSQn OV81tv4YxW1UFra29jbiC2iSGJckIgwBk5PH1JqZmCjLEAepNJ7lLYWikLAdSB9T Sb1xnIx65pDHUUgYYz29aM0ALRSZpsr+XGXwTgZwOtAm7K4pI71534z8Orr3iS2u smS2t4Ns0cfLMwYkD9a6hp7rUBu3eRb5wFH32/wrlfHWt33hjT7MWMcaNcMw3uu4 qBjoPXnvWUqslpAWBeIxeIjSwqs3s3+a7eT37Iz7yzvxYT3d/DHp+l2cZaO23AtM wHyhscBc4471wC3LXqk3c7Syu3zb2PNQ3+r6lqjBr69nn7hXb5R9B0qjzXbleMWE q889VbofVYrgp1sD7GMoxndO6T2V7q+7bbu29z0zTtEl0jTlh0+AyajdEKZCOI/x 7AfzrrfDEGmWUv8AYkFws91GhmuSpySxIBLH1Of0rx06trkluIDf3fkkY2iQgEfh Xf8AwiszFc6pO+C22Nc/iSa9fG5fUWHlXrzu3rp1vtfyXY/McDCNPE+zeru0/kem QWkMCKqIAB0HXFWB0paK+fSsfSRioqyRnD/kPN/17D/0I1kWjf8AFV+JRuPFvbnG enyPWuP+Q83/AF7D/wBCNVbfxFoNzq8mnQ3cRvyzRsmwgsy9VyRgkc8ZqKP2vUup bQ5fwzJNbX/h3TZnd1FnJcW8jHO6NkXKk+qtkfQipAunreXM8JhGsnWiqFG/eld4 DAgcldm7rxiuml1vRbW/FpJMiTxMIh+6bbGWxgbsYGcjv6VJfXmkaROJ7hY4p5s4 aOEtIwHU/KCcDjJre+plbTcyNVu4LTU9b+0TpD5mmJ5Ydtu7HmA49TyOnqKh1mGJ 7DQ4rhrQyLCdttf5EMpCAEFuzDkjIPeuhup9Kaxj1G5NvJboBJHMyh8Z6FeDyeMY qJ9Q0fUNJmvJmimsoc+b50ZOwr13KRkEfSkmNoxrqGy1L4cNI9rmJLRniSdvMKEA gEN39j6Ypde0+CLw9plnaWdsY3vYMQONsbEnJzgH+VbtjqVhqUEi2xZokADB4WQY +jAZFMsdY0vVZTDazLK8Y3gNGRkZwGXI5Ge4oux2Rz2mr5PhTxBG0cdtKhnD2cRO 23Pl9FJ7EfNngfNUniJprvStM0u2immlnQSssLAMFRQQckjjeUrcg1fSbnUJLGOV GuGLKw8sgOV4YBsYYjuMnFaIhjDBgihgMAgcgen0o5rMVtDmbnVIrrTvD1/NKsIe 7QyF2ChW8twwJ/3gRXTRSxXESyQyJJG3IdGBB+hFMksraWLypLeJ487tjICM+uKk iijgjWOKNY0XoqAAD8BSZSQu0A9K8++KenPqFtpSoCAJ23N6Db/9avQ65jxum7SY Wx92YfqDXJjqkqWHnOO6R35ZUdLFwnHe55F4h01Fs4poU2iEBCB/dpLbQA2jOHX/ AEmQblJ/hx0FatpdNdXF5DJGm2GTYO+RjPNSS3Lx39vbhAUkViW9MV8r9ZxVOKod Y+9v0tc+wjmn7iPK9L/rb8zn9B0w3Blmn3bFyiqfXufwr1D4Y2xg0/UWcfP9oCH8 B/8AXrkZnNvGpii3ZcDC9snk16J4KjC6PI4GC8xJ98ACvbyrN8RWnOlP4Z6rXbl/ 4c+e4goUq9aOKStKOm3RnTUUUV7J4RnD/kPN/wBew/8AQjXN6H4bvJNRlvL+5mS3 t9UnubezMSqCxJAfd1IIYnFdIP8AkPN/17D/ANCNZuna9qd34hutMm0dII7baZJx dhuGBKELt74/Coot2lbuFS11czNS0rUZLvU7hGuWtGvInkslVQLiMKmSpxnII9ed uO9a19JJp2vLqLWlzcQSWvkg28Zdo2DbsFRzhs9fUUXPiGaGW5mSw8zT7SXyp7jz cMCMbiqY5C555HfFWJ9bSDxFb6S8RCzW7TifdwCD93H0BOfatdSLIy/sF3a+G9NZ rV3ktbsXUltH8zKhZjtA7lQw4/2amvmn1Pw1rLQ6dNA0ysIQU2yzfKBuK9j2GecA VLa+J0uvDzasLSQZmMMcG4bnbfsXntk4+mat2Gqzy3Fxa6hapa3MMYlISXzEZDnk HA6EEEYo1QaFfR3kltLhHfUp2wMDUIRFnjoMAcetZ/hxbtNRSIW97HaR25Ux3kQz bNkYSOTq69fXoOa09O1i+vpoJH0to7G5UtDOJdzAYyC64+XI6cn0NVrvxNPaXl0D YI9na3EcEkouAHywXkJjn7470a6oNClp6XcWvwxRWt3FCLiVp4J4g0MYO4iSKTGQ WJHHP3m6YrsKytX1qPSZrON4Wk+0S7GIP+rTgFz7AlR+NJqmqXVnd2lraWkdxLcB 2/eTeWFC4zzg+tLVjVka+aKw4vEUMlhpl40flR3svlne4AjIDE5PQ8qR75p662Z9 Ov7u2t/P+ySugSNwfMC4JIPrgnj2osx3Rs1z3jIZ0FvaRavaTq8WrvcParutIyqp PniRiMnA9BkDPrn0qt4tXd4fn46FT+tcePjfDVF5M6cI/wB/B+aPNlRVYlVALckg dfrTqt2Wm3OoGQwR/JGpZ3PQYGfzqK0tJ7+dYLaMySHsO3ua+D9lVlZ2eu3mfX+0 pq6utN/Ihr0PweMaDGfWRj+tcJLZTx37WQUyTq+zanOTXo3h+xm07SIrefHmAkkA 5xk9K9rIqM1iJSa0St8zys3qxdGKT3d/katFFFfWnzphHVLNNcdmlwBAEPyN13H2 qC0mtLbXtS1FrtSl2kKqgjbK7AQc8d810HkR+d52P3m3bu9uuKkxWEIVI31Wvl/w S5ODtpt5/wDAOMuk8w3lnDf24029lMku6KTzU3Y3qvGDnHU9MnrS65bW2qXZng1B YGEKxIfKclfmO49O6lh+NdlijFafve6+7/gk2h2f3/8AAORENkuiz2Md6qSfamuY HELEIwk3pkY5xgA1LZTRvd3N7ql1AZpoRbrHbxvsRBknkjJJJP5CupxRil+97r7v +CFodvx/4Bw9rbKmo6dJcXlq0OnDbFMkUgmlQKVVWH3R1yeuSO1Ou9O02e+utRjn gXUDdJcW87QMSgVVUq3HIOG/P2rtcUuKf73uvu/4IWh2f3/8A4/VrPTdZvJ5rq+l VPs3kwLEZE2kkli2OvO3j2p93Dp2py6Y+pSw3C2sTrKjQuQ7sFGRx7H8663FGKX7 3+Zfd/wR2p9vx/4BzV//AGTe/wBnxboRbWk28wtASpXYygAYx3H5U/SZdO0tLqNJ o1imuWmRI4WUKCBxjHtXRYoxR+97r7v+CFodvx/4Bz+iXGn6TpcVn9oQ7C5ykTAc sW9PenaveWOo6bLarc7TJgbjG3HI9q3cUYqJ05zi4yas/L/glRlGDTitvP8A4BhR 3Gl2ultaW0u0eWVH7tuSR1PFM0htK0mzWGObMhGZH8tssfy6VzXjG/mg8ZWUOmax crqSQmdrTzwsCQqGzlP43dsADk8Z4xXE/wBvaj/Z6258RXotfs5vPtf2r5vtH2Pz fL3+m/nZ+FQsPaSkrXSstNvxKdW6ad9fP/gHrFgdMtb+7vnn3TTuSD5bfKvoOK0x rOn/APPc/wDftv8ACuT8Kx3V74wvrw39+Yba0hWa3luGaM3MqiRsKeFCrtAA/vGu 8xVU6MqatFr7v+CKdRTd5fn/AMAp2mq2l7PJDBIWeP7wKkfzq7TQgBJA5PX3p1bQ Ukveepm7X0CiiiqEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAUpdI0ye9W+m0+1ku 0wVneFS646YYjIqL/hH9G+yi1/smy+z+b5/leQu3zOu7GMZ96KKAL0dvDC8jxRIj StukKqAWOMZPqcAVJRRQAUUUUAf/2Q== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image017.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image017.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image017.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD+AUwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDv AOakRQSKZjDVLEpJFIwJAncU7bx0p6KR1FS7QaaApSRnjHpUEhwdrDBrQZcVFJB5 pVcDngZOKtCKCpi4DBST/sjNXIbf+0La4dLq2iVjNGkkjDcjbiDgduR074FR24WO /WPzEyHCkbhwc9KqMs/mPLbI9zECTPbhSzxtnJZTjB7ZX8RVW1EronkgtoHt7e71 O3FxKnmKsMTEOFODjPv2qOSOxUfMbuXB/hCID+ZJpkM8N/Itra5mnjImVVOCVYbS QM+3NWGsJ1lMc3lQsAGzJIAD7DGeakq5yXiu/wBGtTALnQJL0pG0qCS9KgDp/CAe 1UfCniTR4/H1jaHwvp+nPLA7R30TM8sHB7t2IyD9a2vEunWkzW/2nWLGyUK6tvjZ zIDjgcdv61y1jZ+HrHxTFqS6/NcyQwNF5cWnOUwwIyST2z0ruUIuguW9/mc6k/aO 9rfI774gbNIubK502e0j1Cdy04ayikklTH3t5XI5AGe/4V55qfjTWvNjtl1u8iDu ATG2MD1AGOBXT2ujW+u3Kqj6xO03yi4kjES4HA5IOB6VPr/w3stIuLbWLPQb/U7n egNtaXmBGVHDYI5BI556mtY1MPSgoNXl3a/zIcKtSXM3Zdi54f0JhepevrWpapBJ CVMF4wljfOPmGen0rsZLrTNCtvtFzaRQoM8xwLkYGScAZrziHw/q8+0J4Fvljbll n1gjHPoHAFXNP8E61LdRvc+FdFs0iQrFI1y07gHqOTjnPJOa4Kseqf5fozpgn1Ow 1PxBpdzZMxvUmwAfJibAAIyCx4JH868413VZ7+2m+yy28FtbAM8krbIYR2Z8fePd Yx179cHqJfCHiAyykS6HbxyRgPmBSxYdMnbyoHb3qgfDWqROy3njLQ7aDOViigjG w/3stjnPtXM7s2SSPNZ9GsdSlE12BDZxZlLTDM9xnHzSMPulsgqnp6Vx19ZzK8sG n2d2YjJvEYjZgnp0HJ9PSvcrvSNPD7p/idHAgGWEQiyT9cn+VUg/gyEFLr4palcK xXKR3IA4P+yhqeV3L5+39fgLdp5nhHRtOuiDPdaC0CSzArhyQPmzyMiux8DWZs7T TrTYyqlisexhgjBTqPXmuc1DT7Key0+4FzNd21to7SxNM3MqiQEFgevHf3rr9Cn3 6rHgNgW5ILDBPzx9apbmbPILYXI1eK8ukQWb6hH5aH+KPzWjYkemTyD6CuW8T6bd N4q1eVr5ba0W6dUUSlQBnoF/wrb1cm31fUbS3ScuzTNEhJbbmQtwoBABK56j170/ XLy8bWLx7bwdFd+bLvV3tpnaQsAdx4wOtZxuro2mlLZWMnTbWPU/CN0sLyTfY5Tg hcmQZDYx364qqlr5aSTxpc2LFCCbi2aIFDjI3dMfWun8PQatOL6KXwqllmIMqRWb hZGzjaxbg8elQRWnik7Hl8B79oONtmnBPQgNk4/nTlG5KaT2OXd7WUFn1OBN4ZpI URnyfUY45xkite01EnX7Oyijs2WSNZTK1uhfbtz948jPFbP2Hxt5qmPwaRHkEEWc KEDjjkcGtS20XxUqR79CiVTCrOXaNX8w9VHYAD8KcY2HOzZiXzy3GsXFnZzW8bRI q820JO7bkgMQSDk98Co9ftIJ5oY5NPTz3tywuVBLO+zp0wcBT344roLbTPGv25Xf SbCCANklpIy5X2O/+Yqze6V418u2On3drbnyj9oj+2RovmZJyDk+tTJdyqbad1oZ GpRg65Jc5YmWxtowM8ADGSff/CuxmiafQNUXKiRiZEDdAdquKwj4b1iVGe8vdONy wHmSyXa8lRhRx2ySfyrpGjT7JcQSXthukgjTJuBjcqBSTj3H6Va2MpbnnWsQXD3t 3Hf3Je4tstM8bEhnPCr+A3H64rvPiDYTXkfhOdGCpb3yu3PVSkf5965S98J3dxbl YvE+jwSvIZZpfNZtzH0wOmMDPtXceK7W4vtD0KWFd6x3aMXRS6uAiDdwOAcHk0Ps gtqcf4rv1tPiNdxSSxqJlto1RlV1cFUwMH7rA8hqf4/TWdL8YzatpVwh8q3gV7b+ Nl2Dd25HHTnNN8eaNqMvigXMdpcywNJaToYYs/MoUMxbGSABjHuTU3xCsNfv/iIk WjW0w320RS5YEQKPmDhm6DjB45os9Srr8P8AIytI1zS/EEiyBhpd9gJNBKn+iXH+ 8P4G9GHHtXSa/Dqj6LeQW6n7XMQ0UEYUKYgOFRicAHuR/Wql3o1v4U0eRdLsZNT1 WYGV5I4mHmkdQOCEQDOF6nFOsb28g0u3lt9NvPu759NuIHCqRkHym6q304Ptmqi7 PmZDXbY8nuJxZWxhvfOjvEU+VGQBtJYffyMgDDHHvXqPwe+GyamYvFmuxebDu3WM Eoz5jA/6189QD90fj6VQ8ReCbXxLeLq+mJPHdRoTe2VxGRK56qw7NxwccnA4rs7L UtZtPBthotlZ3EZEOJZViYOAT90DHyn19K76k5Tpc9+uxzpKM+VId8QNZt9Q1H7H Znf5HyzTA8Fv7o+nc1wL2LRyNsEDqxLfPGSVJ6jIP+c1039h6isYC6bd4HpA3+FM bRtXU4TTbnHvATXLzs0sdrjmpoyQRUXerERUmsgJ4yG61OEFMRFPSpQmKaENCgtj A6VatIg1zGCBtBzjFQAHORV6x5uF+lUgJb1ds1v5Y273IfaB8wx3rPgtom09Jbq5 uiC+0eVIxHXA4X/IrVuQDPAD2LH9K5qCSSFB5ErKrAHKnGfeqV+gN2LMmj+Hzqb3 RtjJe+Xh9soDEdyV3D8Tiqlzq/hnTdPN7LBaJaK5Tz3nQoGHUEgnn2rJ8Q+C9O8T yw6o9ukF7bxt5k8cK/6RHjayODxkdQefb0qnpui6FoVjJH5M/wBnMTi4HmtIkinn BixtJ9xz71PvPQrS2rJz8RvCdxcRwWo0ieYnanV8fjswPzqh/wALe06G+ewSNLOU Nsy9hIFVvQkkY+vSsN38G6ZbNI9vc3G1gq/abZS0hPYKGXtRoGreGvFPigWcOkTi YWzSCWYp5e1OMbATn6mtJUqqjeS0JU6bdky5qfxhvLK1Sdhcsu8xSCC1jDQuP4HD McHuOx7GsiD4tarrE/2aB9UidwfLZ0jRS3YEqh256Z7Guwu9AtJVNsyh1YgmMRoq nHTdhegrI8UXP/CPabCbOWQ3Msm2OLdtTaB8xwuO5X86zjBzfLHcblGKuzhp/iJ4 xvJXt4bPVWlQlHX7XISCOCCFAqrq2reMPItZPst4DMpDw3DSllYdTy/KnPFd7oth fS6LNqOsQLi4O21ijZkz/tN82T/9Y1iXUMYNtFBLFI96+UcICYoEOGfngsxBAH+F RUXJLlZpBqSukcpa23iW5kP261s4o3UjzHePchxw2GY5+lZwtPELI7zXVnAEBY7f LViB7BcmtPxPqElhcJZWMzpnJaTgt7nOB+XvXc/DKw1TUSNOvzHcW1xC8jtIAXhT oCGxknJxg+/pULXYq8b2Z5lrOy4ksINL1C4aSdVjlYvlST3IA4NO0jwtrWm6lHe2 N7Hb3UDExzbGyp5HGRj1r6Fu/A3hRIZLGSL5lXBMbFGQ44IIrj7j4XRWNk40q9Gq JGrSxWTyBJJWOPlLZxgjr0J6ZGaEpJGk5U2/dI9WS6sdA8KGFpJHj0lkuHRvlZNw DH8zmvUbTTEXUFSUrJHJFIjDGONyH+lecXVwbLw74bt7uBo5pdKeEKECGOTcPl29 B0xj2FepW8QivLcb2b9y+CfX5apbmEtDx2/8UeL01uaxhu44IjdNFCzEAsm4gYUD jgd/Q1DdeIPEFvNcQXHim0WZWKqFuj8uP7wA5z+FaGp6cniie/msX232kakwkRWA Lqk2XiPsQNw9xXMeMvscPiXXJRLDbu9wdpJLncD97aOgIz+WeazlzI2goN+9oP07 xFq9zqEcV74xsblWyq29nLKZGPbHy1Fc32p/2jOp8ZJDCCdsTQyO6AjIydtc5PqN vpRt7iCGAZlQmWORHzhhyD34z2rT8XWl1B4mjWxhuGjniAMUI3fMpwPYDnOad20S lqWJpbl2kVfGLGRMAqtpI2D75HfitKGSCLRVubu9urhRCzPcxqVBwcb9p6EZHFcr HAs9wthFqlu2pycLt3mNm5Pl+YDgtnIBAI7ZrcsEaT4d25uLmG0uZWeNJJ3YAMJc gEgE/wAJ/KiPoVNdySK60i5tApvtQcM7J56YicEDnIwOnqRTtffTLTQLO+aa7t8y PHGzZzK20EeYRjjHIrOSK1u8wHXtMZ5EdWETyb3Y4IOdnQY/HJrU1HSLfWfCX2W3 vmuI49Rjl8zDZAKFSuSBngCpSlfXYG48vn+BdnhtNOl0+7ljAgNqk5SZSVZQGIY9 Sd2V/Kr0tnHea/aWCW0K21vDFqF4Ixz/AKtfkJ927d+ay/iJP5NhosEZCq9jHC+M MFVW5yPTArufh3pgjsNQluxuup2ikl5yQpTKLn2XFapa2M3tc43xB5Vv4gvkgQQB WjCRvhbflFbPPTGcnnHNdj41uLiDwr4citrhYjHc2yXLZ+UxmL5hxwa4Hx9petXe q3UbxvNdeYfszrkIV4I2MvAYKMFW9K7qw0jU9b8Mabb6xcQ/YbQ28kbxxjEirEVG 0jvu5y3HHSkm0zTkTTlfYS9h8T33ju4stEu5rSzNrbSy3boHiQEHKgEZLnHAB+tV PHeu3Ph/TJ4tH1fUr3UIsqzs0XkwleSrYXlsdFq/8R7rxadEj0vwtpVxL51uq3Fz EMsqkY2oOxx1b8B61xnhzQdfbRm07VNA1CMsiRvJJF97k4Y+u04/4DTndK6RnGN9 zlLL4qeKrhNsmrT+arcpGFXcvtxwf/rV1Nv4h8SyWEckviPUfPkXedkgATjpwOa5 y5+GXiuzuHv9L0y8a4Z2AhSAYVeQTknBz2GOlbXh/wAJeNI4lhvvD10sQX+IDO7P c7uh/nmkr38inFWuaeia1q95qcml65rGrC4YfuHF08ec5xwB+H/6xT3u5tI8QNY6 3quuSQT/ADWlyt07ADuGQEEkdDj2I60eIPCHjTW7mLUl0+f7ZaKPKy6qNq4wo59q 6LUvDGsa/wCH4/tNi9pqKKJ4ssu6KdR6g8A4wfqPStqcU5WkZTuldFG6sJPsiXUd 1NdWcn3LqG7kaNvY/NwfY4qoum2zDLRs5PdpXJ/nWtYeHvEluEvbO2Gn38if6TCX R4Zj3DpnBB9RzzVma3ML7dR8N63bXOMsulxrcW7f7St1Gf7p6UWtoyb3NsdasRLk 1XHUVPHnORWYFtFYVYUk/lVRHK4zmrKvkU0IeDV6xx5wI9KoL1q/YgecD7VaAmuz iaM+iOf0rnNqxWg8mAmVBwqkAP7EHv710N9ncMD/AJZSfyrDiYBUSUrHKQBtJxk+ 1NWuKVy7pV1Bd6JcCIncgcSRuMMhIPBFcreQNc201vG6xvJGVV2GQpPQkV2ltGY9 LnYgAlG7c9+prloU3SnPari7O6JlqrHkms+Frqwto31CfzrucsI7eLJyM4yW7A9T 7VZ+HWlXen/EOZnjO1dNZQzDau5ipwo7jHPHt616NqmljUb1NsSl9m0Pt5xnpmuP 8IJKvxZvrd2YrBprBVJ4XLLnA7V6mIq+1w6vucdFOFVroegsgD4GSSeSe5rgNRhk 8V+M1tIsmHcLeMj+FAcu/wD6Efyrt9duxp2mXEoYLI3yRZOPmPf8Bk1S8I6L/ZWn 3eqXY2tJDiPHDIvcc9GPGK4adqVN1fkjaTdSoodtWYfjDVZbG/htFZJrOHfJIACF hiChVRe3TqT69KxNQkkhuGuQGF3ewJKImwrQxlflRegyBn67s11/iS1mebT9Ot4C pgU3N/MY9ySsBlYSDnIyeR1wOK4LV/D+r69qEAjgWCK2VFubq6fywQrbiqA8n5s8 gYwAM15k/M9GlBt2Wpj2+k297btqF7GXkeQGJY+SzDIC5HTnkj29693+Hel/Y9Cb UJhie7PTHEcaZCqPx3EnuSa4Gw8N3628Ssksk0cRQS29i6EZY884DNt43fjXS2+o eJdOs4re2t75kijWNPtMMapgDHOTUwny6WbN6lP2mqsjuAFkDTBRvdSNwHJVc8fr WUV0+3WAsiqYm+Rz94YyeverVlqtlbW0Ed7e263LxEuA42g9Wx9Caotq2lxsBLeW 5UE4+dT1roucdrHJeO4pbyCxvrYWjGLTXuHacciNXViUbs36etd5FdebqVlFCMGW 2lmDMchfuYHv97t6V5x4gsJLzw7oEsVyrSw6YyXDq3ytA+Ecj6ZBFekQwLDq2kIv ISxkTPqP3f8AhSS1bLk9FHseXTeJfDug65qCxWEkd5czSm6meQAu+45HTGM5x3FZ 0viXwe8xnuNFtZJ2JLyPIhLHuSSM1zHje3aTxHq8TBiJZ7hVJ9RI3/1q86aNDGG2 jmoWoONmexHxX4Kjb934d0vpjlkP9KefiF4bUMBpenLnht0pO4e/rXhzFNxGKaSB 0FVZhY9sf4l6NBhrTTdLEoOF8tMn6dqlPxAhiiWS30qyjkR/lxHgqcE5wTgf/Xrx bTlje/i80kIDuJA545rpNSuY4dHjRd4mfeTx3OAOT7ZP40nuO3c9Ds/ibFezhY7K ylumG4kQFmPr0qz/AMLFllywtbMFTj95EoP6tXnXwsjR/GYLkAJaytk/TH9a5RwG ndsDlienvRYOU9tfx++Tm20vPctHF0/E0D4i6i8pgs4baSTbuPlRRkED3B7V4lsX I4HWu2+H5t4tT1G4dVQQWD846n/Hih3XULHRW/xQ1NrngqBJkrGIwVx3O3Fd9qup X0nwq0jVhcCKW9uYGud0YwEYsNqpjAPSvGrLRdQs1tp3EcTSxeZIZl5iUj5Tj3By B1P417BrcsFx8C9Lktw5XfB5Jf72RKQCR74PHvTjuLl1Mr4r+NPF3hnxTbWWgTlL R7JHKi1WTDbmB5Kn0rg/+FpfElhn7ZIPpp6f/EV23xivorLxjamaN2j+wBsK2MgM 2efxrjEuILiKUQSDzCokhYE4Ze4x6jGfoT6UnKzsVyLlTE/4WX8SGP8AyELoem3T 4/8A4ilf4l/EspldUu2b/rxj/wDiKzNOvdRur6SwEctxKwwhghLMjD1Vex/QiuxX wnrN4N7/APEri+86SJ5jqMcrj2PQk9MU7u5Hu2vY55fiR8UMH/iZ3Y/7dI//AIio 28e/EpiQ+r6j/wABgUc/981sXV7oWkxm18r+1LzuzTEFvQgJwAO+Sam0PToNavdS tLoQ2EkMYMPlMX2nkEnJycYz15zRzDsrGFD428fGZWm1bWyg+8Fwuf0roYPH2rrC omm1537kyH/4qta30KyubZ4ba1sZb0hpkmtroMAisB91jnkE9RXfeEfCegXeil9Q 0q1ku1lZJC45BGBWypvk50/8zPmjzco9eoqdHwarqcNUyAcViIsK4yKn8xAOtVVA qcMAtMRXvNVhsfL8yK5kMjFQIIS+OM846Vp6TevNdhBa3Cgg5LptAqhuKvxnnuKt 2l+tvOGkyy9OOtXFAX9UlmG9IIsy+Q5Vn+4Rjv39K57T5pNV0iE6npDqZUy8bOuD 74PI/wA81vPe291ctsYMvkODnj8KyjY6rFa+Xp21NoBEVzGWT6A5yv6iqW4nsaen 2wstFlVPOkj2sVjnn34HoGxwPzrG8za2Y7KBM/353b+QFamnz6pPpdwt1YwWkkfy LE8pZW9TvHY59KyZhdrcAtLo8KDqDcMf5kU+oO5NEb0Sq0Fvaf7RG8kfTLVzHhPV BqfxI1HT20vS7d4rbzZLiC3xNJlgNrEngVvLqTW8+JNV0dIyB88fzsD9PMrndDvr Sz8XX17LqPh1YzDlnsFkN0/zD/WcHav074rTmjy2sQk1K7ehreKb+6sNYFtZsrDc gWIwxsSTj5QSpxxWnZGO61y4sZprgJFCk5mW7UAhiRyFAIOQeehrEt7wXl75st/N dYPmFrTTiX2kHB3+Xnn+lSXtxDZXlo1zc615dxMwETwspmHlkhA3GMEFsn6VFeUL JWtbfzKpRldt9fwOWvNd16y8S6v5F5LqOlW0zRpazTyFgVdUA3JgjJLHJz0rU0jX PC3iuO5tNQ0LV9Pk3NGJAJ2WUDgMHAyD3welZE+oWqW8nneIPEjO6OBIkWGBGcn/ AFo+YfSs/T7/AEdLHUZ573xPfRRRsZnu3VNuSoLKMn5snr7muWLVjqd09DqvFPgE 6vAp0fxDNbK05lbzWYAIVA2ZHIxgke5OaPDHhuG017T7S4tjMEDkzFxLuJXknB47 KPTk9xXFWOo+Grm8tbuztvEM32oS7fOvY1jAychlCnAGOB6YrVu/FVrp6TW7aZcn DwRORqBjfMilxhkRWHC889TT02M7a3PZ/wCx9NhUslhaKFH/ADxXise63Q3rHSjb uoGSkTD5T9B0r59vfFWiRs7nwKzgnJaXVpm3e5Gev1rqrBNJHgfQ/EujeEdNh1C/ v3tChnmAjUb/AJtwYH+DmqvcOU3fiXq7aDpVhbCNCl3pdxE4P8OSpJH4kV6DZ7ob nQWlcnGnuCcdcLGc/wA64DxTp51TwnpzX1pA86eH5pPM3EiJ90WACT056n0r0SFg b/w/gjmzkxg5/hjp9QeyPI/EvgPU7zXr7UtPu7WVbu4aZRc3SKyAtkKOfu4zx1Ga 5Cb4R6+6gDUdEQHn5r4ZHseK2vElgYNd8UmG4lCCWU7T0Vy4KhP7uBnp13AV5Zql 7exX0gF3PhsMB5rcZFZxtcvU7EfBnVxzJrugp/29E/yWnj4NX2Pm8S6EP+2zn/2W vPGvrsnm6mP/AG0NMa6nY8zSf99mr1DU9NtvhJJayeY/ivRAcY6yH/2Wrsvw1juE IufGGjPtwVBhkb/CvONKuXiieRpX3bwV5zgjGDz+NZ13ctNcyOGbaTwM9qVncNT2 bw94M0vw/qMl2/ibSp90DRhIYJFxnHJOTxxWQvw50FVG/wAa6P8A+AbH/wBnrn/h zcLa3Wr3Ug3eXYtgEZBOQcH24qqPHc/bQfD6/SwWjUNTrT8P/DGPm8a6b/wGx/8A s63/AA54b8O6VPvTXo9Ril2qII7AhWwckfKTkmuO8P61rfiHU47Cx0vRFlKM7f6C i7VAz6dfavUPDUb2/iXQ4ZgiyctIsabVDDcTgY4GAKVwZm+ILTQtT1aW4vfEb2by AYgFiRgYAB+Y5PAxnFamrG2tPg6sdpO01lYXMIhuJIyrSkSnIwfQnHFYnj/TbK98 bWt9/aMZuWtIkFsSqJGqliWlkY4UY5wOa7YazbaL8IBqVqU1WO3ztaL92kjeZj5c /wAIPQ9TimviC70MH4q+E/8AhK9XsYoryC1u3tUEH2lSqStuJO1+gYA/dxkg1g+H /A2g+HZEbxHqM7XcGZFslk2lEB67Fy23r3ArZ8ZeIJPEEmk6fa3MTQXemNcFI2BI lG4KRx2PHUfSuPh8QT3UENp4k0ma7tHjVINTUHzYYnADLn+Mf7JyM+mKXMrAk9Dc 8Q/EzTvClibPwx4eML3EG9JnwkeCSNxVTuJBB4Y1ymrahq/iTS/tV3fXUsUka3Cx wYVFDDZsIBA4baST649a6DVvBY16CGa31O3k0+ONgL8AnB3Aqrp1V+W4PB7Gs/Qt M/s+yutGec3Mb2dyiKsTKxYESphSOpIxxUOaul1LjTk05LY8+0V5H1XZPzLEqlcg DGw9Pfiu3OgjXtdVbCQQGaF3O8HJRTnICj0wcc1e8SeCrbR4l1i1hjiE8ZHlNcb5 AWXfkgcAcD25rT8Pag1t4y0W93kK72+4sxztkVojwOwKr1GPripjNTd0VUpOFkyD w54egs/ELlZzHcvCk6OqGMncoUsMdsn81OR0q7puvXNna/Z2uDFIjFXBPVvWtbWR PpnijR7eSBbi9ijmtpZYm2K2fnUhcdOR345qO78C6tr13LqWlWlp9lnYuEvGMckb HkrjB4zyPrXp4KpCF4zODE0ZStynWgc1InB5qjZ6jbXUjRwyhpF+8mCGX6g4Iq8G ya4jVpokDc8VIH4warB8c4p2/JqkSWMioZFDgEUxyS4AxyaXY6LxzzVoRLbWyztP HIiyq0Ei7Xzj7p9KhFzp9n4dabUYPsUS3CK4lcyRhiuAQwz8vucY706O9NsZJvJe QKjbwhUbVIwWJJAwM1YaYpBHAMFJZCd3UMAnHsRzT3YX0KepeMfC3hvw7Gb26t1i u9wjEEfmrJj12gj061i2Hjbw7c3MbHbbQyoskM7wgIyn1wMr+P51wfxrsbSxs9J+ x20UHnmeSQRrgMwKDOOg4qn4bsJ9a/sHTbKzaWUWYkuZG4iWPGAWbqOh7c5roUYR g5y2ItObSjueraxfCDUDtur2JDArKbZwEPU5z+VcX4XtZbvxFqhjbHn28EJkY4OG mZssf+AVXfxFrHg/WbjRNQuI9TtbdUUmaPG5CvGD1Uc471q+H9S8OvqG7dNZ2bIj 3zXUm7d5bExiMqOQWc59gOlT9YhyJxexSoNSamt9DurC0k0XS7tZnVr+RpHKxZIB VAUjzj+7gf8AAj3rFuhHeaKl9eX19PeabbeYGjQ7fPkyCOVAIHAHPauljki1m4vL uIXMunXUCIsgDJvUqeUPBA5ByK4HxvqZsruWCyMpt5SEkiKuWEqhQWwWwRhgenJU nNebUquo5c2p1wgorTc47UI72ys1sbcgXN4+cSMCXLHLhQeATkDjrzV/U1Nroc1v Jbzq9w0FsAYge2/5F/EfzxWLr13Frni+0tBNHIkSEZ6KzsyxggH25q54yuU+zaXY Kxi8+cSM8bY2FmYggj0CqfxpKGhp7W7cWvMvaQtvJst4pEhTzf3W9izxsSq/dIzg gn0xgH2qA6atx9su7qGQSS3X2v5X8wfL5uPnXjGG/pSzX1zDoWnzXdzJcXKyIymT BIAjZyAevdPyFZlu32fwlcLNAHRAg8xEYPtaSTjg4PyjHT+Kr1uZ3i1fuYmrurRk Rq4QKd8j4wRjoB+IruLNfL+BmlSKzRvBf3LxspwytmRQQfUbifwri9S0++l/1sKx RL84dpAzEEZ4x0HatzUbh1+Buj25R2+031yhVASR+89BTV7MlHQeJJtRm8MeFdQs 5lZrTw+Z7lJW/wBbG5jUg475Gfwr1kODq3hohdu62m49P3aHFeQ6hqMVn4X0y3lR gLrwtHZxSYOC27JXHY/Lx9DXrt6F/t7w2sY2J5VwF2n7o8sYxVp6ktHlfiydrXxD cWUu2UXepMdrEjKb8d/TJAxn8K8o1jRA2qSw+dGHhZoyvO47XK5x6cV7RqviCaLx Rd6Vd2+jPLavlLiazDncTx1OQecnFZ114qv47yeNrDRzLFI6bvsS5cBypOccHOTj 3qdEVdni0ujwROElvI43I4XaSSe3H9aiOmWq/ev4P1r1j/hY2pNetBHYaUEXI817 VFUn0Xjmi5+Jeo2OC8Omp65t0TAwOmRz1ppj1PLDDar5UEV1HwhLOMkbu1EegeZ9 25LcZ+WFjXo8fxZ1q5K/Zo9NAZsDcIwR7kYzUi/FLxQ0MjLBag5wo8sAOPyouLU5 rwrpy2mn66UmkYvbGM7oWXb1/Oufj0CUqZ1Z7hYxwqxHrjIFevaV441zULQTz3gi jJ5EcKkjrkc98ip/+E9n5b+075QpwS9si/05ouF2ZXhPQ4tFstJu0ZJpLhJ5JpGQ qAeFUcnOAR3HX2rrvB/mt4ytZbzywVWZmYE7O4GCcetZsPiq9uxYONVvcX8c0kPy ICRF97OB+XXNaehX1/rmqfZG1fUTB5BlARUEhOQMcg4680kDbe5yfxL8JQxeJPP0 6xuL0yFbmUIfMUszMW2jB5OMY6DArq7NLnS/gKtsbeJbqH5PLnUOI8zcFh04BB9q oT3PjaaSYaQl15MUzws093EpkKsQWUEDjgfka6TTtH1LVPAF5B4guGi1K8yjtNIJ Eiw2UGV4x0Offmn9q421pc4XxEtxat4QMmLZm0yRVeIY3lSWUZxweM1zV5AqaHAT IroinYPnJYKxZT8vT5GXj3Fex+Im1Gxt9Khl0vTb/wAPfZVjvluJ0hEcuQA0bsQA cE+meMYrldW8CWutpN/wjV9BqMEc6rPbNMvmW52bHBxwRjHT071PJcpVLK6MHSdS uI9RjudOmezCRQu08XO6Ji64ZTwyg7RyM1u22taX4h1VfNuILXW0liklV3PkTqPl KqzDMZxuXB4znB5qn4e8AeKLW3jt7qytlUWUtsSLpD8wYPGev95QPakvPhl4nXVZ p4bS38u4imicG5TOHCsvX0cE0Ri1uJys7IzfFN3qmjaL/Yc3nxrZrhAZBGGSOQfP jblsqQRz0HeqzW1ovhS3uobq4bUwZNkTsDERG+8Ee/A746/Su2uPC/iJNNaw1bRo dR0Y2yqIFuwbi3YxgOIXPJ+bdweDxXMt4Qvp0L+HbpLuxjkHnRShkuITt2sjxnlT 6nkUOml8KHzuXxM7WLUbbxhfPrWn2MNxc21lGyobgDZM6/dJH3TjILHOAPeuq0/S ZIbKMkxNLIA8xZifnI5A9h0H0ryXwdqOoeHtQubO6hnisbGCSSRowh8wFw204OSR h8dOCa62f4w+FtFuZtOuV1WOaCRg6SwqzKSc4zu6DOBXNWVS5SsVtIuWurw3TMXe RPmcjBPAFbqyVyHhORmsoC5Ut5RJwSf4veunV+a6ou6uZVV7xaD5pHk24xUIbPeo p5dp69BVoxJmmKkHNI2oFQMnv61myXHHXtWfNcEnGe9arUTRum4jure7R1Dr5Dll PQjuD6/Sqx0qIWKWumG60vN3JKGs05U+WP4WBG0+nArFWSaS11HyX2uthMVbcQQ3 GDkVTHjS9tbmO11DTdSuJ3TcptdWmkD84zjII78c0XswSujs5NK0/ULO1j1+0ttS uIUIMtzbAZJPJC/w5wOnpVaC50bw1BcrplqsPmld4jyeAMAc9APQcc1xth4omvYp oLmOaCaFz81xPI8kgJJAIcfLgYGKswTG7YLEhJPG9jhR9T3ry6qre0cVd3Pew8aH sVOVkaWsJbau0sxVEe4h+zyuFG/vtOfb+leYWmgeML82pGlyvbxuD50O1WOD1wWH p7V1+palLo2sJaDZe7I03StIyB93ONvbHsa4G9vbCTU2gfTIYyytKDLqMioOvy5/ Diumjhp01+8W5x4nFU61vZdD1Hw3b/EAWEdnrMp0+zsY3W1UXKRGYMu0BmRxwmAw z1J61evrFbPWr2/t/D2k6k9+i+bcz6rEhVgoBO0sQfX8Pz8a07WLd9Sjt4vD+mO6 ZCvLLK4HHrvFdn/ajyWxu5/Dvh+XbLAHl+yMQPMRcH/WdQDjp2rRxS1OS7Z6Iviy 8tmCp4Q8NRsoADLrUAzj0xHn9Kc/jDU22ldE8KKQAqs+rqTjt0i6Y/lXmEuvTx3E FzF4Z0kRSRlDcxWDAq6nhMmTjp3x261q3/iG7i0e2aNLKX94sbx3Frwq7sdQ3Jwy 8c9TxT5kLldzsx441WFnB/4QyKNjld2pM+GxyOE9P5VQvPFt5fzmU6n4XfyZ0khR riZ0XA6fKo7gHv3rmo9XvYVhtGttKQsuY2NhCwwAQG79AR1x1PrSQ6/czA3Ea2jy wv5TJDp8ao78/MARgZAOCc8H3qbjUG+ha1aa31qSe/1DxH4ehlkb52gE5jGVGOqk 5PXrTFu9HtPA9hpFp4u0j7VZXks01w8E7RBZCcLwuc59fSuf1i5bU7SJrmK3RI0B /cW6RB5FLJjCgZUEHB/pXOWqPZwXnl3PlSsEfO3cud2MsPbP60k1cfL0PT/EW688 DaXP50E7/wBlSTB1jIVmhc7JFzyBgnj3FerzpGNa8NHbgJBPtPp+7WvE9eurub4c eD3gdDI+nXHmJkLuCtzgAdePTHNez6g0hudBWBljf7NNtZhvKnyh271W1yWjxjxq ptPiPezpeAPNchjAsYYgBlGT6Dp6UeI5Da6jq1ukEMrRXcgbcnAUsxJbnmug1nS9 E1DxTcaufEUMF55x81Es3JPAUq3p90/5FVtZ0/w5d6pqt5/wkv2WTUWd3RrNyEJI PAOM9Kl9xnE3BWSdxptlFPaWoH2md4OkmM7UXIzjvVq2srCe2e6bSo5yVZ0NvarK X2hdwI6gjcvtXb+F7Pw74bS3jXULi+8oO+yTT3AZiVw+ADkjB5/2qsaY/h6wkuha ajKY3N0BGlm/7kTMhI47KUx+NVcL+Rwn2fS10+S4m0RkZpfLtoG0sBpz0Cg4ILZ6 gdKy7w6jpyxz3ekWkenuVBPkAFOwLAHGM5HtXqcmpaI99pDnU5s6ffT3kMH2Vsyu +Rjrn5Sx6fjUOpjQdTXUYnu7uOO7z5sS2TER7lA4B6cjd9SaQX8ji4JLeCC7lMUE UamPcBEAWYjnOOD1qCTWJYLgxRW1l5pOFU2auTxk8HPQVuWuj+FrTTntz4jvriIs oLyWynG3gLnPtT7LSfCtrqUmpRa5fSOytGAbRSqg8EAg9ccUmgRV1L7THZ+F9TSF HkawnkkiCiNAZHKkAAYAAUHGK7D4ZNI2sQXEiBWktJdw7A7l71nX914eGj6dFd6r dW1vDA0UNw9uF81SxO7JODye3pV3RNT0XSLWKa0vb2eNI9one04bOOcg454o1vcG 01Yb4yh1L+0oTYeJLnSVEBaSKOP5HyzkNu9c8frViwm1aX4MTNJqbXmps0iG5UnJ /egYz7DisO41HwtcXTy3d9cuC7sLuQMxVi3EYBO3gGrltDZWvw7urDQ728urSFG2 CeNR5zPKjngcnjuOxo5mrsu0Xymr4q1jxF4d/wCEbks9PN9pElpHa6lDLHuhU/KM t/dPXnp61njwlDqTxeIPhzrU2m3RCySae5AIRjuOA2SM9dp4PtUnibxHqOia/wCE o7C6ZPtGnfvrYruSZRgAOp6dTz1HNO1fxpYaPpscmn2rW0/nHekEXmKWUbf3Z4IU 7RgHAx2onO23kFOFxLbxDc+KbdLDW7rU/CniGJH3z2rGOBtrY/eKcheSvPvwe1cl 4ht/Hug6xBY3ninVws7SGOczHy3VEBBBB6kkjBwa6KDxkviG3e18WafHBFcDyYdV tWjZ4QWBw47jcoJxkDHI71PdtrvgyGS3v4Ytf8LTscHI8tFJVVUHH7s5JPdfTFXe 6JSOD1nVPEljCok8W6yGUAsBdsQf3W849CDxWLp2t+JLW5t9cOu3Ml4UXDTOSSpz 8uee/rxXbeKPCcfiTR7nWfB1699Eys0unyLi4j3EAlR3AA49R0JrzqZlht47Vrto 2QLG8JmCg5JyGUjjGahvRWBRe7PSrPW9K1qG6W6hi0nVbyAjz2B+yTs3/PQc+WSe pHHNcJ4x07W4NaWGfQbhXjhVd0MBaOQZJDIwzuXng+1b3iC5t7g6tFZ3sbwi1hs4 3WQEbtwPP4KOa5u2+IHivwojaRbas/lQnIEbkqMgdMirjruGqPS/BhkbS7R5A242 +SSMc7q6oEiuZ8JXc1zpVpJNKJGaDJIGOc10O+ohsTUd5EwPvVS4fO6pt1VZj859 6ogqyNkYHWs6bfuOP71XZH25PeqE8yB8kj71WpMTRJYOSuoqeCbGYZP0FKfBWuvr Vtd/YVKwKAwM6Djdn1qvZyKw1DByDYzf+g1lTX1/c+IbO1Gp6lHDLFlxDdOmTuIz watu9yqaaasdvqHgzxHf2F4i2sIeeB1QG4GA287f/Hcc1l6b8N/FVoJD9ktkLRqM Ld5AYdcDFcjdS6nbLfvFruslYYGmj3X0hzhiMHn2qC21HVJYg8ut6tuKggrfSAfz qIS10Lmm4+8dBf8Aw68WX2rvcpY27IEUDfchcsB346ViXHwO8a3bxsE05QECsGuu 4J/2fesvUtc1C1vGjTUr9sKCpa6dj93Pr61i3HibW5NRhtLbUbhvNCKMyOTub8fe tpSqO3MZQSV7Hqll8ENRGmCWdraHV1ZQrxy7o/LGOCNvJ4JzVqD4U+I00qexkl08 NNaRRhvNYhZYzwSNvQjH0xWZa6RZSKv2y71OVFxvxfS8gDnAB/SvOtS1O5hursW7 XTQpcPFGkk7kqD9zvk1jVTveRUH0R6mPhB4ohuHlt9R09DJuV9zsQUySARtweeoO eKuP8JNWvdPa1u73T7UmQSM0G9gWAHzAEfKflHqPpXhFxrd2sahJ337fm/eMcGtL QbubUra8SW3uLm6Cq1uU343BhlSRwAVyOaiyLvI9qk+FV68Txya9aRqwI2ImAfdu 56DjpxVC2+FF7ZG+QavozwXJDKsvmHyyCTnAYA4z/jXnttpBB+06mWtbIdRcSqGX /Z6dfzp+oa54Qs7cpY6GL2eFMvLMzqr5+Uck5JyQegHFKyGnLuek3XwwtBpcVtae