Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=posten_uke50.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke50.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 11.12.2009

 

 

Fra Instituttledelsen


Dette er årets nest siste meldingsblad som omhandler viktige endringer i regelverk som jeg ber alle ansatte sette seg inn i. For de fleste er det dog ikke annet enn en påminnelse om at fraværsskjema skal fylles ut før fravær! Utfylling av dette skjemaet tar sjelden mer en 40 sekunder. Fra neste år vil ”utfyller” få en kvittering fra administrasjonen i tillegg og at dette er en forutsetning for utbetaling av reiseregning. 

 

Dernest kan det med glede meldes om 6 søkere (3 interne, 3 eksterne) som har søkt stilling som ny instituttleder!

Neste IFT post blir et rent ”årsmeldingsnummer”. Første IFT-post i 2010 utkommer 16. Januar 2010. Det påminnes herfra også om årets juleavslutning for ansatte i kantinen neste fredag med oppfordring til å delta. Påmeldingsfristen går ut på mandag! Skulle du være forhindret så vil både undertegnede og resten av administrasjonen være glade for å kunne ønske deg riktig god jul før den setter inn, så gå gjerne oss forbi!

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Stilling som instituttleder ved IFT fra 2010 – følgende har søkt:

Hervik, Sigbjørn Institutt for matematikk og Naturvitenskap, UiS

Hoppe, Ulf-Peter, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Johansen, Geir Anton (IFT, UiB)

Lipniacka, Anna (IFT, UiB)

Stugu, Bjarne (IFT, UiB)

van Wingerden, Kees (Gexcon/CMR)

 

 

To nye NFR-FRINAT prosjekter til IFT

NFR publiserte forrige fredag hvilke frie prosjekt som er innvilget støtte fra 2010. Som vanlig, og dessverre,  er det skandaløs liten invilgelsesprosent, denne gang litt under 10%. Men oppi denne grove strukturfeilen i norsk forskning kan det rapporteres  at to prosjekter av 13 nye gikk til IFT. Pawel Kosinski er prosjektleder for prosjektet ” PET/PEPT and numerical study of pneumatic conveying and dust lifting” som mottar om lag 6Mkr. Jan Petter Hansen er prosjektleder for prosjektet ” Quantum control of Rydberg Atoms, Molecules and Matter” som mottar 7Mkr.

 

Marie Curie International Staff Exchange Scheme

The action is aimed at strengthening research partnerships through staff exchanges and networking activities between European research organisations and organisations from third countries with which the Community has an S&T agreement (or are in the process of negotiating one), or in countries covered by the European Neighbourhood Policy.  This action will provide support to research organisations to establish or reinforce long-term research co-operation through a coordinated joint programme of exchange of researcher staff for short periods.

 

At least two independent research organisations established in at least two different Member States or Associated countries, and one or more research organisations either located in countries with which the EU has an S&T agreement or are in the process of negotiations, or in countries covered by the European Neighbourhood Policy. Eligible countries are listed in Annex 1.2 (page 47) of the 2010 PEOPLE Work Programme. Please note that you can also set up such a program with Australia, Canada, Japan, NZ, Rep of Korea, USA, Hong Kong and Macao, but that the participants cannot receive EU funding, but your staff gets funding to spend time abroad.

 

Information and documents for the application can be found here: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=245

 

Contact Anja Hegen if you need help or advice

Anja.Hegen@fa.uib.no

 

 

Ett glimt fra Julebordet 04.12:

 

Personal

 

Frister for regnskapet 2009

 

Fakturaer vedr. 2009 som er attestert og anvist i BasWare og videresendt til Regnskap innen 7.1.10 kl 15.00 vil komme med i regnskapet pr 31.12.09.

 

Frist for innlevering av timelønn og reiseregninger som skal belastes 2009 regnskapet settes til onsdag 16. desember.

 

Frist for omposteringer settes til mandag 4. januar.

 

Nye regler for reiser, mobiltelefon og prosjektavslutning

Grunnet pålegg og endringer sentralt på UiB, i staten sammen med rapport om svært varierbar bruk av instituttets fravær/løyve-skjema for reiser så har instituttleder funnet behov for å endre eksisterende regler. Jeg ber alle ansatte gjøre seg kjent med reglene under for 1) fravær/reiser/reiseregninger, 2) for mobiltelefoni og 3) for avslutning av eksterne prosjekter.

Har du spørsmål så kan administrasjonen så vel som undertegnede svare.