ILVJl3b5bgKwyWz8qhuAMt1JPNZ1r8LtNtXkfUfFVlcrLH5bJvVCTkHrvzjjoMV5 GLybVoo/s8NrZp/qgsKfdf8AhLE5Jz0z2JrqvD2iraeBL3WdVijku9QLw2vnJn7P BH/rpfYk4Qe596GkJX7nY+MY7Ow8D6JaWNxbNAttdpC6nCNtJ6Hnvxz19a9EleOa 58Ohj+7ktJFIAzkGNTjH4V5BrdvHP4C8Gj7PtjitNQCxvz05B+vAP416fJc/Zbjw 9KFdytpI2xVLMw8pegHXrVJiex5Nqk8sfxH10QPMQuoSNtiX7oDAHd7Y5/P1rW8Z JFquqXwiZ3Rbl5I5414RgxyDnrken4VQ8V6qbbxUzWtpOr3t6rTGSHabclgSpI74 /Q1Y17xC9v4o1a1k0+1ZlvXR5VaQiVscnqAD6dAcdqixXoc9c/EXxxpGqSAXEryR ApHJ5C4ERw20fL04z61nW/xI160Eps4WiupFlEs3LMySOHYYxgfN3967aC/mt7lz EjW8kCK2wh1YPjIXG/GMHvzz0qkP3Vwr2lrarLIrRs0omUgMOQxDHghR9KpNBY41 fG/iObVLa9ZJJbi03lCI+V3kOTwOORmrEnxI8aG4MpvrmCS9wk0nlgeeMAAYIxwD xj1rsZ7vUZZHuLuGy84RiF/LknJMe08cEZx93B7H8KWdmuLSxS4it7pIlBjjjjmP 2fhQfvEchQOn90U7oRlaTZS3nhq4h+/I1782/kDoST6kY/OrMF0Uski+zTQwwjaG x98HP3SMbmJ42jufQVo2YeOzWNLW1jRZSUQlwpx3znqfrinzLd3P37bR1facSm5m ZlY9wOn+TWaGQ6+Ybvw94dMska+Vp7q8TjJjYu38P94Ctnw94atdVvbS0vrqb+z4 YRm0R9nmsFBG4joMcYH51hf8IzFeaXKmp3kT3sqZM8JckNn7oBX7o44GM11eiO0e oxJIGVWiYsdpAGOBTW9wk9LFfUvF2n6Zqcmmwpa/2Xbr5S2XkMC0gLDGPusn4cnv V3RY7DVPh/dyJDHoqSzyRBxGIlg+ZV6McDP5c1zPiy0abxXHcJHK8S26A+XC7jYo Yn7oIyOo96072KW5+CusJ5U4d2k2JKhDHEkeMDrTTfNboDirXR02r2XiJ49NGjSR PFDZrHM2yJnZuMModSMEc8H868z1Xxb41gvDpjSeVNKAjpNYxKV4O8klAAFHftWj 458Ralotr4XuNOvGtBFpsbtG2HVpFwF3IQQSMHn6+lWfD3xbTVdMe28T+G7S7guJ HSVrVVG8hQzFkbg8Y6HJIqmSlsLaeLJdOihbxDqF0bZmMXm2cFvmPaoy20xksPmx 68d60rjUNdtXWeLxTHqOg3AJhmtIoA2wKcl1KYyDgYIH4Ut3pHgP4hW3laF4gOnX QzttnYAqxOSDHJg4z/dNYGo/C7VNE0ye3Gn/ANoxxEGOS1JZ5CcFneM4PUdOccda STS1GrXZt2eoaxrUckXhnxrDNq0I5s7jT4IWkUDP7ogYP0z/AI1lWPijVp9an0zW tffRrxSNr3emQFQxHRzt3Kffp71zOh6FY+IJIxYatLpPim0k3Jpl8PLSUjn9256N nsR+HeutGv6X4hCeH/iFYS2Ws2xMcV+yiORDn5cP7+hyD65pg2Q6zqPjfw9Eiaxd xC6uLgpayW9tC0M6bchgwTrzwDg8U1vEGsp9/UUXdyoZIs498J9aW7PiX4d2tvaP ZReIfCBGHc5Ybtxbd3MTjI9uKF07w9rsa3um+JI9PtyMfZdRjIlibJJBOeRz1prQ Fyvcn8F/Lo9kCMEWo49Oa6UvXL+D1K6RZkvuzbD+Ejv710TNzxWS0FPVk4k4qKUg /WmhuDzTGaqIKN23WsmePd/31WleYIwc96zZInPKufvVSYDbHdGNQAxn7DPtz0zt rAlvb+GeK4+y24mhBKvDcEdeD95TW7CZIfthcsy/Y5gdozj5etOi8OwXlu13BrAl hiOJGjsJZAnGedpOB71NXm5fd3N8Pyqd5uyOOm1O41D7JHJG525SYiTeZAWZvn24 2/TvVtX2YjC7dq4A9u1a9lFoVlaQxHxRaBoFaJ5PssmZBuJBOPQEjn0pk+n6LPL5 3/CWWgEmTn7DNg89qmHMqm2h0VpU3Q0etzkNRcPrUgJA2x7ufZDVfQbcS+I4pz9y 3hVwevOMD+f6V6HpGm6Mkk7Jr1rdkyKTjT5jt+UDHTvisS00jRodTupovF2nyNJ1 jW0nynzHtt98VpGtz1HFrReZxWtBnQ2d+6KCgIcdB71yutmPT9YeGQy3UdxbCaCJ QHMeGJDN6A8100Ntp3llR4htuehFpPj+VZgsdGmurm7tfE9jLJIU8xltp22BB8q/ KvTCk89cVpNJxuRC6lY5fTz4eVFnvFkedJD/AKLJHt6849Mfj36U+48YyrstdNiW 0t0OBsGWUe2R/StqXw9oRvrc23iGwjYkyxxiynLOmTz05HX/AL5qlqPhvw9LcNP/ AMJfZWy7tuDZTYyO2cVj1NW+xzOqJdCZZbk+eXYhZXZmJ7jknuCD+NaNlCdU0+4h VQX8hhgLjkYKt+QKn3A9a34tB0K/0w6anjC0ndP3kbRWMxKKPbHQZP4fSk0fR9Cs 9RV4/GlrM+11aJbCbLArz+WM/hQwvsyr4a8PDVYLS0s0Amv2WCTcflGepOeeBk8c cA9q2PHuqRG6it7SWf8AseKFbaNYUDZhjbIYnsztubPoF4rW0G00XRY7/VYddkP2 yFooLhNPl2Qk4811467DgemTTpvDGmrHPrWp6yPsO4ARvYSxhFwCgYZ3EBcfXODU KMle5rKpFtWVrFK8u1b4beEpIHihGLyJPtBZ2w7MuMgcn37cV6koV9W0ONmCGGCe 3255z5Q/oprgNRv7WbS9CuLe4jGnsLqONnA2yHO1dvAxz0GB2Hau7dAdb0qQ5JEk 5JP/AFxatFuYyat95xeq+Pdc0zxzdeGre7j8sTRrHI8Sbm346nHJGfxxVl/EXiqC /urZ7mHET7FZRCfMb+I9sAYHXmuQ8WxzN8aCEt2kSW9t5NxXI2qq5P4c1l+PL9ZN Z1CzRBLi4bzAvG1dzHt7jJ/CkxpHcQ+KfG0juJohBhSVb9wwJ9Dg5qey8TeLHVmv vM+ViNlssLO47EbuBnPf0NeRRSMkGxVRleMKUYgFDjBBOD7EfU1u395Avg/T5Gtv tFzJKTJEse0Mr5JGRz0C49CKSZTij0pvFWtRgf6Hr2euAlp/jWfceJvGDXESwSSP E4y8jRgGPGOCAOScnH0ry8SadbMC8eoKmNwikjQr7gPnP14zWxqbWtz4a0u4tDI1 0GEjxxKFIDcEZPoQBzQgcUegW3ibxPJd2kck166mTbdCNEDxIeAwB684/DNP1nWP GdpepFpNzNewuMhzGMxH0bBHf0HQ1wi6THqWmWSNqENvEgZnM0oQsCexAPT1rWOl wah4bm0ia/09L+A/uJYJXYqo+4WO3cOuDnqKL3dgtbU2tV8WeI9MfSIX1SU3N0i/ aUCgiJy+0gd8dOuetbmm6lqWoTyRy69fIscXmMAVycuVHb2Ncbd6Zuh8Ob7y136d aiORUdgZH3k8Ar8w989RXR+FEM15HOAWEloxOBwcTuP6U1e4pcvKrGb4k8UeL/Ds H26O4urjTmlMYkU4KHOAG9M54PSrFr4iuNV+G2qeINSa6umBaFYJJSvyqydxyCSf 0xWhH4jv9P8AE1/pV9p8V5oU+E2xKJJICyjc0i/3D3B9iKjv9It0+Huq6boCvsnd zAkp27GLrkZPYYyCT0xT6itYyPH1/ptppmlwXukW95E1gkgjmlZWj56KRzn8ea5y xfTY9HElp4XUtLuZLRbqZpXBAJYf98/oa3fGGjazqt3oTWOn3F4kGlR+cIofNBfP H/6/SstPDvivzy6aJqUcqkFWS0dSe2VbnHIHHHAqZtrZGtKKlZXsc9Bqfh3U9Zbz vCjpcEtLLK2pS8YGckbc9Rj8a6aP4mjwoZLKPT72ZExG0T6w8qocZ4DISCDkcY6V laZ4Z8SXJn1I+HdRcM+YpUt2ZpDnHPqAw3H3GO9ZN78P/GEt6ITo2qXFuGyJhZuM 55JIIzmmm2yJRS0Wpt6l8Q9J1uLzNW8Nu3TZK13uZSehVggIPFUNb8YrqWn2Qkhk WBCUVrt/tUgHXO5lB9ucmiPwP4okuIrWPw5qSQA4Z5bFiqY78jn6j1xWs3w51jUb e5hl0+8s0DIzSy2khOxc5KgDLMc8AD8hTvfcVkmW9F1HVNDt5NV0Rbye0bb5yGf7 RFODgeWYtgIbHQ8dhWld6L4H1S4ae/kutJuhxJZLdhfKJ+YjBJx97p26VmxaP4h0 dPI8OeGtSt7ffie4urV5J7oYI2lfuonPQZPvxTJ/CEl4yySeD9dtXChWjtYWMeR3 XPP51TutBJJ9TZ8JRTxaHZCdJEk8jDCQHcDnvmt5mpdhJztJPrSGN+uxvyrIl66i BuKY70x5Yov9ZNCn+9IB/M1WfUtPXO7ULMfW4T/Gi4crIrxwo575rOe7RBgq33uw qW71GwYgC/tCMHpMp/rWdLqFiDlr62Chjz5i1SYcr7FmG4WcXYAODbS5BHX5DUKs 9n4XD6ePs8iakjZgJjP+rPPy1HZalZyyXiwXEUri1mbC5xgIe+Kotqk0vgeW4jiS NxqMYCiNiMGM84Yg/jVSSkrMqN4Pm7D7vVpWtNPfVtP0/VN6y+cbiD94drYXEibW H5mqjzeHbtI0VdS0sqDjIF1Hz6/df+dZl5dXf9n2cspjlWUS+Wm3Z5WGGSeTnOc1 SWSdwhKxgEc4Bq6ajzq+w5Sk4s1/+EcvptThm0q8stSTeu5La52yEdP9U+1s+wBr Kto7zTNQaK9iuLeZoVylzGUbIP8AtDnvVm3hS5kijZQSxIQkZ2tjANT+GNZ8RNdJ pC3000TMFNtc4niCheTskyMAA9K7MVR9nytO6ZzUKnOnfcnvbqS30pmi5uZyIoVA 5LNwMfhmorzTJdMWzksrowGKAW9wVTcD/FlgOSucg45ramvtLfxLHaXWj7JLACTz bKYwhZGGQPLbcpIHPGKtyw2t1P5ljq0MUpmLeVexmAj2DjchwPcVzV53aitkVTVt e5yGlqbbxAL6OKOS3gBbdAWcOnRsE4zgZPA9qtaraw73HzSWs6K6MwP3ezY7enHf NdTrWj6kdPSe1gljmtWV4ZIwJI5BydpZSQc9ME9xWZOLe90NWtWiV4iXsy/JZCPn hOOcr29ttcsjdNHAW0sulakGQ4lhfIIPBHY/Qjiuus9Ljv8AXLSSy2rdz7hCrH5Z QyHafTcCeR3GfSsp9K/4SC8ii0+P/S1ws237iKf4j6D8etemeHNNtfDujzTW8yuy IYUuH+8WIyxHoqjJ/EU97PqK1m10YszaR4dtozcXCjT9NgS0gCrueeRfmbYvQsXy c9gB6VzniPXp9f8Ahfe6hJbrbFdZjSCJOSqhMjJ7sSSSa871tp5L0y7JI7QMRAhc ny1z05J5PU/Wu80aXzPhgwvYI5RLrCI8cwK+YDGOc9j6H1+tPbULGtpaCXwl4Uhu oomJS/LIyggMMlT9Qeciuz07W0v7u3EYkMkPmMSygbv3bCuNcTx+GdFOnrG0kP24 qLj5AqAHcCAOu3IHvitHwVcC51OJmUAS25mC+mV6fkaExyS6FvUIfC0nii41K41r UIb2SSNRbPaA7CMYUc5OSB061lXmk/D6fVry6udVvFuppi867SvzZ6Fe3J6VheKD I3xWhQhlhgu453LKcEABic+gH9ao6jo2oXeuapcQadfSx3ExuInWBgeWzt9j/hQ3 YqEbvex0r6F8PkBY61exq4K7gmOG444qS90HwDItvbXet30ZgGY4zGEOAAM4I56f zrlrXTNUbxDZW0lhqP8AZ8jxNdS3FuyhWzubBx93Ixz1rQ8TjUJ/Ecoi0C8uLYIi CUQMUHGTg7T3b9KWtrpClvZs1YtG+Hluc/8ACQ3BHBAlUEcdDg0g8OeBZtPeNNcu 3tBkPKkYOBndjd9efxrmItL1KaTyjoV4CQVXzVYIB15OOcY4+taXhiOZ4dYtZ9Ju LRLhAEWWFlBJVlJHHuv5Uott7DnfqzfuNM8DSRRB9euoYQu2JUt1RcHsM5z0pkWl eArHVjqP/CT3iXp++0oHzjGMEcelc62lvf29r597cWzRxLujjsJZstjk5UcdxjrV aXwrb3Gny2x1GZ2MgkMraTOGUgEEZPYg/pTWjHq42ud3JaeHJHgmbxNftHs3IGtN ysOcFTngfSq8Wn+HvLR4/FurujAlWjtQFIz2x2rN2wR2Gn6cLh2eOxRF3wMhZRkb xnsc9OtTWX+i6FpVvuUmO3ZSVPy/K55H1z+lMy6F57PQNrRnxbqIIG477IFsep55 qaTUbeLw/eXkOof23psAAeAWojV/mUYDf3hnJ7cVy2s2r3Gp3iSzPZ3MAQEhBKoy vBHTqO3Na0FmLb4WX1np86sWZgskn7sElkznPT0pJu+ppJRVrMt+MtMvdQsLe70m RhcRWapFbhipKH5gVIP3gOMV5RZ6hrlxeFDqeoRrGwEg89wQ393r1/8Ar13fiS61 ax8R6TJZNueDSU+0RYysoDkBcepOAD269qiuI9M8Twz3mlypbaugKSo/IJI7kd+w cfSrfZGa6NnF3muzW85hgubmOJMrhLhwPfHPUkk571LZXmsX0ypbXGpTyS8RxiZi T34A6Hg8n8aZp/hW5dzeaywsLBHILyDLTMOojUcv9fu+9dNZ3kd0ZbXT4l0/TVH+ lShwZrlR0DyDoCf4VwAAc5qWi07or757JjaXGpXF7qUmD5EF04jgX1dwcHGMkL+d UbSa8kWW5lu7l4GYiENM3I9Rz36/Qe9T3TSXt08IVonuQN4C48i2H3V46Fv0FMvJ lOEjx5UY2oB0/wA/0xVJEspR3V0NZFrJd3LJcY8otO2Eb06/5yKtzanDZytFIJnO SQd7nj86w9QLFY2QfvFkBU+9b9rG2pwC4ij3clXz1DDr/j+NdEIRqLlZm5um7o7e PRJpUcXGpag53tgNORwGOOmO2KQeGrbcC0s0n/XRi/8AOugIw1NK+gzz61xWNPaS 7mEvh2CI5jkVTnqbeJj+q04aOR969nI9ESNP5LW4QADURAxmiwc8jm7vRrbeA3my E/8APSQn9KoDRoovlRVUBjj5eeldFdkealCWKBDJLKFBPf1x0HrTclHcceaWxi2N v5P2r5mOYZFwfdDVK4MI8HTK80YUX8YLbwcHYeOO/tWpBrjWl1dQRQQSWsfL3Epx sJHr0/Cqn/CTaQ/+gGCzummfeDtbYXGQCSCD3IpKsm7WKdJ2uc7JdWTWsEFxDdSx QrIBJCwQMWIJ+8vOPakhl0IGBRa6t5QU7v8ASIienGPl9fWtW8vreC2iWfw3p1yu +QxxrNMojX5eAQ/IJqkuuaCFj3eDLMnHAXUrlcf+PVqtTMns7/wja3RnaDxIHjHm N+/tyvHtt/D8a1vC3ivwp4f1Zb1tN1i5m8gwukohKjdjJUggjp37Vk2+t+GLhzE3 gmBVkXDP/atxjA5z19qrxa74MmuWgHhO/hc8nyNVbHTr8yntXapWilO/KY8urcUr lwTeGpL6a+lvdfFzcTtNITbQDLN2I39ParsQ8P3DXksWo6wDbxec6PYx4GeAARJy STjpVUT+EpIijaDq5U9CNVXj6fu6r2t94Nu5L2zh0nXTJImZEkvo3LiM7sL8gyeC cd8Vz1aUoPVFwmpLQ2bfVvD9pc+dpmt6lBNEvmS4thyoIzgK4J9MfU1ovrenw5vr 6Z5rNnDo0ujlXR8Y5kjcN+DA9ea56CHwz5BNvpviS3idTkxrbneNp56Anr1q4lx4 Wk05obi5142/yhlZbdtrAk84PU56fQ1jbQsuDVfDNh51jpV9d6ffXbj/AF1k0oBY 8ADIOOeMZH1q1quiXt7pw0a1v0liSDZJPCPOnmkLbpWMWVYbiNvGeFxUNnJ4etrt dSDavugYpGZ7aBTGWGQPvgkA/MPfPas7VLLQL8y30upa3CIMK7GxjfYMcAgPx65H rS2Ha5jLpmm2ltNpepa02XA2JcabNHJE3QEZ7YOK3ZbSxtfA08EusRwwDU1cXL20 h8s7AApXqTgdenSmwanpiWaKfF+pXNgVI8i/0YXUZ9cBnJA+lTXus+B7nSRpZ1j7 AGkW4laLTpdrsR2Qu2BgjjpRy9Sr2RMZ7C20LSXg1CS6s1S8WGYq5Z1II5yMgj14 9qn8JzLBrNvIUlKRWb5UHc/RePc1mwQW76DYpbSpLZwC6CHZsWX7xU7SSevOM9qu eDZhNeaeeT51q43HjPyjk/rR1IItZivp/FjzadoWqZurmI3c0tsxWMKVBXIGCABn 05rHv9P1ltc1jGjX3kCaZ43Fu+1kzkbeOuehBHWrM/jPxDD4tn0iLU78W6X5tkCz Nwu7A6njj61JeeNPEtvqNzBFrV20UUrIrNO2WAyKTLSfYraLp+oz6zC8mmakIvLw UuBJ5ajIBYhlHP4npWRcWniB9UupksPEEcLzOYlgV0VRk44PbFbtv468Ss5STWbs 8cEzHion+IXi2KUoNYuHHvJz/Ki4Wdyo8Wv+YMy60sRG8RtbSkL/ALJZc8j6Vf0U 3/8AaKwzQanPFICoE8c52EfxF3xxjsBVi28f+JZUTbqd35m7a26UBN3YZ6jPbimQ fEPxS82yXU59ucFS3IpIbu9yrqN1q1pMyW0V+qnDfuoJWIPfAGB+JJqgdU8RKjED WQWwdxaYgc84XoDXTz/EfXLOd4De38pX+JZ1UH8NppP+Foazklp9RBPQeev/AMTQ EbrVq5n6h/aEdlHdCG6luTpMbE+UxLSl2zkevAq5Z+fJYWbvbzoXtizIYzlSXbjp U9/8Q9Zs7cTpqs6p0Ykh8EnHYCp7fxv4huLdJV1uSTKqWaNV+934646VRLOV8aS3 b+KLpYrG8kHy4kEbFUO0fd4/M9a2oYLh/hBcW4iZZ5Gk2pIpX/loPyp+o/EPxfp+ tXFmNSc2sQRlkIAJBA5PbGcip9T1K58QeDpLnXb67CSsseXUKVTeMYBA+96mjqNN pJFPxdcX51mysdMsJLiaazj3MgyCBnhj0C9TnIrmbWO00W6kljmXWdcIKl95+ywH HQnjzSO/RR3zW147vr1tQXS4XZbKS1jaXaSu7qMEjlhgdOlYlnp11O4sdPiTAx5s oHCZ52Adxj8z16UrpMLaXZYW+0/xOGR5mj1KMbfML7tw/wBnoCn+zgYHSlS3gtbJ YmEYVXYkOTiVgOpHXYOP8mq/9nRWLvtcsYZGWWVMDzP9gf7XTJ7UXTYWS/l8qUPH tttoAKnOdmCcZBH+TRe4JDkSaAXRh1BJXuVDNIyfM5xk9QMDnHBPBrPYybXEqbHU 7W9PrUUV29yJTPKTIE58zljzkVWSWSISNDLyx5Ecn8wKaZtKm1F8y0I5iWlhUZOZ QKhm1C+sLq4jtLiSKNpWfavqalWa4lmQsikQtvZmQLjHTJx9KW30czReY99Dbljn bI5BPvitoKUnaJzOy1ke/PZ3iKWazuQB1Pksf5Co3gnh5lglQY6uhFZKxXdorMms 3adx84yPXpjNKs2qSyMV1O5vEVNqxXKOEbueScA+9clSpGJ10MFKor3NPy5GcIEO 5iFAPHJ6day5dWsopGjMrFlODsQkZ+tYd/qc9tNOLverEAeW84ZG+pPJ/EVUtdXg YTStb6WWKFVjkkQnd64KnP4YrnlXnfQ9illGHjDmqyb9NPzRsXep2T7Vguo2uTkh MkNGvckEcH+Vcxql886fZYL92ZgS2z5Rt9B3xnqep+lVtQmjjZpvKSJ3hDTiMEAg dFx7kZNcnPqMjrOIwQ0v3nz/AA+grWMXN8zPKqwjTlKENkzRkuZzZrbkh7eLhQG+ Ut3Pv/8AXqukpdkk8lTKpLPg/kD6AVRWSU+SnysNoIGOhxxUlrYSz3qwsoVnOAV5 4Hf6cVry2MeZt6HQ6TrLgfZGlUqD8hIHy9zjPf0qvfNCl073dzhzyy45J6VL4d0b 7ddRNduwQZY7AAxA6gZ7dOfetHVfCV9qGtXMmlaYn2G2lCLiIKpOASCzFQ/uAe9V CNnczqTilaWhz8E8TQ3BhD7NmBuHIG4ZrLYMt+wVnR2xt2JuJr0NdAubO32x+FoL mUqd3mOUyCckfJKfwqmbAxszP8N7nJ6mC9n/AMTXbOtGVNQXQ5YuKlzXWvmjnrWR rSF2uLj5WfgS/KwP0yT+lSzJsmF/BEGuYiHQ7yMkdDx1Naz2GnSyGSf4f61Hk87L 9/8A2aMmpobjQIUMJ8HeJIx0XN6CF/OGtaWIi4ezq6roROPvc9N6lDS7iK9lF1ef bLGSRXwtmg8qU7SPubhg+wyPpVF7i001ttjb3F1cE7vMuQCFb1WJcgE+pJ+lbgfQ FuFmk03xJEyKQP8ASEIAwRjBT3q1oln4eMzXtkuviazdCq3zxmJnJwowvJ559OK4 5xcXqdCmnsR6rdxaHp9raXsjyzu7faJNxyZ2AMjkjk7fkQfRqoWVxPC8dveN9ojY bkuYnwrxj5gGx1A68jj9Kp6pc+GtSuVe91LWDMnyNstozH1JJT5wcE5PPrSR6joO l6dPFZanf3gZTttriyVFye+4Oce/Bzio5dCkzS1KEXF2zaXCY1CeYz7vkjBznBzt Oex56cCsnUNP/tS8SSHyzLMY4kVG5B2gAYIx2zxz7VDDbW95Yre3tyYkY4Cxxs6q B1HB+X16d6WCeysr8C11DNvcIVMoibNu5GOM8njjI5AJxzU8ttRnVTkWGhadbafu c2yXKJI6/LIwHzsD6Dk8elS+GtSjs4dJuZVYRJAykRjJGVxxk1nyC1tbDTY2v1aK C2udrtCygluNu3tjOMn04q74btbdxp0UkYnh8ln2OMgnYSP50pXtpuVT5eZc+xWt oopfFGo65DIHSOaRolYbcSljgH6AioJIjyGRGY9SepNdMPEfg9biTRY9M1GHdclm jjny4kychTjG38M+9QHxN8P95Rl1gMDggyqf/ZaLMqTXM+Xboc2IjjIUD6VC6kPk AZPtXVNr3w6Hys2rJ9Ch/wDZaj/tP4bOTi91dc+qx/8AxNFmTcwtNhD3ZjnAEMym ORhwVz0OfY1pfYXAuPtGVvLMhblUx8y/wyD2I/rWjBf/AA9WUOmo6lMF5MUpRVYd 8kLn3q3/AG74GEkF2NZvhcRRmIMET94nZG9QPXrQkDZydxFBKzSpMzk8ncgBqMWw Vcq/zDt0rqjd/DqaQyf2lPahukaIrge4Jx+VLJF4Eihikl17UUinBMTvbJtcA4OD 7GizDmRzAMqgKsmEHUbRz9fap4fkVSpEEqqFRl4TA7Y/z+FbrweBFQM3iPUVjflS 1tHg+uKc1p4E2+Z/wkl+sZ/iEClT+OaLMV0U1u4vtAeaGKS5jUiGeWLeFzj59hOD g9+RVjV7K7/4QGVNRuJ7xpJg7XXlEl8yZHHYdvSnq/gK2Q2ya9cmXeGS6ZVzEfTZ nn6gjrW5YaVqF9pmoX/hW4vNSMEZVllZoVdiOVjXP3sHP/66ok5jxFbabqmqeXqG uPpipbx4H2N5gxx1BXoamfRtOsrS1jm8XyrEyDLHT5/3meeG7HGOO1QX3jbWfCwi sbjRYmDjIeV5B82MMvQcj06j3p194/uPDF4traWPntJCkpcXEiMMjkEKcEfWnyp7 hd9Chc6No9xIGPjW2jjRdiQrpc4RVPUD69/Xr1qaPRfDjq6X/jmFww5jTTpwrHGM nP8AFwOR6VFH8Zb1LjNzoVnNGeo3skn/AH0uP1BrbHxR0HUYwFEunT/3bxGmiz/v x4Yfipp8qYXaZkLoHhZZP9H1/S5APu79OumJ+u3H41HP4WsZU2xeLbSBOywaLcJk e5CZP41vPrWr3Pz6RZ6Rq0Z72WpfN+KPtcZ9MVg33xD1HS5vIudGlglB5DTSR/XG 4UKF3oPnktisPB2kK7Sy+MI2kJBy2lXXJHrxQ3hbSWOW8YwZ750m6/8AiaST4q3M ibfsEn/gYx/pUI+JJI+a0nB9BcEit6dadPSOhlKPM7s9Kvt32OZYx8zRtyo5wBk/ 596zBeXcbDy7mYe3mGoL3UNWdd8tvcxQMGXcYyiEd+cY7etRXD4jf5inYEcn8Pev IxSs0ehhldMq6nq180u6acv1AMyh/l7dR0qhJqErgIsUSDP3VjC/icdfpUF2ZZLh 2lJaUucBjnbjjJ96LaF2BUKXdjxgZPWsErrU9NTVBWh8XfsY2ryw3OoToWA3MS5L YVSAMKO9ZH9niIMGf93gFnA4Ga6TVNGtFuFupdvnM2WXzOCR7UQacZYXEtuHjYcE swwPy5rrUuVaERy2vP3pIwbHTw2oy267QincHfqUPoPWut0vwwtjeXM0ccz2zWLg SY53khcD0PPStbQfDel3tuFaHznhH3JMFh75HUV1jzR28CxACOKJCdoGFUAc8fSo nWb0REML7K/OtTz/AFS7/szxBFYRR+X9j0wDcG5JYhjn8/0rO1C81O7uLZYboqrN iOLeQzLkZC9ifbrTr280bVLi91K0uZpL+ZTvVwQAnA4GO2FFNSx0q9060bU79rPa SYmDAZPGeSD7V1LpFngYi066bWjJbi21CLUBbWt5dOvmOjMxB246fyxWZPf69A7P afaZ4cLlwhOG7j862DDpkbpHZa0JTM582SPYXTOPm4wP5Uyy0+3udRurM6nMlvCx 8ufaCsjDufmwCRnByahO0uWR6dTB4epR54QWqT+a0kv1Moa94rjGTaXowM58pxgf lVo+KvEEW0B5ix58t9yt+vBrZt9EkuMpBrYyDjawJ/k9Xm8I6/JH8muRlcfdBlX9 MGtbRPLeGo9YnM2/jXWmmKSGWMgHJfOK1NS8Q6zpio1zcREkAkZIIJHTnqRxnHFa Vv4T1y2uYpLq7FzbxtuMXnvzjkDkdM4p8ej64lxL5wt5IZud24NtPcEEc1VodUQ8 LSvojlj8Q5gxDRA+/lqaePiArfet0OP70CV0WoaFqUq4S2gnYDAIMf5c4rl38M+J Y7iSRdHwM8YSFqm0Q+p0n0/EtR+ObRi3+jW6565t1Gf0pF8X6XM4Q6dZP6A2q4/l WTL4c8RsSW0RgB/dtkP8qiXQ9djJDaGzA9QbX/CjlQ/qlLz+86ltZgkt4hJpNmYW VzGrRLjav3sD04z71YsNaMs8IsNMi81kygiQA7cemfSudmeW0060+0WyxyrFLE0Z BXy8tg/TjNbfhy1ih1OKYfOylgXwCfugYyKnlF9Ugtm/vGtfWAvy8miW4vPNOW2n d5mee/XNUBqHheSTadHtS5PT5gf51vD4f+Lv7ZnuksrSe1a4eRdt5EHZMnHO4eve s/8A4Vj4zBXzNH3kEbfLuYT/ACYGnygsNH+Z/eVJ73wvLMBcaZAJAAMb2HHUdDTB J4ScAf2XCMHORM+Tx9atS/CrxXPN5jaBOGPdLmM8/Qn+tLD8MPESMqzaBqKJj7yq jke2BJ7mnbzD6ul9t/eVseEmODYoo6/LcsP61M9j4bktIN2myCD5vKYSsA3PzYPf B/KoT8OvEYWUHwtfI2NsbAbs89SM+grW1fwb4jl8F+HLNdCvmurV7rz4hFnYGkDL kH1xS5fMX1d3+N/eZ39meGjCE/s2Ur7TMT+dSXNvoE1jZ2lxazLbW28W4MrL945b nHPP5VmjwT4nit5EbwvqS7hk7YmOfw9fpWjqvh3Xp/AWg6fHoGqG5tri6MiC2clF cqV/PB/KnZ9x/V3/AM/GNntfDdzBBDJDKUhBCA3BGATnmle28OvarbNFP5K4wBOe cfh71kXfhbxIJt0XhrU2ZQmZDbP2AHAxj+dLc+GvEM8an+wtUEcbBmha3bjBH3eO RjPFKz7j+ry/5+P7zTg0vw/d3a2dla3c15cuIYoxOfmcnA7f5FfTXhzRbfw1oNrp cGCIlzI/d5Dyzfia8d+C/gebT7268UaxaS284ZorGGZCrLn78hB5HB2j8a9je6wO taRVhxg46OTZW8W6Jb+JPD9zYSW1nPI4BT7ShIDeoI5Bx0Paub0LwcPDOo3N59oS 4N1bRQkkfMhTJI6dOevfHSuimveOGx71SjvBNctFuLFV3frTnL3bF2uyrdS20CyT XT20USn5pJgiqOcDJPFUTf6JL0vdHf0/eQmsb4mLv8Aa2DzhUP5SLXzoEUj7o/Ks 4wurmh9QvFo067SmkyDO7H7kjPr9amnjtbqza1kWzngI4ik2Ome3ByOtfLIjTH3R +ApfLiz8w/Sq5PMLn0LY+FbcTN9v0nQ5otvy+VaRg598Crp8I6D/ANC9p3/gKtfN YG3lSVPsacZZo2KtcSgj/bb/ABqY0+XqaVqvtZc1kvRWR9C3niJtG0i8stS1OC8F 1EY0VLcRq7nOMDJJx16d/auOw88wCkgqcJ7Hpu+vpWFcWt9e3Rnvr2FrtWD+SGyU AP3RjgfSuieIgbYpGjbcMsODwefpXFinKTV9z0MNFRheK1ZmLaNPeTR7giK53uOQ oB6e5qWaFnQQW8ht4j/F1kk/LoKlmmVB5EPA3FmPqTToQsEZlYnce56n/AU4QstT 6LC4SNJc01eX5EcNhZaeu5l8yY8l5OWqJyJWLDdgepqvNcCRt8jYUHv2qCWdpLlY 14CrkAetM7VZF+Ntjhg+xh0KnB/Sp31e4WNka84cbcsFY/gCP5iufmv/ADrprdZW SFM7ynVyOvPpTYZo1QskZ/3i3OKDOap1U1JXRe1OdzaPD51nJGVLALpyQTg4/voM MvqMjtxWbJqcWm6FZzS6ZZagruV2XaMwXjqNrDBqy0xltWR02pIpAwc4PY/nXoGl +EoxosNudPNxtgjS4Cv8skm0M2RnnBbGcdq66EZVZWjufGZvgo4WrGUX7v8AWh5f Lqdgs0Nwmh2lvJdxBVjt2kCwEEfvACxyfrxyavW+q6TbvNo93pRY3IzJOJ2+deqq E6KQeNw5r0j/AIQPT5eW0maIqNo/eMOKY/gWyhSQGz3hwFAmTftAOePlBB981p9S rqXNy33G8xoOn7NKyvF/crP79zyr7V4IN063Wh6xbFWIxaaghH/j6E/rV6KTwKdw hv8AxLabugbyZgP1X867G++GGm385uHEkBbgrF8vTvgk81mzfCKwOfK1G4T/AHhG f/Zq19hUtZxZw+1p30ZirbeGMD7P4x8QRY6+ZZjA/wC+ZaiRNKkPy/Eq9jGf+Wtp OP5Masav8Lv7M024vjq8awwqCWlTAyWAAyM+tcmfD0mfk1LSpPpeKP54qGrOz0Gm nrc65MR/8e3xRgP/AF0iuF/mpq5byaw27b8QdDuVPUPPIrD3BMfFcJ/wjWpN9xLd /dbqI/8As1Kvh7XISTHaS8/883U/yNC3DQ7+RvEIeOOHxbo8u8MQXuIyvGOrFB6+ lH2HxPcsrNf6JOOUM0d/b9Ou0DIHvXBvpfiRVy1lf7f9xjUjWt1/wjDwPbzCf7bu KGM7vudcdaXKr3H5GlrbuscEl86eejybtjBlJ3YwCvBGOlangrT7i71eKa3tbh08 hmMajdsTIXc2AOMjA78GubMH/Et0uGZCuBMSGGCMZP8AhXo37PtvFd6xrEVyvmRm CIFW5H3iR/KkoXeom7Ix5vC3iWLU3aHSNUkt5XZ/lgLIoydoH4f0qGPQvEiN5T6V rKsvVvs78j1GPevp7+wNK/58Yv1pn/CN6TkkWmD7SMP61oqdPu/u/wCCZ+0n2X3/ APAPlWTSfHNtHvOm60McBlgfr9AD2xTlHjFZYQkGubS4Dt9mlwB3/hr6nHhvSx92 GRf92Zx/Wj/hHNPxhTcqP9m5cf1o9nT/AJn93/BF7Wp2/E+U47/x9FIy7NYRRk7m tJDx/wB810c2r3Np4N0HUbnUdW+13kl0srW0q/MEYAZVuBgHtX0NLolrawNJE9yZ AV2s87Nj5h6mvm7XIV/4V/4bzqNvbbb3UAHkViD+8XgYB/yamUIr4WaQm5blX/hM rori21nxEDjO0rE38jV/UPFGs23g+y1i11nU2ee8lt2819pAVFI4GR1J5rklt1I8 uLxBpwJO4yNvXn/vmunn0rzfhRp6Jq1jlNalHnmQhDmIcA461nYq5U/4TzxJE8sc mrXe9DhSJDg8c5rofB2teLPF2tJYw6xfQ28JEl5OJMiOPPT/AHm6D8+1eZX2ozQ6 hcouxlEh+8ua7H4efEx/DMkmn3tjHLptxJ5kjwoFljYDG7P8QA/hP4U+Rg3ofQ7z 7RgE4AwMnJx9ap3NwwH3uvpVe11K01axjvtPuY7m1k+7Kh4z6EdQfUHmoJnG87mC qoyzHoB3JpMgpa5rtroelS396/yL8scYOGlc9FH+eBWT8Pr6fUtS1+6uHVpJJouA chR5Y49gK888S/EieXxDdW8MVm2nQ/JALi0WYk92G7pnrx6Cu1+FGsvq9nqDOsAE LqimKARlhjOWx1PuaUk7FPQ1/iKN3gPXR/0xB/8AH1r5tB5ByRX0p4++bwPr/wD1 7E/+PLXzUvP40Q2B7E+SOMgn2NNkOCDyMikBC4yM0SMWHJJwOK1JG7w2F4PGKdIw dgckHAB471EDg5oI5pDPf9Y8J6d4bsBcTyC5nEO8TyHbDHkfwr/+s1wthrLX8cvl H9zGdgbn52P9AP51heIfEk15pUdrDfXUsEjZZZXOBjpjNaunRQ2mmQRQspXbuMgG NxPU/wBBXGtuZq1z2supc2Ite6jr/kaMQVSXbkZ6epqvc3e9nG7IBxn1qC4u8ZRe AowKzy7KACeB1qT6ZzLPmF7qNZCAi/O35VV+0lBdzqctjAPbmoZXIEjZ/hI/Ss2K +xAImCjqPrTsc1TEKDUX1J7JsRySv/E20Z9ByauqWkAXoGPT0FZ9vIxXYgACjliM 1fRiFLEfMe3tSe4sM/cSNCFlYOCPkClfava/CMLw+E9J80nzXtldyeuWGf5YrxGJ f3LL0JVj+le/6Csk2gaZKMfNaREAH/YFelltlKTPF4l/hU/U0E6YFTj6/rTBG47f pUqhj1X9K9Js+QH22R5rgkZfHB9Bj/GpGGRzg/UU2AMsKA9cZP4805z7Vk9xHB/E qCO70y00wWwmN3MN0Sv5RYLk/eAOMHHavFfE9jpei3UUVk80gZD5hkIcbxjIU4GR z1Ne1+Kp5JNeePAZIodowORnG7P1xXOmxsJkaC902C4QYLCaLOOO2OQfcV59bWbZ 6NLSCVjxBU0pmw0tzHkf3AQDVFiAzbCdueM9cV6TfeF9F1m7mtdK064s5oVMrSW5 8xAg6lldx6joc+1cld+E9Qh1OOxtCl9NMAYUt8lpAemFPPr+VZQkpK6OutRnRly1 FZjNPt1uoI44pXWU5ZmTLMAPYHgfWtMKlppZEl7dbTcZ85co+NuMdelTQprXhrTv ss+kyWsnmHzWubZgXYjhDntj09etSaxDeS6WW/sySPLbcxxShDlfvLkdMHp0p3It p/wTPvY5Wgs5IZ5zNIXCs8m5sdTk9+K9M/Z7SP8AtjWGTzd/lRZ8wY5+fj8xXmcM sVtpln9qRgyrKBhcYyeePpivVvgZLZPqGryW6CONY4xJlsr0eqpt3sRUS5G2e7iS XvGufQNTt7f3D+dViNPYjLQZHT5hTwln2aP8H/8Ar1s0uxye93/r7ifc39w0bmPR P1qLy7cjhh+D/wD16Ps8R/if8JT/AI0rIfvf1/ww29Lm0kGAp4wc+4rwC68RaDBo 9k83heJtON1cpbI04ba4YeYcMDjJxXvlxBHHbSsrSHCnrIT/ADNfPGrwaldeC9K+ w2xnkXVdQWRVgRuA4A4IpTtyqxrTv1EHifwfJz/wh0WPpH/8TV67vvDd/wCEhLL4 ZuU0RNRC7YLhI8XJTj5VAPK49q5SLSdZik3yabOpP8JsVI/lXRXQuI/hVqEd1brC 661Cdj24jwDFgHHHp1rG7ua2TMqRPh5NI0kugarvZjuJvD1zUZb4ZwyMDpWsRkAb 9tyeBXOwXkccU6ztuWIb1J/iB/r0qCNVS33yMDPId78+3TFHM+oWR3Gka14a0d5J fCq6rBdyjcyXMwkglUHnevc+h6ipvFXjNtU0G2gs42tmurgx3YY9FXBKqe4JI/AY ridGtXtNSOEk+ztCzBihAU9xmrNyry2lpIFcxrdOpdR8uTjjPrgH8qnm1MFJ+3ce ljl9WQnVrpgvy+Yea9Z+CDYsNXH/AE2T/wBBNea3lqssk0gPJYniu6+Ct68Wp6pp ZjXa0IuN+eQVIXH/AI9+lXKbcLGzR6J44+bwRr//AF5t/MV8zx9K+nfFlvLd+FNa tbeN5ZpbR0jjQZZm4wAK+d38M+ILdf3uiaimPW2f/ClB6A9jMYkDikJHerb6ZqCD 59Pu1HqYHH9KqvFJGf3iOg/2lIqhDcDNNJGeppMjPWgkE9RTuFjQuYS11b2/vt/E munWdVbCkeXCAoAHBPSsSchNUMmP9WWI+uTirIkK2g56muaprZHvZOrQlPuTtNlj k1DLN6GoGfjrUbNu4zWZ60qgS3DngnK1QkjDTqq9d3FWHOQQagjci8jIUMScYNXE 8zES5mlLua6IlvABu3N7etTxfNgH1yfrVQZOXZiST8vv6mrVs2GAyPeoZ69F7JGg gI80jsjfyr3TQNWsrTw/p9s0ozBbRoxznnaM/qa8OtiuGZskdCB1I7496vWuqaXF Kk8cuoWky9G8iGTHHOfwrqwtR07tK542fpT5IPzZ71HrFi4yLiPrjlgKtR31sy7h OmPXPFeHjxC+8CLWbeRM8m4smUjof4Rzwaty+IkMvz6hpUh7sttNGvXvjPP4V2fW e8T5n6su57ak0bch1Ip4KMwy6jn1rw2XxBcm3K6fqek282QfM+0tjHcFWUfzqeLx Jr1tYpdXV2l1FuMLNYur5bHQfP24zR7eHVMn6t5mzqupvL4ivkhhMjjBLFCQoIyO 4z16Csa+nuEtlWG78wysRI3lBdpxyCDyPzrqLbQ7jUE+2xziIXA81EeLJQHoDg+m K5HxRdXHhXW7e6msxfSqDsDYWJx9ASzEHHXH5VwTcptruehh5xpSUmr2/M2dN08W 32CxfTy17fzLLcOsgGIIjvwD1GWCdR7VzXxPuYbTx3o180DxSoiNIWmDDAkznhRj gmvQfA2m31/ZT6lrDTC/uiGy8ewomT8gXsBwfx9qreMvhND4qvYLw6ncQyRxeXtC KVIySD7dacUo6dDOpVlUm5Td2zmrvxTpP/COajPaa/Ha6tLaOwjkZpHdiMhUY52j nAGQOOnet34TXGp6v4Sm1KfVGS9F20aMq/IQFX5ZEGFYHPUAMOxry/U/hj4r0HSb vULyytUs7VC0jpOpOOmQOp616l8ELS8TwSZZHH2Sa5d4QByCPlbP4gVV7rQl2seh 2V+LsSRyxLDdwgedAwDbc9GU90PY/geaqG6tm1xre6MNunlFAQm3fuHBJxg9Dx2x 71avtLtrzZJKHSWLPlzxOY5Ez1ww7exyK5fVU1BNQgs49YFxlCQ1zbISvU4JXbnp 6VVN2lcykro7hdY0qTB+12Zz0JYDNSm80tW2vPYhvQutcAlhqkRjktrqAyAg5l8x 1Prlc1aeXX8kD7BIOgzAeh/4FXTeHn95jyM7jy7CXPMHp8rCm/Y7HnEijHXDjivP lj1lF/1Fk3PRmcf40jnWAhJsLFzzwsrEdPpTTXdh7Ndkd1d2trHazyxS/OsbYwwO ODXnMmgeHdXul0aW2Se0E8tzCv2hmME7f6xSAQQGxkE5Gcjjipp7u/tIzIbSGSIA bt820g59AvIqxrRvpNNM17b6dPCVDx3RlMDx5xjqG5GexGcdKxru6Vm2aUY8ugtn 4J0HSplgg0+Hy5w2QyBjuXkYLZI4z09Ktt4ctbl4dPt9Ot1sXl33Rnb5RgHZtXoW JOOegzWQt9NcWVzJoWr214YGWVIWmEzwgcNgnnoT94EVjanoWr3N5bTT6t4hYW92 lwbe4eGSDCtuwoBXB44OOK5rJPU2Rs3Pw4021m2XFtdyBvutC8YGB048vtVw/Duy VN0V3qZTuI7pV/VVB/WuR+I3jWK50ae2bS9QVi3mwyrcALE4zgsVOTwTxUnwo8TX +pPcabfSXEttBB5tvduDvQ7gNm/+Mc8Z6Y9KtcrQmmka194F0uzjNxLPry4IBMd5 K5/LJ4qD/hHfD9/psUEhvZo4pDKGaHDbz/E2AMnHeu7lN426ZL1jxwq4A/KskWgj Ulv9Z6mMnI+oqZJISbuca/w/8NNk5mGfVmH9at+G/CGj+GtYm1CykuS8sBhIdwyg Eg5HGe1dBLaCQguZCAcgLGVpDCkahQuD1PGD9cVI7j5L21YuwmG0HnIIxTF1C3Yj y7tD6YeqksMUweGTISTow6q3YiuPutR1vQLpymn293sOFbcUYe/cHNSykrneG9B/ 5eR+MlMe5V+ssbD3YGuGg8dXUzBZ9N8ts5x8pOfxAzV0+KVYAvbRg/7duw/lRcLG 95Ad28+GxkQ9MQgn9arvpWmu5ZtLsSe5Nsn+Fc7deK7C1jZ7i3iC4xlVb9Kpr450 aXLC1lX2wwo3Cx5veSZKZXaxclgDn8j6U6RyLeJc9jVGSV5Z0aTbuI52jAqzcN8w HoKUlqe9gvco2EZ/lFR7sHNI7HaKiLYpJGs6lmEkhB5H4022Ia+jHv8A0olG5al0 O3F5r9pbsxUSPtJHbirVrNnFUm1UjfujQHXn6DFTRrjkN+Yrr4fC+moPnE0p/wBp 8fyrTHhzSPKAFptY87g7A/zrkdeOx6yxUU72ONtHQTRicHyg4dgDjcO4yOma7a98 HRyp51voGrGB0DRyRXKsWUgc4KntVKTQtPiU+XHIMjAPmEkGltI7q3HkQ6jdxKBt G2T/ABrWjiIq9zzsyaxHK47ohl8M2eQWvL6Nip3I0ccmw+hIIz+FVrnw3I+1NPuB czu20RPCULZ9DkjPFbsOjapdA+Xr0nXgTWyN+oxVTUtI17TLaS6ludOmhTH3YmRj +Gf610xxEG9zynh6i1MmPwzqjzI15H9kstxWW4DZ2nuqjHLEjArrtH0YancW8MEA gsbbhU67V7gnuzdSaxNHlutSvre0nEYRz8hV2wp+hyK9d0uwh0+2WNF+VRk+9XKd 9jB3RpWNlmHmP5QMADjgVka74a0nVrzTGvLUPFaXBYsspBVmGFGAehOM/Qe9Jcx2 vi2f+yrpZ44llPzRTtGcDj+E89+tea+ENcsLjxPHpPh3Tru0RZyXku9ReUFUJzhN uM8dCcU1BW3JPbE8uICNABwSABQRk8cfjSLIGQHGAe1O61BJi+KtFn8QeF9R0mKe KJruLYHkBIU5B7fSovBehz+FvClno80sU7wFy0sQIDFmLdD9a3iMiorqaOxsp7ub c0cEbSMEHJCjJx+VPUL9Bl5chIQN+CT6Vw+o3twNRlnt3j3glFMinG3pXO3Xxrs7 mAXi6DMLISGME3I8z1zt24/WthtF8R6pa22q6DrkEen3kYmSDULVXdN3OMjtVwag 7scouxdGr3w6Sp/3wKux6xJ5PmTtbR/NjBU/h3rmZPD3xCicn+1dAcE9Gt2A/wDQ ar3Fv45gZiz+HmGc7drgD/x2t3VpMjlfc6+fWJ4mAEUL5GdwJ4P51WOt3BH+pjH0 yPpXGf2v4ltCRd2Wiz8fwSSpj/x2q8vjG+h/1ui2R9dt2/8A8RVKpSFySOvutQe4 jaNrdcSAgsG+7znpVDVdF1DxF4dS1t380xndFC5+UuvRSPQ9Pxrlj8QDnDaJHj2v G/8AiK9Q8OB1sYpXjSMykSBUcuADjuQP5VlVlFr3SkmtzxjTNP1i18SJJZ6Jqtre RyJ5cX2R85JAdScfdxuGfSvpSxt5PskYvFVpVADHHcDqKnimdEwigk/3mIqFNUha +ks3jkWVFViQQR82cfyNZpXd2OTbG3Ok6fdoUnt0cHjDKGH61Xg0O1tI/LtI4o48 5CKu0D8BxWs0ec/McVGYiPmLcAfjT9nF9CblEWjpkbQR7U14scMpH1rmT4uu9X8U LpOj/wCjJaTBruWdQTKqnlFHPB9eD3rt0PmID2PY81LpouV47mO8CHtWfcaYol8+ PeSeWTceeO3pW9fRpFDvVBvZtq+n41VaM461Eo2FcxG0/wAwHAX884qlPpcjnLEj t7Gt26jG0sVVseo5/Osaa6jSeOF4yUkbG0Mfz68VDQ0Yd34cDuxEAIJ6AdKoyeG5 1B2JIB9eK6q4uRHmNo87QMNvbPr60yQDJAjTqy8lj2yO9LkRV2cNceGZJGzJE7H3 ANVh4U/6d3/Ba7SWG3L7vIi5I/hP4d/WqjiJMKsUS4HICHGf++qOULs//9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image019.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image019.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image019.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACkAJcDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 4dOaXFITxVQ3wkJFuDJtbDvg7Rjrz3PsO9AXLfB70oriG+JXh5bwIJL3jIbEPy9c HIPIxXX2V5Bf2UN3bPvgmUOjYIyD7GkncVyxRRRTGFFFFABVe9vbbTrSS6upVihj GWY1Oa8N+Lcfim91iaOVWh0e3iMtu8ZPltxyWP8Afzxg9ulFm9guJ4x8cHWZ2SSd bbTkOY4WYBmI7t7+3auQl1O1WJXN0o3sV3FTwAOeKmk8FW8Ph9tQcPPMYfMAOcBs Z6d6teFfDNtd6TFcX9qqz7mBDrngHjr271PKWmYkfiDTnkKi4JHXhT2FL/a1rjiX ewBKsQcgdziu9HhfS4WZ3gjXGCCEAz/k1w/h/wALap/bu++situxY75CrAHnAxmm 4i5irNqNhLCVhvI33owxyOeeBnpmngwTgLbTQvkAcMPkH+cj3rrNV0CxyIDboGfB aQqMInc/X0/+tXCWPhyQ+JZE2TJZyK5VuQGUcLzU2sM1UEq24MqSI2duSpwePSq1 1OojBMgLIQTu4B5zjFXl0H5ZVWWUIB93eeD24rm9PtPMnjmvY2lRvur3z247+uak oui4mvpkXTrCa4CEtIXAUHjAH8zRWpoYlt/NaQrtlUOUQ8ryQB79OaKBH0d4n1mP Q9AuLxmCuAFQZwSScce45P4UtlqdpF4ctb9I5Et3iUxxEAyMT0XA6sT+ZNeU+IfG 19qlzd6VALa/CMqNdwDajIDlgit0JI5OSOABTPDvjsaT5FtrcM09tGQtmuwYgU9T nuewJ6CtLmXmYZIluL2+uEZBPMzEDB2fMTgn8efevoSxUrYwKduBGoG3pjAr55sZ 2d54iqtFvLBCc5GT096+grK9s54Yxa3NvJGFCr5Ugbp24oUlawF2iiimMKKR2CIW Y4A5JoByM0AFc345jSbw60UiB0eVAynGCPxrfkuFSaOLq75wPb1qnrKq9llkLqrg 4BwaTYWueW+ajQiMhfLRc9cj/Iq3DNbqEQTQr5uPLGRknpwO/wCFWdS0jS79/MmW 5gn2NCJmA2Mh52sRxj681y1x4cNhFabrRHGmRtLGyzdec/L3X/69TGV9SmnsdI+o 6ZMZIPt0DPChd0EgJUDqSOwFZEOpab5bXqavB9lV/LWUOCiMexPriub0C7tNbi1C 6gslhdGMcvmg8lwSBleT078VPc6Eq2X9mJDEnmOJSPm6YxnHT+tXdtE2OjMEM8aX N3cIxvCfJBfaHUDgJnqcEH8aqPPbR7gsyhhgKxIOB3/lVKKxh+1W115fMGEiZZiQ pxj5WPQ+1UbvR/3UlnHvCicSyspHzc5we9RItFnL3cbuZmgizgNGMM/t7D9axLmG C2uo2UE/MQXPJ5HPJ/CprI3Gp3UZwUCSSIrRxYJXHoTgms9rLbdWUQ8wiFWdsHPH OOvuf0rNXKHWF5FbRQtKjMzhh9OSec9qKsWdktzbKrpJ5pUnao5AyO/40VViR9i6 i8jWM7Qm8qMfeUjpTbxlaYDkADAzyCPSlsQ0dzGxIcpyeRkD+gq3coJb4ERBl5II PcelU9yTMeIxRB1dlUHKY5/P0+tWE1C7sHQfZ0RCAGYDOc+jdqUK7Jlvl+Y8etXo onYR+ZljI+1FJ54GcnjoP61EknuNFqx8TMh3Ce4jLcl1uGyMdQBnGOnf1roLDxRr Cs0cerXIWKLe5lUSsg/vYI+YegHNcMdUhDMtvYqoUjcxTbk+/wDSuk0+f7Mi3Ej+ dNLxBHngDuT3xWHNKPoXFX0O+h8R6k+n7pHWTAB3yIFZiCCeBwM1Fe/EOWIk21nA yDqZZtoP4159q2uztIIFlZ3JALZwufQD09u/U1zOq3F3dGOISMEclVVeSR3J9BTV STNvYo7a6+Kt4l5LcG1i8+TCRJDIHUKOPvDnJz7UR/Eee5ZUvbW6Q4wNzkKR6fKK 5nTdBazg3yRRyZHIOD+IqdiyfKj8A/cmG7Htn/JpzfctUjuLTxNYzYAXaSMcytVq e5gvbWWCIqfNUo0TP94Hg4Jrz7zEyPMQx54yDx+dWl1RrVQsvzp1GTn+g/nWPM09 GDgbnhvQl0R9QjSZ99w6ucJg4C4x71uxWTRxlpH8xnO7JHI49fT2rHsvEST7dySK QMbn+YDjrzzipptentnCSwxSIVB8xMkA+9dUKya1OadN3N2O1j8qRflO7t0rIv7S 3+zSAxLt/iyOSPc09ddTywzxNsZtqiP5vx+lVrrUba4jcDzBxgboyB+fpVOXYSTR h2EdtbwqVQFT98uOW65A9vWqzol1HPLAVV1kMS+XgZQdAfbrn8K0biaxXSZVlZGb AVUB2tyRnpVCL7FcWcRtlRSvBXzMsW9/ekvMGyrdSFG8rCuVGNsYKj8fWiq92zmB 2jkwM/Ku/pz196Ke+or2J7eGKGBGQfLIOSRyR6VJLbRyeWCzAoONvGRTbmd7eMMy wLKDgoz8fn3qC71ZLQqHuLVZN/OH3jbjoMHOanW4XKt+1t5DpFIrPv8AuK4JHOMm ruh3SLJc/wBozFtsLNG5k+ZcD7uB74NYo0w30s0ttuhMzFnONu4ep9qLfw7KUlZr iYyRE7TGeT3GB/Wmou5N0av9ofaIbnzbeKJ2XMYfczA4wMkHDHqc/hTZL14IwkON 7KEXPO1RxUek6CvnLJPqc6wxrv4kzuHp6VBqO2KRoUy0jng9Dj0rCv0R0UO5VS4a e5lcHesYCLnoznv/ADroNNsoiyyOCCoxyayNJsihj55LFunfpn8P6V2VrawxINzD OOc1MTutoPcokAAXIPY1g3UaSSnYQGH4Y9q6CZoGjKK4JHXJxWNPaFiRDsB7DP8A KraDZGcidUYcY5yM1n3F7HYO0RuF8o8mNxlcfj0q/OHh4IPyjoeDXI648gDO2cdq TimZTehv21zD5gfT7nyGHJjzuRvw7V0VnfmewI8870O7cjbQFPf6V5Jp+pNayhkO Ch4Pt2/Kuml1gwpFdWzkRynLoBnY/f8AAnt70uVpmN00d7b3kV9HHLDPvuPNxvjK 7sY/u56HjtU4uxbeYhdQeMqsvJB67R/e9q5Gwul1UrJCDuHMkaAAj1YcZrUjNwJ9 0gnjCKdi46n19/8A61axjdbmMpWdjdj8qaIyLM7JjG2RSXUHn5ge1Zt5bWkgkkCj gbQejfUdM/j+VUEN2Msxu3VG2qicB+On1+tTxwNbSSx/ZrkwgeaDnPPOQM9MVaTR PMUGspY5HCJucAKISckY9aKuTztLIkyCQWzIPlYkEn1I/KincVyrJpEKxNHHbSMS MqQCx4PBJNNXCiQFRleTjGfzrbMN0gJVidw24x1OBWGD5KSw7CGU5bj14pisNsPN 8q7S22rL5H7syAuFOfT0rRaMJK0gWTdkZUDAP0Ptk1X0oMpuWXGCoXPcYPatKTdn CyJkjO1lPNNuwkinDHGCrREurnJRsc1ykzTwa8sUjMZBvB3HPGev5V2LJtfflQvX ofbpWPqdpLJdQXMLb2JKNG8Y+Ynoc9fwrKS5jSEuVlOTXEtGItUJUfKGPp/jVy01 1ry3kZJArJ1Vmx/OsSfQbi6IL+cWkIZdg+6PT0rofC2hx2NhqtzKAyvIsMbNz91f mOe/zH9KjkVjtjOTdjm7zVbqRj85Rc8fP1/KmJq08b+Q87GYc4YnPrjpWrFpHlzT W1xPGw3Fo96fw9sH/OKsppOZ2fzQ5xzsj+ZvQFjT92wrTbK9p4iWQiG6csDwGwxP 8qoeI57aS1BQuQfly0TL+pArrYNKjggj5USAYYg++SPzqrqOmxX1nLay5AccH+6f WldFOMrHkDN5c5HvWlb3xTMTkmNuQeuDW0ugixDteFD8wjSVh8uT0zWfrWjnTnBh IKsw259wf8DV3Tdjn9m0rmn4e1CC31GJ5HMTA53LyG+tehXcokeONGxxuDr/AFrz Pwfpcusa3EDFuht2Ek5IyNvp9T0xXqD2S53eSQueirgqB7/hTSszKbuQJcSJZEs0 ZcMd5Jz0/wDrHtUzX7ysyAAKoUYb+HPJ/H/GpvssUCkxqz5A+XHGe1SLEzofNjK9 SuOv1qjMo7kE08zIxjAB2q3Q5wfxopJFj86Rmjl3k8PjJxRTuBgt4jjjvHuo7q5a 1mj8ryix/dt2wO2cdRWU2orNZtYiS6kv4pDN5km8lwDnBJ7Y4qOWC8eV9EKQARAz +YDymSM89wKIpL8+TqIeIzSO1pKqjggHrj9alPQbN/w5Ibyaa+NuY1uIk3Hgltue a6NoYGj3lirYAHH3uea4nRjeWFzc20V4vkwhWXbx1PQfn0rTl1a9kYx75nHHUfdp 7oRtyqry4O+MAZ3A56dqqXSK8bRSMxV/unGCB2AI9PWsqWe9kALXEhOcDBwDjrzV eS4uUJTzyFHo2f1NKwzpri2jlUlZCq4wVJJB49zWTe+LzZWp0+Cz3eTwBjG73qex uxdRxlmBjKbmI9uCPzqlrd/o8lwIZZ90qAYSGIyFfrisdWz1abVtEQWup/2pcR+T azxy870fpj1rbguLdFw+5ZB2J6Vj2mpxxDMGl6kQOknkgA++KspdG/8AMjubWWHH 3C67Tn1FKSZTdi3c3bkFUH5GoGklYbtwyOKhRTDlZGznvinLOMlSTkmpRm2Eqfa4 fsrYYZG5ScDHb8a5zxFB5MdrZOT5i7nIJ7DpjP41JrOo3mmRTXKNGVkkHlqwzjjG RXKJNdajcGeaRpHdgHJ6/T2rSMXuZTqpLkR2ekSyWml3i28co+1KdzRnbhgv5981 zVlLf288M/2q5KpKrFfNbBwee9dZBY3EKXEEcyRDYCNwy3TmqENjusFATcAu4f8A 16q+hxvVieL7++kltWjku7fO8EByu7oR0PNV/DmuXemNLHLNcSiRlfDOTgDOetWb 9Lqea1W6eKRckJg9B1JqC8tmgAdUG0gbuPmBHene5NjGa71I3c+L28AEjYAmbgZ6 daK0VMKyO8hBkJPJ43Hv/Oik2w0Nm20SHZK80zuxk2ktJ1XAO327nFWrHw3Y7tpk +VSWBMvU+p966e0t1S2lVYk5ZiMHnJxk1FJEEj3fZ0codxyQelbuBKZzkWkWT2Ji VdrSwgCUEk+u73NOuVMMuRMsm0cMOc+ua6LYwlVvL2qFzjPf2rLurRZWKqiqQrP8 oA5J7/kam1h3M4OzqoL7RgZyKzpo47u6WOMtknnjgetW9siK6sI/l6Bs8VesbQgr LuRZX6542ihK4BaWotLIW5fG8NtUHBAzz+FWrXTRbW6R2Kqm4bnbufcnrWkIFmhk tjaFI2UssuVAY5zkHOc855FYt3qzaZI1k8sZkUA7geo/pWc48judeHq6crNFLSZA TLPuHcA1BfSbVXZgAep71z8viYruAIBP93oazbnXWlGWYY9+1Q3c6HNI2J9SEYOW GexzWcuphpQobPr7Vz0921w+Qx2/3j/SnwSkApGOO5z/ADpxpvdnPOt2Ohvry3vv KieLekZBRPU1c0bQUkunu5UVEL42A9Djj6etc/DdLb5Kcserdz/hXZeFb8SrNG0R dnKbUyASc+/51ol0Odyb1L95olpKjyvK4lb/AJaB+F9enrjFQ3UMETWtvCP3eGDI CNwQD3+tbSiLzJQtkscQY/N5a4c46/X+dZl4kZnmZdqSC1Y529cHkce1DsQcpdab MNSji0x5o5VBZmYgjqeR61FewzyaasVxM7zrO8XmAAEgAc47j3rrLWC3hgujCpOb lk3HGccE4PpXMa/EYb55fszssoBidl+6cYxnt60ugNnNPDMs5jydyk5Gc/nRSEuz qXUZJPQ8k9+p5ooM7ntdtblIo0/eEg/MSc5+tV5YnmmZB9rhXlJNqj5iR2JHTHpW QPGF6OtpbsFyCVfn8qnTxPIdry6aFJXIJl7eorVzRaRptGI8CR5AqjJd+On4fjWP YmO/F3cxXvmK7gKY2BCqvbp3zzUsniGSRCPsUYB65mxjH4VTsdXSztfKstKj2Llw gkxweTwfrS50wsaf9l20kyySZdz91QeDU0tgiuJBujjAznA4P49zWZbeJNz7Rp6w jBwrOPnx/dFWhrltJtBsg6SALIPNGCCOAR/hTU0gsy6rQDG13iA67gAxHqK828Ug /wBrSpfurnIeCWE7d6HPzEjt2x1616E2rLGrSGzZ0XjIIwoH68eorjvHEJurq3li hMQEe8A4IxnHyn+lS5JlLQ466mVsCNgmP7p61UA3Nk7pD6mtFmj8slk2suA2R3qs bmHpvFJFNsRUJ+8T/uip1JXC7QPQCo1uEA4YZPfNTJeRwjORz60xFu3t2YB2+UA9 63NMaSCVXAYhXB3AdT2ArCt/tl7jyoyI/wDno/ygf41uWlv5SAyTGSQd+gH0FJgd 1bhr1N8EtuGH3oXJGW9j0/A1zgu9XGptFfWMFsC5tpNzNkBsYYAHkZIAxxz1pbO+ aIqCzOo6Zbn8Cf8A9VdQiWuuWDQTuzoOFdTiSE+oPY5wcdDS9Qsc9ZzPCt+hQCZZ Qqq3GWK9P58+1ZPi4XCSxFfLZniDSKhJVecA+9aR8I3mhajbzw31zc2zgi4kZwof jAAPOCc/5zUGoQXWotOk0ixRRs3krlV68Dn396rRKxFmcRA3kTF5QMZwrjOQf6ii tG88Magm1ooDdbgCGRgR7jryRRUmdmdQIiV87z7feW24MJC49sHqKk/s65KCVHh8 s5yTGQO/v9aiieJoQ6SB12ccHgc9iavz30cECQxThoiAQsityc9OvTrRoa2MyS2v EiRxPa4AO0sG5yec+hq5babfLbK0zWpjwF27zjHUEnHFVTKJGlUNGYz0ByDUquTI p2oQw2HY5HygdCMU9ALKaVe70HkW0eFLZaRuecEH5evP4U220zUo7nyES0nlwFAj dgSBwc8Yx71fOp3EpggG0/NtH7wkkHAxnA6nFWLe7ULMkBXah2yyZzvbuM/3R2/O jQEi3a6dDbRK2oCG4uT1jjYmJeehPG7+X1rJ8VGHUIWkbcZY08tMHC4z6e2Tj61Z e6Zsdtwz9B2rJvmEu5D6dc1JZwskYa/G1s7mKH/vnP8ASopI4l+RY3fHVmGM1sPb YvT5eMRKZGPueB/I1UayZjl2/M0wM7yLcj94i59FHT8atWsVvE4aG1Ut/eYZq3HY xpzgVYHlx8f/AFqdwFjaSTG7I/Grca4GXP4VCkiqMgDnv3prXBZgozSA0opEHUcV ettQSN1eGR0kXgMvB+nuKx1Qhcvx6Cp432njFAHcab4g839xcRIXb+FhlZPbHY+3 5VW1LSLS8UnT1KzM6s1vKeuD/C3r7GucWUBMP37VsWmpkxnzCGdOrE8sOx+vagGj FnnijuJ4muIIZA3O+QIwPUjB5H0orrvti3mN8Fsbgcb5UBDgdiccEUU9CLM5x7CO STewPIBL7skkdB9MVE9l5juQ5Csu3D/Lx+FUluI4Z2R44y2Nx+Zjj15GBn8KuC/W NBlU3tgglsA56ccnOK8j31sxuMl1E/sqMRIqs3y8qDKSR+dSyW0sh+aWQDHQ4x/i TU4laKQKXiBAycEMAD7+lKJIpWULICy4IYDnr0/z1pe1qrS4m2mVpP8AiUabc3by kuxK24YYKkjDHj0H86h0zemmWkBJDTkzP9CeP0x+dZ3iy8acpbKMKMRhQffH8614 XDahM4+5CmxR9OK9SCair7lotPJmR2B6cCs+6k/du/Q+4qbf+7J9azdTm8u36n5c v+QqgKSPvgmlPAllPPqBwP0FQM+3oOParBj8izghB+6gLfU1WIyfSmBGzsR/9enx xnqe1SJEMZ2n605jgZwDQBHIewqa1iCgykU2GLzJBkck/lUt5KsUexT04oAgnumZ wFJwT0q/EpEQJOB6+tY1ojXN6qjpnr7Vo3NxvfyYzhVHJ7KPWgCfzCXIUjjkkngD 3ph1Z0OyyKF+jSuuV+gHesma484CGPKwfrJ7n2qRW2Y2jAXj8KAOktdb1CEDMVtc jHIYGMn8Rx+lFZsT/u1cA+nBooAu3cKw6jBYLzDMNzZAJzgfh39KR7dZWEbM2FcK MHGBjPaiivMZfQmhfy3MYC4BC5wPpVmBEKruUNhsjPY5oorBvUwe6OWiJuL/AE7z Tu/eMee+0sR/IV0Frxprv/E7cmiivY6GhJ/yyX3rH1YloZAf7oH/AI8KKKaAW94l YdhgD8qhgAZjnn3oooAmmARMgVAf60UUAWbYBUkYdR0NZWoO2WOaKKEA7Tf3dpcS r98AAGogTII42J2yZd/9r2+lFFMQwn/SGOBwOKlk+4PeiigaL9rzbMD2xRRRQB// 2Q== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image021.gif Content-Type: image/gif; name=image021.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image021.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhcwH3AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAAAAABzAfcAhAAAAAAAAAQEBAkJCR0dHQgICDMzMyAgID4+Pk1NTUBAQGho aHx8fIyMjJqampmZ/7Kysqenp729vdDQ0MfHx9nZ2enp6fDw8OHh4f///wECAwEC AwECAwECAwECAwECAwX/4GCMZGmeaKqubOu+cCzPdG3feK7vsgAYmaBwSCwaj8ik cslsOp/QqHRKrVqv2CyU8NN6v+CweEwum8/PQxfNbrvf8Li8rAYGA/i8fs/v+/+A gYKDhIWGh4iJiouMjY6PkIFCdUIBc5eYmZqbnFCWQZR3naOkpaanWp8ZoRmqqK+w sbKcqqyus7i5urtZtWutvMHCw8REvnbAxcrLzKbHlc3R0tNvz6LU2NnaWNbJ29/g 4Ufdt6iq5eND6JXrReWW7VbxcZ9/6uf4d3nqT+/sxvX2eYNFblY9J67izeNnjMzC ategMYQn6qDEgUvwALx2LqK3h5oKyqKoL6AejgI1/7Y6udJky4AVS5rEB68mzZQu cWpkeTIlypITGxohSfRisp4qoSXE2PEjQ4KTfoEMSVJpw6JHszq1COwg1pUXLXZc mpVr1aRo+XmNKZTnUI5aB5pt58+o2aevRMaae3anyplax0a0SXFuWLg4Ue4c/DGf 4rL76t6qWxZuUH1IKE+2bNRcVGRTMwnuipgt2buo1Q5uGpgrabmMHYM1jRl2W6F2 aTNdndmdR8ub937u7PkxTchA+a7+uxi1wMAto8+OzA4wT521o0vGLTN72onUcwP3 +Z24s+G/xZ1h7RAv+1Ku2YS+pFe9/KRlyFYXPp+bQfQY2SfggMvUR+CBCO5iYP+C DDZ4yoIORighJhBOaOGFaFSI4YYceqFhhyCGGMWHIpZoYjqgSHXiiiz2liJoLcYo I4ky1nghjTbm6CCOOvZ4II8+BqkekEIWuQ2RRiY5DZJKNlkggP0NsUAQFiwQAARO ZpkXlFRE8EkDFmgp5oNcUlFPAwFMMOaatJQ5RT1hJnBPJHTWaeedeOap55587oGb LVV8wsAFGcjJHZuIruemFJ9gkEACah6a6KRiMOkJpZiOYWk/mXb6xaYIeSqqfy+a 5+GoqJq5aBhRpooqqE206qqosDIh66yd1poRLnTiqoyuStwKRwAPFGvsscgmi6yw vm4CbBLMukGsstRW+0D/tM1SuCoY2Mpn7bfLZjvMsy6OBO6514orDLkomovut92q O+y2n/L6Lrzy8gLrlEFcgE68691rLcD5ykdvE14KMcG/9gpMLcEFK1pqepwGkbBv Bjn8cMS5wKqKlQD1aafGyops8skopxzJnyqqCpSk5pCcLMQctzdxgBVTTLOmModb 80gHp9Jwz8Xu/DO3QfcyNNFGH33qzU03zS3RxkrtNKmrtKzp0j1bfbU8SWO9F9VF f11c1jDa7C7VXpv9ZthXtN0L2em6DR/cYGdMttx25wyo2mPv3Tcp7L6lN9uDj1I4 xmsznXgni8P8IN18Px4s3oFyLXPllpf799aHO965/2iYH8HvBI9GihdBlI9OOtRd fpKABRZQFjjirtNXuuFUNsD47aLnLofHQ0Qwp8qOUI788sw3jzzLab+dwQS+8w58 18LPQXyhz5nqTOvZ07M7o5qTzHn43nxeafkanx9+5KvnBT760o4/IvsOu589/N7D Nz/9BoMd4FgnOAC2gX8Um1wBDZgh+10qdNhjYAMFCLrGRVCCZvgQA+KGP4HpT3ga xEDeLLg5DEoMbf3zE/kgWEIT5seBObteC11YQfUVYQJWWoDqHkhC89FQbTY0hr/8 ZQR+SQAPEvgdAXH3Q1YlDYcBgFQRLraAC1hgg5L73gKbWC8KGiECCXAABQiFsf/4 4EyBTOTi01CYwCEckWFxcR4jlCfHOtrxjo2AXv/AKEYyCqWKF+BX/GK2RTUqzYs3 vFwGIIAHLGXRf4U0JAcRiTQW+lCSQqPkEBzAkvtZsn2YzCQbz3iHCzDAAtXzZA9B GUqsBXEIFEhABQKQSh7K8JKtHOEr13hLVuYyc5qsDh6kaMslBu+X0htlPBogQgxE gIjFlF8kkek3rQ2lmQGAZgyNeUFqqnKXQYCiDgOQxGgSMo3erGb01vfJ/KVzhcpM gjh3uE1povOdtkpaApppKFX20p34VGf/GNDMWtbznMcM6K6CKZPuxaqD9/pg7hBI SkjeU6Ges+YNc0hPIjD/kpxKtGdCMZrRdRZhnxlwVBIM1c/+Ee5/JC3pQAsqTzzs EI+GoCNOd8rTnuInfRoNWSeJYChBulRxMI0p78CZgSoFYAFhQgK/WtpGi45UqXqs KkpVigTUEXOQaLwqVi/C1K1SNVTt9OBYZVrVCuSwAsn8p1rXutSgdnGVAKVrVisq Nm7OUK9ktSsv/YpLwEaEqX0VaTcNqyE+xHUckJjbNBkV2cFRdCHTEuuIkvqmyTqt sSr05zg86wnOMoq0P7tsRlCLENNu9qJXU22wWBsr15YWtp9NGicdilZo0dZWtu3H bwv2oWye0qC9zcxwZ7tc3+L2aMWV5U+J4FRHglUd/81VbnZH+9zUHsxLesDiEcDU Lu1q9rbdbW16OVbcWKGpo5jd7lCCq97zepeh/YiTMAext0joNHls86mAebrXeIB3 ukMYVKFC6g75NtjBxoAwroobVSU46qtHzexizUTf2q43Yh9i5gjNu+HOSrgSJ3ZV cYd60Ah/eLUpbkWMXwU3DEDAqC3G7ouZu2Pn2rdmGpoAGNHkR3O6+Mce7jGJ/+q2 xjaAULKKr5K5O+X5VrlZQR5yNh9rZSQDN8YaZrLZaGRjHCeXyiU+LZhnPCrZ+jjN r73ykeEMXRieuct0Fu6a5TxhOz+Ux3mur5dhPOh8uXnJhQ1Uh79caHkdGs1iNv8x n1E8aRX7OZ+AjrSaKy1jTtMYv4l9cKMRnWgOe7rNlxaCNq9L6VFDWtNxDjR7Ux1O OL4Z1uh1NZ5xfd94YuFij7zDnjkd5lJ/7Vkg268g+guJ/zaC2QOOdh0L3IvpSlnX osb2nHkNZFrrjNCyZrS2dTzuWT1618bedLmFfWpaebtcpM6rPBYNbm7PGtSTvHW6 Yx3ueu+7zvge8at9Oe9h99vQ7y7vwOWtaIPbG8QJt97C5xo3emf6371GbL7jTfGC E5vN7g44MPVN8IZ/vN2eOne2H+5vjAua5QgXuctIznBTn3zdqVL5tl2eZJwXu+Rj jjiDdw50Sfsc5CkXerD/O310h/Mc4jLn8sqf3vKiqxvmjlY6q9nd9JsfPOtR72rq hk7ur3O84yY3u7iANbvakb3Vakc31S9u9dyGPQmoPN6yA9xsaAOYadIOvPOonQXj vZ3rcZ/63GmO9qDf3QjUU7jca270xBOd8rGldQJ4e23Ll93zcMe6unT++cWfPaKS xfmnfV3B06MLWz+ve65Fv3atZ9jppp846i1r+6oinvaTxzy/c58t0oee+IqXvZ5V j+rH5/j4yn858JPf+GP3nq9MB/3vp3/56mfe+Xem/u4rjnvhA5z17GT8+D3ede3n /Pqd537pkd/99TcZ/lX3/vDpP3/zZ1ywouR65wJ7/xanfu8iUUVifNsXfT3nfrGn f+encQIXfPZnc+0nf+ZGa29UTluXfRi4gAwobh/4fuAnJVYkXrfndQ6IdLlCa64h eDAYgzIYbU8hgQtlO9rSJs6igzvYg4cFgE8ASGaGgEdVPz74OkeYgz9oUlPwUdZ1 NxZChL5HIPphg4bVIhR1hQiShVpIhdfXhV5YgmCIIVxoBQvTUcNDS5qAJlAlGjbl hgg2LHE4clYoBw7QAA6wg8gFBw6QRG5FOguDhCGRfnUYBwlwAWeVhk84PJAzhevB W/QwhzNXiG+AAXkgQqSDgKpQYdrjiBnUiE4khmYAARSQARSwiIyYiG/Qh9ODgv+M GIhKOIihiH6kUEUZEEhUgYpwcAFsyIlpmCZwSIQ0U4ZjKA7EWIzgcIzIeCRfuIzh oIzOiA3QGI1L0ozUqA3TqCWG9wXbOCnZyCJ68ITrQBdnJoU/Yo058gmI+ChhYgnk 1QDGowd5OD3GkzBgQgEBMI8BwAAMgI956I7tmAeRso8McIZ3wI9G8o0rsgcYgAFT so/VE0V3cIiqICebxwC+Q5F3IEIaCZGVUEX8EgAiBJIbmSQKeSKf4HZd4QCGwgAh WQEMoAp9yEksmQEwaRE32Qo12R1H8RdKcpImkpIi6ZDAQF6bpw8qaYoBgI8ZACYB oJJwQhHk1QqHGJJBUJXbnoiF6GgjeQAp7AgMEKAmEFA9MYkmqpZNlhCWDWCWybCW FBGWQeCSwJgMBol9M7KV11iNopiX57iXfDkgQPmXwRCYgqkgeFmYv3KYiEkMhLmY /+GXjvkNjRmZUAE1M3iZmJmZmikJN0OZJ8IKnmkiajAACKAApnmaqJmaqrmarNma rvmasBmbsjmbtFmbtnmbuJmburmbvNmbvkmbBQAAABAAw1mcxHmcxpmcyLmcytmc zPmczhmd0Dmd0lmd1Hmd1pmd2Lmd2tmd3Pmd3hme4Dme4lme5AmdwhkCADs= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image023.gif Content-Type: image/gif; name=image023.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image023.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhCQAUAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAIAAwAEAAcAgAAAAAAAAAIIRGJguHrO0CsAOw== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image025.gif Content-Type: image/gif; name=image025.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image025.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhWQASAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAIAAwBUAA4AgwAAAAAAAAoICQsJCggHBwsKCgcGBwwKCwkICAECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwSXEMgJgr2W6s27/2BIBWJpnmhHAsIgpHAcrwABFHKug7Tw ThkJBhgsBS8cWiWjFB6bFYrhMKoqoZ4iraklJoFfAGKAsHq3JmwUvOqGsWrhmkSX azDdIpht3+RHbR+BdVFxfoF7dohLdYNmaypyhISAQ31olUxWf36QnXyJIpiLe1dz TipxSE5uaU9IpqxtrWE7trefuLo5EQA7 ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image027.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image027.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image027.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APawKfilAp2K XtWZrGuWGi2hnvLmOJcHbuYDJrzPxB8YLa3wNMXzmI5OSBXCv8XfEqOSt8BuJIHl g/lmom+K/iQPERqCsEycsg+bPrXQ6R8criyjMWoWEdwCRh4n2sPbkV0ujfGjSbq4 xfRS229sL0KoPUnrXpNrqllexpJBcxSI4yhVwdw9RV6jFGKMUuKjFOxTgKR2WKMu 5AVRkk9q8s8W/FyGwle10VFuXXgyt9wH+v4V4tr/AIg1LX703V9cSSOM7U3YRB6A VhmKWVu5+lI1q5Abk46jrioijLx+lKiAqSOCvSiOaVSSrfd7Guq8JeLbnRdUt7lk aSOE58rfgDPpX0l4U8YWHiu2ea0Dp5YBdJOCP8ee9dGMGilxRgVGBTqXpXlHxL8X s8smhWE+yNV/0uRev+6K8p2QXHyQBig4z03Gp7bw2Jn+ZeM856V0Nt4UhjQfu1Lf XpWXqPhGVT5sCBCOgJ5P5VUtvDyyk/bLbaSOSRgj8arzeGrJFcMZUQd15rNfw0Cc 2s4lB6A8H8qqTaO8E3QhD3H86uabqmq6BdebY3UkTrgsqnhgOmR0Ir6J8A+NIvFO mIJWX7agxLyBk+oXPSu1xRilpgFLXM+OPEq+G9FLpg3c/wAkK/zb8K+eys17qE6S SPIXOZJD1Yk81vafpKqgXHynvjmuotLILH90Dnt3rSjtsY9KsCDAyV4qOS1WXlkB xyOKhfT1IIKq6+hHI/GsbUPDlpM29F8p/VBjP1FZM2gbUxvycDBx3FcvqliFnjYj awyc4wM+mPes7SdZvtC1qO6spWikU54PBI7Edx2r6X8DeLofF+hrdrtWdPkmjHVW +ldRiimYpwFeC/ETVjrXiqVIZMQ2mYFbPAx94/n/ACrG0fTwZjI2fm4+tdbaWuGx jpW5b2wC9BmrqW/GQO/NTfZ9y4Vc08WXbGTTHs2APy/rWfNb7gRisy6tcrxycdK5 fUdMFxk7SWzniuL1TS3guG2DjOc46Z713nwRv3tvFFzY71WO6gLbG4JZTkY/Amvf ccUuKiAqlrWoppGiXuoP0t4WcA9zjgfnivmKMTz6hukcneWJ56k812elQ7dpPoK6 WNNu0gYJ659K0YSOpPBq+JV8vC9angkUJ8xxVhbiPcMsAOuSelLPLG0ZKsCfas6a MMSPWsi7j4PFYk8W0sTnBrkNfgO4FFxuUrn69qo+Gb8aR4v0m9B2rHON59jwfw5N fU6kOgYdCM04CohXHfFFingS6w2Myxg+/wA3SvB7YltUjQcgEfyrvLJcMvFa/mHa AD+VWYmZhjNXURxjP5VJl8kDv2pu2U5xkCgmQZ5P0oNyQMMfxqrcuGHWsudQT7Gu K1q4/feRjBJwePyrnruIHUEKAbU2hjn3zX1naYNpCy9DGpH5VNUIFcn8S7dp/AWo BELsmx+OwDDJr5/0w7tXjU9N3B9eK7W1uQbhkUFigxVw3UkJ3GF5MdFQGr1jr9kS BJGyHPzKeCK66wurK5G5WByAMNUyW8LTM3Vc4NPuL3TrWIh/lb0xnNczceI9OMjI Bgg9SartdGcB4l2qfXPNV7m4dU+ZcMOcjkVXS5EyFs/UVxvi+3KFLiPO45yK5g3c tynkNgHjB7kDFfW2jI0eh2CMcstvGCc/7Iq9UWOahvbRL6xntJPuTRtGfoRivlTV ozock80cm66t7v7OufuMBuy2O/IH51uafY6gsq/bpr2F5FEpJ/dhge6j0960GvHg WYW99qcqQrudknIUUkFwuoj5ru+aTqpZwQB7/L/WtF9Xn8PW/nzsZbZcbsqMgevF W7H4r6FLYu/l3auXCgFRnJ/GoG1HVdejFwggtLZxuTcpkcr2J5AFUku7nTi80UsL rGQJJRZoQCT6mtOLxPdXZSCPUYi3RlexVQv45xUl/q09rZvJcwwT2+Ms8KnIHc9T XNR+K9MjaQq0zgHG1E3ds9fpWNq2uwazGEgRoUXkvLjp9Kq+HdP+0eKLCEyqbYuo llmAVVUdTnPA+tfWMDxSQI8Do8RHyMhypHsRT6iFKd207SA2OM+tfLOr2cl/FIsy br1ZpkkHTDA5PH1J/Ku3uriPUE0q6T5lbToUOOzKCCD+NV4dMKCaLCmObIYOOMVd 0rRorDe0bZkkQxkkbuD17Vj+OJx/Y0WmRgs00qxruIJ65I+nFOPhjSxonkiyhWUJ 8sirhg2Oua0fB94G0Hy5I95RfJk/vJg1aksGms5rIqGglO7cwwQR0IPrVK10AWlt JBGAxn+ViTngHgcVcuNKtrfSpbQzscQuzMRwAFJI/SuZ0XwNYJo9teXjyyz3EazN Hu2qmRwOOehqj4k0+1s9O2W0CRKGB+Vf1rV0C1NvoTSFMSzAMSV6fSvUvh00sFvd 2MjlkUrKg9M5B/kK7ioRSivnzxykem/EW/ESqI5ZVkx6MwGf1zVyHSY5cPbXVxZs eSIiChPrtbI/KtOHTtSRQRqccoHd7fB/Rqle31gxsv261jHqIGJ/9CrlLnT3k1qG S5uXuJoycZUKq/RR/OuoAItsbT05rFsYruy1Sc6fLGnnYLxTKSjH145BrpIf7dRQ 32K0YHrsuCAfwIp8s2r7c/2bCDnvcDH6Cs6e01XUVaK9ktba1kG2VbdmeR17ruIA GehPXFWL1wq4UYUDAUdhXD+JJfOWK3UZaZguPqRXeW9lbw2AtxKRGYyy5bOOM12f gOwaHSmvpf8AWXOAv+6v/wBfP5CurqIU4V4T8YbD7J4pt7qMH/SIQxOOrAn+mKNG uRcJE27ggHGfWuutWV1HT8KmuY447dpD2HA9a4/ToEnvmnkb52bIHtXXtY26aeZT MgP9zvXK3duRP5sRwV5zXd2EtvLZW7SjaXUZOeM1PLaoFyhzXPX4jQNjBIOCR0rm 9TuRGPmPOcdfauOaSS+8TWVumCokVsn25/LivQrLTZdS1WCxjkYtIAC2fuL3/SvX reCO1t47eFdscahVA7AVLUIpwrz34wacJ/DNvqSoGexuFY/7jcH9cV5Xod6iwIA2 ACR8w7Z/X/61d7aXKJCGLbVHU1Heaqjgrvyo7n+VYTBBcboC6854PT6VqJPcS7Y5 ZwUPoME0zy45JyBvWNeuXJ3n3ret9RhWAQP9R2wasjU94+zsxWXtnjIrB1O7dQwz gHJz2GK43V7xpXkMTEr19AT7f57VB4XjWbxFloJJZChSJY0LfMfXHSvd/CPh6TSI Jbi8C/a5zjAOdiemfX1/CumoqKlFY/i6x/tLwhq1oF3M9s5Uf7QGR+or5m0mQb3U 8HIOT0Fd/poa80uME/cl+f644qa/8qwAkuIZSh6ug3VDBqulvtDBserAjP6Vq/2j ohVGEyoqnJDE5z7VG+qaO8xaOZtx/ujP8qgN9bTS+XbrcTSZ4VYyfzzV2Wxne2Yl RHIcYG/cwPb8aztZfE8ihhuXCkfzNcZqjgOAQu4jJABGPevTfgnBH9h1e5VQC06q OOQAv/1zXq1FFQinCggMCpGQeCK+U9Zs5NC8VahY4I8md0Ge654P5YrptA1DyVdS ceYMN7Y711PmLcQmMnIx3ql/ZyBgykoT/DjINW1WMARMgYg9BxVmHT0mcSGJsY44 wBWjBbparlQq+/SoJL6OCbI2tgcZ6iuN1qUhmlJyzk4yeCK5rULkPKzNtYDjd3PH Ar2/4UaS+meCYZJlxJdu0/8AwE8L+gz+NdxRRUAp4pa8Q+NXh57bVLbxBAh8mdRF OR2cdD+I4/CvP7a48uOM5yhOTXT2GqOjqSwJxkgjGa6i21FXiUYQv9eBV6BZCxcM MH0UcVba/wDLjKbQCOQSOKwb7U3lBAYgD+LHH0NYE+pSs7bBhkBzubrzVG/uN6FW cggDgemKyNKtjrGsWWnYYRyTIjuvXaWAP9a+qIIY7eCOCJQscahFUdgBgCpKKKgp wp1ZPijTYNX8MajZ3EfmI8DEAdQwGQR75r5cW3kaxEkQJMYIZeuPep9N1APKAxwM /MDzz612ej3EasiPJwRwewHrXTLqcUYw8nB4P0qjeanCyho2LZzgHj8656/1IMjg Nt45zxn/ACK52fWEGQpwxIJI78dPpTVe51AMsWSAM7j0/A/0rsPAelrb+LNLiA3O Jd7k98An+favf6KKKgpwpaxvFPiGw8OaLNdX0wQupSKMctI2OgFfPVhb+WNj7QXG 8H0J5/rVfVfD/mB57ZlSccsmeG//AF1jW+qalaN5QieTZncoP+FWn8UapIQI7Vx6 ZUkg/lUY1PXbnOLWQgHgle+aU6brN3ITcloy3KhmyQKbHpbRkxyMTIT3Pf8Az2rt 9N0pYrJShwpHAYDp7V0Hgbyl8bWm6TA2OFz3bb0r2YEHoaWiiq9ZWt+KNG8N2/m6 rfxwZ4WP7zt9FHNeMeMPjBqeqTtZ6G76fYtx5o4nkHrn+H6Dn3rz77RJMjGSR3fJ JLuSc/jXVaVIl7ZxykkyJ8rD0xXQC3EsYVw23sG54rHutK8ifzo13jPI7j8qt2pi PUKuT/dzz9avgwGFgPmYZbjjAFVLxXmVtiDaFxvX7o9cGqljpP2q882RgYhwAMj6 V0MoaCJiRtC9B3rJkaRJhMNyuDlSpwQfX61p6p8TPFmjWifZbWyuYABl2ibeuB3A ODn1rf8ABXxis9Yjit9eVLK7lkKpKgPlEdBkkkqc59q9Sor5p8UfFzXteBt7Fv7L tTwy27ku/wBX4P5YrgmkeRizMxJ6sxyT+NRux85SD0qwj7WJHTvVyy1CXTboTRYZ T95D0YV6RoGuWOqqEikCzEfNC5w34etaNzZ7ty78A9j2qsliwcBtrDPXPBFWorJM MEjX/e9agmsjJw4+ViMf3R7cdTV22tVSJiOCBySetQzRsz4JJzzlu49KqS22WJPQ c5rndY8R2VtE9vbFbi4PGV5RD7nv9K4qSYgHJ5PWt3RviF4k0S9imt9VuZooiB9m uJS8TqO2D0/CvXdF+N+iXdlu1W1uLK5HBWJfNRvcHg/mK+eB1wOlObpimMD1/OpU OAD3qQHI45HpTdxU7lJBHccEVu2PjLW7ECMXZmjHAS4G8fn1/Wtyz+IYU7brTgF7 +S3H5H/GtpPiFoZQEieNsYbdBn+Rpsnj/QS+93upiOgEOP51XuPiZYhdtppUzgdP NkCj9M1jXXxC1GYEQ2ltDnoTlz+vFc/favqOpH/SruSRT/DnC/kKo7gvA5NRN1yx yfSot1OywA4pR92kBO4Ujd6Veg96lQ09gKjXvTsDdj3phADU9eDUg6/jQ/AqKRiC ADxUTscdacFBUEjmkJI6Y/KkRic5Nf/Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image029.