Jan Petter

 

Fraværskjema og Reiseløyve for ansatte ved IFT

(Denne teksten vil fra 1. januar stå på det elektroniske fraværskjemaet ”for ansatte” på www.uib.no/ift):

 

Fraværskjema skal fylles ut ved fravær fra instituttet med varighet på en hel arbeidsdag eller mer. Etter utfylling av fraværsskjema oppnås reiseløyve. Forutsetning for reiseløyve er at forpliktelser knyttet til undervisning, veiledning, eksamen og administrasjon er ivaretatt.  Se for øvrig utfyllende regler (link). Reiseløyvet er også forutsetning for at reiseregning utbetales fra IFT. Berg Hansen Reisebureau, http://www.berg-hansen.no/,  skal normalt brukes ved billettbestilling til reiser.

 

Reiser inntil en uke i undervisningsperioden eller reiser utenfor undervisningsperioden

 

Det vil gis reiseløyve for reiser inntil en uke i strekk, maksimalt to ganger pr semester i undervisnings og eksamensperioden (f.o.m. uke 3 t.o.m. 22 og f.o.m. uke 34 t.o.m. 50). Utenfor disse periodene er det ingen begrensninger på reisens lengde. Løyvet gjelder først når du har mottatt epost for innsendt fraværsskjema fra administrasjonen. For slike reiser trengs ikke det nederste feltet i reiseløyveskjemaet (reisens begrunnelse) fylles ut.

 

Reiser lenger enn en uke i undervisningsperioden

 

For reiser i undervisningsperioden utover det som er omtalt over skal også det nederste feltet på reiseløyveskjemaet fylles ut og sendes inn minst 2 uker før planlagt avreise. Reisen må her begrunnes faglig samtidig som det redegjøres for hvordan forpliktelser (undervisning etc.) ved IFT vil ivaretas. Søknaden vil vurderes og besvares av instituttledelsen i løpet av tre arbeidsdager etter innsendelse.

 

 

Utfyllende regler for reiseløyve og reiseregning ved IFT

(Denne teksten vil fra 1. januar stå som en link på instituttets www – ”for ansatte”)

 

UiB har avtale med Berg-Hansen. Reiser skal derfor bestilles her om ikke vesentlig billigere alternativer finnes, eller om Berg-Hansen ikke kan tilby slike billetter (f. eks. Ryanair, Easyjet). Universitetet forutsetter at det normalt brukes økonomiklasse på fly. Er det bestilt spesielt dyre reiser må dette begrunnes særskilt. Ellers må den reisende påregne at regningen reduseres ned til det beløp Berg-Hansen kan skaffe billettene for.

 

Det har vært gjort betydelige innstramminger i statens reiseregulativ for utenlandsreiser i løpet av 2008-9. Generelt nattillegg er falt bort, og det dekkes kun overnatting etter regning og generelt kosttillegg (eller etter regning). For kurs/konferanser hvor kost er dekket skal det ikke kreves kost på regningen, kun evt. udekkete måltider etter regning.  For utenlandsreiser er det innført mulighet for å føre et såkalt kompensasjonstillegg, kr. 400 per døgn. Hvis det kreves kompensasjonstillegg for konferanse/kurs-reiser skal prosjektleder godkjenne det.

 

I undervisningstiden forutsettes det at emneansvarlig skaffer vikar og varsler studentene i god tid før avreise. Øvingstimer skal ikke brukes til å ta igjen forsømt undervisning.

Veilederen skal være tilgjengelig for studenter i perioder når mastergradsgradsoppgaver skal leveres og være tilgjengelig for samtaler i eksamensperioden. Det er også en forutsetning at annet normalt pålagt arbeid ivaretas (komitéarbeid etc).

 

 

Regler for dekking av mobiltelefon

(Denne teksten vil fra 1. januar stå som en link på instituttets www – ”for ansatte”)

 

Fra 01.02.2010 innføres regler for dekking av mobiltelefon ved Institutt for fysikk og teknologi. Reglene bygger på UiBs Rutine for elektroniske kommunikasjonstjenester: (Rutinen er per i dag ikke helt oppdatert på alle punkter)

 

  1. Instituttleder, administrasjonssjef og romansvarlig innvilges dekking av mobilabonnement i henhold til satser gitt i UiBs rutine for EK-tjenester.
  2. Fast ansatt personale kan innvilges mobilabonnement etter søknad. Søknad kan innvilges i den grad det anses som nødvendig for tjenesten. Det legges vekt på særlig behov for tilgjengelighet, beredskap og fleksibilitet i forbindelse med store prosjekter, tyngre verv og lignende.
  3. Abonnement belastes prosjekt eller annuum.