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image029.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image029.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APBGxkmnlQI1 IYHPVfSlK8AdKcYfkJHUc01UyM5p2QBj1NSRj94pyOD3qQfNPz05NIjNk4+6RzT8 MrDAzih2yhPTHSqpyDnsBViHLBVU4z2qy4Ea8daVQdo+bHoR2qzqO8aLYIcYLMcn 1qhDGzKRjOKh8gYz5f4mrH2eFolwm1x0I70jJHxzgrx8wpot5vLMnkS+WON+04pF tZJOI13D2FaOnaTuNxLKiyeVEWSLOSzZAzgemc1FHpAZvMnmWCLt6k+mO1W7fRV+ Yi6jJKHbghiSfp2rPbTpo9wYIdvGFcHP0qOVHik2gEccZqMqzAjAPtUDDOeKngRo iDgfN0BqQsd3zKfwqRSCoJ4we1WtXwum6fFu5Vc8+mOKyQ8keQrYqyHdzwp4HUVJ t3oGDYye44zU1vEAfMVVlk56jcq/UVpRRPDBHNPOolV843ZBHvj09Klnu1uJAsu2 Qu3CRjYxJ9T6VLc6zHp7GCE27FOpiUYU+gYjJxUUWt2k+Y54NxbJLCJTk1KW0hJA txby2zlcgwhXB99ucg1HNbJJ5bWt7FdBv9UHXazeoDcc+zVVMEInSG/geMOMBugP uKr6npj6egcAvbtjDr059azV8vjnB70pb2+lMbI6mhWIBPXFX9dIRrNQMbYB/Ssb ce9aTfuwCowvcA8mrFtZtdN8oJiP3h0x+Na9pYwhxhxtXhUXhM/1xVe+CKFEU6hR 1JXA/WtDRvAniDXx52naTezxtj982Ikb/gTYyPpXaab8CPEEyg3c+mWQHbLTMP0A /WuktfgJbqo+1+Ibhj3ENuqfzJq8vwG0BV41XVN/97cn/wATWTqPwHljVm0nXBKT /wAsb6HKn/gS8j64rgdd8J6/4bieHXdImexK7VmgfzI0PYhhyPowFZumzCRPsck4 uLWVSqlzyD71h6lpDWFw4jAaHbuRs8kfT26VmEEDPGaax+Uk4qMseg4zWrrx/wBK t1JKkW4/Hk/4Vj49Ku28T3EqIm1nchQGro5EW1tZFRlFsPlwTguc8vntXbeEvhbr niqJLy9c6TpbAeWWTMsi/wCyp+6Pc/lXqukfDzwl4VMTwaZ9t1D/AJZyXP76Un1G eF+uBV691TxBF4m0awtYbFoJyz3sQDFreEDht+QOTwBjk9OhrozeW4uRbeavnH+A ckd+fT8a5ptfsbjxtPaRXH2m60+ERrZQsC5d8F3IJAwo2jPbJrq1YMoZSCD0IpaQ gMCCAQeoNcjrfwy8J66zyTaWltcN/wAt7Q+U+fXjg/iK8v8AGXwe1iw0uR9KuTqt tFmREdQs8fqBjhxj6GvFW+f+Eq3Q04QhY8gbiT3NC2qS5KNtI/gq7q6ebqKrtyBC gGe3Wsh4XRyoU8GtfTXLapCw2lVJbjjGAea734Y6HB4j8fwQ3kYktbSNrl425DFS NoPtkg49q+mJ3eOL91Hvc4CjsPc+1chrMl/5Z05Lea3nu9Qht/7Qd1/eRgeY7qoO QoCsuD9aj0W6XXdQmk0+6uoRbX580BWVpQmV/elhyGJyFH8IXGOa0NN8LXsVrbR6 jq8kksF21072ieT9pJJx5uSSeo4BH3RWinhfRI7KO0GmwGGORpUDLkqzMWJz15JN aqIkSKkaqiKMBVGABTqKKK+W/jB4bi8P+PJ3t4xHb6igu4wowA2cOPzwfxrz0zFf lxnBzinxvHLOiE7CWADDuc9DWjdxCWa6uVl2iMKqp3bHFUjOmfm3A+w61JYYScvs AbG0e/Ne6/AXR2EGr686kCd1toc/3V5b9SB+FezVhTWsur69aTyQPFZWHm/60YM0 jDZkD+6FLcnrmt2iiiiiiuO8UfErQvB2u2+max9oj8+Dzlnjj3qo3FcMByOnpXAf GuXTfEng7SvE+j3cN7bWlw0UksJ3bVkHf0wyrwfWvAnnUtwtS2gEt1GQOVYHNaFx J/o0oGcls5FZbh2bJYmpfMY8k4PtX1p8J4Fg+GGh7VAMkJlb3LMTmuzorndX8c+H tFuDa3GoLLe9BaWqmabPptQEj8cVmHx3fznNl4Uvyn967nit/wBMk/pUY8b64ih5 vCqhD/zz1OMn8iBVqH4g2S4/tHS9U08d5JLfzYx/wKMtXQabrWl6xHv07ULa6Hfy pAxH1HUfjV+o554raB5ppFjjQZZmPAFfMHxRa9v/ABlcajdxssUyqsCn+GJfuj65 yT9ayfCd5DbaN4vsJ5Atpd6S7+Wx4MyMNhA9cmuSW1RtuTsJHfkfnUiI1ujbRyTn jpimtcb4ygByTkVHHFdSZ8uKWQA87Iy2PypHZNme9fX3wz/5Jp4e4x/oSV0Woaha aVYTX1/cR29rApeSWQ4CivJtW8X6n4unMMD3Gl6J2jQ7Lm7H+03WNT6D5j6ipNPt LexhWKwgjtEHGIlxuHuep59TmtmIqsJz+lV2lJcIo3KByakl2xQrN5oQkDHOCawd QtdOvH81tn2hfuyr8sn/AH0OansrvXrRQtpr1/sUYCT7ZQPxYE/rVr7XqV3Mjahe S3QByFfAVT67QMVk+OtNF5o0c+wkxtn868u0fRLW98QxaffzmGykYGaSNgG8vuRn 04qv4x8Op4Y1GE2kslzplyGaCUgBuDhkceo4Oe4INc7uhdcKXTPUdj9PStLSv7Ei VpdUgvpiG+SK3KquPViTn8K7O08caHaQiC3srmCNf4VCDP5GvM1cOeetfX/w0lRP hdoEsrqqJZKWYnAUDPU+1eU+K/Gx8a+IFWFz/Ydq5+yxdp3HBmYd/wDZB6de9W9O dGfYDuI5JzXQx3FvEi75VVj0GetWo7iOYFVcZB6DuKfL8kJCjgZPFcde2hvLmSS6 v544CRmOPgj2Bpo1PTtJxHbWRXKnDFXldsDJ556datW3iMypBK6mNJ8+X5qlC4Bw SufvAHriur0+H7SAX4Oex61bv7RJbSS3fmN16GuC8J+Emm8bvJcxj7NZsxKnrKDx gevBrR8XadosGhyRa5aSXNlaXa7FWRoyrMWVTlecFcZ/+tXAPa/D1mCy6Tf23XDR 37fNj13KaF8N+Ar6RpIdQ1kMxzxLE2w+mNvNWF+G/h24G+18U3UKd1nsVY/mrV5m oKNlc5Ar0i5+JcVx8N9M8HQR3tmiQNFfXEYUl8ZKqvP3STz3xxzWX4WbztOVWA3w SEDHYEV3lnAI7CQmaO3QjmWRsAe9ZyNpsl15dnqcl5cnueASOygDmtG11C7sZLd5 kD2kzbEmU5G70PvXYpMklm2DnIzXI3EUstvNsUeb5nBZsBV9fUn296sixXVdMtbO 5VVS2LGOSJikgDDDDOeh71qWmhWsdrDaiENbRZ2K3zY5yeT3JrobK38mJBEnljPz cU+6cMh3ZqHSLKC+tp3YIWRy4ZhkqV6YPbIP6Vy/xUdIfBklx5fmq9xBv7gBS3J9 uQK8dt57ZsmOCEEnOx0DDPqM0+4u3V+LGyKcAgoQRzzyMHnmqUN8bUMogGCcgLdy JtHpWFv2nBNS4UlSOD9a73wfp5LCTObe7j8yJvRkbaw+oz+WK6C7s7kaxZhsPbxs JHikGVfB4U+1XdP0V9P1M39pPLCqTm4ghLZVGxjPTk44/Cq+rW3lxM58xpriYSOx c7eDnIXoDXVaY/mW0Z/gYZ6024toluBKqhozxj0NbVpaQhA0QB4zgrWnawyyN8wG 30A6VdMYjUAdutYersVRipOaj8NRLM11HJLIEABKKcb856mud+Id+1pFZackqq8u 8+UANnkgAbWHfJOT9K8c1G0/s+4EkY/dPzjPSnpKt1DtJywH51VYorESID6EnFc9 kEc80mQDwTiu/wDh5q8WJNJn4kWQ3No3qSAsifiArfVa9UCRXMKs2ORnpVqKzVgA FIQ8DFZeu2m+JhGuTHzmn6JBI9gmGIGOBVy8tbpEIiXDgZ56ZrS0m+WW3USI0bqd rr/dI4NdHa3UMKtg5Y9D6iqV5feW+9m+WsO+v0u7bKk5Vip+orIHi608L/aTcwzy CVQ4eFAxGM8YzxXMw+JYvFV5LeX0MXlyqBHC5BMSdBz6+9X38N6Bq9nJZJdRW926 ZhJuQfm7ZBPIzXliWV3a6kLQQyfaVYqYsfMpHBB+mK6aw8DavrjTNCI4PJYK3njG SRnA+nH515xsAyM80rx7fvAiprV5reRZ4N6urgpJjhWByOa9v8Pa4mp6bb3QP+sX LL/dPcfnmuvsbhZIwoJBHemXcW+KZVGWZT17cVg6Z4gfRwtvPZyO4GIzsyGNSSX2 rarOZyfIJyojPDD3b6elbmmwBIseZvJOWLdzV6TZbMC7gMzBQMZzmi5sXuFMjNiN RXPX26OPG7vXD+KnLBl64TFebRJ5crKQMZyM+9a1gpknRVUZLccc13s2vyLap5sd uXQ4S5kXL49D/e/GszV/Ft8skVvYzN5cK4LNgM5PJY+ma818toX5GVBxmpCQycnO OK29AtNf1u1u9J0aw+1xxxmeZVKgqmevJHNdF4P1uzTTo7Mp5MwmYggcSK3JH+8C PyNd5pVz/pW3fndyMd66KR8RP0zt71z11am4cHHKcg1dhiYSPO58tGUFi/AUj3rQ h1LSLdRuvoP9pg/GfrViz1G1vLhUt7lZxnIKjjP1ranbbabcAE81xmrTxm7MfO8L vIx0GcCuM1eI3Nq05HyuSR9BXn13F5bW5P3thU8ejH/Gt7QLVRC91JkDaQGI/lUN 1qBkmeVBkx8R5HA9WP8ASqnkTXCh2EKZ5wVHNc8s7Km0KPxqNpTs2DB56EU9LhoR uSR42IwxRivH4V0OjeEvEWoxpcxW32K3JDx3d44hjBHQjPJ/AGvQdMuJYblVlZGm Q4ZowQjHuVyASp7V2nmC5jRkYbmXp2OK57UtRu7e78m0h2n7rSOcKPfHXNZjaRqt 1uMl7CqseVUsxz64PWtG28N20bIZFknIHLznLE+w6KP510+mRbY1ZYinGSCMECtS e4LR4bOSOprh/EN5mRLaD/W3DBFI647n8BTNUtEW0WGMARxJtBrynUxvuIyvAZmA HqAcfzzWrNd/ZtJtrWPPnSKMhDyB6n0qvCGLIgjVmI+6o4rS/s+SYnZGXZfvbYw2 K4D5yu4KPrU9jYXupXsVnYWz3FzM21I0GSf8B716/wCHPh7p/h2MXmr+TfagQCAV zHCf9kHqf9o/gK2ZrmFrnzXRWc8bmG4gfU1h6lI99q1qICscwJQbuA46gexz0rU0 zVcRkbSCrYdT1U98irs8i3I+4Gyc5xWdMZo8iM7D6p1rR0z7USoctjpzgn8a6eD5 Y+Tg+1ZurXqwwszSBUUFic9BXM6TbNf3/wDaM6kbv9WD/Cv+Jp/i2+TT9HkZcCaU +TCvqx/wHNeWzRFtSWFF3CCIKF9TyT/OpEaO3cvd7y8p52DLsfQCt+30+QQ+beyD Trd+lrFzM44wS3arqak8MSxWQW2t0GFAzk/U9Sa8002yvdY1KDT7GIzXM7bY414y fc9gOpNe4eG9AsvBenNbwPHcalKP9KvB0/3EP90frUV9fNLn94DzWdNN0O7HHOKp GTzL23weRIDn0A5/pS6/cmxR9Wgk2yYTOORKCwGMf3sE4+lbemaqv2jybhfLk/iQ +nqPY1sGOEyMwxg9CKtQkW7ZDZ5GDmo7zWkghaUssaqSMk8muZkuX1yYOwxaIcgf 89Dnr9K2XvrPSbA3l5IIYV4B6s5/uqO5rhdf1Zry6Gq3MRhWOMra2znJGerMPU1l aLY3Fwkk6HDP87zuflj9h6nFab3lvpoK6fH5lxzm5flueuPT8Kg2Ssw85zNcyHnP 8Ptiuis7aOC2SIfNtHJ25zWH8LdPFvBea5ISJZd1pbDHbgyN+WF/E10d3dsROcnI NZ17J+6DqfvgNmqIlZl5bt0qS3c+eGzjCsf0qC+nUf2PYzOArTG5Jc9kViF/Mir+ rWv9pWKNay+XPGQ8cqnBB6EZ96qDxPrWlxpHfwQyo3An3bDj/aH+Fakeo6reIDFN ZxKeQQ5fP5cU59NVR9p1G5M23k+aQsa/Qf41Wn8TW6Ax6dCb2XtgYjX8e/4VlSG5 mu1ur1pb2+IxHDGMiP2A6AUTaapmNzrMm+UnIt1fdg/7RH8qLieS6QIAIrdBhIk4 ApLGAMWnbGyHp/vH/AVo6RbrLK91IDz8sf8AU1uKyRjbtGKl1K5t7S6sba0gjt7K CMRRxIo4U8DPqemTWLdZjuZlzwwzVMMZbEdyjFf8Kpjvnr2qxbqcyAnkoR+J4qlq oEviVIQQywWpII5HJA/kK07e0jMIILR5OMocGop3kSNEuIVuCUNuWZVOULBs8jrg dRjvVORrQLmOIwgEgeSSoxnsBxS7YLhF8x7iZVPCvLlQfoaf9rsrNSrKyjBbaz8E AZPAx0FTHU3a1Bt3RYnG5fK43D61TG0kSO/PvVmKF7mPzFRtnOB3NOuUNvaR2kTD ezckf3jW5bxJawqmQAi4WpbbTrm+QzLOsUZ+6Sud3v8ASq+puZoIZAeQg596rXMo mhiuF53rg49e9Z8Zw08YH8IbOarn7ozwau2AJnCnBGV/nVGQM/iHVJSv3RDGOP8A ZzWpbuBDg9O9LcbDEyllKspC5IyCeOKpWkW0iJ1DEIVx9DTpYoVVwI1Vj3FY13Zt qV9FYBd0MKefOzd+yj86vw2EccSxxHhRwVGAB6CmPF5jiNAevBPWtnP2SDYCcAYq DS4ze6o0kgJjgXd7bjwP61qwx/arokki3Q5J9cdvpWqHmIGyRYkwAvHX3+lc+STY 7SeA5A+lVYTmzuB2VwR7cVBHzc4P9w/yqI/d/GrOln/S4x6sP60xAPt+sHub7BPs EWpoiV3AdKTcVkTB6sKlcCMO6DDZPNQqd0bMeT61n2rNJq+qM5yQIFH02nitNQPs 7nHQ8VDZKv2ocdOat3gyxz/dpdJG3R7114bzjz9AMVt2SL9kso8DZJyw9akuSTO3 PQ4r/9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image031.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image031.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image031.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APfaWilooqte 6haadAZry5it4/70rhR+vWuQ1D4o+HLQkRSTXbDj92mB+ZxWJL8XTu/0fR1VOxlm wT+AFInxhhXH2nTkX/dm/wARWhZ/FfRLmQLIPIY8ZLjiuo0/xLYaiP3Eqvgc4II/ StVZOQVIZD6HP5VMpyM+tLRRSUtFFNkkSGNpJHVEUZZmOAB6k15j4o+KQj3W2gBG HQ3sgyD/ALi9/wDePH1ryjUNSvtXummurqWaQn/WSMWP4en+eKztRvF02JVhI+0O cBzyc+1Zafa7rJknmkJ5OWKqKtW+mxAgvkk9lX/GrjpDaIc5UgcADLfkKbpviabT 7xZLeWWFlPBIxmvdPB3ja31OOK3eZRI2Mq3BB9q9AhZWjG05qSiikpaKhuruCytZ bm4kWOGJS7uxwABXhvjPxxceI5/s8JaPTgf3cGcebj+J/b2riJZfMLbnyoHzE9/8 9hVK71NbGHeozK3yovfNUbayy/27UGMk8n3Ez0HoPQe9bEEDOPnRS2MrH0VB6n2q XLbSIo2kc/x9B+HtUbaXe3g2MzRqf4UOBUyeCyV3KWY46E1NapPpU6xuu11OVbvX tngjxZHrNutvcOBeRjof4h613I6UUUUUhOBk14t8TPF41C7k0m2mxYWrZuXB/wBY 47fQV5rLcOsJkfiWbov91Ow/HrVKS5PyorAdST6Y6t+H88VVtIhO51C4H7sfLCh7 jt/iTWpp9o9zc75DuYjPI4UdifQegrqLXQ5b4+XGrCDOSO7n1b/CuktPCiRx4ZRn 0rRh0KJTyg49atLpyJxgVmaz4fjvrZgEw4HBHGK4a2u7nRtRjkVmSeF8MQcZ9D/n 0r3vwx4jj1rT45GYGTA3Y9feuhooorkfH/iYeH9BcQn/AEu4zHEPT1P6/rXzxdye ZcCFm3RwnzZj/fc9BWZcXLTSk7uWJCn0Hc1C8RlEVunEl0QP92MH+vJrRCJJciJA GhhAUD1Pp/U11Gi2O+QR5DMTmRvU16JYxx20QUdQB0q+smQMdKUNzUiLvyMUyWPH c8jpXm/j7TWgQX8Q4+7IB/Om+A9euoZjHHcBGHPzdGHcH+de+6VeG+02Gdl2uwww 9CKu0UhOOpwK+efiF4kGq+I7qdG3W1oPKhHYn/655/KvPLmUxxiHdmRjukb3qvAD OAyjBmfyo/ZR1P8An0NXBKsd3c3Ix+5Xy4x+n+NaWmwmOOMn757n1PU/59K7zQrU RxgkAk9a6Zfu8d6mjYgjnPvU+4luc1OmVPHX2ocNk8/SsPX7Nb3TZ4GUEMp6+uK8 r8PytpetxhyQhYg+oI619LeGOdDgfGA4yB7VsUVz3jPVzo/hq7nU4dl2KfrXzNqF xl8sflX529z/AJ/lXMzztNk/xzNtUe2a1YCkNw3ZLWLaD7n/APWaqRP5hWPOS8m5 q7PSbNrmRSANorurSEQJWilwuzA/WnLMucg49qn+0dORuzWhaTK6jPH49aS4cKxz +dULnDxMM5yK8de4VfEEqOOY5yMV9OeGsjw7YIwwyQqrD0IHNatFeR/GLWPIjtbI NwFMrj+VeD6xcN5QTPzyVTslEmpBsZSAZ/KrTyFdPcn708oJ+gqCybM4PUAV6DpN rdvbIyTCEkdKtSTa5aucSb1Hr3q3b6xI6BZ/lbuK2LK5MzBdwOKtXM/2Zzn8KzJ/ E81phYLd5GHoOKs2niDU9QwGsimOpINbEE6zpnkMPvKeoNeN3IY+NtUXqEuC2K+l fB2oi8sE5/1kSyge+MN+oz+NdNSE4FfNXxW1Q3XiG7OciMrEP6/rXmt85bUYiTna oP6U/SImaCZgPmdtoP60t04fO37kY2rVjR4S04bGQDW7eeLV0zEFvGZZhxtB4H1p NI8b3+qahFYPDl5m2oI5ETB9PnGD+fNb890hjmhnVTKmQHC7WDDqrL2I/I9q6Lwn C0xAbOe4NWvEz+QxGDgHHSvPr7xjDYzbRG2f4VVQSfqSf0FaWj/EJBKkGoWjQb+F YqR7Z9CM13djMkzB4yNrDtXk+q/6L8QNT3DG+YEfiK9o+HV9/oVue0LmM8/wtjr+ PNeo1Fcvst5G64U18m+O5DJqtyTyTdNk+vOP6GuQujuu4v8AaTH6VpREWemIg/1k o3E+gP8A9am2Vi+p3C28Zxubc7egr0nSvDFjHAkLKT65YjNXp/CmnW6l0007e5jF ZdtoOh2l4t1FastyhyrMMYPrWuNGs7u6W9az2zZ5mJPze2Ohra0KFYb5lA6jAq3q Fml6Z4mG8MOVzjI9M9q8/wBQ8I6PeXG24tGi2HAAdgV9q0V8F6ZdWsUDyq0UYARd v3B7f410emaJFpkQjhmdkHTzOSK8q8Z/J49v2HBTyWP4j/69em/DS43ytbsfkmI5 PY9v517UOgqtqL+XYTN6LXyn4mTz73ced05J/HJ/rXM3EBW5iOOjAH8aL98XCr29 PyxXXeE7ZUh3gDJ5Jru7Q7cE/nXTWM6MgBH41akjgILmKMkdyKyb24Vs9Bt6Y7VW 0jd/aKd8ntWncgx3fXA6VYks7e6RXlhVjjk4pY7SCLiNAvp3qO6GwcjHpXh/i1TJ 491kN3hiYfgq13Pw3mZbxVJ5GMfyr36F/MhR/UZrK8S3ItdDupScbYzj3PYV8y6s Q94Ubk9c/wCfrWHM6SahbqnKM3PHbsaztZUx3gbsG5ruPDGFs0JP0rpo7gKRz3rR g1HZjnqPWp73X0gtWLNjjiuRg1o6hqEglmMduoyWBxuPpXRaFqttDqCYmBVe+a3r 64SeATK/yMdu4HvWXaeJJYLl7K5kD7T8jY+8OxrctNQimcFmwKXVLmJnxGRivD/E Ewl8f6uw5CoEJ+iKK7DwFIU1RQP4lJX6jmvoWzYC1TqRyB+BxXHfETUlt9JW3Ljc 7EsB6Cvn3WZWUOQdrv19hXNxyn7WjHseBVi5K33nkfeQ8j2PQ/nXWeHHP9nIe4GM VeuLp42J96ZHqLgFieAOaoST3OsXCxKGEI6n1rXu9AimsFhGYyB95awItFn0iTdb TXDc9G5FdRY2FxqFkglu5cbsusZ259s1b1zRpHsI57RcTwDgD+IelZmja7Ky7GJy Dg10cN7vjaSQ/KoLMfYcmvILGWS/1S5vpQQ15KzKD1wTn/CvSvCSi11GxbjBdgfy 6V9A2ilLZFPavFfiDq5ub0qrZXkj2GeBXkup3e5SuM9zWMv7mAzORl+n0qmt3JFc K6HA6c9xXceHr0NHjH3uc10EkAnhYjkjBFNbTwbRzg9j+Geaotr1po9wYjBMyjGX EZ2/nUx8d2bLjyJGx6kCrNp4s0m6UpPHJGeoIG4H8qtWnirTrNyihyvUHA/lWivi +wmZY0Sdi3Hyxk4z6kdKpjS431e7uY0xGyqcer45/pS+JrhdH8HX8wb97Inkp9W4 /lk/hXn3h+PKvdytzHH8g9K7zwgGudXsYhnKylsfXH+Jr6ORdq4r5j8QXJn81s5J BI+gri7q287YC2BIwyfRcc/pWbq7q0mFGEVRhR6Z/wDrVQEXmR4HXG4VreHr/wAi byHOOflNeh6fcqQM4INaUMqqdp5HTBpjRowaJ0Ug9MisqXSo0m3W6CNxztwCD+Bq Caz3vmbT4i/95YsZ/Kr8Gki9gjjhsoYD/E5TJP510FjYwabZ+VEmXPLNjk+9WIyq p06ntXnPxA1VtU1WHRrU7o7U7pcd5D2/AfzqvBAtrGlivMhjLyn+ldz4DIXxJZAg Y3jd+lfQo6V8p6vL5dznGVGcj254rJ1CAJbIycqSCpHcEcVzV+CSD/E6cfUHp+VU IZMAc4I5BqQkGTzE+VgeQOx9RXY6Fq3moqSECQfr711FvKZMYPArXjCuq55NWn03 zgCM+1MGk3CjcACo9TV22s5Y8E4XParLQ7UY98da5bxZ4hi8P6f8u03soKwR9ef7 x9hXm1rdm0ja4Zf3rkt85y0j9yx9M1raPvlvYpHJZmQ7ifU812vhBmj16EDjB4r6 It5POt45B/EoNfLmuW5t76W3cfNGxU/gSKy7YGawms5OWj+aI/nx+Y/WufvoTNby BR++gO4j+8PUVhsAUDDhsnjsaRWKtkdq1rEEgOnDDuK6ax1R49oc8+vrXS2WpK6D Jya6ezvElUHeoGPyrViu4MBd+4n1pTIjHqoC9cGuY8UeKINA0952UyyE7Y4x3b39 BXjU1/da3qb399Jukbv2RR2A9BUMlw1xcA9F/hHoB0FdtoqL9qB6BQT+Qrp/DCMm uWO4/wDLYJn2PSvoPTBtsUQnJUkH88j9CK8J+Ieni21ySdRgSszMCO+c1ww+S4Dj gg4P41T1CH96LqEEOPvqO49a5y+th87KB1yMdKoAHG4V0Okwny0JGN3H41rm2+XI WiN5YG+XOPStC3v7tWBj3Y9MVtW2p3DkKYpMn/YNa0L3C2zyyBkUAn5up/CvOPH1 yWktbXcSRudvc/8A6yfyrnzGINOYnIJAFV7MbpY2xxnFdxZSGC5YchTAzf0rqfCs wfULUgkmOdM+vDV9C2g2yzqOmVbH/AQP6V82XevXOuae1zfTCaZZSGYAYwRkD+dc 9K2yRSx+Uny2/oafIjbtzfdYc/1rIvrXYS4yYiev901kyWZjm2Yysg+Ujpmut0ux 32SHGeMg/StxLAbc4yKQaehPK81ZhsNp4FbVrb7VBOelR6pP5duqDqTXkPiGc3vi UopyExGM/r/Om3KmaO7jUcQsrY9ulVrBP3qrn7rV1EsxjgWYcEwjH/fQrq/AgM/i ayiHCzSKfxBBNfR8K4uZj7KP518i6Tcl7O8jO3CmNwAOvUH+dTMqzxbHwCylSfp0 P4cVZsFN5ZDcfnGQR6MP8is67ItrpN43W8p8uRT2z0NQtYFZPJByM5jb3Haug0h9 sQQgDnpXSQx4jUinG3BbgYPp61YiiKtjFX4wCnp71zfiK6W33yE/JChY+5ryCKRp L+JnOZJZQzn6nOK0d3k6jO/8LZVvfNFpCI7tlx6/yyK1DJv0eOTP3JBHj2zmu9+F 9u03izSVHIQySE+wANfRUQwXb1P9K+LdBfdPcpk/NDz/AN9rWr5wRopcfLnafxB/ +tUtjP8AZNVuYcnaWEg/r/P9KZqiCa2kB6DCn88VXinaewicEmaPKH3YdPzFaekX Cyu4PVSDn1B7119rIDGO+KtpJl+efara7GAyop0knlxk+leaeMtRJVoEOS/LVwlm hN7G/ZXByfY10d3CqySFRwxJHHpVbTuXk3dBkA9x1FaVjGJdDkXb0l3H/GvWvg5Y f8TCe7YD9zCIV9dzcn9APzr2xQAvFfE3hrm8lz/zzI/8eFW9xbSnJOSHNWJif7Ri bu0IJPrV1wG+0KeRz/IVi2LMJLoA8B0I+ucVqaf8mtSheB6fjXYWpxjFX1JBFXIy ePpUF87C2k5ryXX2Z9Rl3HPzYrLUBU44y2P1revGIjY55WLI9vlz/OqthxCCO7/0 rc0RF/s0cdQ2a1rTU73StStpbC5eB1CkFPc4P1r6asJXmsIJJDl2jVicdSRX/9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image033.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image033.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image033.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APdtp7/pTwDS gc5pScd8e9UZ9TiiuY7cMpdsk89AO9WpLiOFV3H5m+6vdvpUEGpQSGQeYCE5dwpC J9WPFctqvxR8L6fqZ09tUjZguXnhBkVD6HGf0zW5pfijR9Vt0mstSt7iM9XVwoP4 HkfSprvxHo9lGXn1SzRAcEmdeD9M0thr1nqA/dSBs/dIzhh7GtQUUGkxSY5owTTO 3rTh0pcVla5q8WmWpZmAOccmuD07xJbnUBqNzKnl3aMsJbgBwSQD6ZH8q5nxP8UL eyvCAq3igDeFODu6kZ7DsPp9K888W/FDVvEcH2RZXtdPH3baNuv+83Vv5Vwy3ciu GV2UjoQcYq1HdyzMquzNjp8xNWo7+e1lEsEzRSL0+XnP410Fh4+1BbmFtTjlvgh6 G5kjJHttYAfhXq2h/GXSrGSIXMesLaSYUx3GJzD7q/3iPY5r1zRta07X9PS+0u7j urZiQHTPUdQQeQa0KTFFIRTAPenDil7V5x4+jlvZlgSY28A4knbhRxkD/E/SvC9X 8VfI9jZxpGoHlyMqjbIRxuA7E1x99O7yKXbco7HrVCUgyHHTtQi55I4q0nlom9Sd w79KSV8ttU/e71HFK65B+ZSMEGrBkJKssj5HTB6V6z8FvGupW/iS10EvG9ldO3mK V+fdtODn619LUUlBzTRjpTsCjtxXkvxh12HTdJFmZFDTnDRjq5Azn6DivmyeZHlL sCeT0OKpEPLJ8oZvTnNaKaJerGJjENuMnPYVNBYvcRkrGcKMA4wKuWXhuSVma7zG m3Kn1Paor3STbQoyNu5OR6VmNascSKQPY96e8KlCw4I7etJYXlxYXyXVrK0UyHKs Oxr7O8F+JLbxV4Xs9Sgk3uUCTDusgHzA/wCe9dBRRTQBS1S1TU7XSdOuL27kEcEC F2bPXHYe9fH/AIw8TXPirxLd6lP96RsRR9o4x0H+PvXNOGnl2gAknmuj0jTE3ghc t3Ndhb2CeVgjP15rQs7AIgAiXGfStGHSY5Gy0YwR0PSor7QbaaJlMK478da831/Q 59PZxFFmInII7VzZilaMnDA1CGIbkEGvYPgv8Qm0PUU8PahIiabdyFo5G4EUhHr6 HAH1r6VBBGRyKWikFLXnHxju7e08IuJZSWdsrbA/63Hc+gFfKLSl5nYfeY1asDm5 Ea8s55+ld9pNssUYJHNdBbxM3C5xW9ZwfIFwM+uK0SiooGee+O1CIkhAIqpf6Xaz r88PUYORwawpfCulDdi0QgjqR0rgvEvhWOyZprbOzPIPOK5iCR7WdHU7XRsj619p eFdZj8QeFtN1WMAC4gVioOdrdCPzBrYopKWvCf2gdQdYrOxC4Q5kY92PTH0FfPbS YZioHzfpW/olqqssp+83eu+06Hdt4rpbWIqBnGPUVrQE7OFHapZWPACZNOiRkwSu PrUxcOuSelZ04XaRuX2rltdi3QSKV4ZTXk9wSk7fLznGa+kPgBe+d4GuLUtk294+ AT0DAH+ea9XooorwT9oO1bzrKdVO1osE/Q//AF68APzNtXo2M10+kbFjTe2FXkmu ii1e4f5bG2kkUDjavWpk1XxKAFktPLUf7Qzj863dM8RXIdEnxvHYmurTU3uINw55 6AVl6trU4ygY5HQ4rkrq616WT5dQigQ9BJJinRrrOSw1CzuBjI8uQ0S6pcyRi3u4 cN0DjpXn+oJ/pFyORtbNe+fs8wMNA1adsYNyqD14XJ/nXs1FFFeXfHPTmvfB0MqA FopT9eV7flXyzECrOD1A/rXU2FqDaruGFxkirttc3F7qC2cUrW9qOCV4LHFJpcEs +qLa3UkkUQYq8jj7g7HPfvx7e9aURKylC4dVJAcZ6juM9q7bw3M0sKl+uKzda3rP JIuBg8E9B71zk9lHcWt45mkN6uPKRl4b1Oe9Z0FhL9mupZjLBMpHkc4YN3yOhFXt KuLi6TyrlcupwT1yPWue1u3MGsXcZ4V0DfnX0b8ELD7H8NLSYpte7mkmJ9Ru2j9F FejUUUVjeKtPs9T8NXtvfSLFD5ZbzW/5Zkchvzr481i0ht9VmEQGx+npW+kRFukK LyQBWjp+g+YQSOfrWyujkIUUkfXmquoWUWnWxJO6RuATWh4cjmKE5OAOKsqQbsxz DcG4we9XF8P2pIeMFc8gUS6Dbt94fNVSTS0s13xDOOelcT4xsz9sguo1z5sezHuD x/OvpP4eYHgHRoxGEEduI9o/2SR/SumooorkfiVv/wCEMmKkhfOi3j1XcOK+cda0 nzbuWSBMrEyueO3erVtITJk44NdRpqIxByRxWpFEZH2qe/WuZ8UOj38VsG4jG5se tbXhq5sY7UtLcoh6AMCc/lVS/vLeS6zC+GDcY6V1GnzpcWCt0fHPoaGPY/zqncDc h5xWFJYR386LKN3ksXUe9e8eGYGtvDdhGy7T5QO30zz/AFrWooorN8QaWut6Be6c TgzxFVb0bqD+eK+bri5a1tL6GaJhcEhHGOQVOCPzrLt2+Y46GuksZ9iDjmtu2ukh geQnJPAHpXHavvudTaUYPABUjrT7XRkFuJElkjJ5IBp76IGffbF0BxukJ612Wlss NokQPCgD/wCvT7iTa5Gc/SqV5PsjwDwazbRZpZnlizhTzjqc8V9EW6eXaxJjG1AP 0qWiiikJxXgfxCtLW08dX6wgHzAkrR44DsvP59a4aNGjuGR1KsDjB7VsQybY8e2K sLNIyNgfKo65qk08Ktvcjd707+1Is7WneMe0eRV6DxBaJCIsSFP7zAc/hVy3vopn VopuB2B61djl89Wb+6aqX2WTin6PshV5Gb5iw2j1Pavf4iWiQsMMVBI9DT6KSlpr GvNPHPw7vvEPiBNX0rUbe2leNY5o7hGIO3owI9q8VkNxFrF9bXbK1xb3DxOyjAJB xn9K0EYMygnGTVi9tjJavHFIybupU1gxaJcrIWLtIM85bmtKPTrLbtuRsYdAzHLV PJpNrcYEVsFwMBhnNT2XhyC2n81ppc9QN/H5VvQAQR/eJXPpUVySVPpXoXgDwlYG wtdeuEeS6kyY1c5RACQCB68da9CooopCeKiY8fWq7N83Br5z+JWmtovxJuX2kW+p Ri4Q9t3Rv1H61m25DoPUc1chm3EZBBPBB7Vowom0Eg/hUVxZG6ZGSEkKeDWta2DF F3LtYDpSz2+0cj8ahPy4B6CqkjyXM6WkC7ppnEaKO7E4FfQel2K6bpVpYpgiCJY8 jvgdat0UUdqYx7VC5/GoWznpXkvxviUx+HWKguZpl3Y5xsBrymK6e3fafwNaEN8v qM1s6fdxu+wn9eK6OGeCNAhK4PWi4u0ixsPBGc+lZc+pp3INZVzqhOfm712XwlsY dS8Q3N9cLuezjDQg9AzEjP5V7VRRRSE4qMmoWPOKZkV5P8bc48OD1nmP/jgryq7t GMQkA6daokMV4JBqaC9nh+VgT9DV1dckU8o/HtSy69NIu0I4B9qr/a55euQKtWlp Jcvl87RXrnwii8rUdSUDA8lP/QjXq9FFFRsaYxwKiJOf60nXBryj42j5fDbf9PMw /wDHBXCQwB49p5BFZtxp2yQgDr0p8GkGSTaRkEZyB0rQHh0+XuXd+PFQyaIUbkE0 LpIDAHrWvDZLDENox9K7/wCF426pqI/6Yp/6Ea9OoooqI1Ex5ph6/jRhicAZryL4 zajYXU+h2UF5BNd29xI80McgZo1K4ywHTn1rlLNf3YptymTmp7EhZFBztrq41iMG /jgYwayrplBYgDHtVKGMvKTxVtoux4rrPh3PHb+IJ4nYKZ4MJ7kEHFeoUUUVXZsV GcsOBmuL8ZfE3QvCMDIZU1DUOgs7eUZX3duij9favDPEnxS8VeNJxaW9z/Z1qTxb 2blc+7P1b9B7VTstMTT0VV+aRmBeRurGuusUyFq1c24K5C4P86ZbQbjxx71op5wT YZPlqORTgr6ck1LYW55dh8v86tPFubOMCqU1ol0Xt5AdjqQSpwR9D2NcnB418ceA tTWw/tWa8ss7oluh5iug7Bjyp7HBr33wV4+0jxxZO9izw3cIH2i0mGHjJ/mPeuqo rwnVv2g4/IlTSNCcS9EkvJRgZ6Hav8s15f4g+JfirxFCbbUNXkEDEHybYCJfp8vJ /E1yUroHdcfKecDuaW2uZbSdLhWEZjIZRjr7V3FhrdnqgXnyZyf9W/f6HvXY6euE WtQRCSPpUUcBifOOKthVOT0/CoPKD8AE574rWgt9kI4PNDxk84qoECSl2IVVGSSc ACvK/HXiS21W8jisjvs4CQ0q/wATd8e1Ymia/qWg3gv9NvpbeccCVD8xX0OeCPY1 7L4a/aAKslp4k04uwODeWmOR6mM/0P4V7Ho/iDSdfsVvNKv4LqA8Fo35U+hHUH2N fEEjEuOfSon/ANcB2zUch+fPtSqd7pu5oZjuTk9c16P8PdRu7uWe3uJ2lijGUDck fj1r0GMn5vpUjAfpS7RtHFTWyrkDHetUgBQB6VG/evIviNqV6mq/YEuHW1K5MSnA J9/WuAj+W8ZF4U9R2onUKvyjHzVI5Pmqe+OtW2d40WSOR0d8hijFd2Omcdetf//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image035.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image035.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image035.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APA6KKKKKKMH GccUhoooooopKKdRSUEigGpAnHJwfcU9Y+cKVz/ePQVO1ts2l8nPdj1/Cm/Z953J GCB26VDIiIdpUq3+9mocc9aMd6SiiiinUlITQPpVtUVYPMKggjHBoyqRqeGQjmiM +SBIV7fLUIZncsw3Me5qZLiVOUbZj04qOWQzHe2CT1IGKi2nG4cjvUyxq8G5TyPv L/WoCMHFJRRRS0UnU1OsbImWABPr1p6nMYUpvHYA077K7EBUcA9jzV2HSbmf5dhI XmtOPw6CgLfLx0NEmhKB0x71Sn0P5SUPIrKeF4JdsgPuPWrMdr8u+NwVYduCp96p SRPycZI61DRRRS0CprVFeT5hWlBp7XLAyMSvbNb9jocIx+7yevNaq6bGP4Bgegq5 DbBIQFQA1IYB0I6+tV5LcAciqU0IxkDpWNqdkssYkBww7iufMhtpMnnsQejUkmA4 dSfLb7p9Paqkgw2R0NMoooo7Vo6cqY+fAH866Owi8xyQOK6ixtWK56KOgFaaWoC8 j86lS1yABwPapG04kZx+dVpLDjnn61n3FpgEAVz99HwVHrXJ6hHsY5UA96oCUrGU 6rnIpXKsmR1qKiiig1d05DJcqg6V6DpNmBt3Dj+ddba28axjC8CpGVthG0fhViNN qIWIUd6nLRBcYwT61RmX5uDn1qhOoORiubv4Q24D1rjdWQhj6elYjcGlBwD70lFF FFa2hpm6Bx0r0awwCoH0FdLbwuYxkHFWDBhCMHNOFu52qAScdTVpbNETe/J61k6j qFtakguMjsDzXPTa7b7zuR1U/wAXasqS+jnZtjBvoc5rE1SCOWNmUc4zXJuPmOKd FbzTkiGJ3I6hRnFMZWRirAgjqDTc0ZpaQVr6K/lyMx6Cu4sdXhhxtjeR8Z4Wt218 YadGNtw7Ix7bDxXRWmq2t3CssMivGatTXax2xlRQSK4rX9S1fUtsdpOYY8YbnFZF lpzFn+2arGo7qq7if8KkuNP0eUkfbXkbPUnbWdd6T5DiW0JIHUCmOomtxgY4rjpo HN6YY13OWwFHrXe6fo8+maAjmMRiR/3kgHLH0HsK5nxbZR2t3A6A5lU7s98VztFS FNo5ph61o2CyCXydpDMQMV3WnWen2sYe7uJSxGNqsQabLceE1kf5GkYDnc5OKt2d 9a2wD2IfYh5Ru1dXFqkUuklv7wzyK5zUlnktmECnGATt965+bRjqMVvHAhSVGPmm ZvkYfQUJ4UNpEEa6Jkz1i7//AFq2bbT5YLXEkhfjpmse4dIjIidA1UtH083GsC52 7th+UerHpXeOstxo7Ws5w8SHj0IrzrxtcLLqVvCv/LOEE+xbmuYpKsTjnNQHrWvp MvmX0Tt94EAk966mbSWuboNPI4hI+VUHH41oQeGtPeR5pFeR27LlR7cDipLmyW0t 5JShzjG4sT9BVy150lOedvFS2jhlG45U8EH0rQ/s202h0jTNEVmqMSOB6KMVV1I7 B82SB37iuM1D5ZmPXcO1a3hbyotNv7iUZRRya1pLmSctI4aPzEAUMOSCOWNeUaxc /bNWuZwcqzkL9BwKo0VclHFVmGDWpoUSSm6J+/Giuv8A30Af0Nej6VI0myJhk47V 0MVki4cj5e+aw/EzuIo12hVZsKg/nUdlbztYKiocAZqJBcwykqoO3qDW7ZahBNEG a32lThgtbED2Lxlkck9s1l6rGjKR0yK4C+gfMwYY8s4rY8JKH0+T7rgP+8jzzjtT PGWs/YbcrGcPKpjVc9M9TXl3U0UVdccVWfrU2nztb3QKttDgo30Neo+Gf3yicnki uzMiR2/zVx+tFpdRLOGOAPLx0FTWHiGWOzktnidCeCcfe/GoIbe+kLTySsqseFUc D8+tXbZxbAJzjJPPepiFlbzIHaJyecdPxFOn+0TQtFMuJAMq69DWLq8CyWSXKjHm R4f/AHhXGtqVzpNnBc2cnlyl2VjjOR6GsS/1G61O5M93KZHP4AfSqlFFXm6VWkFR V6d4QlZbW2HUSRhh+Bwa6a4mmYluiJwPc1kSytdTkEgAHqa1bCPTocGaaMHqcsOa uXOsaZDAyK3nu33UjGcfjWNPNqd1bNNa2sSoHCfMcnJ9qyrS41WXUDbtLEu0bnKJ 932+tdLbgw28m4lvlJ55xWXrCiDw5Dk/O2WA+teb6mpGnqP7shrGzRmlFJir7VXl qCu68I3+bKEA5e1cgr3KHmu/u7aK7tPPt3bY4yQp71wl7YywXiNNLK8G7lgx4+or rdN0vQZ3RzPG3zKTGSAcEdK6BYdE063u4FSIQuQQ0kg+Q8dK5fU9YubuWWHT1ZLd 8fPjB3DuKNPsxaKFON7fM571auLxfs7oD8zEKKx9dvBdyhRxDbr+ZxXH6xblNDil I5kct+FczRRRWgaglHWq9XNM1CXTb1J4zx0YdiK9K0vXkEYAciKQcj0zU0wW4JGM +o/rTIdJiOMFTz361qWlhYwyAvEjt1II61oyqkg3RQImOmO1ZtyTCHPc8Vz1xckT Iu48c9ahkV7kQ2sfMk7c1P4j06OZLWz5EW5U+XqBWPceF7eCTyo4WYsPkZiTmub1 XS5dNuCjA7D0NZ9FXyKhk6Gq1FaGn6i1qfLckxH9K7HStTEwTL5ZeM+orqoNhUHG a0bezMvzAbRnqRVqe3aOMEOPcY6Vh6jiJSWOCO1chJJ5lyxJBzXT+HtMOWv5Vxxs jBHQU3X7eRoN0eTKCCuBzntXQ2WmytZQ3F7Gi3ZT5lXouetc34j0KK8idSgz29q8 pvLSSyuXhlBBU8e4qCtBqgl6Gq1FKKu6bfPa3KkElfSvQdI12B1UOw5rqodagEBV XGD71Qu9ejiQqZeT6Vzt5qU9/MIoVZmbgKBkmtHRfDUk0v77GR9854X29zXbrarD CqKMIowBS2lgsk4uZFyFPyAj9a0HTIPrWPfWocHI5rgPFPhz7ZCZIgBMnIPtXHP4 Zv0OMxH8T/hVZhUEvQ1XpKK1tA0afVbmRkby4oFLvIRnnsB7k10M2mwy2iXduTE5 A3qPun8O1a+neFp72JWS7QAj+6f8a6Ow+H8JP7+5kcDsgx+tbMegWengpbQrGD95 hyzfU1p2dmFQDaFUDgAU8RC6lKgHylOCf73/ANarflbVwBx6VEUzmq80O8HIrGu7 IBiSKZHc29rDHGlsowvO1ep9a8NaoJelV6SpLeCW6uI4IULyyMFVR3Jr1Oy01NIt INOhwxT55nH8chHP4DpVW2g2R3Nm/JRz/iP51ueGbwQHypOmcV39mwNsJDxu70yU B/ujJ9aXlh5CH/fPp7VbhRUXCjAHAFKwyeKYU9KY8QIrMvrSaVPLgUF+vJxxWP8A ZLqeR/KiDBTgszcE+1eHtVeXoar0V3vgDRgqyazOvOTHbA+vdv6V2UVvh3kPc8Zr KvI/s+qrccbZV2sM85Hf9cURRFbtih285BFdlpt9LLbpFMFKrx9a12l+VQCAW4DN 0FW4okjQKOp5Oe9OQ4JFKzqO4FQtcoo+8Kglv0CnBz9KrRRNqc5wzCNeGwcA/Wt2 C2it4ljRAABXys1QS/dNV6K9usYY7fR9OiiUIggUgD1Iq+API6VzVz+81W8V+Quw KD2GM/zqXTiWMZPOa6vTokaaIFeCea6sxoLVvkXuMEZ4rHvSbTVILeAlIpEZmTOR n8en4Upmk8wLuOMVVmlfcfmP51TklkPVzVeSR9v3jXSeFfmsZyeT5n9BWvKSGr// 2Q== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image037.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image037.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image037.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/AOUjjU1Msa5x irCRjPTNTpGu4DHJqwsQx05qRIgx4GT6Urw7eq471GIR14pr28bpgqp+oqm1uitx io2h+v51E0RHRs+xNQsrc4P5GoWPOCCDUDHI6ke2KhZhyA3T2qLKgn/Ct9QMDb0q VBk1OFLHFWI029OtTpyByOKkRtp4I/Gn7yRyRUEk8EGXccn0qI3UMiHAySMZqnHb iEkoWw2SQzZpW6H/ABqFg2SQ+PwqJtuOhzVaTgnaM1WctnmNvzqJ5Qc7gw47ioto bkHiuo8hQev61MttnAzVhbUjvU6WYJzn8KmFkqjrgVUuHtYVP70O+cBVPes6e7dW IjT5h1yeBWRcT3c0uC2celJG1xEvBPPtViO9mByy7uOlXIbnz22hdh9MVNLGy9c5 PpVaVMr90gjqTUDrgY28e4quyjGP6mq5UDjAA9zmmbcdDitwYJyV/SpowpPP9atK qcD+tTIEz1rE1zVZFkFpakszcEjg1d03S/IgV7o5kbnGeatS6OUh83Yfn+6MHioY 9KaM/NGfxJq21qiw7jHznFIdC3W32hcbj7dKq21ik7NG2YpR91ux9qvgYhMF1Asr KOU9R6iqUtt+5Mtk/mQ5wY5W+ZPas95ZV62/Uf3s1WklOfmgI/Cqzyrj5oWH0qEy x5+6w+tbCA+p/CplB4AqwoO3rzVTU7x7OJAmd8hxn0HrWVavIZjIg3TucByM7RXX eF9Ga5nF1eFnjU9DXcLaC7l3MoKrwqe1Wl0ITH5gI+/K5pt74eg8ldpzlhxirP8A YUCW6xryf4sis6bQkhJdYlIHovSuX1qMWgWV08sqflkVensfaufvf3aLfQfKTxKi DjP+FZzzFxvXgHt6VA0x9QR9KqvcHGOPyqA3QGM/yzW8kJB6/rVgRvgbSc/WpUik BySSfXNY2qFrnUI4s8R8k1raLpvncqOGGAT716RYaeI1jtol+RcAkV0dtax26jYP m/vVYpMA0tIw3KQehrm9b0qOaGVNmQwwQRXlERNlqFxplxkjd8hJ6j0qDaY/MiPJ Vjgj0quRknAOR61UlXnnjNVWVWY4IrrEt2z1/IVYSB/Ufkam8tkBJHTuK5yUlopJ x9+Vyqk/lXd+H7UJHGqqMJgcnqcV6Dp8ASHf3PNXBxS0UUh6VVuR5gOBxjvXj/je 1+y6wLtQVAAyelZW9ZpZCV+YKOelMkQdh+tUpgB29c81VKoT93p6V00eAP8AXP1/ vVaj2kf65qnePELnz2PHbFculyJJix5WI7VBPevSdBO2zQscMecmu6s3DQgDmrFF FFFQXJ2pu715j40iWa3kD4xwRn61x1hOsbTJIGLoxGQM5Hap5LuAnJ3D6rVKaaAk +nbK1VaaEk4Zf++a21hQE5Ge/SpUVc8KBxUj48pxjnBrlrFz5oTGD5nIP1r1jRgd kan0zXb2rCJMMwFWVlRjgOPp3pwzjmlopjusYyzYqORkkj5YV5d46Jjt5ueQM/hm uRsEkaFpFI+Y9+DxT5EmP90/jVKaKcEfKPzqo8cwY/L+VdEZR0yaRpig+UHipklz IBgkZ5rHuLE22vIE5DOD7da72SaWyWGVDgY/Ctax1L7SitLcxpkcknmkvbOBwXj1 1I2PRfNAFUdP12602UxvdieIcblbIrtLLU/tEO/Ge+cVkax4qj099mef7o61z0N/ ruuTN9nnijTOcM4zV6WTWNLtmM8iPj5sgiuQ1vVG1WCdmXhFwcDqaxrTMFqic5xk +tPJLDIz9KqEyEZICnPQGoW3A8fyrTEwp3nDvU1o4e9hGCQXUH866PV9Lt4r77QR hlIK57npXW2WmQahZCOQZBXHFZsvgywtrve8bTIeChY4qvD8O9BOsDUCZUTeGFu3 K/T6VtSeGNLnupLlbYR5GCicD8q19Ks1gsfKZehxn2rCuPC1rqFzPLcZL7yBzwor A1z4f6df3kVxZXgsyqgOibucdx71JL4XWQxwWF7dr2cySFlPHoaj1Xw/FpmlFdxa RzhmYYzXFl4w5/xpk00aINo5NVlzKcg4A6k01pLdMfNuPc0quwHIA9hS+c3eLP41 e068SG7gkeMhVkBPPbNdt4jvLeexhkjKk7hgqegrqfD0wa1jz0wOc1usiSLgjNRf Y0znJpZFSOL5Rt9TTrZcR5Pc5qpGxW6ccHJOR60r6ZG77tqnPqKlhsre3BZUG7vx XKeLJoiFDsApbnmvKJfJaViJlPPc1H5MLuC06gfWs69vWZjBAdqr1OabDAZIlMkp De3Na5EXZv1pMw5xvOaUKvaTBpVZlIHn5UHOM16h4evl+yxDPYV2dtOsijkdKlaV FBLOB6VlX18rzGIttCruHvWjZXEdxbI0bggDB571mXlwkeoAo4znGM1sBvlBB7VV u5gqkFu3rXmPjq7ZoBGhycjIrzsxZ/5Z80wREf8ALH8xTJIcjPlAfSo/LIJytSfa xnIjPsakW7jLZeM06e9RlxGoB79qrRTyMwGWHqc16JoN24tkZcHbjIFdnaaofKDA Hkd6t29w9xJ5jkhF7Gm6lo0etxjM0kTKPlaM4Nc4mn67obeTbBruFuAzHlatafoV /wDb/t19csTnPljgCunkvRHHjdkjg+9Y+pav5a9e2cV5Z4tv5mlU5G9mJIz2rmje yRRGR+T2HvVT7TclyCeDzgHpUjXcxBCqQB781EzTthi5APT5qjM8m3nA9wKEnZRh mzS/aBySe3SlhvArcHmu+8IahHPGEDqWU4IHNeladaxShcnII7UmpWl9EN9hJGRH 1ibv+NQWWv6lb4S50eVgP4o3BB/CtVfEdkCJJ7a5hbH3XjP9KzbzxRaspEVvdMRn AWM1HZi/vAXmhSOCQDaC3zCo9XgigDvIM7F/DNePa5eC81GV88LwOelZG3dn5j71 EcqTtOPpUbbt2Nxp6t6mqY1CMcbM/WoJL0mTKIAPc1Ebp2z0H400zuccjH1x+tbn hfUZLG6aUMCBjIr2vw7ryzwJhhnHHNdPBN5+TuBz2pxsS3ILbvakNheYx5jBfQmm C1dFO4k+tRPdLAoBKrj17V57478VLb28scJBLcHuM+teVpq7yMPOKgZqx9qjkAIk U56AdabJcBOScY9aiW4DvyRzUmWJJUfmaxeg5obgcZx/Wg9AQMUEHr0+tXtHk8u+ VSfkk+U109nq1zo04GSYuqn0r0Lw14ugumUM+GxzmvQbfUlkVCrA59DV97wGHGeT 79KybzU0gjdmcYA65rzDxB4xUzSQwEuxJAweK888QTyyRK82fMkbOD6VgY4HrQMj BA/Kkdmfq1KrYI55FWre7wpEhzjoTmqWCB+tKBzRnjGPzpO3SlRzG4deGUgg12tq sWr6WsgCltuHB6gismSK60643R7lIOcitqx8aajbYyd2OvFan/Cx9QAK4GSKx7/x TqmpZQuVB4IAxUdlYMT50+T3Nc5rF19rv2x9xPlHFUQPlHr1oxg5I/Km8EZ6UDqK Tml5wOKdnJ+nSkJ+bjOKD6ClGTkdPatDRdXk0q7Eg5hJ+dDXazRWmqWgngZWRvTt XO3OnmJztx3qFLNnbHPT0rXstPUY3BTzS+Ib1bGyMMZxI4xxXE5JJzyT3NJ2XH40 uT0zSc4NHO73oyaTPGKXIyaOOKU44pOgozVqx1G40+bfA5Ud17Gugj8TWUy/6Rbs j+q8ipTrekqc4c/RcUybxZBGmLW3Jb1fiuaubuS8uDNMcsT09BUBo4xijNAPGKO/ vSYzRR3zQTS/h+dA49s0ADjPFITzmjIxzS8dP5UDGDSc5pSeTnnnv3o7Ac0n4UdO aMj0o4pKKUUUmaU0lGeKKUc/nQvLDNJSmiikPWiv/9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image039.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image039.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image039.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APY/MwetKJPe lEvvTxN708SZpwkPrTvMP41zmqePfD2lztBLfpJOODHEN2D6E9M1z958X9Kt8mOy uZgPQhQfzqfSvippGpyCK4ilsA5wHlIKn2yOlbU/jLTknKw3MRiT70pbg+y/3sVp aZrttqePs7Oc8/Ou39Dz+laocHpzTsijIozSZrD680Antmnrmn5xx3pJriO1tpLi eRY4YlLyOxwFUdSa841b4rlZGTS7VEjU/wCvueS3phAePxNchqXxE8S6gGiurgRW 0g+VLZQm8fUc/rXN3ExK7piArdgfmAqKOMOS6zq0K9SQePY1aikX7KyOTsDEjHrj /wCvUVvqLx/IT8q8FcV1Xh3xUlnfQi7i8yEt1ycj0Kk8jH1r3TTr6G7tEkhk8xCO Gq7vHrRu96UPSiTFYYDfhTgSO1P347Gq+oalaaZZSXd3J5cUYyT3PsPevIPFHiy4 8SXBjZzb6Wh+SAH5pfd/8O1czPam8PlwLFCvXJ5P61CLT7FlYmMr5ySOQKz5JwLm SR4RIWbgyDKr9B3pl3qihPJh4QEZ4AB9+KDcbrZQp2lMgg981Zs4rRkBHmyXB6kt hB+XNXjMhjCsw3DoPWtvw747vfD0yrGfOts/vIXJ6e3oa9x0fV7PXdMh1CykLQyD oeqnuD71oc+tBJ9aUFscmqDBhTww6YFIzLgnpxnJ6V4l4u8VnxDqbxwSsNMhJEZ/ vkcFse/aub85AVYjC5796lnSS4RZIwQR/smkkuJhZDozAkMHXNc9I0jXALMNu7+E Y/So5bUmV2L7sn0pAssbnk44zimtC+C0TMoOelRiaSEgMzZ75PSrMVz5pJyQw7iv XfhFrfk3VxpNxllu/wB9buOm9Rh1PvjB/wD116/spNuKd2quIn9TS+X6iuW+IV+d K8G3pRyk1xi3Qjr8xwf/AB3dXg0cb3DYjG2Jf19//rVf0HQJdZ1DIYm1iPLHnNeh xeHUjgCRxLgj7x7Vkat4VdoC8Qffn5gtc+vhl3JBhJPYt2qR/CbpHlid3YY7UqaN AoUFPmAwfenNpFuAcIMY44rH1PQFkgLRj5hz9a5m1iKTlX+UqcMK9C+FUm3xdbqz EAK7qvX5sbT+h/SvoMUtJTcGlO70zXl3xmvI49P0q2OS7TPJjPBAXH8zXldgyyQO hyT91R6ZPNen+G7OOw0pERNpc5NdBCDJgY46V0NrZx+SCRliOmKzr6ygxu8mLdnB OKwL2OMNsCkE/wAVYk1kA5bOR7iqckC5IU8daz5YyGYf5Ncdq1p5d8JEH+sBH41u fDS58nx5ppIyGdoyPTKnmvpJcEDFSCIml8pqizz0pM14d8YJ3fxVEHPyR2irGp75 ZiW/p+FcVocPmXqA5IznFexWke21jUL0FaEanapHA9KvrPIgwC2MetZ9zcNnBL/n 0rMmkLPl2bA9aqzuvIDce9Y93PtJA7VmiQsxyeD0rA8QRHyCy9Q2RUXhC7XT/GGl TuQEFxEWJ6bSwB/nX1Ls2nHpxThkU4E+tQkUhXivnD4mX0l3441EsDiIrDGD2VQP 6k1l+GpfM1SNF9cc17JbxN5aL1q4iESAk8YrWV7d4v3kajj+9/Osa+e3QnZjAPY8 VlxxrOZHIFQXFsAMkfnWJdxKGY/lWdKgByDg1j60P9BJP6VzNtL5N1BL18ts4+hz X15BKJreKVQcOgYfiM1LRim9RSDpXgfxj0b7F4qS/jQiK9iDE/8ATReD+mDWD4Cs ftWtoWHyqCxzXrzzw2i/vGCjHesqfxPp6Fh5uAO9UP8AhJ7Mgn7WMdgxwTTW1SOd dySqwHSnW+oCPTTKzfeY49MVVudWLjYr5OKyprySRzyMfWhQXHNZmtwH+zXZeo5r iY2LSDH0r6w8ISPN4P0iSQks1pGeevStsD2p4TIqIZozntXBfFjSDqvh60EUZa5S 5/dhRycqcj9BXm/w6TbqjeoGDXX+I/KYnzZFEagnhsH/AOvXl2rajaMzrbRTyAfx KOPzrnWklkLFVbA5+dq19Eup5G8lCyk8YzxXd39pc2+iwp5UgCr1x1rz2/1aaOUq JG3Ke1VYtUupJObhQT/e4rYt729RVzLuHbBzW15jXukTiT7wU9vaub8NaLLrmv2u lwnD3Emzcf4R1J/AAmvrW0tobOzhtYeIoY1jTPoBgVPgA9aUY71ABS/hWL4mjDWc EveGXeB74xXlnhe2WHV9RnQAL5mQo7ZJPFdVHp1vflvNs7eRHOD5sYOfc1i63oVx FL5VhZ2/ljjYQEGPbjp7VzsfgHVdUuNht7a1Vj94vkV0Wm+B9O0WVQ7m6nHJOMLm tnXSJNOUbBsVMdK8a1PRDLcyPGmTnI96pjTrf/l4hkQ9yQSD+NWrfRVDCW1kZV7g jKmt21jYW0sLHcdpwO1bPwY0UXHiu41KQnbaQsYhj7zN8ufwBP517zgU4CjFR0tZ euRlrEFUDBW+YZ7Hj/CuDksI9LvoY0A/fByT/e6GtRLlYCgAGRyfrVi81q38vc8Y 3gdjXN3Piu2smLnHHc1pWV1JfW8d0wC+cAyj0B6VY1yAw6dGTIGU9R6V5pqD+VOH jUkqc49a17BNN1C3R8ABl7VHe2EVsn7kgr6GspTsm3DvXZ/BuQG81GLGCYgy/QNz /MV65sPp+lG0jtRz6VBupd1I6LJGyOoKsCCPUV5v4gsLzTb61kkid7dZSqXG4EEE HAPcHj9KydR1IxyHBrltV8SNGpUMSa5F7mfUpjvc7Pr1rtz4suNI0+0WW3byygAZ OcADFaFz4vtb2zQ+cMEetcfd66jXRCZOPSqul6xNY3DxtxG7Flz29q3JNWaZcZ4p plBTdnoK9K+E+ktbfbtTKlYmAgiz3/iY/ngfnXpomFHnCjzvpVTaaNppdp965Txz f6eNJFq99bfbBMjpAZh5hwecL16GvOLkb3Uk5PINcPrtrJHcNzwTVWy2wkbiqj1J 6V1D3WmX1mYZbyMEgEc9DXNTacE3bLpNueCDgGoEttrArID6802chmAIIIPGa0bX eY19K1tPtzqN9bWQYjz5UiyOo3ECvo6z06LTrKGztUKQwqEQew7n3qUxyD1pu2Ue tIfM7g/lVjil4ry74u+MrjR7OPRtMmMd1cp5lxKhw0cfQAHsWOfwHvXz5b30kWqR XBc7hICWJ5PPc16rHOlxGjZBRhWXqdk88b4UY9azx4Tm1C1VlTD9jn+ddPpWmadb WQt9Tje0uUjIQuvySHI5z0xiqmu+H9M/trybSZGhERkJ3AjqB2471yuo2NokBSEq ZmHyiPqOfWoo9NmS3G6RmPHXtWrMnkQqqjAC103w009tQ8ZWZxlLcmdjjj5Rx+pF fQAVvWnAP6ilw3tSYcelRYB6A0bc9jmvl34l6oNT8XarcjIUTGFAfSMbP5gn8a88 J+fpXptuZbG1smYZinhVgfQ4GR+taMc/nQNGwGSpwPTmtjTGAgVc5GPyNWrpsQbS 8bRnkxS8g+9cjf2WlSSFvsZRu4jlOCazvs0MZ3QReXH3BOSathFESgnjr9apXMwY jgYxgCtPwf8AEa38Ga5KstkLmCdAkrq2HTGT8vbrjIPpX0B4d8VaP4ps/tOk3izA ffibiSP2Zeorawc9aWlxVYTH0/SlEx4+Wvk/x7YyWHinVbSZSGFzI3PcMdyn8Qwr i0iaSdUXqTXssVquo+FIIRjf5MckTejAY/oRWLa3QaQB18uSMlGB7HuK67RoI58L 52O23pk1qTaGb23ZCUG3gknmuXuvChjlZVuSVP1qm3h14QNsgdunWk1yxXToY1Eo YgfPz3x0rkr27W3hedgcKOB7+lceZGklaQ8sxya1dI1m+0e/ivLG5kt54zlXRsEe 3uPboa+j/h18VrbxQU03VjHbangCNxwlxxzj0bjp78V6Zx60fjWdeXtrpto91fXM VvAnWSRsCvMPEPxhjjnMGhW6ugzm5uFOCf8AZX0+v5V4/wCJdTuta1OS/vJjLcTY LPgDpwMDtwK55HEFyGPKk816v4VuRPoQiyC9sxGO5Q81neILKSG6Oo2y7jj94gH3 vce9R6P4lFu6gtw3IOff9K7a28UK0JQsq9M4HWon1WN58A7uOg6Vk3OrRRO7hsBe /rXJ6vq5u2xuJboD7VgeIP8AR9KijbiSZ8kegArml64qdBg4Jq3bzyQyB0YqykEE HBBHIIr6I+FnxN/ttE0TWpgdRVcQTsceeB/Cf9vp/vc16r5gNfK2teI9U8QXf2jU rt52GdinhU/3V6CsokMw3dD61U1DICr2xms7IOQwGCK63wTqn2e/+zM2A42gk8Gu 2ukDK2B8p6j0NcNruitCz3Fv9w8sB/PFY0d7eW/Ad8fnVgavdKvLsfzqCS8u7hsK WI9z2q9YWyqRJId7AZ9hWf4otppYobhAWijyG/2c9DXLqfmq2DuweOKkXrxwcVZt p3t5EkjdlZSGVlOCCO4PavpPwD8StO1zw+o1rULa11K2wkzTusYm64Zc/Tn0P1rw b1px5Tjiqd5kxAjkqcVmnrnGT60+CdreVZEYh1IIr1bR9Q/tfSY7kZ342uff3qre KUJDjIP5GuVvLVYpiUHysarhF9KkRFycCrsMfyhQOTU1zF5Fs0joJEVT5iH+NP4h +X64rhtb0z+y9TeFW3wsN8T/AN5DyDVeMjHvUwyOmalUcHGAR2z1qRH4Iwp+ozW1 nnn0pwPBqCZtj5wCDwQayn/1hR0MbZ45yD9Kbgg5FdJ4P186NqO1/ntpfklRuhr0 q80lL2ET6e4kRxnym649vWuUvtGnwT5bKR1XB4rGNnICcinRWzluhrTS28tkAzyM 1PdRk2xjx8zjaAO+a5vxjpvl6Pp7kZlto0iZvwxXHx/yqYZOOxqbB4PFPwo/iFa6 fyqXPyg1BP8A6o/Wm2yiWAhwG57iqc8apLhRgZ7U3aATx0Neu+CZpJvDymRyxVyo J7CuqVVnik80Bto4J61wuqRRpdnaoGTVRI1yPlFPl4kjI9KfGNzu55ZBlT6Vl+Lw D4fbP94fzrzdTgqPU81Y/gzU0CK8vzDPTrU5VQeFH5V//9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image041.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image041.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image041.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APXsE09eBS0Y paKdtyOATVX+0LFZmhN7biVRlk8xcgep9KsoyyDKMrg91IP8qUgA4PB9KNvtS4Pp Rg0hHrSdOlB6UlMUjFOpaMGjgAljgAZJPYV534k+MGh6LM9vYqdTnUEFonxED6bu /wCFeVeJfinrniVFi3Lp8C5+S0kcBs9mOcmuOM9xJx5zE9yG+99fWrtjrep2D/6L eTwuOhVyMe1dVpPxV8VaXEEFwlwAc/6Sm8/nnNew+A/iDB4vtzDPHHbaigy0StxI P7y55+o7V29FJjNGBSMOKbgVCOop9KOlLu2gkkBRyTXz78TPiXdazezaNpcxi0tG KyOnBnI65P8Ad9vzrzESBm+YFvahkP3lHP8AdFWLO3aWQYjcjuV6itCSwL4KSbv9 k8GmCF0UFlZ1X7wx8wq/YfaLC5iurGcxSKQ6MjYI9CP8K+h/A/i5fE+m4n2pfwgC ZRxu/wBoD0NdWeelJg+lKB60jAYpNuKg24anUtcH8RvE0lhYvpNjIBcTxkSuvJRT 2Huf5fWvBI9CkuZBtycnHt71qHwbKAoK5JGc1NF4RdGCyEBT1z2/CrcPhtLYGS0v VZ16puOW+lQXcRE2y4RizrlGPRvb61hqjpdEMhZWOA2ehqxbSRiJoZGwoO4c8qfU V0Hh7xFcaLepcW8irMD8mQCrHup9jXv3hzX7XxHpSXtsCjdJYieY27g1r0YpCM9a CAahAyKXb7VV1O+g0nS7q/uDiK3jLtz1wOB+J4r55m8Qy6lql5dyjdJIjHnkBm4H 5D+lbOmWS+RDbqmGjXrjuev866ay01/+WvIPb0rQXRIHO6SMMQOlKul21ph4oPnP Ugc1y+taIbqVgsJTuM9RXD3ukXNpfiJ0O2UZUjv71g6pE9veOQCN2Dj0NUVunUFQ TjqB6V6Z8M/GA0zWYVnkIhnIinyeMdmPuK+hwOPX6UUh6UVCtPrgPizdGLw9a2Yk KrdXGHA7qoyf1xXlum2EUzJIvyqr5b3rttOhSP5s/MTXR2ZHl+h6ZrQj27TnqfWl ljXOeBxwKzrsJgkAbh3rnr23ikUh1BAOR7GuM1fRIzM0zgEHP4GuXu9HgUscEZGe O1V44nsSkgAYHjIPWvpzwFrD6z4Psp5STMi+TIT3K8A/liukoIpMVAM9KcDXlPxr lMcGkY7mX/2WuE0CYvEwJIA5rvLLDrGvtXQW8AwM9SOKveUYgrZ5p6RGRid3Tjb2 9aoagijABPJ5rEvIgBuGT2zXJ6zJsYISTXK3km3aM8dqznbfCsXcNxXvHwbkMvhO 5Q/wXR7+qivRtopG6ikwahwKTFeTfHCCT7BpNwPuI0ike5AP9K898Pl4bCeQ/MxY da6+y1O5htTKywxKOTJM+xR9M1DF8QZEuPLeS2bHGY5AQa67TvEkeoRbYzlzyKlv /EQsLMu6fORkCvP9Q8e3r3LRQyQhf9lSc1Na+KBdDyZr+2aU9YmyhH51m6vLIW2F enIGc4rFu4/OtwR95aysH7Wo6fMpP9a9z+CMpbRNTiyCFnUj8R/9avUqQrkig1UB 4pd3tXI/ErTV1PwbcAx73t3WZfbHX9M15f4e00XFoIQMlyWNOOgzPqsl1dw/aQsT RwwkgiIkYDAdCQax7HwtNp7SHVBbiOWPbGoPKnPDHjnFdfo+m22j39lPby5LriVF ztz2xnkfSovHsj3iQKrAKxCsR1xVTTLKz0vUo5oIkmjC/IG+XDY+8xIwSD0HQVjQ +C72K7luLia3njdWGDjPPfr175+laljoMotBDKS6ISUZm5x6Vh3UAilki6YyBWDP HtnEh6befyr274JIh8O31yox5k4HPUYB4P5/rXp5YUgwehzS5A71TBNPABFQahZr fabdWjdJonj/ADBFeM+G0aJnVgQyEqa6Yacl2RmIE+mTxQ2i2kDB1tl39c45/Wsq XE195alflODjoKyNebbPiTgDpgYrX0IPLaqUCSR42srD+las2mwb1cW6KepA4qld OscbKibex96871Z2F1M3XIzWO8yzXi2wBZgm48V9AfCrS307wWjum03UzTKP9noD +hruAvqKCdvSozzUOKUDnipVGMGvIpYV07WbuOTqZnOPT5iK27LUk2q4XjHWlutT 84SIh2jB+Y9uK47StesbbVJobu1kARSd8gwCfY1k+I/FOnXN+YbWzmmXg4jG449y eKs+FtTnGryzJHJBbvGAEl6k+uK71tXWS3KyRhXAwWJwawdSuY1ByeD39a4TUG3X DGm2mkl7hXj+a4uCIYkHvgD9TX05YWaafp1tZx/cgiWMf8BGKsVG3Wm1EBT1Ap1e eeMtG+z6ut+rDyLtiCMcpJjn8DjP51g2cxjRwQSyDvUdyWMKBnKseuT1ottJhvyN 6q5znJ6Ulz4dt4It0McKnGPlAA/SsiW2Fq42zAMeRg1sKZXt053jGPcVl30En2hI TkBjjBrmtVAiu5FUfcH9K9T+HPhGdprfxBqMYRFjzaQ98kffPpx0+ua9RopjkZ61 GTiogeOtKGpwf1rA8Z2/2nwxcOoy9uVnGOuFPP6E1wdmySTAtgo3zVk+IPDzzSjU ree4MivmSESkJKuOnsRVfT9S0UusN/purWYJJ+0w3u/AC9Mepbtirslx4ZaFJzce JrlMtujlOzA5CknjjOO+a5W5httW8iLTF1W2k8pRIZ5uBJzk59M4x7V3PhzSf7M0 5bSe6luvm8wySck4/pWXc3Kz6jc3W4LFDnb9TWJ4f0t/Efim2sgDsll3Sn0Qct+n H419JptRVRFCqoCgAcAelONIaiPU1GzGos0uaQtzSPGssbJIAyOpVlPcEYNeTXdl LoepzWEhJSI5if8Avxn7p/ofcGtaNRcRqoyQRkEnpWbcW6WszTGFW454zke9ZkzQ XLgRW6rnpsX9Se1WNP09RIGKhUzz/jUmpX/k2riNsMx2p/jXLarcqlulpGePvO3q a7T4N2aPqGqXrJ80UaRIfTcST/6DXsAAFLSGom/WojUeKKSkYkniuG+IkTBNPlQA yZkXpyRwcVzuk6tvtwikllODk4wK1w0l6oTYGB5OOcfjVJ7NbNyxBbsQTUV9qMUa bFG04AYdK4+81IT3TYP7tMqv1rNUNdTFskoOp9a7/wCFniK203X59BuI8NfKJY5Q eAUyNpHvnrXtOQKM005HvTDTGUZqIg4ppppJpNxWuQ8ct50dkqr80chy3YZHT9K8 01RZLC4+0wEjJ+dccGpLTxi8AKlZF4528g1JP4wjlg2AtkHPK8mucv8AWWmGN+xe 5PU1n23m38gWNWEWfmOOtdha6WkVmXxhFFbfhXwsbP7d4ivVIn8v7NaxtwVLck/X BH0zXr+nXP2qwhlJ3MVwx9WHB/WrgyetLUZHrTWqEkYphIzTW9ajd1VSWOABmuH8 cTG2vvD0EmQ9yZpn+pUED8AAKwtV0w3NvvjVjgEkDkZrk20Rbkg7cN69Kb/wiMkg y0jKP9nNFr4Ga4mALMRnnPpXYWHhW206JTkbVGS3TNdbpvhsh4JZoh583/HrA4yF HeVx6DsO5xWheWyyyxw2wY2todqMx5llPVie/c5p/h29jgW5jmlWOIzHyS5wMAbT +ozXTq2RwPpRu9RTWOajbrVUsSaazc0saTTcxRFl9SQBSSvvK2PlIhmYISozkfxf Nn0zXnPxlc2/iDw3eKfkjuGhYDtuXj+tW7JhcWy8knGKrJZoJiVGOcn5a0RbRvBg YyevFXLOzitk4Xc55JrastOiSIanfxsYkwYocZaRu3H16CrrJcbnjLD+0boAzODk QR9kB9v1OTVPVWFrawQWmPNk/dW6/Xq59up//XUVtp8VvHHBtmKKCNyR7yBjGSPc mp9H3RWp+ztvSFtjxAnDD+8meQf9mte3uYL2FZreQSRnuO3sRUjZzUbLmqqo0mCq 8HoSP5etPuWgs7eRwhcqMHjJY9Ao9yeOKq2tiW8uK6KyGImSXPIMjc4+grl/FXiK 88Pk6nYWyySySGGIyqfLQKCC3HXnIA9s964pdbn+K2kahY3s1pYajZ3CS207RssU iA4AJGcN1/MelbmmB7ZhZXZRbrbyEcMrY7qR1FX/ACHWQn36Vcto337T1rpdJ0qG RmuJ5EKx8sm8HBH970q1NcGRlvnjLAHbYwf3j08wj+XoPrSlUsLOeW5kBbG+5kPf /ZrOtY5buVtTvF8tmU7Ec48mLr+Z6n8B2qzZ3TNYy6kikCYYtgw5Kfwn8Tz9MU3T nePVLx9o4VTOg/iJzlgPqP1qERf2ZqUzRFms5v3ysuT5ZP3sjuvqO1a8VxHL8qsC 4AJAOeD0IPce9OrMtYZHv41uJmk8lTK+5shWPYewpXkWe+BC5gtcFE/vyt90fgMn 8R6VbffDZOUO6VvlU/3nPGfpk/kK4nxrE0mjyRRLmG1Ihict/EQQxx3/APrVleD9 GOl+GrO4tEKTXk7Izjrt+Yg/koNa/jGAXugfamtpLfULILNBcIvynjLDI6Bh698U 7RZTqum21wVIZxz3571cijvUmcG7s7QIcHbgyN9Sx4/AVjavbyQXk09lPcXOqTqI kkYYXaBnpgZHHIxXcaPcT3sKXd3t+2Koj2hSEQ45cA9jzVe8mXVLvyIxusbR8uT/ AMtpRzj6L1Pvx2NUtQmN6WtRlrZctcFf48fwj2yQD7kDsa6JYiPLjkVf3Ee5gOm4 9APp2rJ0IT3l1c3ZcxxwzNHFgDMnTeT/ALPGB9M1oWrQ3F1ugz5Ry0LEcbgcMB7G s3xBp0tnENQ05iixncUH/LM9yP8AZPcdO/rS2WvxSwD7SCkoA3YHBq+lutpbSSTf ffM03sOu2qpElvp8xA23BAQH0lkIyfwyB+FXbpxDNbRDOyGN5v8AvkbR+rfpWJ4u 02Wfw7HBbMQ5eNOFzlmYck/U5rTg06HTn0qwiH7uF2257hY8ZP51V1fTRqmgQWMn 3J5DCcHGUO7HPrwKzfCNnHapJpV6ibrEN5yuOGXqrfQg1LHqUdglmlnZxtcsjyCJ FAxuOVz+FaXhzT2iguNW1Ng9zcZYsekcQ6Aex6/lVS7N67201vuhe7zuwOYoT7eu MH60MfLC6bZ5TaNjMvJQeg9XPb8zWhBp6W01ralVVmInmA5CIn3F/wC+jnPc5Nak bBbWa5bgNl/wHSsm0Vm0uG3Vin2ku8jZxtjH3sfXgfjVmwiE7vIMpACEgUcYx3Fa AdZhKrgbASjhujDHJrir3T4LS8ktZJGjjj5hfzNu9DyOe+Dkf/rrrL4fuFHZpo1P uNwqjIxZrQE5332W98bj/QU+9/4/bj2tMf8Aj9Wbw5Fip+610uR64BI/UCn3A/4m 1n/uTf8AstV5uLbTcf8APZP/AEIf41W8VxRx2T3CIqzS7YXcDlk3fdJ9OTVTQYIj pl1clAZmlEZc9dvAx+prb1lQNLeMDCs0aED+6XAI/KlHN9eE/wAEYC+wxWR4XjV7 /VpGGXhuTHGT/CpAJ/Env1rRck3OqN/EFjQH0XGcfmTSeIWMXh2URnbnYpx6FgCK qRHFvKvZbeFR7Bsk/nWzCqpLsUYVIhtHpWJuNxplgkpLLc3REwP8Yy5wfbgVJrFj bXkdsLiFX8sMF7YHHpX/2Q== ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image043.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image043.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image043.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APPaaetNPWmm m0lMY/hUbSBQeaj88HocmpA4xmgMD0oNJTaKSkrWxTT1pppppjVWmuUjO3Iz6VRM 807lQRGv94ntVGa6MeVWUvz17VH9ukYccN0JqSO4Zv8Aluc/lV2K5dDh93PRj3q6 jh13DpTqSkpKQ1r4pp6000wn1qjcXsMZKu5+g71TKpPIAo2NjJHXAotdI1PX7gpa Rful43k4UCuhsfhjcyEm6ukCjoIxnNXv+FVO3P2lgvT7vNYupfDnU7QFoJY5lHYn BrnMXdlN9luo3AJxtbt7g0+O6e2lMbggA9K1o5BIoI9OtOpDSUVrkUw00+5rMv74 Qgjrx09awll82ffKTsHJx/St/SLJ7+VooQTJIAox2Hf+tevaB4WhsbGKNh90fdH9 a6SO0SJQqqMDpxUv2cEdBmq8thGxO5QQ3B4rg/FnhaB4nITKH/x33FeV6laTRs6S DMkPGT3HY1FYXG0BS3Ge/atfIIyDSUlFa5pp4Gaq3UvlxMew9K5a6laWQu/U9BUE I3yqh+6TzXsfw20YPZf2lKnzTEiP/dFemxKFGAOlTgbqd0OKjcVnahbLcQOhAOR3 rynxboXlX8BVTiYGI49e39a8z+eGZlPJBwc1q2N1vHlsfmHrV+ikrYOcGmOwVSeO Kw9RuNz7VJwOST0rEkyTnuTirul2Mk88wQfMgCj2LMF/rXvmnXVjoWk2sDuF2IER B1OK2LPXNOuQcXUQIPKlulbMaLKm6NlbIzkGkMEm7pSGIhTuI4qjdTQRJmRwB65r gPiEobRftELbjE6ygj0B5ryPV7cLeNLFzFKPMU+vHNU48llZDhv5Gtm0nE8IPRhw w96npK2T0PpVC9mEUWTnnjA6n2rAmkknlII5HoOB6021i+0TeYwAVAWwO+K6zw7Z i0NqZR+/kcyumOdoBIP54rvdJ8L2tzGdS1p23SchCxAUdhWhJonh771lcGM55jjc EZ+hORWto0wsNkHms0bH5Cx/Suje52pu34xzXHa3qV1qKtBZyFIycGTBOfpWbB4S W4Qm61hzKeyfKR+tYWuaVe6XI1lLdSXNhOpRdwA2sRXnEEL3FvsmLZgfySO4B6Vn 242SlGGSpq7ExhvypGN45FaHWkrYfhaw71/NugmcBB19T1NUJwVt+Bjdhf8AGrVm iQ2j3BwfL7enp+tdb8M7c6trF1czksEQJ7cnNej61pFxqckUIkKWyMCVX+IehxVN PBcaeJl1ozIEXpZBfkPFX72TaUgjjUEPvwoOF9snmrV1O76M5JO7Z1qvp0sU9kiG NGCKUZXBGCc88dfxrnrPwTNpov5Zbw3RmX9wyttMJznIq5bWd3f6Utpf/PLHgiTH XHevMdUsPsniu+gA+WVBKB6HI/8Ar1iXdsBq9yI/lO7eB9aZMCt5CcHAPQ9ga0uA cDkdj60hrXcEL26VgXRCu245BDN1/wA9qjjVrtIAOFBLn2ANVRdYtb6LGd+0g/jX pnwpiMFkTjmZix+nQV6iJSpwozTw8jjoB9KxtRbyZgqr+8f7ij+Zq0bNpNOaInkj FVtFVwsgYAOjbWrVZyh+6PyqtcOFiaUDBA5x3rx3W1+0+KlmX7u0xsewzwKybuCN fEThT8hdQc/XFZ94CJgq4ON3OeozUlq2YiG6g8VNWu446Vy9+zLOyN6nj2qO2uWS AorEfw/maLq28otGh3mTbggfjXqvgAGK2hTG0iMCvSYU3jOOtXBGkabmrGmy17NI gQsygIWGQuPWlN3eW+nvE6o8/UMown1+lJpZVLp9xyGQAtjG4+uK05YQelZGpOLe 3l9xXkFzeCMyOSFeS4XYcZOBnP8AOuce8L6i7Fs/MBn6VFLN5k7KerLt/EnmpYgY 22k5A6GrVbJ4FcjqD7tRc9RnFVBlXOPqBWrp+qpagMUEjqwILc9K9J8FXIuBHIuM sx6V6ha42iluidhJYKB61QiktIj806FiOeala4tsHc6YqqVia5SSGRT2IBrXBOMH pXN+J38uxlYH+AivGvFKvYxaXGw2s8JuM56hjx/KuYgdjOGH96lWYm9D553VsYEi BgMH3qUdBWzIcISfrXF6hJm8lZAcZ5z2NJYfvJSoj3sRyM9R6VBcQtBKy4YDqA3W u++HF+E3Qs3KuCPpXuNuwaNXHRuafewQ3UflTRq8Z6qRmsEeG7SGbdGCq54U84qR 9JikGzZx256VBbeGLOO5WaQO7DkAuQK6IlY7fPQAVxHjW/W30iRs8spPNeETXVxe MGuZpJSi7F3sTtHoPamR/KDng062t2uMsDgDv6VsWzHbhjlh6VYrVm5jPOK4S4GJ 369T1qS0fy5Q+cY5zV+e+jnBWWMMcfK/cVd8JzSpqMoiXJ27xgdcdq9w8Na0l1ZL ubkdq3RdxuQAwz6GnmQyLgL19ai8lwdwJJ9zSSXBjjyw+YVQn1dArKxGMcivIPiB r5vZFt0Y+XvwxHtXHwFYXZGUHuCfSorriTcpGD0/wpIZvLBj6K2M1sQuhUAMrY9B VitdhkVyOuWohuvMX7r89O9UYCoPzjKkEVZ8g+VLxkgZB9RXU/D6zMuolyP4Mj86 7y40240q5Nza58tz8ydqsw6zLHKjlSdvUEdq6SDxFp8kasJgG7huDU//AAkWm4IE 6Z9M1lan4ls44SYw0rjoFHGfrXDNdX2q3LQQEqXPzv8A3R7VzXjLS1hubW3j4CIe T3PcmuXcMsa7uGT5QfUVWZt3RsexpqnDDnit20t4wiyAZb1IxVytg+1VL2zivYfL lGB1BHasK80jyQRCSQRlc9cjtUOmwzyy7CjKq8kkYH0rufCMkdnr9uHwkcg8v2B7 V6/LaJLAUcD2rDn0TfJkYHaom0K6XBRVkA9RTW027CkfZlH0FZ1zpE8p2vn6CtbT tDjs4Rhfm6muM8a6ZLLfebHEzJGu5yoztGRyfbJrzzUrY5Z0Hy4+Yf1qhBZyXClw PlHetK202OMbnw+ezDpV5VVF2qMAdqWtjljxRsz1Iz+lL5CthlIIB6kdqqopklL8 4J49hVlY8DKnDA8V7J4b1NNZ0OKYsPNUbJQOoYf49auvFsbvirMWNuDSTKgBGMmq Dwq8oO3gVMsOfYVz/iCFbWz1W9ZfkWzeL2JchR/n2rxlx8xVgCD2plvaCGErGp2g 5px4pKStczhtoCLkc98mmySPIcFSBnPAwM1Ih5ABI4P8qLcp5S5PIHNKZACTyB2F b3g7XhouuIk7YtLvCSc/dP8AC2K9hMYYevvUbRkAGkKEjLHmhYB1p6QlmCqCSTgC vMviPq039oPo0VzG9qm1pBGP+WmOhbvivP3iDOP1qzaoDKVzgcZyOtOlt1JwVHIJ yOnFVJLVlyVIIqswKnBGK6MKoGNij6U/YG64xVd7fyyXB4ANU4WJUYIx9aXJd8Lj IGST0WrH2fMR6Mc5O4fM3vn+let+BdcXUtLSyuJAbmEbULHBdR7eo6V1jxevSmCA E1PHYzSnCIcep6Vk+LfENr4O0/YjCTVLhCIh2jH96vA5pmui9w75Zn7n1qNwFY9q ltyPMII/hzVmNtpI4I96jYLvBK57Z9qjFuHH31JH4VMxcHpSK75yTj2qTMkiSIGU fKeWOBVSKHaArvn02r2+pqysZiKlQNgPAH8/c1Onzc9P6VLbzXNpdpcWkzQ3EZ3I R6joa9j8GeObHXYYdP1Z4o9X6EMm1Zfp2zXY3U9hpdubi6kht4gcb3IAz6VwfiL4 q2dsj2+jYkm5HnS4Cr9BnmvI9SvLvVbuS7ubl7maQ5aRs4Htz29hVL7MxjAf7q8K 4HK/Udx+tRtG2SrgZx1HQjHUUWq5lOecLVjHzHNIyhiqLnPemEbDgAVbMS8Hv2pP Lye2TSGDPofUUvlZAGD7UGB1Hy8j0pULLncpqVAGOATx0PpSupYhpGaJ4iCsi8HP t71b1fXNV13y5L+4kmWJQiIW49PxPvVCNFjGfKAcjk470jK7tljxQwODjoO1RCFX bY3Q9PYmmWcZWN3kGHJ4Gegp7nBx1J6UoURJkdTTD8+MjJqzj3pyrSkZH0oYhe1K sq4xnilLKeCoOeaFUKSeBV/R5dM/4SC3/tV0WzWJid/3dx6ZqDWG0qXWWGm7WtN2 5CMkHgdPQZzUJD46A+5NR4JyTnimMpI7UwB0IKnmg+aeOMetNVAPmY5b3oxu6dKk VMDFSsAGGKXsKGHyn6VGOX59KkAGBxTG6g+pp2TyM8YqvdIrzlWAIwg/DFQWeYmi VCQApAGfpWj1APendTQACGprKAOBQ33G9qgk6CnKOCO1ISQcCv/Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image045.