 

Alle abonnement (bortsett fra de gitt i pkt. 1) blir inndratt fra 01.02.2010, og det må sendes begrunnet søknad til instituttet (post@ift.uib.no) dersom man mener seg berettiget til fortsatt å få dekket sitt abonnement.

 

Frist for søknad: 15.01.10

 

Følgende tak for dekning av mobiltelefon gjelder (hentet fra UiBs rutiner for EK-tjenester):

a)       Kr. 5000,- inkludert dekning av abonnement. Denne kategorien vil gjelde de fleste som får dekket mobiltelefon.

b)      kr 8000,- inkludert dekning av abonnement. Denne kategorien gjelder de som har stor reisevirksomhet eller av andre grunner har behov for høyere tak.

c)       Fullt dekket. (Denne gruppen gjelder avdelingsdirektører (kode 1060), instituttstyrere, dekaner og universitetsledelsen)

 

Overskridelse av disse medfører trekk i lønn. Kun unntaksvis vil overskridelse bli godtatt, beløp skal da være godkjent av fakultetsdirektør.

 

Før mobiltelefon kan dekkes må ny avtale om mobiltelefon fylles ut og signeres.


 

 

 

Regler for avslutning av eksterne prosjekt ved IFT.

(Denne teksten vil fra 1. januar stå som en link på instituttets www – ”for ansatte”)

 

Innledning:

I 2009 tok UiB i bruk et nytt prosjektregnskapssystem. Dette for å få en bedre oversikt over massen av eksternfinansierte prosjekt ved UiB. Samtidig ble også dekningsbidraget fastsatt av UiB sentralt til å være 40% av alle lønnsrelaterte kostnader, og denne satsen ligger nå inne på alle nyopprettede prosjekter. 40% dekningsbidrag er beregnet som et rimelig anslag for indirekte kostnader forbundet med å ha en ansatt. Dersom et institutt skulle ønske å legge inn en lavere sats enn 40% dekningsbidrag, vil dette nå bli synliggjort i prosjektregnskapet som en egenfinansiering.  Størsteparten av IFT sine prosjekter er gitt av Norges Forskningsråd. I 2009 ble rundsummen for en stipendiat (på nye prosjekt) satt opp til kr 800 000 pr. år fra kr 641 000 året før. Denne økningen gjorde at det nå for første gang var mulig å trekke 40% dekningsbidrag.

Utdrag fra regelsamlingen til UiB:

”Innen en måned etter at prosjektet er avsluttet skal skjema for prosjektavslutning med saldo for prosjektet fylles ut av økonomiansvarlig og sendes UiB sentralt. Et prosjekt er avsluttet dersom kontraktsperioden er utløpt og aktivitetene er ferdig, og alle inntekter og utgifter som tilhører prosjektet er regnskapsført.”

Det er opp til hvert enkelt institutt å bestemme hva man skal gjøre med et eventuelt overskudd. Ved IFT har det vært vanlig å godskrive prosjekteiers annuum. Instituttledelsen ser nå et behov for å komme med noen retningslinjer for hvordan denne prosessen vil konkret foregå i fremtiden:

 

  1. Dersom et prosjekt ved prosjektavslutning har et overskudd som overstiger kr 100 000, og trukket dekningsbidrag har vært mindre enn 40%, vil det bli foretatt ytterligere trekk slik at dekningsbidraget kommer opp i 40%, dog ikke slik at overskuddet blir mindre enn kr 100 000.
  2. Overskudd på kr 100 000 eller mindre, blir godskrevet prosjekteiers gruppeannuum.
  3. Eventuelle underskudd dekkes som hovedregel av andre prosjekt eller annuum.

 

 

 

Utdanning 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 15. desember 2009, kl. 12.15, rom 546, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Archana Ashwin Parmar

 

Prosessteknologi – Separasjon:

PVCap as Kinetic Hydrate Inhibitor in Gas-Water Systems

Tatiana Kuznetsova

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 16. desember 2009, kl. 13.15, rom 4060, Realfagbygget:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Asle Sandven

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

Eksperimentell studie av vannbasert EOR i karbonatreservoarer

Arne Skauge (Uni CIPR)

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 18. desember 2009, kl. 10.15, rom 368, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Richard Cliffe Ssenyunzi

 

Fysikk  – Optikk og atomfysikk:

”Effect of ultraviolet radiation on phytoplankton photosynthesis measured using fiber-optical oxygen sensors”

 Øyvind Frette

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 18. desember 2009, kl. 10.15, rom 546, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Jonas Odland

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

Hydratdannelse og metanproduksjon fra gasshydrat – produksjonsmetoder og resistivitetsutvikling”

Arne Graue

 

 

Disputaser kommende uke:

 

Torsdag 17.12.09, kl.09.15 (Merk tiden) i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

 

MSc Shahram Pourmohammadi disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Waterflood Efficiency and Single-Phase Flow Properties of Carbonate Porous Media”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Pourmohammadi_Shahram.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Torsdag 17.12.09, kl.13.15  i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

 

MSc Rashid Maad disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

”Design Optimization of High Speed Gamma-Ray Tomography”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Maad_Rachid.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fredag 18.12.09, kl.13.15  i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

 

MSc Amund Brautaset disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

”In situ fluid dynamics and CO2 injection in porous rocks”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Brautaset_Amund.html

 

 

Formidling 

 

Fra Physics World - befriende fritt for klimasynsing:

 

Higgs could reveal itself in dark-matter collisions

Searching for the Higgs? Forget the LHC and look to space

http://physicsworld.com/cws/m/1579/169063/article/news/41218

 

Video imaging brings liquid friction into focus

Researchers study interplay between oil droplets and gravity

http://physicsworld.com/cws/m/1579/169063/article/news/41216

 

"Quantum trampoline" measures gravity

Bouncing rubidium atoms give most precise value for acceleration due to

gravity

http://physicsworld.com/cws/m/1579/169063/article/news/41208

 

Earth's response to CO underestimated

Ice sheets and other slow systems could intensify long-term warming

http://physicsworld.com/cws/m/1579/169063/article/news/41202

 

Attacking tumours with tiny discs

Triggering the death of cancer cells with magnetic vortices

http://physicsworld.com/cws/m/1579/169063/article/news/41187

 

Fish swishing mixes the oceans

Mathematicians enter the debate on whether marine swimmers stir the seas

http://physicsworld.com/cws/m/1579/169063/article/news/41178

 

 