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image045.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image045.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACt AIYBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKKKKjl bYjEkYAzzWLc+IdNtQZJb6BVHUGQdqraf4z0e+uBBbXQllbgDNdGj71Bx1p9GKMU YoxRiloooozjrXMeJ/HWjeGF8u6laW6YZS3i5Y+57AfWvJdc+N2rTOyWEUVonYKN 7fix4/SvPtU8ea3qjn7ZqdzKD1VpDj8ulY/9rStwHwT6mrlrrUyFQjEMOjKcEV6X 4Q+Lt7pKC31NTeQZ4djiRR9e/wCNe36Dr1h4h05b3T5xJGeGXPzIfQjtWpRRRRRR RRXKeO/GEXhPRGlVRJezZS3j9Wx1PsOpr5cv9QvNTvpZZ55Jp5W3yyucn6//AFqp yB3+RMhR196kt9LluAGCZUHGSa000VQVQqAep4qC70KSJS6KWGM5FZ0M80BMZO5W GCGGfyNdN4Y8Wal4Y1GO509vLcffickpMv8AdP8AnNfSvhHxbY+L9HW9tf3cy/LP bsctE3p7j0NdBRRRRRRVPVdUtNF0yfUL6URW8C7mY/yHqTXyp488XXfiXW5b5yV8 07IIeoij7D69yaybKyMcSu+Tu5+tbNrpTS4DoAerf4VtW2nrGehO3gYGBVkWW59x UdMcU9rYFfmA44rmtR0QCQukYAbv6Gsi5haG1w8ZZDyrDqv1rS8GeL7vwtrCX9pJ u2/LPCxwJo+4Pv6H1r6v0++h1PT7e+t2DQzxiRCO4IzVmiiiiivGvjf4kYG08OQN tUj7TdN7c7V/Qn8q8S0+1a+vTO443YX6V2EUCZUKowvA9q1raHGMrwa0YrYYVMdO c1Mltt7UyS3BBB6Vn3FtujZGGQRWHcWJ2TR4BGcqT9K5LVbHyGWeNdpH3hivcfgZ 4pkvdNn0G6cmS2HmwZP8BPzD88H8TXsFFFFFFfKvxF1r+2vFuq3IOIzMbeL/AK5x /Ln8SCfxrP0mFUhXHJByTXS2kOSvvW/awAgVpJajAwRkjNO8vnkfWo5IVJ46Gqc8 OUIxj6VjXcO08DisPU4VmtHUj8cVF8M9Rk0zxtpsgYri4EEmP4kb5T/MflX1ZRRR RUN3IYbKeUdUjZvyFfG07yNMS+SCAfxPX9c1s6PMsgxXT2fEZPOfStq1LMmOtacQ fGQcn37VaiZhxtGe+Oain/3SD6Cs+Ztp781lXOHyuOaw7wARuK57S3W11lJlGP3i sOcYw3Wvr2Nt8atkHIByKdRRRWN4sulsvCOr3LNtEdpIc++0gfrXyLcTf63/AGcI uPatzRbMwRh2JLtyfQV1NqVjUNI4Vcd637KaCQDy2Uge9blpEAvzr8pp72qK4KSE ZolgUIxJyeox3rIvIgSSe3rWLdAo+eorntRJVZCBnjpXPKymTauME4596+ttHkEu iWEgOQ1vG2fqoq7RRRXIfE9Q/wAPdTBlEf8Aq+2d3zr8v49K+Wbm2e3PlOwLbske +a7CBCbeMoM/KMVei+wWKCfUJnDdSqnn8qjfU9B1hljsnvkmwR8q4DEc+mK09Lvr nTkx9qkkhzgiTtXW295FJalzKoYjgE1j3XiSSJmS2UPIvGW6CsyHU9cvpyC9pjP3 PMUEj2zTLv7XCDJKjbc4KsR/SsyQiYE44I71yUOFvooT035/WvsDToI7XTLWCIER xxKqg9cAcVZoooriPikxHha3GMq1/DuHqASf5gV4rd6MFe3vTHjzpSTnsOorRtYt 6FVGWNW4fD5muPOf5uo68jjmtHSfCdppcpudPWdbplKksu8DPpkcVS1S2XTLO482 VhPKCojwOc9/aqNsZWss7iWA6Zq/ptqb7QSYXJkjkPmII9xOff0rL8Q+GJtXjims 47aJ0jKOqk/NznPPIaqsFlf6WIomkkmgwBIshzhu5HtVia2cWzmEAMc7d3SuW0vQ dQ1bWbC3tVLTPOqYPQc9SfSvr2JSkSKcZCgHFOooorifiojN4LZx/wAs7qBifQbw P615RquryXGn20DQqohbAkUcHjGP50umuNvHU966GKDdGNrHPt2qxHNdRqY45XA7 4Nc3rlvJGPMmBGTkbu9Ms0b7A5xjj86d4ba4huHeByvzYbHcV1FxObjDSRLvA/hX GazZo1XLeUnTANZd0RkBfX/IrqPAmimPxQsRUgQD7Q5xjtgD8z+levUUUUVjeLNJ l1zwtqGnQFRNNF+73dNwIYfqBXguqRTJpjxSRNE8LgSRuMMhzjkUzTZAJlGeOMV3 em+QqqZOc9at3Oq20b+XbQxqf7zdfrXnut3s2p3zyzSZjWTGOw5710tnYWbaO0xv EWRR8sJByw+tZvhu4S31iaLAaOUnb9RXaC1trmPfDhWH3lJ/lWJqkCxqSDwBXJzT M9wiIcNvAFen/C+G4lGpX9yzOzMkAYjqVGTj8xXodFFFFFef/FnSoJfCcuppAgub aWMtKB8xQsFIJ7jnP4V5DY5MkZHXOCK6ndMkajIUsPvHoKqT3aIDHH8zd3PU1RFt 5pPH3z8w7H6ilGn3ap5PnfuccYPOPc0kLmGdGJz5fCgDAUVvQ6ntQSI5I/iU9aj1 K882EuDkEVgWOn3mraksFlbSTy/eKp1x6/TpXvHhTRZNC0CGzmcNOSZJSDwGY5wP YcCtuiiiiis3xBpa614d1DTW/wCXm3eMH0Yjg/nivnPTNzALIu2VTh1PUMOCPwOa 7SJEu7FAV3FDyK5nW4L60kM0HlOD1Qqc4+tUbPxBKkm2eyLY67TWq+u2zoT5Fyc/ wlOB+NZd1rdt8yiGbee22tHR4JrtDK8RVOy55q7q6rBGsQ6lea6r4SWO+91LUCOE RYEP1+Y/yFeq0UUUUUUV8w31wLbxPqTHiJr+4X6HzWxXSaZfpE4Yng9qu3UaXQJO MHtWTJoYZ9yLk/rTJ4jJGIDAwYcZA9KpjREMvmOMHjrzXQWDpZRFT2HesPVLlGke Qt7mvZ/AOjvo/hO2SZStxcZuJQeoLdB+AwK6eiiiiiiivmC8iW6vtT3DIN7Pn/v6 1VY72WzIt5yTj/Vue4/xroNO1XzY1yw4ODW4tw742dT6iiaKURM+VyvtzVBrkCFm YrnHase71LO1FbGRzz0rW8Aabb+J/F8cdxlrO0Q3BXtKykAA+2Tn8MV79RRRRRTJ poreF5ppEiiQZZ3YKqj1JPSvDfFvx+lstWns/Dtja3FtESgu7hmIkPcqoxx6ZPNe aax8UfGniGXa+sXESnpFZfuV/wDHeT+JrV8OeatlGtwxeXkuSckkk5ye/WtPUNOW 4t8MP901zyveaVOSFaSL9a37DxTCi7d+0+j8EVrxeIYmyzTKcj1rG1TW7dIj86Z7 KDyawLRJ9RlZ3ysXf39vpXR6T4wl8BXw1KKyjukdfIeJn2YUnOQfXivbvB3xA0Lx rbk6dOY7tF3S2c3Eie/uPcV1VFFFeCax+0WzRlNG0QI//PS6k3f+Orj+deWeJfHn iHxZI39qahK8BbcLZDtiX6KOKytIWC4vxDcY+cfLn+9XUJYR2yMY4wPTArV0eIqM H1rqFRXi2typH+TWRNAEnKSLlT+tOXQLW6yQFGexFE/g2AJuG0elYU+j29vcbUwc da1LaBUh2quFH61la7bLc2rROMjIPHY1yFlqN74e1iO60+6kgubdsxzJwR/iOxHe voDwR8c9L1O3Sz8TMmn364AnVT5Mvv8A7J9jxXq9nf2moQCeyuobmI9HhkDj8xVm ivgkt0pc0m4qwZSQQcg16DoOoJrVnsJAuY/9Yvr7iultbMqmVHIFXIZMYVuDUs1s syZIyKrpFNbEPF84HUd6fe62WtfJihfzTweOlY8Nm7yGSXp1q6VG3CjjpWPrVxDZ WLzysABwo7sfQV5tLO00zyN1Yk4qPdzV7Tta1LSJ1n0++ntZQchopCp/SvQtK+PP i/T41jujaX6jjM8eG/NSK6my/aOYR/6d4bDSesFzgfkVrwLrQD2oNT2l3PY3Udzb SGOVDkEfy+lereGfFVlrKJEzLb3oHzRN0b3U9/p1rau48Heox6ip7R9y/NznpUzQ LkjBFV3tw55U5qvcIIlK4NYGr+IbLSYisj+ZPj5YU6/j6V51qurXOq3PnTtgD7ka /dUf571QzSZ4ozRTgaZR0OaXNHSlBIIIJBHII7V0eneNdXsIxFJIt3EOAs+SQP8A e610mn/EizQAXWnzof70TBv54rY/4WZ4eK8w3uf+uQ/xrPu/ijp6KRZaZcSHsZnC j9M1ymp+ONW1HKo0drGe0I5/M1zjMzsWYkk8kk5JptJmj0oopaSg0UtGKTOaM0op aQUZpDSUGjvSijtX/9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image047.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image047.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image047.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZ0X2/Op1TI 4FToD0NSquVGDTxS5pScCo2nRFJY4wM4PFcfrfxI0fRboQuWuHI+7D82B3JqvZfF nw9cE/aGmtueN8eRj6iug0vxhoGsS+TZapbyTf8APMvtb8j1rcooooorMVT6YqZF IBz61PGOfX608KASegNDPsXJx+PFYHiDxTp3h+yNzqF8kI/gjUZdz7CvGtc+L2sX 1066VKtpbA/KzYZz789K5afxN4i1p5vteuXDR9XG/aCPoKy5plDZVy59W70LdrkK w+btxmnSrvw8aKWHPyHDD8DXS+GviXrfhuZIzdPdWwPzW90TnHs3avfvC/i7S/Fd iJ7GYeaADJCxwyH3H9a36KKKz0NTIMgkiphxgZoYhVLsQAOcnsK47xX4xt9F0+WY uF4IXkb5D2VB7+vavnfXtdu9d1F7zUZPMc8ImeEXsBWJJIOqjA7VEJ3Cg5x9KVbh kyGGVPNWAwK56r/dbnFW4ZCq5xvX0bt/hTpvKmxv49z1FTaLrOpeFtXg1DT5cPG2 dpPyuO4NfUPg/wAV2XjDQY9RtDtcfJPCT80T9wf5g10FFFUkA9qlTPJzUnXA9a85 8Z/EG2sI3S2KSKrbQxbh2HXA6kD1rw3W9cu9Xu3ubhyzNwPRR6CsGVjnPc8AVXZj jHfNN4yRQp4HGcVNDIVYr1FXImVcFSdh/Sr0caSIUbAPr/hVFjJbSNG/K+h7j2rr vhz4vbwn4mSYuTp12RDdL6DPD/Vf5Zr6ijdXQMjBlIyCDnNOoqmuCOlSLgHkVx3x A8Rf2ZpskCS+VlcSMDzgj7o9yP0+tfOmp6rJqd487khFOyNT0AFVC4kAAHHXH9TV W4BUcfeHH+7/APXqpsODQFORTlHP6GpFQ45/h4P0q1DgAgYHqPWtCDAIBPyn+VQX y7flYZUHGe496ogtE2c7l7+4r6a+EXiBtb8FxwyvvubBvIJJ5ZOqH8uPwrv6Kpqx B4IP0FOaRY42dz8oGelfPHxN1qS7up4+R5ZweertyfyHH4CvMpHwETtzmnxTYY+9 WolSZgiikuLTyirAfK3H41XMI6DrTdu3k9OlPEig4J68Z9qfvUHjjFSR3OAU3cjk etPmmEijnnsaqKw3EHjnlTXrHwK1FrXxHe2BP7m4gDj6g8fzr6CHSiqK9cms/W5j FpdwwYr+6c9fQV83eNCWkViTvkuJnkBGOd3B/I1xLH1pA52/WtjSUDct07mugmsf OhQkABhx7VzV3G0UzI4wRVIy8lTz6ehqJ2/h9PXikMh4Oeehpd5HzDtU8cobgnGe macGXI38EdDXV+Btb/sjxXZXKSAIX8t8dCD6/jj8q+qra4E8MbjGGGQR3qeqGSR8 p5rO1ZGns5IP436EngV4P8QNDubOFJJHRkjJGQOT05P6V5i33iKmgtHnwF6etdFo WnT+cVI+Ujr716Bb2cLWQLJhxj5evtXK+JdHVpUniUbs4471RfwTPdwpLb/KW6jt VG98F6lYxqZBkE44qiPDOpfalt1hYsxwCOgqGbRr61lMU0LKw4NVGQwOyNuVl/Sk aTzUC4FOhd43DKSCD19DX1f8PNTk1LwxZXMnzB1259D/APXrs6zASOh49PSopV3q WwQwGPevLfinEY9NjTGUcEEY6HtzXgkow5HTBrdjguYreNYgqKVBLHrTP7QltD8u oYdeyg4rRsPFF8zgNcrIo6qRg10trNJqqK6xkgc8DNUtT1DU7aQwwTeQmOw5rmZt VuTJunvbuZQ2NyjIz6c1bstUt5JlI1C6gbPys645+tdVY209zdKJbj7UrjGWALCq fizwUzQfbrPiVF+dezD/ABrzdl2ORyp7ipbbmTaQfxr6g+FIk/4QSy3dVU5zx0Py /pivQhnHNZaken50rfP1A4riPiRZC68NSBceZ/Dkdf8AOK+cdZg+z6hMAPlzuHHY 1240lb/S4SrsoMYI2/SsZNEhijkglTG7vnmtLTvDtibB4iJnkJB3YHbpgmu+8AaV FCZFYfKWJA9KbrnhqK9uZSI97NkAZxXH3+ghIfsF1ZNHGH3DjkfQ960NI8KWM8MV qLaWRQ2cbT+tdxYeHNO0lB5EBjbHQnNVNclQQOgA5HSvBdRgcXtwwX5Axz+dVLXm dQuQc19ZeArb7P4WtkBwSB8uc8f54/CuyrIDdjSggda53xejzaOyAHO4Y/MV4j4/ 8P8A2aQXMMfy8dPQ9vzH61e8LXHmaPbK38K7T+FdUmkW90gkKlWI6CqGp+Rp8QCq VAOPrXQeFiYo3kAySM/Sp7m++yTCSQNtJycdq6nSZ9K1i3AkCyDPVwB+Va/2Sxs4 m8iNFOOOK5PUJNkrEkdfzrk9Xk35A9DXm10NLlSbddIsqM29Sccisrw1pTat4kgt 4wzx797bR0UH/wDUPxr610azW0sLa3XGI1A47mtUcgHJrEVucg8+9O35xnms3WVE 2lXCDg7Dt+tcBrsUd5IkTr5iE7GGR6dP51yENo+hX08IYvbl90b5yOeq/UV1Flq6 LBjPPrmsjW7rzIfMChyp3bc9aoaV8QL2xgePyQrt8hyOCKtW/iTWb+4Eb6esscg2 qUbpnua24bu58PMm990bY3FegNb0XijzoR+8rOu9Y86XAYk/WqV3/qGkc844rw67 SQahcrKhV/NYsGHI5r1P4R6Usk0964UsVEK5/P8Awr6DtpCMKQuAMcGrYkHtXPiT mlD85H6VXuWBt8ZwRwTj9a5Ca1MUgZWTaX+bzQeTg96ydf017rR5ZmGZYQGRVXGA Oo/LnP0rho5p4+ASQKvJeQ7VR3BZverlnpVtPMTsXcRxW9ZyW+mwiO5lhhcdNzAE isvWfENqrCONxcKfvLF85A9TVWygWdvMs2PlEZ256VsWtiI2Mrn6ZNU9XvRFbyPj cEUnArJuLDQ/EijUbUK05wGRm2uPqK7vwJpX9nxMiglY5T7AkKMnP1z+VemxyBwr KCARU69OBge9c8H96UPnpTHYsu0kbe9YrqqXW4jIDZUf5/zzRfLG8ecBlzhvTFeV 6vaNo+ptGy5hY5jb1X0+orNlsLK4bfhg3VSD0qsllEJf3t7cgDuGzitO10/TJZBu M103dpXOMV1umRWVpHtt7aNY8ckL96q8ji3kZkVUyfuioptSAj5PTmsa8kkmsriX HGwkEnpWA8z2F5aPbHM7ruJA2ljnGD+Nez+DtWR7gWMuLe4CAmMkHI749e/Nd+p2 9OnpninrKegB/CudDZPNLv8AXNMY+mATyao3DHcH496ZdtGtq7yOixIpZnY4Cgdz 7Yrw/wAV+MjqV2FtwptYj+6IOd/qTRBdYIRujYwa3bPSY77a5lCknGRzXUWXhOxW MO91I2PcYpbtILT93G+VFczqGpL5pCEZHGRVOFZbuQb87fSr+qQ/8Sm4hXvGV+nF cDpFjFdzg+eWWN1W4SUlQFzzz1A6816Pe+BrbTruKXTtcu7digdBBqCttzyAN3Ne laNqd5p2hQjU7i51G4UcyrBtZvQZHy8D+IkA1t2Ou6dexEpcpG68PFORG6H3BP6j INZCygZ707f8tR+YS24EVQvry1tiFuLmGIuCVEkgUnHXAJ9K8y8e+J5NQ0c2ViZf sDkCa4VSFlI/hBx0/nXl8cDEmPrzXWQp5lqmR2FTwajdWLbVY4q8vii6HRqZLrN5 efLuIz3HWprOwklO5+BXTWNgI1U4qvqyfuGQHg9a4u4sW8PzWmvbN0Ety0c0fZ4j wR+jfpW9e+BdP/tN3W0kuopVV42jc4KkZB/EEfr6VpWPgnWLBkuNG/tCyJ6GG9C/ pux+YrVY+M4cR3miW2pMv3ZpoAG/Eo2D9cCuxD7ugyO9ZmreJdI0WMvqV/DCe0Zb c5+ijmvO9b+L8jo8Oh2ZibOBc3OCceoT1+tc54eMmr6jLeancebPdOYnuJ2+4mMu cnpwQB9RXb63fWNzpFzpflxeXAgO6JSEKjtk98gV55ZWBln8zy9ofJA7Ctyzj2xe WwHBpLq2IUnFUVj+bmtewtwxHy/nXT2NtgDAHHfsK3441EQCj6k1kX1hPcyeVAm+ WQ4jX+8fSsmKzj1zwZrOlNG3m2kxa3YjkM3UH0+cL/30a0vh/qB1PwjZGUBp7Nns myMlgBuTP4ZFdzb6HdxRpLa39sQ4zsRXIP6VWuLqayYjVdSGmLvKRFYfP80gAsfY Dco+ufSvnW98Va7f3H2ifVbrfyAI5CiqD2AXArIZmdy7sWY9WY5J/Gk7V0mhrBZX Nq2p3Aig8pp2RuRtP3Vx6k8/QCta41aDU7e9NmJGjUL94bQCeOn5flWha24xayKB 5TJnI9c4/rUptvLYjHOanSDzk24zx0NVjpu2TOPwNaVpbbcYTFbtpGerYA9zV2SY IoANXfDcsEmuosr/ALw4SPjhWbjJ9M9BWb4m0Cbw5qV/FauZBqHlymQgJtbeWY/k nU15d4e8XWehaFr9pOtw1zdyo9r5OMKwJyS2eO3SpdJ+LXiLQdP+xaeLf7NvZ1W4 UylSeuDxj6VS1L4l+I9WEK3T2rCEuUxDjlm3N39a5Oir+j2H9papDbsQI875WJxh Byf0qXVL063q810qLHACFjVRwFAwP0Aq1oM8H2q9sbmRYobyBohIwyEccqxPYZHX 3rStb7U/DyeXfxJc2YbHmW86uFJHYgkdx1rpLHU7PVwDbyZcDLIRhh9RWpb2rb8A cnpVqaxZQCy44psKYOCK0rccUXEYiiluJWCxxqWZj2AGTXllh441HTPEV1q9sI3j uB5clvMMo8XZT3BHXI5BpfGfjvVPG0ltHcRiK3gXbHEp3M2f7zYy3tn+dc1ewxRQ wwRZaZBmdu24/wAI+g/XNVChVRnHNAFFT2Vlc6jdpaWcLTTyZ2ovsMk+wA71bvjY WdmlvZyGa7cf6ROCdoH9xR/M+1allpYi8PpfkZDDA93OcD8MZ/D3p2h6OtxqBEjF UMZAIGTnIH9aq3GjPBqc9nHExKN8qlfmK+vFRi2ntZvMtzKlxDl8r1AFd34U8Vw6 hPHp+pBIbxuI5AcJN/g3tXpMVnHcQhCMnHeqFzoTROSnQ9M1JZ2YQc49Oa5v4hXL x+HZ9OteZpVDOF67Nwz+f9DXlVhoc9/exQsfKiJzJKfuxoPvMfYVsvqEIY2nhLQ5 Zxt8oXrxF3Ynqw4wPbJ/Cuo0b4DeJtQsY7i8vbGxMmG8ty0jgH1xxn8ayPid8O7b wFa6QE1Ca8ubsyeazIEQbQuNoGfXua87FAp8c00SOkUrosg2uFONw9D7VGBxXYaP qc15pljprqPJg3JGqryWZskn1J4H4V6Lpvh1NL1DSrUlRd3DOzsRkIFX5j9Fzj3I aszxhbw6DrGn66kMIBODBIm/co7t/e689smvRdC1nQvEzWKyQ6e3mq0QCQmIrlem 08HnHSoIPhF4Vk0hxqBIkLEJceeU8tgf4RnAx75NS6fY3WlqLS7uFuinEd0p/wBc nZuO+CM+9bEiK1sMgH3rFljMIJGAK8qN6dd8WXSIGlM7fZreNGG5jnA4PbPJ9M16 OvhKxtPC02lRELFMA+o6gV+aZByUi9E4xu7jOBzms/UPEcMCW2n6Xa3kNsmPKjE+ 0HHogBrbNxqup2RnF5rekyqAP9IkzCx/DDL9SMV458UYtRg1azTUZTNI0bOshnMu 4Z6gnpXBikFLSCvVfhTbQyadql28atPaR74HPWNiQCR74/Ku4mAPju/T+G2s1ihH 9xTESQPxJrF8dRJPKFlUOBZgjPb5mrivBN5cW+v28UcmI1mBCkBgDg+tezxu15Yt NcHzHbUJbck9owpYKB2GeuOveoBIy3sdupCw7C4RRgA/KOPStpSTCQelZ2oj/Rj9 KZr9nbaRpGj3+nQJa3V5OsVxLENplUq2d3qffrV/xpK8fh+MIdoeREYAYyME4/MC svwxawDRbW6EYFxcXQiklH3ivm7cA9Rx6YrWvrK1jE92tvGJo7poFbbwI92MY6f4 1458eNPtNN8aWUFlAkERsQ+xBgZLtk4/CvLxX//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image049.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image049.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image049.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APQAKkC08ClA p1GcfShnXYSD+FVZr2OAvJLIEjTqzHiuO1j4kWlq5Sz27cEebIvH4CufT4l3rzKq 36xp3PkK4/IVsWfxLZHVLmTTrtT/AM8y9u/5MCp/MV2mjeINP12NjZy/vU5eFyA6 ++O49xkVqYpMUhFNIppFRKKeBTgOKx9d8V6N4cjzqN6iSkZWBTukb8O34151qPxk aSQpptukUfQPOTk/gP8AGqMfxI8Syk+XcWpA5x5HOPxq3F8QdXRPMubu1PG4KE6+ 3qDWDrvj251uGVtoitoQC0an77HgVwn9pzNMZJVDse7c4qzFqUDHEwYA9SFFaUT2 suDa3Hm8coy7T/OrVvLcWNxHcWE7QzJ86spKstepeGvilBcRx2+ux/Z5chPtKj5S f9ofw59ehr0aOWOZA8UiSKwyCpyCKdikIphGKjApchepAx615z8RPiK2hRNpukOP 7QkHMuM+UPUe9eJOtxezvcXs7vI53O7MSzfUmtSKGK12vFaHH95k/qcn+VPurtlY kPCWHZlI/I5rJvb8zR7SCrr69xUMG6RFiEixoTlz1qdGsEYho3ZCeGcgHH0FTnS9 Ouh/o14sbn+BjmqN3p97pMqmVSFPKSIcq30NaFtqizoil/KnXpIemfc9q1opVuB9 luo1iuCuPl6Sqe4Pr6Y61ueEvG+qeELtbLUEa50hmwPWMf3kP81Ne82l1DfWkVzb uHhlUMjA8EGpSKTFQAVl+IdSh0bR7m/uHJWJCwUcZPYD3J4r5tv7qS6vZb26YPeX DF2J6R5P3R9BUlqsUWzawdzyG2FufYVPdXKqB580nA+ZFIXj3weazkvbeWVleKRl Y4wRmoX0wmcCJ90bjKH+h96mbSXt0HmHYMZOepFVJ4VBLJhV7LmkglMQMslnHPHn DEg8fl0rodJ1W0kxbSb5baT5XglwWUeqnv8AQ1V1rw42nhb2zJexk+7IOdh9D7VN phW7t2s7gYUDKjPzRN/eX29RUcrXYDwGQrdQ/Mr9pR9D/nIrv/hr41Fon9nXassK 5bKZIjHfj075HSvZopY5o1kicOjDII6EU6oBXn3xVvhDpltanne5cr6kdPwFeGs6 zTlsfKxwAT2rWtJAqkoypkBSe/4CpbbTbu6LGzt3dmOPMRfl/Ot+y+Ht3Pte4lXf 127j/Otq58DRRrG5YCXG5ti9AMdPcnFST+GJrmwdYyD5aZx/e7/nXFax4K1TTmDP bllYj94g4z6VjLpsqkhlMbr1BGKkm0J2ga5tGYSQ/M6jggeorofDmpn7NJBcqskL 8XETD5Sp43gfzH4iorvQpNMvAYRvtmyYWJ5AP8P49jWZev5ixTKWM8bYYn+IdQfx H8qqG9m0vUo7y1kKEfOpHHXtXt/grxCZbe05DWN1wv8A0wlxnb9G547H616BUA6V 4r8V5pvtokkJw5MUIz2HU/mf1ryyMFpSM98DFdN4esRe3e0D93nDY9Pb6/y+terW cMcEIjiUIoGBjsK1oAG5UHJHUGpPKZrlPkLYGD35rRisQiKY1BHUj+v1qQW4ZWid AyMPmRh29PpXPav4OiuFaWCJs4+6Rk/hXDvp62txmM7JUOCrcEj0IrLn0mWzkknt 49oUhtgOQORkGrdw5m0pkGQ0ShlDHqvpn1/wFYMkCXLOVxiZQemMnJ/I5H86zZYc wvaTLhg3DAcj/wCsc10/w5uXS8utBuZsRXADRN/ddTkEfjXvdhI0tlGZP9YBhvrT gK8J+Mkh/wCEhijU/LDCOPQtkn+YrzNOGCrzk4r0/wAL2qR20KRjtncR1J6mu9to lIUZJHr61uWsIHYDjqauwWwBDYBIPUVoqFUFgmM9zTOCNrAYz2qGaOMDBA56DNcb 4j0NL+6ZI1UTNHvQj1Hb9RXnP9oNZzXtvcszNKhVeehHT8R+oqKa5UQDy2ypQhsn lTnn+hrnridra2iMZPzKQVzwR1/nSzXIvEicgh9u3I7j1/z71f8AD10YdasZjxIk u1jX0laMrW6SL0cBqUV4H8YpUbxg0IOGWCPP1/8A1YrgLKH7ReJHnaoOSfavWPDU aZjUcLtNdxbKAAFXNasCkRHPDMMcDmtK2ULwQxq1jK4CnI96gZXZ8AHAPQUr2bKp wcexFYeoxGHUbOQ5yWZfzB/wrzTxtpLQv9vVRsllZgcdCD/WuOkBQwTH/VTKQT/d I9ag1jT5xDHdpGRFyRjsOh/lWbbPtLI7HDYII7VZhJguic46SKf0r6Z8LzPceGrG ST75jGa0BXzh8SZjc+OL2YnhGEWT7Af41y+nhknwBk7hu+lep+Gv+PpU6/JkV6LZ R4A3Diti3RWYZAxnitRbcPgDj6UjWso3HHAHU1PDZHALd6WdooRsJG4cHFc/qkBn eFeM+YDn04PNYHivSor3w5cwJtLpmRADyMdK8iWxeTQmK84bGPfkD+lbKQbtKBI+ XYCV9K4LVLRbedxD908ikRvMMeRyQqk/iK+o9BgW30OzjToIxVqvnzx5pVxZTXcl wn72e4kmBA7EjiuS0lQ7nIyc9a7bRdYFnqEoyowFQZ6mu8j8UhYVVY2Z8ZwoHH1q 3a+NrRFU3GVJ4H1rq9L8QQTRllcHj61ufaPN0wS5J3DJIFULrXfs9qpDD5V7HrXA ax43u0uNtvGZMsQAqlsVSi8R6tO6mWG5WM9MxHFM1C5vby3It1kIIwS7YP4Vy1uZ 7VoreeBhG2BkgcENx0rdu4xFau8YAyvpxXmWsSh2J5yr7cdhUWmWMs2r2cBBCyyr tyMZGf8A61fVFnH5NlBH/dQCgVy3jXwumvaazL/rkGV4zXhVtYGx1aW1YEFZMAGu r0DQ4y0tzPHvDMTkjkV0Wj6fPrt/LBCscMSNgySrkn2Ve5+vFUdGj1PUPEqaLPp1 s+6by2V7RRtHGTkYIxz+We9dRquif8I5e5t2WMD78Mb5XHqPT6V2ugymTSyxY/dy AawtaLXL+SFzlsbR3qTTNF083QhN3HCAP3ko4Zj3C+n1rgdW8Oa0PGDwJJI9r9o3 C4EzFAh6Eke3U59sV0Nzpv2XWP8AiWyzvaFeFkGSo+vU/jzT7jTIpbQgoD/F0xzW VPb5s3jI4x+VeW6rYO9xFCEPmM77gO+DXSw2AXXfC9vFE3mtH5zn2ycfyNe+INsa j0AqKnDpXknj3w2LDXbXVYV/dTsySYHRuoP862NDsg2mxxsvysOla66OILvz4kxk DO04rVtkWIb/ALPulIwZW5J47msfxBNFDbNEkMfmN1kA5A9K2NK3w6TsBOSo5qkH d5iCf3gOQfetm1K3YQOixSDqQgwaszWUpQgMgVjk7V65qv8A2eisWZiWPeqV5bCO M4B+mK5a7H316ZGM1V8K+G1vtRGo3KxvGqFYg3cknJ96i0xo7n4svZpCvlabb+Sm B0JYuf8A0L9K9UqAU4Vi+LbM3nhy52IGeLEoB9jz+mayfDoU2yDGSB3rpETcOpH1 p7plNqZJ/SuQ8TIYiAT3/Ot60LjS43DcbeR3qiZP3uQe9dBYw+dACDh/WtRD8u1w MjjNLsRU69fesrVCohPY1wOsTLGkx5wF/HvV6GWbR9NhuJtkMSQA45zhRn/Gsb4T LLqWo6vrs6/PczMQfxr1aq4p4pJUEsEkZGQ6lSPXIrhdCnMCtCwO5GII7jFdlabp IlLgBj2zxU7MscbP2Ay3sK5DxE0V/qltb27BkOGc+nfFdEtps09crjjAxXO3HmQT fIucdq63QrmK6sFcHa4+UqexrRbKsAR9TUbyBWY/w/1rC1a6BGOT9O1ed61dJ9rg RjtjeUb2zjAHX+tYnjrxmNbkGj6TuljlIRph/Hz0X2r1fwXog0Hw1a2pGJCu5+O5 roKgFOFOFecqpg8U6jahiGWXzAWPXPNdfZXZKqM1eMwXA3Zz2rjrjNhrjXL5kiyd xHUAnOa7CbVbGTSU2uAUGQwP3hXNvexyMrmKXY3K/Lw1bXh8/JOXUorPlQ3bit4N vTaTlqzrqcqjAYLDtnFc5qc2I2JPXjg9K8u8VMzwSYPzMpDpnkAmtT4VaFHeai+p zQbxF8se4cDHf617XximmoAacDTwa888Wxmw8WwXIXEdzGM47sODVq01ArI0ZByD 1/CrK6i8p8zcecggDr7VRliluL12YmOM9/StS206xjGXh3Mq7gMna3fp0qS7b7bE kqsykAKFUdPX6U21uXt5GOGOOM9cmtGTVXUKV5Y87ahvtQQotwMqp4bIxg+9c5f3 Qn+dkO1cgnGSfSvP/FkiLHv+6WbhccV6n8NrD7D4UgyBuf5jxXYE00moBThThXKe P7IzaNFeoMm0lDOMdUPB/LrXMWVwjXanP7pwCMjkcd66JbNvIDxzBBzswoPeq63V /BP5YsYZE67tx5P9K3ra/lRB9p0nJxgNbuD+hqK4udQUZttNiRBn78nzfjgVVjj1 C4+Wa2igXOd4Y8/hTpbea3LMzq4OCH29PrVTUZk+wuhf73Tjr7VgzhorcsCAwTOX PDDvXAaxOdV1uysY14eQFsHnrj/GvobSLcWmlW8IGNqAVcJppNQCng04Gorq2ivb Sa1mGYpUKMPY14lfx3WiamdNnYCW2lA35+/H/CR9c12mm6hGYlcsME5Xb+VbduJW QPGRu7gnGaJry+RsEmPAwMNVuxvtQlJRguBwCxqaRnzlyC3p7VTuJxIzRErswQeO F+tcZqN4xmZVYCMdjyAQcVi317JqE0emWTb5X4JHRB3P0xR4Y0mzPxIW3lcAwxjy weN5AySPevbuAAB2pCaaTUINOFOBpw56V4j471ca74vEViqt9mVoYyB/rMfeJ9cn IH096d4Y1fkRuMNADGQRgj3/APrV2ttq2FAibLE+g4FbFiUk/eSHcSOGI4I+lWrh FUF7c7dvIJ6Gs+41MocSY3kbS46+1Yd3qnyAlf3m4hlYfeHY/SuM1LU5GO2BSXYl VjVclj2rpvC/ho6TZyXV0A15MuXPXYv90V5/rV7JB4subyB2jmhmBQqSCMAYx2r3 Pwr4hj8Q6LFchh56jbMo7N3/AMa2800moVNOBokljhiaWWRI415Z3YAD6k1xXiT4 i6VbWF1baZcNc3bRlVkiHyITxnPc+mO9eWaGjPrCTEnCNg46bj/9YfrXWeIdC82I avYKI7tB+9ReBKvv6GodE1iPKEghycY9DjvXcW2qAxqAckgck8/jUovtyusrcg9c 9PT+dc9qWrw2+WDkBcknOenTmuTl1O71vUTZaVFJM7HaXGQvXufT3ruPCvg1NPxc XDfaLzGGlYZWPPULW1qyrb2zRxZ2/qT615FrOlm4murmPO5WJHvirfgHxA2h+IEi lfFtcYikBPAbnB/TFe67gRkdDSE1XLrGjO7KqKMlmOAB7muE8RfE22sWa20eNbqf oZn+4PoO/wBTj8a861TXNS1mQS6nfPKOqoSAg+i9PyBqg8pVGcnIiBIGeM5wP15/ 4DXReHrTHh5Lvbybk8/QACu9s/3tnwAwK9xXFtpMcs8kLK4ZHJVkO1uDWnp2hXck pWDWpEwfuyxhtv0q/d+EtWdPMfXSBjj/AEcAn9aih8CWc0Sm6vbq6VSTtchEz745 P510mj6La2TeVbRCGI/3BjI9v8a6orsiVFUKg6Be1c3rAzG/PckVx91Glpol7eMB 8obH1OAP1rzmUYu3T1JGfxIrqdC8fa3pAWIzi7tkAzFcc4Hs3Ufyr1DRPGOk63Z+ cLmO1lXiSG4kClT7E9R7ivPviDqt9L4ij0trmT7Dkkwr8oPJ645NcDO5SIOuAcE9 B61NkjIBwME+/Bb/AAFFx8tpx3kXPv8AKTXf6CinwLASOrOT9dxrptFP+jKO2KqX caJeyFVwTzT7IBZeOMdK2ZyTGCeSSM5p9uxkkYOcgDIFaWmqCdxHPrWhc9B79a5r VOVYn+9j8K5Hxd8ngqfbxm4QH6Zrzi741CTH98/+hGpoVVpEBHU4z3+6tVmc7ITx 80YY8Drk/wCFf//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image051.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image051.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image051.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APTAKcBTgKcB TgKeKcKcBThxThil3qpwWGakU56GninCninCnCudApwFOApwpwpwqK5u7eyhM1zM kSDuxrg9Z+LWn2LvHY2clyy/xu21f8a4q++NWvO5+zRWkC9gsZc/masaR8cNTjuF XVLKC4gJ5aMeW4+nODWfq3xDm1nUpn+1TWkO4+WqnnHvXQ+FviHeabcpDe3X22zc chj+8T3H+ea9mtLuG9to7i3kWSKRQysOhFWBThTqcK58CnCnCnUoqjq2rwaRaGaX lj9xM9TXj/inxPJflmnkMjdAi8IP8a8/l8+/ufLReTyFHAA7knsKjWza4cw2cT3B HDSjhfw9qsr4Z1PG4wgD0ZutVrnSrqCQNJEy4HampeHeirmN1PyljwfavZfhd4sZ ZRpV2+FkOYtx+6/dfxr2EHNOFOBpQawhThSinCqmqanb6TYvdXDYVfuqOrHsBXju sa7d65eSXU7lbdeEjT+QrnZrW4vZCSuEAJJ/uj/GrGkaBJqETxRrsRzmdx129kB/ U12NnottYW6xwxBVHcVDc2fJrndQtfmORXK6np24FwuGFXNHvnVIZd22VW2Fh1DD lT+NfR/hLXl1/RIbhiPtCgLKPf1/GugBpwNLmsSnClFO6V5Z8RtTnuNTh0yBvvHb 9O5/p+VZ1vpcZijjXGF+UZ7nua0dQ0+Cy0jyo1xJIQM9z6Vu6TpMdhpEcWAHIyx9 SaWWLavTOOlUJEUhsjFc3qUabzx3rCuLcNnPNYKRGGa7txxlQ6/Uf5NemfC/WzDf iBm/d3AGB6H/APXXtCtkZp2aXNY9LSihzhD9K8k1to5vE1zMxBMOR9Mmq+lXhkLt 128D6/5/lW/aRNqepRh8CCA5Yn1//XXSTTWrJtFxDkdg4NVpFDAYI5rOuIwAeRzX OalCWkOAaw5cZwRXO6mwh1GN+OVINaPhW7a0u0ZWIaGXcPpX0pZzia2jkB+8M1ZB pc1k0opwqvfXMdnaS3EpxHEhdj6AV4TeXzzG6vOjXBLY9FzgVueFrQ3ccLDhWO5v oK1b5TA4sxC0s0pLbI8nA69f51zdlq4OpSxJZoFiIEgPDAEAjv7ivQYdr6eXUkBB nB61xOueJBBI0MeS2cDDYrA1ErbTpHerdC5mXcgjdgOgPHr1FNhkLR5WQyJ0+b7y msLxAxR439KdpFz5V4rE/KeD7+lfSvhS48/QLZic/IB+XFboNLmsqlpc1x/xFv8A 7PokdtuwJ3y4B6qvOPxOK8yaJ5NPRAoM96wC47IOePau68LxRxRyxR8+TiLPvjJ/ mPyq3qVqiTeYGdX/AL69qw7fw5H9qaRZFVGbcwC4ya6Oc+VYyqDyRyfWvJtQh3ao /wDFiTIB781pT251G4Sd2dbkLtDueQPTJoOmCzh+aQtKxy2DxXPeIoR9iLdwawbC 5PyrnDA/Kff0r6V+GtwLnwbaTZySXB9iDXZAn2pc1mUCnYrzz4n2M122k7M+W0hi bjucVy+Sup3Fx/DCNkQ7YHA/Wuh8Db1trlZQwkE7Fs98gc11s9qJELs4AA5FYi3O bswwIH25LE9hUkm8wyLMpDkHAA49q8t1LzIbuaYJ8qElsj3rqbGKO5sI5k5VgCKp X6EOB1rkvFDBLQgnuK5K3BEuM9TivpL4RTZ8IeQx+eOZif8AgXNegZozWdS0uap6 rYJqFkYiAXUh0J7MOlea3dsYLecFBmN8nI/hbr+orX8PX9rJKLOORROkYdkyenQn +X51sXksiwPjOcYFUdLtjbW8s0hUSytlueg7ClvZFigWOFgrM3rwPrXnOqWEv2x2 km8wsxyc9fwrc0KXOnvFtIMY/A1UupC0pFcV4ulXzIYc/McsR/KuftkzMK92+Fd6 Ib+5sSRiWBZUHupwf516rmis8UoPJFLmmyyxwxNLK6oijJZjgCvOku0v9WurfGbe ZmEbnjv/APXrFhMmgeKLWSXiMs0Tt22H/A4P516DOiyxHJweoI7VkCxt5FdXXDsx bfnmsy90/AZI3PAwcOefzrlL7ST54R5JGJOAA5xitnTfK02yeBCMkHPt71QlwqM5 43HPJ6CvNNWvP7Q1OWdTlM7U+g70timJScdBXovhO/OmeJdKuN2FQiOT/dY4P881 75mjNURS9aZuzxkflUFxa20i7rlRIq84k5A/CvO3v7WbxVK8DqbUP5YYDjceuPyq PWYN8kgznfx64cDIP4r/ACqfw14nWVEsL5sTDAhc/wAYPIB9/wCeK6SSNZvmUgVm XlqoLbW5I9etcvf7oJCQxJ9KoqXJye/Jrn/EurExNaQNy3EhHYelcokB3AEVq6dA WJ46kCugtXzdbgflDlBx2wRn86+htNnafTbeRvvGNSfyq3mqOaMnsaguojJEfmUf XP8AMVyOr6fPKjRvqEjQn7ymZtoHvgAn6ZrjXhWC5AhYGNXAXC7Rx1wPT+tarSGV biQnjfF/Ik/pXLeb5N2k6dImVh7YPFepbPNjEkTEBgGGPQ1l3YmQk7ifwrn7pcuW b9axb2aUjyrcHc3f0rkb1MTEZzg4psabmJ/GtSwURoCcL6Z9TwK0LJVeWKIHPzhf yNfQemJ5enwp6Iv8hVvNU6KbI21CckY5yBXCa7riyTtbROjDPzsRjB96yRB5/wAw O/PHAxx6CpNShNlZJA7fvWJeQgfxHj9Bx+Ncjdq9xDMYh5cEX35cd/Qepr1PSN6a ZaK4O8QoGDdc4HWn3oQr93mucubIzMTgBaxdVhFpaMYxsyyqX9MnGa4a6VZJzs+4 D+dTW9qXCqOh5Y+gqaS0ubxxHbRny0PcfePrWppulajZTxvJC23OS4IIBzmvbdH1 mC5iEZlj3AcEsBuFajXlupw00YP+9UWaUGuY8V62bSH7JC4R3XLuT90e3qa4yyjS 5YoI5dg5ZwOWP1PQfqa34ZILBA+AzAfIG6D3xWLdxzalcEsCAx75rcvfD8dqmm22 wBNzSN7lcY/nWtb4A28VJMilKyZpIokY+U8h9FGRXLauLm/VomhCRngBj/QVRtPA 9/O4Zo1VCeA/BP4Vut4chs1WEKhm/ibP3fp7/wAquW2lxQLhVGQPSrJgGNpwQetQ NaQLgiNOPVetXLeeOOPabow4/hEGR+YNdix2jPYdadkAVws5j1DXbt3RTHC5G7rn HFRXEoiihjQZaQ7jSC3eV8nJyOa07KyVJ7fcOTIG/AGt3xkyWUOn3jDEKTmGQ/3Q 4wD+YH51lhlBRlIIPcVK/wA3GMg0wWL3TBIY2JHccAfWtax8O21qRLMBLN16fKv0 /wAah1C+jiRhagbR96Ud/Zf8a59IWZvMcZB6L6VMYwMHBzjgGiRUij+bG4+1V5Ew QzEEnoMVnXMhjnZGIBHWvQ+CMGsTWJr2K0e1tgN7jAl3AFV+nrWJp2mXMMXlEDB6 kd6LeyMt9tIBWIYBzWtHaIr+3X6U+EbrknB4HAz0rpXtrPxDpDWl9EJYnULLHnBy OhGOnrmsxPCFnaKohu7sIv3VdlbH44qeLS4VflWf3c/0q69xb2se0soI/gXk/lWN dX012TGMRw/3Qeo9z/SsmTM8+xchEHAPelVD0IGB1pQhYmR/ujOOO3tVeRwxMjnb gcLTUfEbXUnHZB71RWzMxaaRgC5zzXd5wM1zlzJ5k+0sSWOSatSsLe0d8neRgMar 6fEViLsBuc5ODirUh8uJmPU9OeabbKMZ5DEdcdatJLJFIrRvg46g1LLqd433ZePc Cq5luZAfMmdh35x+QqJlO3CEDnnio7nEcewYDt1GentUUahUx0J6+tNcbgFUkD88 1FdTLHtgRssOW9qgghkvmHBEQPJNTXZht4nmlwtvAuTmuMvNba+uGkgLmMcAIeBX ql7J5Vo7DqRgVgoh8zexHJ9KkvzuMUKg8en+FXkQiML39xVe7+ZgCBj8qntiFiwT nIySP8aT5SQCOffoRSlwVycbfWmGQeXhQdp7iliVQDIR09sVWYebPkncc5wDUrfK M4wT3xzUYxDG87gDAzk9a5nTZ5NQ1achshz0zjNdXxBAVUgdhxXnfjvWmkMOiWZL SSsGkx6dh+f8q0/D2hxWelxpMimQ8ndXe353CNOOuelZyKqybcHAycCkSPdPvPJ6 5ParpIRAB1PSqrAltwIyOuTUwIQdMlu2BWraaJcXCh3PlLwQG6//AFqp6lpsljKC 3zITgGq7RurBSoBIz6ED6U2Z9qFRxUCBcH6dadhmbbyR7is/xDcfZ9OZB95hjOOm e1ZPguDzbW4vWAIeUonHYVr65qUWnaVPO/yrGpPFcX4S0s6hJJrd6N007Exgj7q9 hXYEhflDAAdARW/JJulYngDiq8iBd7phd3epIIyp4HGOTSTsDwCc9OKiCjjcMe9d DomnDb9qkiZzkbFx09633lcFkVURgPl7nnrkVi6v50NuJZZ9zH7q7QFBzWAWbmQ/ Mx7mqkw3EE8/TvTsDZjGMc59akgBB3dB71yPiq7aSbYTjbnIq14dlSx8LxKxVMsQ uT1JNc54lkm17V7Tw/A2UyJbpx/CvpXaW8MNnaxQQoFWMbVGajfG7gfp1raxiM/S ggMAp5G2pIP9UR9KYwAlbHalUdK66ydhbQoCQrOVOPSrsv7uEBAACRnFczrLtJKg diQMnFZE3C8HtmqygHJI5pY1DEAgcjmrJ+WHA7157rpJvnBPXNPvnaHT9G8tio+0 4x2wVqTwTGkkms3jLm4N40Zk77R0H0rrAAzsGAIUHHHTis+UZfn0r//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image053.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image053.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image053.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKKKgu7 y2sLZ7i8uIreBBlpZXCqv1J4ritT+MngfTGCnWFuWzgi1QyY/HpWUfj/AOCBLsL6 hjON/wBl4+vXP6V1Hh74jeFfE7iPTdXgM5OBBKfLkP0VsZ/Cupooo6U00w/54qM9 e1WaKKKDwM1578SPijY+CrUWtp5V3rEq5SAt8sS/3nxz9B3r5z1bxb4k8aXm3UtU lljdhiI/LGv0QcVj3tktncfZ5Hbg4Jx1pw0pEQO7kggHaRj86p3ETwMpWVPkORtb lT7GvVvh98bdS0ARadr3mahpikL55OZ4B9T99R6dfevpKxvrXU7GG9sriO4tp0Dx yxnKsD3qxSU0nFMIOetRkE9KtUUUjMqKWYgAdSa8v+JvxUtPDWlvZ6VKkuszAqqn kQr/AH2Hr6D8a+Yru6u9UvGuLqWSaeRiXllJZmPqTW54b00tfRE5+Uj5h0FT63o1 0upvcqrujOSCEyMVlzSzR7xsO7odw7elZMrlpWbdknqaiLEHgkV7N8DvHcthqH/C N3En+izEvaq3Z+rLn3GSPce9fSCSLKpIyPY07OKaSM0wnNNLD0qwTijNGa5Xx1q4 0fQzcSSbYlJdyDgkKM4/GvkmSS98T63PdufnlcsxbkAV22keHYraNcqhY9Wxkmuo sNHhD/cHI7CtY6YrKAikEdhWXqnh2K7hZJIUZhyCQK4DXfCTCNns1BZf4SecVwro ySFGBDA4IPapbS5ls7qK5t3KTROHRh1BFfaHgzWx4g8L6fqi4/fwrke44P61vs3H cVHupGbvUfmVbye9GRilyK8c+P8AdPD4Zt4U3ATSgMR046Z/P9K8q8L6esFrGSo3 Sck13ltB9085H61v2FplskYNbcdoViLjHTiqJtiY3cjv25rmNXtkCOwUq2PvAV43 4nRV1Fvlw2eoGN3196wgcHOK+l/gNqa3Pg2a1Vv3tpcFXT/Zb5lI/EsPwr1kscYx xTcjtTd1ISKs7ue9Gc0mT+NeQfH+IN4UtJM42zjv19q4LSYitvDgdAOMV29nC2wN s3Ejp0rYt3SORVbAY9ieK3Im8yEqF5x2qmRHEWWVlQ9hmsLUoI5Q+NrqfTvXnut+ B49R3yxzvHIeV4yv4968wurU2d5JbyMrtG20lDkH6V7V8Fja2F9C9qboC9hK3G8/ IZF/ugenPWveQflBU7qCc8jvTS2DTNw71aFGc+1Lurz34x2KX3gV0cZKzKykDofW vIdPe/dc2zwQqvGZc81sWfim8hItbv7L1wJIZM/oa3YtUEtux8xPMXJwzAH8qw73 xZfJlVuXhiHcfKT/ADP6Uy18Z2HmeVMUkb+JnmkLf+g1qLq1pvxaLcyzNgrBCpfd n0PT88Y71LcWV/eRsuoFbWAjm2hfLEejv/RePc159rWg28usJFHiGJjhcAYWvQvC WmxaHqOiwo4O6Qj5T1JVuP5V7OQBkg4o3DaKQkYzTDg1czRj+90ppPPFcb8QnvJd PtraOyE1g7lr2VhlY0GAAwznBJycc4UjvXj/AIy8OjS9WFjp0r/Z/Kjd5HOWYkcn 2H06VjW+mSPdylLqRIjykAUsBwO5P1/Out8JaYPsV7b3CxSMqlA7RjI44P16VBde GwLVFRmlm3ElnGCDnpx2+tJpmiK9zNJc2kbTyk+Y5GWOa9D0/ToLLS41tIQjfxNt ArJ1ZvLgYAsc9fc1xb2f27WbeEAtvOML3GM4rXsUjsPGei2WSJPPLqoPKqRt/rXt 3Uc8/WkLcdeaaTyeaCcdetW92KN2aYT79a5XxvBq8+nI2mwLLHCGkkXcBkgfLwev rXmVubjWLhJbiVpJVQR8gDgVsrosNpbPcSYyBkDtUfhlJFt5JSPmkJYinX+oLEym WPGGxvHH51t6Rbw3qo6KGz6mtq8H2aEW4YYAHTtXH6pIJSxHO2vOfEd1PaWU09tM 8UsZGx0OCDnHB/Gk8Gi5bW7C+mLzSiWOQNISS+DzzX0xDKJIlZSSCMjNK2cnrSE8 dqbvI74q0Cc+tKW+Wmg+9JJ88Lx45ZSK8IsL0WmqT28nBSVhj8TWlrGqmS1MMTbi Rk89qzdO8Q6nZkrBbA7VIBbHI9xWowu9XEUNxbRIikPLKrZzjsOKfBfTeH7rCsWt j0I5KfX2rTn1wXEZK5+Y/XNZd27LASVzu65FcJ4gi+1J9nHR3GfoOa3/AA9p/wBn srZ1RkKYIHcEE17Los6y2ajk45BIrSPHfimlvTpTSeauelNP4YFIOtIW9+K8I8Ya eLHxnew8p5hE8JHfPUU650559NW4gnw2OcjPIrJs9RuUkI+whsfKcvXRW+pay1mP JtLZUztG8nJP0BpV0bUbsGe9vPLk6iKIYUD3z1rVt7KGK0XawyvY96y9avoYImcn kAjGa5/Qoxd61bfacKspKruHQ44r0S20wi1B2dBxjgkdjXSaRGYI2jMRQls1tY9T TOM8dKCPxq2SAP60mfrTGx3qNiAOpry/4v2CNpsGrJNHDPbHq7bS4Pp6kV55oPjC C5iazmYJIeADwG+lbENqt3JuRsZ74rodM02W3X/WduwxV6e5FqgaQ9uQa5vUfEEY JEZ4z0HesuK0n1CUTXIYRA5VD3+tW/sZd8KOnSsy9i1jwsz67pOpTxxxYM9tM7PG 4J9CfU9K9Y8D+O9F8WW6rbziC/B+ezlYBwcdV/vD6fjXacdcUwso+p7UYJA5xVgk Yz2prSBULEgKoyWY4AHvXH+J/iZ4a8NW6tNfJeTum6O3s2EhYdskHCj61494i+N3 iHVN0WlLFpUBzzH+8lI92IwPwFed32q32qXLXGoXc11MxyXmcsfwz0rqvAulWuoW t/JcWyyMjKqs3IAIJ49Dx1roYYL3S5j9mVriIfwE/MPp61qJ4muVTaljeB+n+oaq 9wdV1Q/Mnkoeu5vm/IVd07w6sZEknzN6mtdrQIu1Vqxb6XgBiOtcB8U9Rtk+z6JB KfPjPnXC/wAPI+VT785/GvNEkeIrJGxR0OVZSQQfUHtXoXh34z+JtI2R38seq2yj G25GJMezjn881674V+KfhzxPIlqJDYX78CC5IAc/7LdD+hrttw7814v4q+Ocona3 8NQJHGMj7VdR7mc/7KZwB7nn2ry7XfGviLxEoi1PV7i4hU5ERIVc/QAA1gE5PPGa CM8fzpMcj61618OSsvh6ZBCqBLggMM5fIByfftXST2i+ZletWLccbSM1dht41Odo /KrqRBjhR+FXIdMyd7j3xRqlxaaPpdzqN0T5FtGXfb1b0Ue5OAPrXzZr+qSazrd3 qc0IhkunLlQSQo6Y59qyTznj9KYce9AJHevVPC3xqvdC0ePTtSsTqQhGIZjKVcL/ AHWODux0B9K8wYME3McseRTFGT/jQAcH0Pc0YFC5LD1zXsPwuJv/AA7dokO3yLjq B97cAfzGK6prd0fGMipo4RgZFXYItz7VXJrVghSDknL+1W9xYegryX4p+L1dZfDV mo8lWAvJyMgMMEKMc8Hr614/JJvfIyo6AZzio2JJwPyoCkn2o2gj5RwO5pAu7uB9 alf5lIOMjrimxcHnpTuvHFNxyfUH0oQlXyvBB617F8G9Sja41PSkgVYwFnRsEsT0 bJ/LA7e9eoTaertlMD8KrnTiGGSoHtUyW6QDjqakBHtmsrxJ4nt/C+iyajON752Q R/35McD6DqfYV82Xt5Je3E91K2Z7iRpJSufvE5P4c1TIK4AP5UBeQe4HSnZ3sMcU p4TAHbqO9IANzfxc0v8AGVI7elJGPvZ7U8rndjG3pwaZsPT+tJ0c4JH4V6F8L9Tk 0/xlZRC3RlvkaCRwfm/vBsduw+nNfQQj3DFRyR46D86pSFdxHJNVmkRAzO4VEG5m PQAdSTXg/j/xifEuoLFbbf7OtWYQDHMh7ueMjIxx2xXGjnBOfwPSnAFunfpQVBG0 D8c08JgYHOOp7VE7AfX6U6NTtyWAye4oDfvfmHToR3p235zwOncUu3Iz+f8A9ahh xgDrUbABq1vD+s3Wgarb6rZGPzImwfMUHcp4YY+hIzX1TDOskKMM/OoYHHqKdOWE O5QMjrmsS4uMsQK85+IPjiTTBLoemlGneMpeTEBvLVhgoB64PJ7Zrx8bXckgKM9B SnBI/XijHOMHNSKOpxx1pJFUYPY8YJqNVBck9KQkE7g20HpSnK4IB/wqRgRyvOcU uARw3UcZoYdTkGmN07cU+2lUSDeqMrHb8/QE8Z/Cvor4ZeI38Q+G/KnKG6sCIJGU jDrj5Wx2446Y4rrdQdo7TuCeMCvMPG3jP/hHIltLIq2qSruJI3LApyMn/az2rxa4 uJrq5lnuJGkklcvJI5yzsTkk+/WkBDfKMAD0ppUZ4B9Dmpio2kbh7elCjpzt+v8A nmo3yxx8pFJLw3lqM56gUHYmAdufpmllwAeelSK2Rk8n0zQ2eOO/r1pGAGBz9Kac M+O+abkLIG6Y9+9bmi+J9Q8O3QutJu5LduDJGBuSbjneO/fHpmu/8ZfF8ajpsFpo avbztEDc3JGCrY5WP/4rrxXlU0sl3K8s0ju0h3O7ZLMT1JPc1Gqglz07U4RJ1H3f XpQ0aycp609VHG4ZPQCkY/wsMY6e1McqnKkbvXFRA/J/tsc59BT9iIAOuO9NJwuD jPTinoeO5PtUmSAcnp/dpTGS5XBBPamkDI6A56gc0NtIwAc9wT3pmCO3A70qIGIy D9KVVz1HHt2qQKdvPBHp2p5XGPlJ6fSgAyAqqgKM4PSmsgGGVlweO9RMvlAk87h3 qvISyk9hxTosRqG7nine5cJn1HWiXqR2yachxCSOxwKlXqg9QM/r/hVyP5d4HRSM U66RD820AnbnAx2zWefu/j/WkAy2PT/GibOEOTz705PmGDg8VOPvAdv/AK1JnMic 9ia2rG0gkDb0zhJCOT2XIrEd2Kg8ZwD071WkJKLk9aik6H6intwTj0p4RWJJGT71 /9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image054.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image054.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image054.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD6ASwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 +iiigDyyD48eHZ7E6gNE8RppyyeVJemyQwo/Hylg5API468ivTbO7gv7G3vLWQS2 9xGssTjoyMMg/iDXzj8KPAt/428A3lpN4lnstCOpEXGnQ2yEzOqRNu8wnI/h4wR8 ua6zVrW20r9o/wAFWcAEVrbaKYYgTwqqlyqjJ9sUAesa7qf9ieHtT1byfO+w2ktz 5W7bv2IW25wcZxjODWf4J8T/APCY+ELHX/sf2P7V5n7jzfM27ZGT72BnO3PTvXjn hSeK6t/jfcQSLLDKlw8ciHIZSLogg9wRXKG1t9L+FPg/xLpV7MfESao8CKtwT5a7 5W2BAcAZCE8ZPmc5BFAHv2o+OvsHxQ0nwX/Z3mf2haNc/bPPx5eBKduzbz/quu4f e9udjR9f/tfUdUs/7I1Wy+wS+V517beXHc8sN0LZO9flznjhl9a838Q/8nQ+E/8A sFSf+g3VUvhysj+Jvi8kV6tjI144S7Y4EB33OHOf7vX8KAPba4/wf46/4SvxD4n0 n+zvsv8AYd39m83z9/n/ADyLuxtG3/V5xk9favHPCWnp4T8c6Vpvi/SLuPVLu8Vr HXbO+kYXR3jCuNxV0OVB4BwRkck02x8P2mtXnxjnvJLgpYTXFxFDHKyI0qtcMjsB 97btOAePmPHTAB9K0V88ar4h1q3/AGYtDube8uBNcXJtZ51c7xCJJgBu6gfIi/Ti tj4b+HPEeleOLPUrDw5JpHhm6tCl0v8AbEd4kr7SVl4bOSQo4HGT0BwAD0/xt4n/ AOEO8IX2v/Y/tn2Xy/3Hm+Xu3SKn3sHGN2enatDQtT/tvw9pmreT5P260iufK3bt m9A23OBnGcZwK+Y3gt9d+FPi/wAWardz/wDCQvqiQYa5YBkLRN5ZTOCBliBjjyxj GDX0Z4E/5J54a/7BVr/6KWgCOy8a6bfePNR8HxQXY1CwtxcSyMi+UVIjOFO7Of3i 9QOh/G94f8TaP4qsZb3RL1bu2imMDyKjKA4AJHzAZ4YcjjmvLdMsbfU/2kPG1heR +Za3WiCGZNxG5GjtgwyORkE9Kw/gpY21h8OPE/iiytwfEFsl1BFJvYnYIY5FXZnb 98ZzjPbNAH0JRXyt4W0fxZremad4h8O6HcXOtQ3pluNYOtRlp1BOYmhZgVHTr1Ge oIx2g8P2nib9o/xZp1/JcC0bTY2ljhlMfmjy7cbWK84yQceqjtxQB7rRXyhpekpq XwB1nW7y6vJrnSr9IbGMzt5duC0O4qucZPmHr0wMY5z2HjLRfEPiLw94P1a3267b QaNbTX2ivcurylkyZiFYM2emQc5XoeaAPf6x7jX/ALP4otND/sjVZftMRl+3xW26 0iwG+V5M/K3ydMfxL61zXwhv9E1LwW1xoMN5bWv2ple0up2m+zyBUyiM3JTGCPdj 9K5zxD/ydD4T/wCwVJ/6DdUAewUV81WPh+01q8+Mc95JcFLCa4uIoY5WRGlVrhkd gPvbdpwDx8x46Y9c+Dl3cX3wo0Ke6meaXZKm9zk7VmdVGfYAD8KAJfFHxK03wt4l tvD8uk6zqGoXNuLiKPTrdZSy5cYxuBJGxicDpWp4Y8Vf8JN9q/4kOuaV9n2f8hWz 8jzd2fucnONvPpketeX+PbTUb79onw1baTqn9l3z6U3l3n2dZ/Lx9pJ+RuDkAjnp nPau61Ga88IfDvWrnxb4gudYAVgbm1tUtJVRwsaogQ4DbjkN23e1AHbUV82+BLkW vxr8PnTdJn0Kw1SxeZrVtQN19pQxyssjE8gkqp2nkYz3rb0XSLDx/wDFnxhb+Lri eZtNmMen2ZuXiCxhmG9QpB4CoeP7+TmgD0fUfHX2D4oaT4L/ALO8z+0LRrn7Z5+P LwJTt2bef9V13D73tz2FeEeJdHtb/wCPHg3SUvrp7NtDEf2iO4PmSxqtx1kHJ3KM FhyQxxWr8FFNh4l8faJBJJ/Z+n6kEtoWcsIxvmXjPqEXPrigD0Dxd4ysPBdpaXmq W949pcTiBp4EVlhJ6F8sCB15APT6Zs6j4msdP1jSNK2TXN3qjN5C24VgqKMtIxJG EAxzyTngGpfEWhWnibw9e6NfLmC6iKE4yUPVWHuDgj6V5d8Ao5dX0a68Q6jcPc3l vt0i2L/8sbeNVfaPqXGf90UAey0V8x6xb6140+IfjGybRZ9YvrWV4dPH9qra/YVV mCSLGxHmdFJA45OeWBrtvEWpy6b8OPCuheNNKvtQ1y9mMIsIb8RfaGQlFEsqE5BD xnrySM9DQB7NRXzp8Pp7iPwd8WNMdHtra0tZvJsmuPOFsSlwGUP0bG1RuHXGa634 J+ENLk8G6D4muBcT6lF9oFs0k77LdTJIhVEB24ILE5BOWPtQB69RRRQAUUUUAY/h vwto3hHTpLDQ7P7JaySmZk815MuQATlyT0UflVfxF4I8N+LJ7abXNKiu5bbiJy7K QOuDtIyPY5FdBRQBzlh4C8M6XBrMFjpawRaypS/RJZMSqQwIA3fIMO33cdfYVUsf hf4L02+sr200C3juLIDyHLO20g5BIJIZgTwTkjjngVJfaxfw6vfQRz4jikVUXYvA MaH09Sai/tvUf+fj/wAcX/CgDXuPC2jXfii08Sz2e/V7SIwwXHmuNiEMCNoO0/fb qO/0qGy8GeH9Pk1uS205VOtljqIaV3E+7dnIYkDPmPwMdazv7b1H/n4/8cX/AAo/ tvUf+fj/AMcX/CgB+jfDLwb4f1RdS0zQoYbxDlJGkeTYfVQzEKfpVy28E+HbP+3f I0/Z/b27+0v30h8/dvz1b5f9Y/3cdfYVQ/tvUf8An4/8cX/Cj+29R/5+P/HF/wAK ANW18JaDZ+GF8NxabEdHUMBaylpF5YueWJP3iT147VlaL8L/AAb4e1mHV9K0YW99 Bu8uUXMrbdylT8rOR0YjpR/beo/8/H/ji/4Uf23qP/Px/wCOL/hQAl58LfBN/c39 zcaBA01/zcMski7juDZGGG0kgElcZ5z1NdRYWNvpmnW1hZx+Xa2sSQwpuJ2ooAUZ PJwAOtcx/beo/wDPx/44v+FH9t6j/wA/H/ji/wCFAGvb+FtGtPFF34lgs9mr3cQh nuPNc70AUAbSdo+4vQdvrVbSfA3hrQtcutZ0vSo7W/ukaOaSN32srMGI2Z2jlQeA Ko/23qP/AD8f+OL/AIUf23qP/Px/44v+FAFW8+DvgG+unuJvDsQkc5IinliXPsqM APwFdDb+FtGtPFF34lgs9mr3cQhnuPNc70AUAbSdo+4vQdvrWR/beo/8/H/ji/4U f23qP/Px/wCOL/hQBPb/AA78K2nhe78NQaVs0i7lE09v9olO9wVIO4tuH3F6Ht9a j1X4Z+D9bhsYtQ0VJlsbZLW3PnSKyRJ91dwYEgZPUmmf23qP/Px/44v+FH9t6j/z 8f8Aji/4UAdDpGjadoOmx6fpVnFaWkedsUYwMnqT3J9zVW48LaNd+KLTxLPZ79Xt IjDBcea42IQwI2g7T99uo7/Ssj+29R/5+P8Axxf8KP7b1H/n4/8AHF/woAv23gnw 7Z/275Gn7P7e3f2l++kPn7t+erfL/rH+7jr7CtDRNE07w5o8Gk6Tb/Z7GDd5cW9n 27mLHliSeSTyawP7b1H/AJ+P/HF/wo/tvUf+fj/xxf8ACgCfxJ8O/Cvi7UY7/XNK +13UcQhV/tEseEBJAwjAdWP503S/ht4R0bTdS06x0ZEtNSVUu4nmkkEgXO37zHGN x5GP0FRf23qP/Px/44v+FH9t6j/z8f8Aji/4UAEHwu8FWs+nT2+gwxTadIJbaRJJ AysG3Asd2XwR/FmrGvfDvwn4m1Bb/V9FhuLsAAyh3jZsdN20jd+Oar/23qP/AD8f +OL/AIUf23qP/Px/44v+FAGkPBvh9de07W105E1DTbYWtpIkjqsUQDKFCA7cYdhy O/sKl0fwto2g6jql/pln5F1qkvnXj+a7ea+WOcMSBy7dMdayP7b1H/n4/wDHF/wo /tvUf+fj/wAcX/CgDr6x/DfhbRvCOnSWGh2f2S1klMzJ5ryZcgAnLknoo/Ksj+29 R/5+P/HF/wAKP7b1H/n4/wDHF/woAm1/4ceEfFF8b3WNFhnuiAGmWR4mbHA3FGGe PWif4ceEbnQLHQ5tGjk06xdpLaJpZCYyzFmw27cQSTkE4/IVD/beo/8APx/44v8A hR/beo/8/H/ji/4UAT2/w58JWl3qNza6LFBJqNq9ndeTI6K8L43KFDYXOByAD71s aJomneHNHg0nSbf7PYwbvLi3s+3cxY8sSTySeTWB/beo/wDPx/44v+FH9t6j/wA/ H/ji/wCFAHX0Vg6LqN3d3rxzy71EZYDaBzkegreoAKKK5S9urGH4qaPA15Gt5NpF 2vkNPywEsDJhM9cLKcgZIRuy8AHV0V5XZS+IJNT8cSS6ZqFpq91occ0QeWFxE4N0 sSJskbtjHHJRyduRnq/A/wBj+x6n/ZXl/wBjfbv+Jf5X3PL8mLft9vN838c0AUdT /wCQ9qX/AF1T/wBFJVeprsu2sX5uVWOUzLuWNt6j90mMEgZ/IVGAnGWbrz8vb86A G0U4BOMs3Xn5e350AJxlm68/L2/OgBtFOATjLN15+Xt+dACcZZuvPy9vzoAbRTgE 4yzdefl7fnQAnGWbrz8vb86AG0U4BOMs3Xn5e350AJxlm68/L2/OgBtFOATjLN15 +Xt+dACcZZuvPy9vzoAbRTgE4yzdefl7fnQAnGWbrz8vb86AG0U4BOMs3Xn5e350 AJxlm68/L2/OgBtFOATjLN15+Xt+dACcZZuvPy9vzoAbUF1eQWUQkuJNiFtoOCef w+lWQE4yzdefl7fnWH4q2/2XFgnPnDqPY0m7IyrTcKbkuhY/t/TP+fn/AMht/hUl vq9jdTrDDPukbOBsYds9xXCVp+H8f25bZ6fNnH+6ahTdzzqePqSmotLV/wBdTtqK cAnGWbrz8vb86MLjqc/StD1jj/8AhKb7/nlb/wDfLf40f8JTff8APK3/AO+W/wAa xKKx5mfPfWq38x6TRTgEwMsw55wP/r0AJxlm68/L2/Otj6EbRTgE4yzdefl7fnQA nGWbrz8vb86AG0U4BOMs3Xn5e350AJxlm68/L2/OgDW8Of8AIRk/65H+Yrp65nw7 t/tB8E58o9R7iumoAKKKqHU7IauulG4T7e0BuRB/F5YYKW+mWA//AFUAW6Ky4vEO ly3t1Zi5KTWyPJJ5sTxrtQ4dlZgFcKeCVJweDip9L1Wy1mzF3YytJFuKndG0bKR2 KsAR2PI6EHvQByup/wDIe1L/AK6p/wCikqvVjU/+Q9qX/XVP/RSVXoAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArE8U/8gyP/AK7D/wBBatusTxT/AMgy P/rsP/QWpS2OfFfwZHI1paB/yG7f/gX/AKCaza0tA/5Ddv8A8C/9BNZLc8Oh/Fj6 r8zt6KKK2PpDzaiiisD5Y9Jooorc+pCiiigAooooA2PDn/IRk/65H+Yrp65jw5/y EZP+uR/mK6egArn7yK9bx9pVzHp072MWn3UMt2HjCI8jwsoILhzxCc4U/eX3x0FF AHF3mm6l4gfxDb3ul3VpNPY3VhY3ckkJgWJ/lBXa5fc5CucqMBQOo+bY8N216n9q X1/aNZy6heC4Fs0iu0QEMUWCVJHPlbuD/FW5RQBw12gttYv4oyxVJlIMjGRv9UnV myT+JqMORjheDn7oqbU/+Q9qX/XVP/RSVXoAcHIxwvBz90UByMcLwc/dFNooAcHI xwvBz90UByMcLwc/dFNooAcHIxwvBz90UByMcLwc/dFNooAcHIxwvBz90UByMcLw c/dFNooAcHIxwvBz90UByMcLwc/dFNooAcHIxwvBz90UByMcLwc/dFNooAcHIxwv Bz90VyviS7uYNRjWK4ljUxAkI5UZyfSuorkfFP8AyE4/+uI/9CaplsceObVHQzf7 Rvv+fy4/7+t/jXU+GriaXT5HlkaRhMQDId3YetcbXXeFv+QZJ/12P/oK1EdzhwMp OtqzdDkY4Xg5+6Kw/FTE6XEOP9cO3sa2qxPFP/IMj/67D/0Fq0lseliv4Mjka0/D 5xrlsfTd1/3TWZWloH/Ibt/+Bf8AoJrJbnh0P4sfVfmdyHIxwvBz90UbiRjj8hTa K2PpDzaiiisD5Y9LDkAcLwc8qKA5GOF4Ofuim0VufUjg5GOF4OfuigORjheDn7op tFADg5GOF4OfuigORjheDn7optFAGz4dYnUHHH+qPQe4rpq5jw5/yEZP+uR/mK6e gArIm1O6i8YWeleVD9juLCe5Em4+Z5kckS4x0C4l9zn0xzr1lz6KJ/Etnrf2+7R7 W3kt1tlEflOshUsWyhfOUjPDD7g9WyAc83jS5tn1S5uYIGsobbULi2SMMJMWcgik Dkkg7mIIwBgdc1u+H9RvbxL+21L7Ob2wufs8r2yssbkxRygqGJI+WVR1PINRJ4T0 5bq/lkM80V5HLEbeRh5cSyndMEAAI3thjknnpirmj6RFo1rJElxcXMs0hlmuLlgZ JWwFBYqAOFVV4A4UUAcvdyJd6xfzWzrNE8yhXjO5WxEgOCOtRiNzjCNycDjvU2p/ 8h7Uv+uqf+ikqvQA4RucYRuTgcd6BG5xhG5OBx3ptFADhG5xhG5OBx3oEbnGEbk4 HHem0UAOEbnGEbk4HHegRucYRuTgcd6bRQA4RucYRuTgcd6BG5xhG5OBx3ptFADh G5xhG5OBx3rlbvxJeQXk8KxwFY5GUEqc4Bx611Fef6j/AMhO7/67P/6EaibscGOq TpxTi7Gl/wAJTff88rf/AL5b/Guqs2kuLO3mKHdKit8oOMkZ4rzqvQNO/wCQZaf9 cU/9BFEG2Z4GtOpJqTuWxG5xhG5OBx3rkPFPGqRg/wDPEf8AoTV1tcj4p/5Ccf8A 1xH/AKE1Oextj/4JiV1/hVWbTZAoJPnHoP8AZFchXXeFv+QZJ/12P/oK1ENzgwH8 Y3RG5xhG5OBx3rD8VKw0uIkEAzDqPY1tVieKf+QZH/12H/oLVpLY9TFfwZHI1p+H wTrlsAMk7sAf7prMrS0D/kN2/wDwL/0E1ktzw6H8WPqvzO5EbnGEbk4HHejYwGdp x64ptFbH0h5tRRRWB8selhHIBCscnAwOtAjc4wjcnA4702itz6k53VNeu7HUZbaO OEqmMblOeQD6+9U/+Epvv+eVv/3y3+NVtf8A+Q3cf8B/9BFZtZOTueFWxNVVJJS6 s7/Sp5r/AE6G4dBvkJGEBxkEirgjc4wjcnA471l6B/yBLf8A4F/6Ea0q0Wx7NFt0 4t9kbPh1WGoOSCAYj1HuK6auY8Of8hGT/rkf5iunpmgUUUUAFFeTW3mf2p4u/swl tWaz1PYIlxNG4lxGJj/ETwYemE3DnrXYeB/sf2PU/wCyvL/sb7d/xL/K+55fkxb9 vt5vm/jmgCjqf/Ie1L/rqn/opKr1Ndl21i/NyqxymZdyxtvUfukxgkDP5CowE4yz defl7fnQA2inAJxlm68/L2/OgBOMs3Xn5e350ANopwCcZZuvPy9vzoATjLN15+Xt +dAGXr//ACBLj/gP/oQriK7jxBt/sO4wTnK9v9oVw9Zz3PFzH+KvT9WaWgf8hu3/ AOBf+gmu3rifD+P7cts9Pmzj/dNdwAnGWbrz8vb86cNjry7+E/X9ENrz/Uf+Qnd/ 9dn/APQjXoQCcZZuvPy9vzrz3Uf+Qnd/9dn/APQjRMjMvgiVq9A07/kGWn/XFP8A 0EV5/XoWmhP7Ls8sw/cpnA/2R70oGWW/HInrkfFP/ITj/wCuI/8AQmrsAE4yzdef l7fnXIeKf+QpHj/niP8A0Jqqex1Y/wDgmHXXeFv+QZJ/12P/AKCtcjXX+Fdv9myb iQPOPQZ/hFRDc4MB/GNqsTxT/wAgyP8A67D/ANBat0BOMs3Xn5e351h+Ktv9lxYJ z5w6j2NaS2PUxX8GRyFaWgf8hu3/AOBf+gms2tPw/j+3LbPT5s4/3TWS3PDofxY+ q/M7ainAJxlm68/L2/OjC46nP0rY+kPNKKKKwPlj0minAJgZZhzzgf8A16AE4yzd efl7fnW59ScNr/8AyG7j/gP/AKCKza0/EH/Icucf7P8A6CKzKxe583X/AIsvV/md voH/ACBLf/gX/oRrSrO8Phf7Etskjls4Hbca0wE4yzdefl7fnWq2Pfofwo+i/I1v Dn/IRk/65H+Yrp65nw7t/tB8E58o9R7iumpmoUUUUAFFZya7p73t1arLJutUZ55T BIIU24yPN27Nwzyu7I544NSaXqtlrNmLuxlaSLcVO6No2UjsVYAjseR0IPegDldT /wCQ9qX/AF1T/wBFJVerGp/8h7Uv+uqf+ikqvQAUUUUAFFFFAGbr/wDyBLj/AID/ AOhCuIrt9f8A+QJcf8B/9CFcRWc9zxcx/ir0/VmloH/Ibt/+Bf8AoJrt64jQP+Q3 b/8AAv8A0E129OGx15d/Cfr+iCvP9R/5Cd3/ANdn/wDQjXoFef6j/wAhO7/67P8A +hGiZGZfBErV6Bp3/IMtP+uKf+givP69A07/AJBlp/1xT/0EUoGWW/HIs1yPin/k Jx/9cR/6E1ddXI+Kf+QnH/1xH/oTVU9jqx/8ExK67wt/yDJP+ux/9BWuRrrvC3/I Mk/67H/0FaiG5wYD+MbdYnin/kGR/wDXYf8AoLVt1ieKf+QZH/12H/oLVpLY9TFf wZHI1paB/wAhu3/4F/6Caza0tA/5Ddv/AMC/9BNZLc8Oh/Fj6r8zt6KKK2PpDzai iisD5Y9Jooorc+pOI1//AJDdx/wH/wBBFZtaWv8A/IbuP+A/+gis2sXufN1/4svV /mdvoH/IEt/+Bf8AoRrSrN0D/kCW/wDwL/0I1pVqtj36H8KPovyNjw5/yEZP+uR/ mK6euY8Of8hGT/rkf5iunpmoUUUUAeep4V1mQ+ItOD3EVpf22oJ5ktzvhkkuJS8T RpklNiu6twMkjrjjpvDdtep/al9f2jWcuoXguBbNIrtEBDFFglSRz5W7g/xVuUUA cNdoLbWL+KMsVSZSDIxkb/VJ1Zsk/iajDkY4Xg5+6Km1P/kPal/11T/0UlV6AHBy McLwc/dFAcjHC8HP3RTaKAHByMcLwc/dFAcjHC8HP3RTaKAM7xAxOh3A46qeg/vC uHrt9f8A+QJcf8B/9CFcRWc9zxcx/ir0/Vmn4fONctj6buv+6a7gORjheDn7orht A/5Ddv8A8C/9BNdvThsdeXfwn6/ohwcjHC8HP3RXnuo/8hO7/wCuz/8AoRr0CvP9 R/5Cd3/12f8A9CNEyMy+CJWr0LTXI0uz4XiFDyo/uivPa9A07/kGWn/XFP8A0EUo GWW/HIthyMcLwc/dFch4p51SP/riP/Qmrra5HxT/AMhOP/riP/Qmqp7HVj/4JiV1 /hViumyEY/1x6jP8IrkK67wt/wAgyT/rsf8A0FaiG5wYD+MbocjHC8HP3RWH4qYn S4hx/rh29jW1WJ4p/wCQZH/12H/oLVpLY9TFfwZHI1p+HzjXLY+m7r/umsytLQP+ Q3b/APAv/QTWS3PDofxY+q/M7kORjheDn7oo3EjHH5Cm0VsfSHm1FFFYHyx6WHIA 4Xg55UUByMcLwc/dFNorc+pOJ8Qc65c/8B/9BFZlaWv/APIbuP8AgP8A6CKzaxe5 83X/AIsvV/mdx4fYjRLbGOCx5AP8RrTDkY4Xg5+6Ky9A/wCQJb/8C/8AQjWlWq2P fofwo+i/I2fDrE6g44/1R6D3FdNXMeHP+QjJ/wBcj/MV09M1CiiigDjU8aymfxRc NaodN0nT0vbV1J33C/vw59NpaAheORzzkY2vD+o3t4l/bal9nN7YXP2eV7ZWWNyY o5QVDEkfLKo6nkGqtt4F8N2V5qFxaaRaWwv7MWU0UECRp5eXLY2gEFt4Dc87E9K0 dH0iLRrWSJLi4uZZpDLNcXLAyStgKCxUAcKqrwBwooA5e7kS71i/mtnWaJ5lCvGd ytiJAcEdajEbnGEbk4HHeptT/wCQ9qX/AF1T/wBFJVegBwjc4wjcnA470CNzjCNy cDjvTaKAHCNzjCNycDjvQI3OMI3JwOO9NooAzvECsNDuCVIGVGcf7Qrh67fX/wDk CXH/AAH/ANCFcRWc9zxcx/ir0/Vmn4fBOuWwAyTuwB/umu4EbnGEbk4HHeuG0D/k N2//AAL/ANBNdvThsdeXfwn6/ohwjc4wjcnA47157qP/ACE7v/rs/wD6Ea9Arz/U f+Qnd/8AXZ//AEI0TIzL4IlavQtNRzpdmQrHMKAYHX5RXntegad/yDLT/rin/oIp QMst+ORbEbnGEbk4HHeuQ8U8apGD/wA8R/6E1dbXI+Kf+QnH/wBcR/6E1VPY6sf/ AATErr/Cqs2myBQSfOPQf7IrkK67wt/yDJP+ux/9BWohucGA/jG6I3OMI3JwOO9Y fipWGlxEggGYdR7GtqsTxT/yDI/+uw/9BatJbHqYr+DI5GtPw+CdctgBkndgD/dN ZlaWgf8AIbt/+Bf+gmslueHQ/ix9V+Z3Ijc4wjcnA470bGAztOPXFNorY+kPNqKK KwPlj0sI5AIVjk4GB1oEbnGEbk4HHem0VufUnE+IONcuQf8AZ/8AQRWZWlr/APyG 7j/gP/oIrNrF7nzdf+LL1f5nceH0ZtEtsKTksBgd9xrTEbnGEbk4HHesvQP+QJb/ APAv/QjWlWq2Pfofwo+i/I2fDqsNQckEAxHqPcV01cx4c/5CMn/XI/zFdPTNQooo oAKK83uJdOvdR8Vz+Grmzj1eDTry3NvbzKbm4uMjMjoDuwjgIpP95sYG3O/4H+x/ Y9T/ALK8v+xvt3/Ev8r7nl+TFv2+3m+b+OaAKOp/8h7Uv+uqf+ikqvU12XbWL83K rHKZl3LG29R+6TGCQM/kKjATjLN15+Xt+dADaKcAnGWbrz8vb86AE4yzdefl7fnQ A2inAJxlm68/L2/OgBOMs3Xn5e350AZev/8AIEuP+A/+hCuIruPEG3+w7jBOcr2/ 2hXD1nPc8XMf4q9P1ZpaB/yG7f8A4F/6Ca7euJ8P4/ty2z0+bOP9013ACcZZuvPy 9vzpw2OvLv4T9f0Q2vP9R/5Cd3/12f8A9CNehAJxlm68/L2/OvPdR/5Cd3/12f8A 9CNEyMy+CJWr0DTv+QZaf9cU/wDQRXn9ehaaE/suzyzD9ymcD/ZHvSgZZb8cieuR 8U/8hOP/AK4j/wBCauwATjLN15+Xt+dch4p/5CkeP+eI/wDQmqp7HVj/AOCYddd4 W/5Bkn/XY/8AoK1yNdf4V2/2bJuJA849Bn+EVENzgwH8Y2qxPFP/ACDI/wDrsP8A 0Fq3QE4yzdefl7fnWH4q2/2XFgnPnDqPY1pLY9TFfwZHIVpaB/yG7f8A4F/6Caza 0/D+P7cts9Pmzj/dNZLc8Oh/Fj6r8ztqKcAnGWbrz8vb86MLjqc/Stj6Q80ooorA +WPSaKcAmBlmHPOB/wDXoATjLN15+Xt+dbn1Jw2v/wDIbuP+A/8AoIrNrT8Qf8hy 5x/s/wDoIrMrF7nzdf8Aiy9X+Z2+gf8AIEt/+Bf+hGtKs7w+F/sS2ySOWzgdtxrT ATjLN15+Xt+darY9+h/Cj6L8jW8Of8hGT/rkf5iunrmfDu3+0HwTnyj1HuK6amah RRRQAUUyWWOCF5pXVI41LO7HAUDkk1V0vVbLWbMXdjK0kW4qd0bRspHYqwBHY8jo Qe9AHK6n/wAh7Uv+uqf+ikqvVjU/+Q9qX/XVP/RSVXoArXeoWtjs+0y7N+dvyk5x 9B71W/t/TP8An5/8ht/hWb4s/wCXP/gf/stc1UOTTPMxGNqU6jgktD0C01C1vt/2 aXfsxu+UjGfqParNc34T/wCXz/gH/s1dJVJ3R24eo6lNTfUzdf8A+QJcf8B/9CFc RXb6/wD8gS4/4D/6EK4ionueXmP8Ven6s0tA/wCQ3b/8C/8AQTXb1xGgf8hu3/4F /wCgmu3pw2OvLv4T9f0QV5/qP/ITu/8Ars//AKEa9Arz/Uf+Qnd/9dn/APQjRMjM vgiVq9A07/kGWn/XFP8A0EV5/XoGnf8AIMtP+uKf+gilAyy345FmuR8U/wDITj/6 4j/0Jq66uR8U/wDITj/64j/0Jqqex1Y/+CYldd4W/wCQZJ/12P8A6CtcjXXeFv8A kGSf9dj/AOgrUQ3ODAfxjbrE8U/8gyP/AK7D/wBBatusTxT/AMgyP/rsP/QWrSWx 6mK/gyORrS0D/kN2/wDwL/0E1m1paB/yG7f/AIF/6CayW54dD+LH1X5nb0UUVsfS Hm1FFFYHyx6TRRRW59ScRr//ACG7j/gP/oIrNrS1/wD5Ddx/wH/0EVm1i9z5uv8A xZer/M7fQP8AkCW//Av/AEI1pVm6B/yBLf8A4F/6Ea0q1Wx79D+FH0X5Gx4c/wCQ jJ/1yP8AMV09cx4c/wCQjJ/1yP8AMV09M1CiiigDN8QadJq/hrVdMicJJeWc1ujn opdCoP61V8N216n9qX1/aNZy6heC4Fs0iu0QEMUWCVJHPlbuD/FW5RQBiP4Zhlmk mkvrx5ZGDOx8sbiAB2THQCk/4Re2/wCfy7/NP/ia3KKAOauvBGmX2z7TPdybM7fn UYz9F9qrf8K40L1u/wDv6P8ACuj1Se3ttIvZ7uWSK2igd5pIywZECksQV5BAz05r gksdKUaX9vtfFsEJu7UwXt7q5njmlEiNHujE7j5mC5zGAM/w4BCsjOVKnJ3cU/kd HaeCNMsd/wBmmu49+N3zqc4+q+9Wf+EXtv8An8u/zT/4mtyimXGKirJWOen8H2N1 A0M1zdvG3UbkGec9lrHbwb4SXUl01tQIv2TetqbpPNK+oTGce+K7muOvW09tX1m1 ttG1LVJnmilvPszwoLeYRIEZWkkRg2wIcqTjHGDmlZEypwk7ySZJY+B9BWQXVlcz uUd03pMrAMpKsOmMgggjsQa0f+EXtv8An8u/zT/4mjwgtkPDkTWFxc3ELz3EjSXQ USGRpnaQNtAHDlhwMcd+tblMcYRirRVjD/4Re2/5/Lv80/8AiayL3wX4Zgnja9vZ IZbqXZH5twqGWQ87VBHJ68Cuzrl/FKaZLf2kF5ZXmo3N1Z3VtHY2zIvmxMYjI25m UAjagB3A/McZ7FglCM/iVzOsPBvhLVYnl07UDeRo2xnt7pJArehKg4PtW3H4TtIo 0jS6uwiAKoynQf8AAai0Gaxude1OaOzurDUVtraG4s5xHhI1MpjYeWWXJ3OPvHhV 4Hfo6VhRpwh8KSMP/hF7b/n8u/zT/wCJqpdeBNKvZBJcS3buBtB3qOPwX3rp6p6s 9lFo19JqSq1gtvI1yrLuBiCneCO4xnimOUYyVpK5zJ8AeHVuEt2nnE7ozpGZxuZV IDEDGSAWXJ7bh61ftfBmn2UZjt7i7RC24jcpyfxX2ritI8N+HtF8S6bqbeGpbPTT +4smurO0cCeWSMxOJEkaTIKYUupI3n5gOK9YpWRMaUIu8YpGH/wi9t/z+Xf5p/8A E1BdeDNPvYhFcXF3IgbcBuUc/gvvXR0Uy2k1ZnB3PhPwbZWourvVVgtzK0IllvEV PMBKlMnjcCpBHXII7VpW3gLRreVLiCS6DjlWEgPUfSsazjs7PWrvULa017V7K1mv YyG+xi2tnll3z7QxSVsMCMndwSBnNdj4djs4vDOkx6fNLPZJZwrbyy/feMINrNwO SME8D6UrIhUaad1FfcVf+EXtv+fy7/NP/iaP+EXtv+fy7/NP/ia3KKZocRP4J8K2 vn/aL14fs8Ylm8y5VfLQkgM2RwCVbBPHyn0pbLwP4X1K1W6sLx7q3f7ssFyro30I GKPF1pZ6hqxs7eLWJNSa3hlmXTDbgmJJWaIt9oOw4kDkY5HPY1reEjZtaX5tzeG7 +2N9vN5s83z9iZ3eX8n3Nn3OPxzSsjL2FL+VfcSf8Ivbf8/l3+af/E0f8Ivbf8/l 3+af/E1uUUzU4/U/Bnh2FJL/AFO9lhjyoeaadI1BJCjJIAGTgfU04fDrQmAIa6IP IIlH+Favig2CaE0upNKLaG5tpsQgFmkSdGjXnjBcKD04J5HUZGmz21p4gs4P7P1j Q/tTOsNrJJA1tcMEZiAiPJ5eAC3GzJHOc4KsjN0abd3FfcaFv4QsbWFIYbm7SNc4 Xch6nPdak/4Re2/5/Lv80/8Aia3KKZaSSsjN0/RodOnaaOeeQlSuJCuOoPYD0rSo ooGFFFFABRRRQAUUUUAV7+WeHTrmW1tvtNwkTtFBuC+awBwuTwMnjPvXn2jI1rrt vcWfh/TTdSTKswh8Mz2LxKxw7faXJRtoycAfNjjrXf6nDdXOlXkFlcC3u5IHSCcj PluVIVsd8HBrAl0DWba2tYNM1KQRNc20tyl3eSyvGElR5PLlILMGVWUq2Ad38IyC AdTRRRQAVwHiuP7ZrkiX2i6e0UO0W9xc+HZtUMwKgkhoiPLwxIwfTPeu/rn5dD1G XWL7UF1WeKQshslEzmJECAMkkPCMCwY7vvYbAK7RkAveH5bmbQ7V7uwWxlwV+zoN oVQxCkL/AA5UBtp5GcHkVpVmaBbajaaV5eqypJeNcXErGOVpFVXmd0QMwBIVWVeg xjA4rToAK5fxoZJLa2tm0u2u7OQu001xpr6gsLDG0eQmGbdluRwNvPWuorG1jSLn Vb+xIvbiCyiWXzkt7l4HZzt8tsp94LhhtPB3ZOcYIBn+CzLHb3Vsul21pZRlGhmt 9NfT1mY53DyHyy7cLyeDu46V1NYmk2Os2+s30+pXsVxatbwQ2+xmBLI0pd2TG1WI dAdp52Z44A26ACq9/LPDp1zLa232m4SJ2ig3BfNYA4XJ4GTxn3qxVXU4bq50q8gs rgW93JA6QTkZ8typCtjvg4NAHAaMjWuu29xZ+H9NN1JMqzCHwzPYvErHDt9pclG2 jJwB82OOtek1y0ugazbW1rBpmpSCJrm2luUu7yWV4wkqPJ5cpBZgyqylWwDu/hGQ epoAKKKKAPNtZRrrXbi4u/D+mi6jlZYRN4ZnvnlVThG+0oQi7hg4I+XPPSvQbCWe bTrWW6tvstw8KNLBuDeUxAJXI4ODxn2rDg0TVrae6v49TkkvnuJHWOa4dreSEsSk ZjPEZVcLuQZyMndkrWpoVreWPh7TbTUJ/tF7BaxRXE28v5kioAzbjyckE5PJoA0K KKKAOL8aK1zeQ21zpFlPZLEHS5utFl1QeYSQUEcZBTACnceDnHatfwm850do5dOh sYopSkAhtjbLLHgEOIW+aPksNp5+XPejUNEvNQ1s3X9p3VvbJbKtutvcMnlzBmLM yD5ZAQVGHyBt6fNkTaFa6tbvqcmrzwyvcXQkgELuUSMRRpgBvuZZHbaMgbupOTQB r0UUUAZuvy3MOh3T2lit9LgL9ncbgylgGJX+LCknaOTjA61yXhWP7HrkaWOi6esM 24XFxbeHZtKMICkglpSfMywC4HrnoK67XLO7v9IltrG5NvO7J86uUJQOpdQy8qWU Mu4cjOR0rNGjava6ppaWmotJpNvcNNKtzO7TbfJkQR7jnzV3ujfOcjb1bjAB0dFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBjazrMuiX ME08PmadKPKzEhMiTk/IvXBDn5R0wxUc7uK1z4mOkQomp20ktzHALm+azUGOziJI DuWYEqNrDKgk7GO0DitLWdM/texjtvO8rZd21zu27s+TMku3GR12Yz2znnpWN4i8 GWuuamupC30iW78lYG/tTTReIEVmYbRvQqcu2TnnjjgUAaF/4iTTr+OCfTb/AOzt PFbm9CJ5KySMqoOWDnLMoyqkAnk8GqTeNbVbS9vDpuoi0tJ5LZp2WNUeZZ/I2Llw TlujEBQOrKQRVLW/Ar6vrkmpi+tFk8+C5t3uLHzpbZ4ihCo+8bYyUyygAnc3zc1r xaFNa+HrvTbe4tXkuLm5n3XdqZYsTTvKVaMOu4AOV+8OmcdqANSxuZbuzjnms57O Rs5gnZC6ckclGZeevBPX14qxWboGk/2Folvpwm87ytx3BNqjcxbaq5O1RnCjJwAB k4rSoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigD//Z ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43 Content-Disposition: inline; filename=image055.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image055.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke51-filer/image055.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD6ASwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 +iiigAooooAKKKKAOI1b4paHp2uTaLZ2eq61qEHE8Ok2hnMR7huQOO+M46VZf4gW 39gf2rbaB4iuit19klsoNOY3ML7N+WjJGFxjkEjLCuH+Adxb2dv4i0m/dE8QrqTt cpIcSOoAHfk4YSfTd7079om5guPh7aCCaOUxaxGkmxg2xvJlODjocEHHuKAPTrjx No9p4ktPD096qateRmWC22MS6AMScgYH3G6ntWtXg3jbwxomrftH6LY6jaCS01Ow 827QyuvmyKkyqcggj/VxjAxnHucu+L+paRq+v6ppCaJeapqmm6WZpJTqJt4LEAb/ ADVTOJG/eLkd+AKAPYfEPibR/CmnLf63eraWrSCJXKM2XIJAwoJ6Kfypusa//ZGo 6XZ/2Rqt79vl8rzrK28yO25UbpmyNi/NnPPCt6V87eLx/af7O/g7V713uNQhvpbZ J3ckiMtNlTzg8RR9eRt9zXYfELRtM8P+KfhRpmjwCHT4dUYwoJGcANPAx+ZiScli evegD3GivEPENlbeMfjlqWgeJrmVNHsdL86zi84xpv2oS/BGSNznP+xzwKwrXVtS 1b9lrW21KWSY293HBBJISWaMTQkcnrgsw/DHagD6Mor5xn0tPD2q/CDVLK6u/tuq C3S6lknZt0Z8gCMDOFULIy4A6Yzk81p/FfQ9THjK48RXNkniTw7axKtxpy3bxtY4 QEkhGBXPLbsEYY5HQ0Ae91j2+v8A2jxRd6H/AGRqsX2aIS/b5bbbaS5C/Kkmfmb5 +mP4W9Ko/D660298C6XcaO941hIjmIXkheVPnbKFj1CnKj2ArhfD3/J0Piz/ALBU f/oNrQB7BRXyZomg21x8A9f12Wa5N1Y6mgtUEzLHExMAZwo4LEPjJzjaMY5r6Y8H XM174H0C6uZGlnm023kkkY5LMY1JJ9yTQBz2r/FXTdK8WXvhuLQvEGpahZoryrp1 osw2sqtn74OPnUEkdTXSeG9f/wCEj06S8/sjVdL2SmLydTtvIkbAB3BcnK84z6g+ lePtp2s6n+0h4oh0PXv7Ful0+J2uPsaXO5PLtwU2ucDJIOfb3rtPHGpR+Evhf5fi 3ULvWZZZVgea0UWb3DFzIF+Q4Rdq7TjqAe5oA9EorwP4QtNp3xf1/SE0+TR7P+z/ ADv7LN79pWJ8w4O/ucOx9RuwelRfDfQdK8exa/r3i6/ujrlveMN321oWskABDrgj aMlhzwNnSgD1HTvHX2/4oat4L/s7y/7PtFuftnn58zIiO3Zt4/1vXcfu+/HYV4UP D9p4m/aP8WadfyXAtG02NpY4ZTH5o8u3G1ivO3JBxnqo7cVufs8XlxdfDm4SeZ5F t9RkiiDHOxPLjbaPbLE/jQB22veNNO8N67pGl6jBdp/aj+VBdqimBXzjax3ZB5Hb HP1xbfxHZr4si8ORxTy3rWxupGjUGOCPOBvJOQWPQAH8BWJ8VdDtdc+HGsi5GHsr d72CQdUkiUsMfUAr9CazPg1FJfeDv+Env52udV1mRnuZ3HO2JjEi/QBCfqxoA9Go r5P0qw8T+OYtY1C00a5v/EiXoZNSGsJA9lgg7BCxBx1AOQBxj7pB9M+IGqWt83hn w3rnh+71fxBcWHnyafHqQtIVcr87O4O0lTG+OwwfWgD2SivmbRr25vP2XfEqXFw8 ot9RjiiDtnYnmW7bR7ZZj+Net/DHwhpemeHdF19BcTard6TAklzPO7YjZEYRqudo UbVAwM4HXrQB31FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVxVpr2py2UEj3OWaNWJ8te SR9KALuv/Drwl4ovPtmr6JBPckAGZXeJ2x03FCCfxps/w28IXHh6PQX0WIaZHcfa hBHLImZdpXeWVgxO045J7egqL+29R/5+P/HF/wAKP7b1H/n4/wDHF/woAveJfA/h vxe0La7pcd28AIjfzHjYA9tyEEj2pNT8B+F9Z1v+2NS0W2ub/wAvyzLICQy4xyud pOOASMiqX9t6j/z8f+OL/hR/beo/8/H/AI4v+FAE9v8ADrwnbeHLjw/Fo0f9l3E/ 2iSBpZG/eYA3BixZThR0IoT4d+FY4NEhTSsR6JK02nj7RL+5dnEhP3vm+YA/Nn8q g/tvUf8An4/8cX/Cj+29R/5+P/HF/wAKAL3iPwN4a8Wywy65pMV3LCNqSbmRgOuN ykEj2PFT3XhLQbzwwfDUumxDRyqr9liZo1wrBxypB+8AevPesr+29R/5+P8Axxf8 KP7b1H/n4/8AHF/woAv3Pgnw7ef2F5+n7/7B2/2b++kHkbdmOjfN/q0+9np7mqmu fDTwf4j1V9U1bRY7i9fbvl82RC2AAMhWAPAA59Kj/tvUf+fj/wAcX/Cj+29R/wCf j/xxf8KAOosrK206yhs7KCO3toVCRxRrtVQOwFZ1v4W0a08UXfiWCz2avdxCGe48 1zvQBQBtJ2j7i9B2+tZH9t6j/wA/H/ji/wCFH9t6j/z8f+OL/hQBPb/DvwraeF7v w1BpWzSLuUTT2/2iU73BUg7i24fcXoe31roLCxt9M062sLOPy7W1iSGFNxO1FACj J5OAB1rmP7b1H/n4/wDHF/wo/tvUf+fj/wAcX/CgBNb+Fvg3xHrE+rato32i+n2+ ZL9qmTdtUKOFcAcADgVND8NvCMHhubw9Hoyf2VNP9peBppG/eYA3Bi24HCgcEfqa i/tvUf8An4/8cX/Cj+29R/5+P/HF/wAKALFh8O/Cela1Z6xYaLDbX9nGY4ZYndcA qVOVBwx2kjJBNRaj8MvBmraw2rXugW0t4zb3fLKrt6sgIVj65BzTP7b1H/n4/wDH F/wo/tvUf+fj/wAcX/CgDXt/C2jWnii78SwWezV7uIQz3Hmud6AKANpO0fcXoO31 o8N+FtG8I6dJYaHZ/ZLWSUzMnmvJlyACcuSeij8qyP7b1H/n4/8AHF/wo/tvUf8A n4/8cX/CgDp7+xt9T065sLyPzLW6ieGZNxG5GBDDI5GQT0qvomiad4c0eDSdJt/s 9jBu8uLez7dzFjyxJPJJ5NYH9t6j/wA/H/ji/wCFH9t6j/z8f+OL/hQA3V/hV4I1 3UJb/UNAhe5lYtI8cskW8nqSEYAk+tXL34f+FdRXSheaNBONKiSGz8xmOyNQAqnn 5wMdGz+tVf7b1H/n4/8AHF/wo/tvUf8An4/8cX/CgB8Xwz8Hwadqunw6MkdpqrRt eRJPKqyGNiyYw3y4JJwuK6SwsbfTNOtrCzj8u1tYkhhTcTtRQAoyeTgAda5j+29R /wCfj/xxf8KP7b1H/n4/8cX/AAoA6+iuQ/tvUf8An4/8cX/Cj+29R/5+P/HF/wAK AOvorkP7b1H/AJ+P/HF/wo/tvUf+fj/xxf8ACgDr6KwdF1G7u71455d6iMsBtA5y PQVvUAFcpe3VjD8VNHga8jW8m0i7XyGn5YCWBkwmeuFlOQMkI3ZeOrooA8silvjf eLI7e2spdbaz1IpcQwkXkG2TFvG75OVdCjIAAP3eeey50f8AsbP7j/hDf7b/AO2H 2f7H/L7V/wCPV6lRQBj6AdSXwdpJuYxJqX2GDz1ncpmTYu/ccEg5z2rkrEJ/Z1th m/1KY+Xvge9ei15xYf8AIOtv+uSfyFAFohOcM3Tj5e/50EJzhm6cfL3/ADptFADi E5wzdOPl7/nQQnOGbpx8vf8AOm0UAOITnDN04+Xv+dBCc4ZunHy9/wA6bRQA4hOc M3Tj5e/50EJzhm6cfL3/ADptFADiE5wzdOPl7/nQQnOGbpx8vf8AOm0UAOITnDN0 4+Xv+dBCc4ZunHy9/wA6bRQA4hOcM3Tj5e/50EJzhm6cfL3/ADptFADiE5wzdOPl 7/nQQnOGbpx8vf8AOm0UAOITnDN04+Xv+dBCc4ZunHy9/wA6bRQA4hOcM3Tj5e/5 0EJzhm6cfL3/ADptFADiE5wzdOPl7/nQQnOGbpx8vf8AOm0UAOITnDN04+Xv+dBC c4ZunHy9/wA6bRQA4hOcM3Tj5e/50EJzhm6cfL3/ADptFAHL3fiS8gvJ4VjgKxyM oJU5wDj1qH/hKb7/AJ5W/wD3y3+NZuo/8hO7/wCuz/8AoRqtWTkzwJ4mspNcx6La S+fZQzPw7xqxCjjJGfWpiE5wzdOPl7/nVTTv+QZaf9cU/wDQRVmtUe7B3imbPh3b /aMm0kjyT1GO4rpq5jw5/wAhGT/rkf5iunoKCsyTVmj8T22jG1fbPZS3S3O8bcxv GpTb1z+9U56fXnGnWPc6TeTeLbDWEvYEtbW0mtmtjbEu/mMjFhJvAGDFHgbT/F6j aAUU8aWpvfEaNbyC00S1W5e5DZEw/ehwo/2TCy5zyQfTJZ/wld59j8r+yY/7Z+3f YfsX2v5PM8nz/wDW7enlc/d68e9RWvw80qzm1VYJrwWeoaaunNbyXc0oRMyFiC7s OfMGBj5cNj77VL/wil59i8z+1k/tn7d9u+2/Zfk8zyfI/wBVv6eV8v3uvPtQBv6Z fw6rpVnqNvnyLuBJ493Xayhhn8DXBWH/ACDrb/rkn8hXc2ekWdnolrpAiWWztoI4 ESVQwKoAFyDwegriLGRzp1tl25hQHntgUATUU4yOc5duRg89qDI5zl25GDz2oAbR TjI5zl25GDz2oMjnOXbkYPPagBtFOMjnOXbkYPPagyOc5duRg89qAG0U4yOc5duR g89qDI5zl25GDz2oAbRTjI5zl25GDz2oMjnOXbkYPPagBtFOMjnOXbkYPPagyOc5 duRg89qAG0U4yOc5duRg89qDI5zl25GDz2oAbRTjI5zl25GDz2oMjnOXbkYPPagB tFZl54igs7qS3lFwzqAGK4IIxn196hPiy0OcrdcjB4HT86XMjB4mknZyNmiorS++ 3Wq3EZkCSAjDHnAOOfyqcyOc5duRg89qZsmmrobRTjI5zl25GDz2rz3Uf+Qnd/8A XZ//AEI1MnY58TiPYJO17noFFebV6DprMNLtQGIBgQEZ9hRGVyMNivbtq1rFiinG RznLtyMHntQZHOcu3Iwee1Udh57qP/ITu/8Ars//AKEarVZ1H/kJ3f8A12f/ANCN VqwZ8zU+NnoGnf8AIMtP+uKf+girNV9NZhpdqAxAMCAjPsKtGRznLtyMHntW6Po6 fwI1vDn/ACEZP+uR/mK6euZ8OszajIWJJ8k9T7iumoLCiiuUvbqxh+KmjwNeRreT aRdr5DT8sBLAyYTPXCynIGSEbsvAB1dFeb3EunXuo+K5/DVzZx6vBp15bm3t5lNz cXGRmR0B3YRwEUn+82MDbmrnR/7Gz+4/4Q3+2/8Ath9n+x/y+1f+PUAepV5xYf8A IOtv+uSfyFdfoC6k3g7SRcyCPUvsMHntOhfEmxd+4ZBJznvXJWJT+zrbCt/qUx83 fA9qAJqKcSnOFbpx83f8qCU5wrdOPm7/AJUANopxKc4VunHzd/yoJTnCt04+bv8A lQA2inEpzhW6cfN3/KglOcK3Tj5u/wCVADaKcSnOFbpx83f8qCU5wrdOPm7/AJUA NopxKc4VunHzd/yoJTnCt04+bv8AlQA2inEpzhW6cfN3/KglOcK3Tj5u/wCVADaK cSnOFbpx83f8qCU5wrdOPm7/AJUANopxKc4VunHzd/yoJTnCt04+bv8AlQBw2v8A /IbuP+A/+gis2tPxB/yHLnH+z/6CKzKxe583X/iy9X+Z2+gf8gS3/wCBf+hGtKs7 w/t/sODIJPzYwf8AaNaZKc4VunHzd/yrVbHv0P4UfRfkNrz/AFH/AJCd3/12f/0I 16ESnOFbpx83f8q891H/AJCd3/12f/0I1MzizL4IlavQNO/5Blp/1xT/ANBFef16 Dpu3+y7XIOfITHPsKUDLLfjkWKKcSnOFbpx83f8AKglOcK3Tj5u/5Voeuee6j/yE 7v8A67P/AOhGq1WdR/5Cd3/12f8A9CNVqwZ8zU+NnoGnf8gy0/64p/6CKs1X03b/ AGXa5Bz5CY59hVolOcK3Tj5u/wCVbo+jp/AjW8Of8hGT/rkf5iunrmfDu3+0ZNoI Hknqc9xXTUFhRRWRNqd1F4ws9K8qH7HcWE9yJNx8zzI5IlxjoFxL7nPpjkA16K4p vGlzbPqlzcwQNZQ22oXFskYYSYs5BFIHJJB3MQRgDA65qX/hIda8r+zcaf8A21/a f9n+d5T/AGfP2b7Tu2bt33Pl+9156cUAdhXnFh/yDrb/AK5J/IV2umazb3/hyw1q VktoLu2iuP3jgBA6ggEn6gVxljG4062yjcQoTx2wKAJqKcY3Gco3AyeO1BjcZyjc DJ47UANopxjcZyjcDJ47UGNxnKNwMnjtQA2inGNxnKNwMnjtQY3Gco3AyeO1ADaK cY3Gco3AyeO1BjcZyjcDJ47UANopxjcZyjcDJ47UGNxnKNwMnjtQA2inGNxnKNwM njtQY3Gco3AyeO1ADaKcY3Gco3AyeO1BjcZyjcDJ47UANopxjcZyjcDJ47UGNxnK NwMnjtQBw2v/APIbuP8AgP8A6CKza0/EHGuXIP8As/8AoIrMrF7nzdf+LL1f5nb6 B/yBLf8A4F/6Ea0qzvD6sdDgIBIG7OB0+Y1pmNxnKNwMnjtWq2Pfofwo+i/IbXn+ o/8AITu/+uz/APoRr0IxuM5RuBk8dq891H/kJ3f/AF2f/wBCNTM4sy+CJWr0DTv+ QZaf9cU/9BFef16DpqsdLtSFJAgQk49hSgZZb8cixRTjG4zlG4GTx2oMbjOUbgZP HatD1zz3Uf8AkJ3f/XZ//QjVarOo/wDITu/+uz/+hGq1YM+ZqfGz0DTv+QZaf9cU /wDQRVmq+mqx0u1IUkCBCTj2FWjG4zlG4GTx2rdH0dP4Ea3hz/kIyf8AXI/zFdPX M+HVZdRkDAg+Seo9xXTUFhWXPoon8S2et/b7tHtbeS3W2UR+U6yFSxbKF85SM8MP uD1bOpRQBhJ4T05bq/lkM80V5HLEbeRh5cSyndMEAAI3thjknnpio/8AhELb+y/s v9oah9p+0fav7Q3p9o83Z5e7O3b/AKv5Pu9PfmteHU9PuLy4tIL62lubbHnwpKrP FnpuUHK/jUf9t6T/AGZ/af8Aadl/Z+cfavtCeV1x9/OOvHXrQBYs7SGwsoLO2QRw QRrFGg/hVRgD8hXn1h/yDrb/AK5J/IV6OCCAQcg9684sP+Qdbf8AXJP5CgCxRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcRr/8AyG7j/gP/AKCKza0tf/5D dx/wH/0EVm1i9z5uv/Fl6v8AM7fQP+QJb/8AAv8A0I1pVm6B/wAgS3/4F/6Ea0q1 Wx79D+FH0X5BXn+o/wDITu/+uz/+hGvQK8/1H/kJ3f8A12f/ANCNTM4sy+CJWr0D Tv8AkGWn/XFP/QRXn9egad/yDLT/AK4p/wCgilAyy345FmiiitD1zz/Uf+Qnd/8A XZ//AEI1WqzqP/ITu/8Ars//AKEarVgz5mp8bPQNO/5Blp/1xT/0EVZqtp3/ACDL T/rin/oIqzW6Po6fwI2PDn/IRk/65H+Yrp65jw5/yEZP+uR/mK6egsKKKKAPMU0j U7m48TWlvZXcc01pqccLyxFI4HllzGIpMASCXiRuTsK44zirfky+T/a/9k3v9mf2 39q+w/Y283yfsXkf6nGf9d82MdPm969DooAx9Bs7+y8H6TZSyIl/BZQRSvIpkG9U UNkAjPIPeuSsSn9nW2Fb/Upj5u+B7V6LXnFh/wAg62/65J/IUAWiU5wrdOPm7/lQ SnOFbpx83f8AKm0UAOJTnCt04+bv+VBKc4VunHzd/wAqbRQA4lOcK3Tj5u/5UEpz hW6cfN3/ACptFADiU5wrdOPm7/lQSnOFbpx83f8AKm0UAOJTnCt04+bv+VBKc4Vu nHzd/wAqbRQA4lOcK3Tj5u/5UEpzhW6cfN3/ACptFADiU5wrdOPm7/lQSnOFbpx8 3f8AKm0UAOJTnCt04+bv+VBKc4VunHzd/wAqbRQBxPiD/kOXOP8AZ/8AQRWZWlr/ APyG7j/gP/oIrNrF7nzdf+LL1f5nceH9v9hwZBJ+bGD/ALRrTJTnCt04+bv+VZeg f8gS3/4F/wChGtKtVse/Q/hR9F+Q4lOcK3Tj5u/5V57qP/ITu/8Ars//AKEa9Arz /Uf+Qnd/9dn/APQjUzOLMvgiVq9B03b/AGXa5Bz5CY59hXn1egad/wAgy0/64p/6 CKUDLLfjkWyU5wrdOPm7/lQSnOFbpx83f8qbRWh655/qP/ITu/8Ars//AKEarVZ1 H/kJ3f8A12f/ANCNVqwZ8zU+NnoOm7f7Ltcg58hMc+wq0SnOFbpx83f8qqad/wAg y0/64p/6CKs1uj6On8CNnw7t/tGTaCB5J6nPcV01cx4c/wCQjJ/1yP8AMV09BYUU UUAcUnjY79funmgNvpcF3Itj9lkWV/s7lGfzidjDKkbVUkblyexl/wCEh1ryv7Nx p/8AbX9p/wBn+d5T/Z8/ZvtO7Zu3fc+X73XnpxWkvhLThd3s0rTzRXUU8P2aRh5c SzsGmC4APzsATknnpimf8Ihbf2X9l/tDUPtP2j7V/aG9PtHm7PL3Z27f9X8n3env zQBf0zWI9R8OWGsmKRY7u2iuAiI0jKHUEDCgk9fSuMsUI0625XiFD94egrv7O0hs LKCztkEcEEaxRoP4VUYA/IV59Yf8g62/65J/IUAWihGeV4GfvCgoRnleBn7wptFA DihGeV4GfvCgoRnleBn7wptFADihGeV4GfvCgoRnleBn7wptFADihGeV4GfvCgoR nleBn7wptFADihGeV4GfvCgoRnleBn7wptFADihGeV4GfvCuN1y8uodYnjjuZkQb cKshAHyj0rsK4jX/APkN3H/Af/QRUT2OHMG1SVu/+ZW/tG+/5/Lj/v63+NdjobyT 6PDJI5d/myztkn5j69a4Wu30D/kCW/8AwL/0I0obnLl8pOq7vp/kahQjPK8DP3hQ UIzyvAz94U2itD2DifEHGuXP/Af/AEEVmVpa/wD8hu4/4D/6CKzaxe583X/iy9X+ Z3Hh9SdDgPHG7qf9o1plCM8rwM/eFZegf8gS3/4F/wChGtKtVse/Q/hR9F+Q4oRn leBn7wrz3Uf+Qnd/9dn/APQjXoFef6j/AMhO7/67P/6EamZxZl8EStXoOmqTpdqe OIEPUegrz6vQNO/5Blp/1xT/ANBFKBllvxyLZQjPK8DP3hQUIzyvAz94U2itD1zz /Uf+Qnd/9dn/APQjVarOo/8AITu/+uz/APoRqtWDPmanxs9B01SdLtTxxAh6j0FW ihGeV4GfvCqmnf8AIMtP+uKf+girNbo+jp/AjZ8OqV1GQHH+pPQ57iumrmPDn/IR k/65H+Yrp6CwooooAoLremvfahZC7j+0adGkt2pyBCrhipY9OQrHrwOvUVV/4SvR v7H/ALV+1P8AZPM8r/j3k8zf/d8vbvzjnp056c1ydr4K16OTxRbXV/Zzx6rpAthd x2piaSdmuCScyuRt83njBDKFxsIN3+zdax/bn9lSfa/7X+3/ANm+fHv2fY/su3fu 2Zz8/Xp78UAdrFLHPCk0Tq8cihkdTkMDyCK87sP+Qdbf9ck/kK7HRdKm03wppmkt cuk1pZw27TRAE5RVBI3AjnHcd65CxYf2dbfIv+pT144HvQBNRTiw5+Renvx+tBYc /IvT34/WgBtFOLDn5F6e/H60Fhz8i9Pfj9aAG0U4sOfkXp78frQWHPyL09+P1oAb RTiw5+Renvx+tBYc/IvT34/WgBtFOLDn5F6e/H60Fhz8i9Pfj9aAG1xGv/8AIbuP +A/+giu5LDn5F6e/H61w/iD/AJDlz/wH/wBBFRPY4Mx/hL1/RmZXb6B/yBLf/gX/ AKEa4iu48PkDQ4PlBzu69vmNKG5yZd/Ffp+qNGinFhz8i9Pfj9aCw5+Renvx+taH tHDa/wD8hu4/4D/6CKza0/EH/Icuf+A/+gisysXufN1/4svV/mdvoH/IEt/+Bf8A oRrSrO8PkDQ4PlBzu69vmNaZYc/IvT34/WtVse/Q/hR9F+Q2vP8AUf8AkJ3f/XZ/ /QjXoRYc/IvT34/WvPdR/wCQnd/9dn/9CNTM4sy+CJWr0DTv+QZaf9cU/wDQRXn9 eg6aQNLtRtB/cJzz6ClAyy345FiinFhz8i9Pfj9aCw5+Renvx+taHrnnuo/8hO7/ AOuz/wDoRqtVnUf+Qnd/9dn/APQjVasGfM1PjZ6Bp3/IMtP+uKf+girNV9NIGl2o 2g/uE559BVosOfkXp78frW6Po6fwI1vDn/IRk/65H+Yrp65nw6QdRkwoH7k9PqK6 agsKKKKACiuN1LVtV0m41+8hvWv7Sx064uXikiRUgnUB4okKgFspuLbiSPlPG7FQ /wBpaz/yBP7Vk+1f2x9g/tLyI9+z7H9q3bNuzOfk6dPfmgDuK84sP+Qdbf8AXJP5 Cux0XVzf+FNM1i4jdWurOG4dIo2cguqkgKASeTXIWKEadbcrxCh+8PQUATUU4oRn leBn7woKEZ5XgZ+8KAG0U4oRnleBn7woKEZ5XgZ+8KAG0U4oRnleBn7woKEZ5XgZ +8KAOb1/U7yyvkjt5tiGIMRtB5yfUe1ZX9v6n/z8/wDkNf8ACrXioY1SMHH+pHQ5 7msOspN3PCxNaoqskpP7ztNAvJ72xeS4k3uJSoOAOMD0+tatYvhVSdLlPHEx6n2W twoRnleBn7wrSOx62GbdKLY2uI1//kN3H/Af/QRXclCM8rwM/eFcP4g41y5/4D/6 CKmexz5j/CXr+jMyu30D/kCW/wDwL/0I1xFdx4fUnQ4Dxxu6n/aNKG5yZd/Ffp+q NGinFCM8rwM/eFBQjPK8DP3hWh7Rw2v/APIbuP8AgP8A6CKza0/EHGuXP/Af/QRW ZWL3Pm6/8WXq/wAzt9A/5Alv/wAC/wDQjWlWd4fUnQ4Dxxu6n/aNaZQjPK8DP3hW q2Pfofwo+i/IbXn+o/8AITu/+uz/APoRr0IoRnleBn7wrz3Uf+Qnd/8AXZ//AEI1 MzizL4IlavQNO/5Blp/1xT/0EV5/XoOmqTpdqeOIEPUegpQMst+ORYopxQjPK8DP 3hQUIzyvAz94Voeuee6j/wAhO7/67P8A+hGq1WdR/wCQnd/9dn/9CNVqwZ8zU+Nn oGnf8gy0/wCuKf8AoIqzVfTVJ0u1PHECHqPQVaKEZ5XgZ+8K3R9HT+BGt4c/5CMn /XI/zFdPXM+HVK6jIDj/AFJ6HPcV01BYUUUUAZNp4a0yyubuaFLk/bDIZoZbyaSF jI258RMxRcnPQDqR0NM/4RTRv7G/sn7K/wBk8zzf+PiTzN/97zN2/OOOvTjpxWzV LVNVstGs/td9K0cW4KNsbSMxPYKoJPc8DoCe1AFqKKOCFIYkVI41CoijAUDgAV53 Yf8AIOtv+uSfyFeiRSxzwpNE6vHIoZHU5DA8givO7D/kHW3/AFyT+QoAsUUVnX+s 22nTrDMkrMV3ZQAjGSO59qG7EznGCvJ2Ro0Vif8ACU2P/PK4/wC+V/xrRsL+LUYG mhV1UNtw4AOcA9j70rpkQr05u0XdlqiiimanI+Kf+QnH/wBcR/6E1Ylbfin/AJCc f/XEf+hNWJWMtz57FfxpHXeFv+QZJ/12P/oK1t1ieFv+QZJ/12P/AKCtbdax2PZw v8GIVxGv/wDIbuP+A/8AoIrt64jX/wDkN3H/AAH/ANBFTPYwzH+EvX9GZtdvoH/I Et/+Bf8AoRriK7fQP+QJb/8AAv8A0I0obnJl38V+n6o0qKKK0PaOI1//AJDdx/wH /wBBFZtaWv8A/IbuP+A/+gis2sXufN1/4svV/mdvoH/IEt/+Bf8AoRrSrN0D/kCW /wDwL/0I1pVqtj36H8KPovyCvP8AUf8AkJ3f/XZ//QjXoFef6j/yE7v/AK7P/wCh GpmcWZfBErV6Bp3/ACDLT/rin/oIrz+vQNO/5Blp/wBcU/8AQRSgZZb8cizRRRWh 655/qP8AyE7v/rs//oRqtVnUf+Qnd/8AXZ//AEI1WrBnzNT42egad/yDLT/rin/o IqzVbTv+QZaf9cU/9BFWa3R9HT+BGx4c/wCQjJ/1yP8AMV09cx4c/wCQjJ/1yP8A MV09BYUUUUAFYfiS2vX/ALLvrC0a8m0+8NwbZZFRpQYZYsAsQOPNDcn+H1rcooAy dF0qbTfCmmaS1y6TWlnDbtNEATlFUEjcCOcdx3qvH4UtIo1jS7uwqqFUZTgD/gNb 1FAGH/wi9t/z+Xf5p/8AE1TvPA2kXTefdTXTFFxuMiqABz2X611FZ+vLZP4d1NdT ZlsGtJRcsuciLYd+Mc5xnpQTKMZK0lc5O28JeDr2zF5a6os9qZBEJorxGQuWChdw 43FiAB1yQK2bXwZp9lEYre4u40J3EblPP4r7Vi3b2F7Npkt9pmtabFJc2ipe7rYJ dukiNCsixuxwXVedikZIyoJrvaVkTGlCLvGKRh/8Ivbf8/l3+af/ABNH/CL23/P5 d/mn/wATW5RTNDk9T8G6GY3vdSu5o44Uy80syoqKOck4AA681n2/hLwdd3n2O21R ZrryxL5Ed4jPsIBDbRzggg5966TxO9jFobTai8y20Vxby/uQNzOsyMi88YZwqn2J 5HUYlp/ZiaxpFrNoeo6NML24urPzmhZZ5XjlMgJjkcgbXdsHaPlUDgAUrIzdGm3d xX3Gha+DNPsojFb3F3GhO4jcp5/Ffap/+EXtv+fy7/NP/ia3KKZaSSsjD/4Re2/5 /Lv80/8AiapXHgDR7qdpppLtpGxk+YBnAx2FdTWN4qXSH8NXkeu24udOk2Ryw7c7 yzqEA6YO4rg5GDzkYzQKUIyVpK5jDwB4da4e3Weczoiu8YnG5VYkKSMZAJVsHvtP pWjB4PsbWBYYbm7SNc4G5DjnPda5XwnoGkeHvFyyTaC9hPdxrBppubK0DoY1lZ8S QO3zMjkEkKSEAJY16XSshRpwi7xSRh/8Ivbf8/l3+af/ABNH/CL23/P5d/mn/wAT W5RTLOSvPA+hSXSPd3M4nuH2JumVTIwUnCjHJ2qTgdlJ7VTtPBvhK/uLi3s9RNxP bNtnjhu0doj6MByp4PWtXxitv9n0uR7rULe7jvgbL7AsRleYxSLt/eqUwUaT72On XNUfDcOn2uqaZp5sNS0+/sNLkghivDCxnhLxbpGaJmBbcq9xy7HHPCsjN0abd3Ff caMHg+xtYFhhubtI1zgbkOOc91qX/hF7b/n8u/zT/wCJrcoplpJKyMP/AIRe2/5/ Lv8ANP8A4msy48CeH/tCG4uJ1muZCqBplBkfBYhRjk4VjgdgT2rr6wfFT2cdpZG4 +1i6N0BYmzKiUTlHHyl/k+55g+fjBIosKUIz+JXMKy8IeD9SmnhsdTF1LAdsyQXa O0Z9GA6fjW7H4TtIoljS6u1RVCqMpwB/wGsXwhZWem6rBYTx6xFqFvYulpFqX2b5 Lbem4L9n+XG4R/e59OM13FKwo04Q+FJGH/wi9t/z+Xf5p/8AE0f8Ivbf8/l3+af/ ABNblFMs4y68FeGlv44bm8kS7uy7RRvcKrykYLbVxzjIzjpkVL/wrjQvW7/7+j/C rHiQaYNY083Wn3Gp3sltcQwWMSxkSIWhZ2PmFVBUpHj5h1PB7P8ADFzEbq/slbVY ZoBGz2OoypKYFbdtKupbIbaeC7Y2jgd1ZGXsKT+yvuJY/CdpFEsaXV2qKoVRlOAP +A07/hF7b/n8u/zT/wCJrcopmuxm6fo0OnXDTR3E8hKbNshXHUHPCj0rSoooAKKK KACiiigAooooAKr38s8OnXMtrbfabhInaKDcF81gDhcngZPGferFVdThurnSryCy uBb3ckDpBORny3KkK2O+Dg0AcBoyNa67b3Fn4f003UkyrMIfDM9i8SscO32lyUba MnAHzY4616TXLS6BrNtbWsGmalIImubaW5S7vJZXjCSo8nlykFmDKrKVbAO7+EZB 6mgAooooAzdfluYdDuntLFb6XAX7O43BlLAMSv8AFhSTtHJxgda5LwrH9j1yNLHR dPWGbcLi4tvDs2lGEBSQS0pPmZYBcD1z0Fddrlnd3+kS21jcm3ndk+dXKEoHUuoZ eVLKGXcORnI6VmjRtXtdU0tLTUWk0m3uGmlW5ndptvkyII9xz5q73RvnORt6txgA 6OiiigArN1+W5h0O6e0sVvpcBfs7jcGUsAxK/wAWFJO0cnGB1rSrO1yzu7/SJbax uTbzuyfOrlCUDqXUMvKllDLuHIzkdKAOR8Kx/Y9cjSx0XT1hm3C4uLbw7NpRhAUk EtKT5mWAXA9c9BXf1zg0bV7XVNLS01FpNJt7hppVuZ3abb5MiCPcc+au90b5zkbe rcY6OgAooooAwvFjzjRxHFp0N9FLKEnE1sblYo8ElzCvzSchRtHPzZ7Vj+C1a2vZ ra20iygsmiLvdWuiy6WBICAEMchJfILHcOBtx3roNc0251SK0ghupYIVuQ90Ip3h eSLaw2h0+ZTuKtwRnbjIBqrZaZrNt4gt3m1AXGlW9pNEu+RvNd3eIpvXG1toRwHz n5+nUkA36KKKACsLxY840cRxadDfRSyhJxNbG5WKPBJcwr80nIUbRz82e1btZWua bc6pFaQQ3UsEK3Ie6EU7wvJFtYbQ6fMp3FW4IztxkA0Ac/4LVra9mtrbSLKCyaIu 91a6LLpYEgIAQxyEl8gsdw4G3Heu1rAstM1m28QW7zagLjSre0miXfI3mu7vEU3r ja20I4D5z8/TqTv0AFFFFAHL+NDJJbW1s2l213ZyF2mmuNNfUFhYY2jyEwzbstyO Bt560ngsyx291bLpdtaWUZRoZrfTX09ZmOdw8h8su3C8ng7uOlaGsaRc6rf2JF7c QWUSy+clvcvA7OdvltlPvBcMNp4O7JzjBbpNjrNvrN9PqV7FcWrW8ENvsZgSyNKX dkxtViHQHaedmeOAADbooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKAK1+bxbCZtPWFrtVzEs2drEfwkjpnpntnODjFY1v4oS4tJtV8p00 yILCFaM+dJclwhjAzgYYiP3fIyNvPRVz0nhO2ufDN3ol3Ik8VxeTXeXiBXc9y1wo ZCSGAYgEH7wHbNAE0fiPzrCSaHSdRkuorj7NLYqsfnRybQ+GO/ywNpVs78YYc5OK qjxnbSixS20vU7m5vEuSltHHGHRreRY5Vcs4VSGbGd204PPIzTfwQzeH10xG0W1C 3n2kxWmkmK1mGzbslhEvz+udw5VOOObHh3wcdAurR1vIXgtEvY4YYrURBVuJopiO GIAVo2AAA4YD+HJANPTNeTVr+7gtrG6FvbSSQteOYxG0iNtZAA/mZznkqAQM55Gd asGx8PzW/im71ue4tC00TQrHa2hhLKWBUysXbzHULgNhcZbjnjeoAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD /9k= ------------2udfIQUuHkxCtJpFmlSf43--