------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAYUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooo/CvdPjgoooALMFUEsegHU0AFFWRpt+wBWwuiDyCIG/wAKhmgmtyBPDJETx+8Q r/OldDaa3QyiiimIKKKKACijI9qMj2oAKKMijI9RQAUUZHqKMj2oAKKMj1oyPagA opMilyPagAooyPajIoAKKMj2oyKACikyPUUZoAXNKG54pMj1oz70WAeH9acGqHPv S7sdxSsFycNTg1QBh0zTg465pDuT5pd1QBh608OPUUrDJt1KDUQYetKG96LATBqc GBqHcPWnBvelYCYH35pQ1QhvcU4P70DJQ1ODe9RBqUNikBMGpQ3pUQb3/WlD0WGT hqUGod3uKdupWAmDelKDUO7nrTg3vSAmBz0oqPd7iigVjnqKP51q6FpqXk73FxG8 ltb4LRp1lc/dQe5/lmtZOyuxRi5OyHWOjq1oNR1F3hsuSqoMyS464HYe54ratLpI ru7srOCG1WCNZFMZ+Z14LFnYdgc8Cqb3tzdg6rYOxmhj2Xdo4G1Y/Zf7mOMVXsrl dS8SwC1C2QuUELFvnC5GDj2rFpyvc6ouMGlHr+JpaU9xeQXRuLieRlnZU/esGZdh ICYOM5ANVNL1O/OmXNxc3L3CxY3QyqHG3+9zyRng81ux+AdVniEj62vzneCFYDI4 BrG17SLzw9p6R3N+k5nkZCiIQQvVuT2JqFKEnZM0lCrCPNJNJEP9m2usWkVzbxJp 91MxWOMv+5mYdQpPKn68e9YE0MtvM8MyNHKhwysMEGtcCTWdRhFnbhbS1RRtlPyR KOrOfc55q/qaWmt2ry2kvmXUCF48/eliU4IPuOoPcfStVJxdnt+RhKCmrrf8zlqm tf8Aj5Tr36DJqEHvUtrj7QucY9zitXscyNP5vWX8Ylo+b1k/79im/u/9j/vo0fu/ 9j/vo1nY0HfN6yf9+xR83rJ/37FN/d/7H/fRo/d/7H/fRosA7Desn/foUfN6yf8A fsU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP+ +jRYB3zesn/foUfN6yf9+xTf3f8Asf8AfRo/d/7H/fRosA75vWT/AL9ij5vWT/v2 Kb+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAd83/TT/v2KMN6yf8Aftab+7/2P++jR+7/ANj/AL6N FgHYb/pp/wB+xR83rJ/37FN/d+qf99Gj93/sf99GiwDvm9ZP+/Yow3/TT/v2Kb+7 /wBj/vo0fu/9j/vo0WAdhv8App/37FGG/wCmn/ftab+7x/B/30aP3f8Asf8AfRos A7Desn/ftaPn9ZP+/Ypv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHjf6yf9+xS/N6y/8Aftaj /d/7H/fRo/d/7H/fRosBL8/rL/37WlG/1l/79rUP7v1T/vo0vyf7H/fRpWGS/P6y /wDftaPm/vS/9+xUeU9E/wC+jR8n+x/30aLAS/N/el/79rRlv70n/fsVH8n+x/30 aMp6J/30aLASgv8A3pf++BS5b+/L/wB8Cov3fon/AH0aMp6J/wB9GiwEoL/3pf8A vgUuX/vS/wDfAqLKf7P/AH0aXKf7H/fRosBIC/8Ael/74FKC/wDel/74FRZT0T/v o0vyf7H/AH0aVgJcv/fl/wC+BS5f+9L/AN8Cosp/sf8AfRoBT/Y/76NAyXL4+9L/ AN8Cio/3f+z/AN9GiiwXOf4FdQHsNPtLGwvJbiI7PtDGE4DSP03H0C4/76rmkG6R F7FgP1rrNQYtqk6LqtisSTMrQTpyAvy+h7KO9VU3SHR0TZj65dtLdBPs8ELBAGeG Qt5o6gse5qXwhB9o8T2iAA43Nzx0FZFwYjdTGAEQlz5eey54/Suh8DSeVrzsApcW 77FI70TVqbsOm+aum+56XA90I3Cwzqsx2nnPlgLjK/jXI+ObRv7CimZJMxTKm6Rs s2VwWP5V2Ia4ZIUgMcQDB5lZSNyEZwvvmsHxrOE8N3kMoK58soQPvMT+lcFJ2mj2 MRFOlK/Y8tilaNmAdgjja4U/eXPSuhWLTtGgttUie7W5Zt0ELsvzLnktgfdIyPxr mq2bRNPezS6vZfMaNSnlF8FmzhR04UDmvQmjxKT/AK7FbWbVLPVp44j+5YiSI/7D DI/Q1WtM/aUxnPPT6Vo66Y3j02WJtyNbbQT6K7KP0FZkDBZlLYx/tdKcdYiqJKbs b2n2F1qV6lpbIxlcEgMQBwM1WYOjFSsmQcHpWx4GmRvF1qqmHOyX7pOfuGq+n6NN rCX9zbyWaR2sgEhkkKgZJ5z+FZOVpNPY2VPmgnHdt/gkZ3zf3ZP0pfm/uyfpWjqe gy6fBa3EU9nc29y/lRyROSN/pT9S0KLTIp1l1LTzd267pbcO2R7A9zT54sTpTV7r Yyvm/uyfpUksM8BAmhnjJG4BgBkV0GuaXa2ng/Sr5JLJZNmXIc5lz6euK0rO1uNR 8Y2sGtSWcxjsw6oMjcpHHHc1Dqq1/X8DRYd83K99PxOK+b+7J+lHzf3ZP0q/caQy DVJY5rOSKwILsjkghjxio7bTTNZ2l60tosE9z5ALMwwe+far5luY+zle39dinlv7 smPwo+b+7J+ldzcaDYp8QbaDNl9nkXcbfd83CDqPc81xutww6frFzbrLaOqsSDG5 IGe1KFRSdkaVaEqabfexbttDvrnSpdSVQltHnmRwpbAydo71m5b+7J+ldZcWKS/D myl+1WaiOR5sNIcNwflH+17VnweFmdbaOe/sILu6QPDbu7ZYHpn0zUxqLW5U6D0U V0T+8w8t/df8hRlv7sn6Vr2PhbUL2W8iAtIntTiQSSED86pajpklhePAHtZwoB8y NyQatSTdkYSi4x5nsWBol9/Y/wDahAS352hnUOwHcDvWblv7sn5Cux1vSHbwfo7C e03W8Z+Uufnyei+tYM/h67g1mHTG+ymWQIQwY4G4ZqYTTWprVp8rSXl97MzLf3X/ ACFPjSWWRUjimZmOAAASa1rbwxcy3N6k01pBDZtslmZjjPtS2em3dh4js00+5s5Z SwMUysSvPqKfOuhCg9L7Mow6ZeT213OsTqtpjzgxAIycDiq0Uck0qRKr7nYKOnU1 1dsl02m+Ljd+Q1wzR7ypOC285rIGi3OmalponNuJZWSQxqxzGCeM+9JT3v8A1oVK CSTW3X72v0KF7Z3Gn3klrcI4ljOGAII9agy392T9K6fxDo1zfeINZux5EdvbkFpJ GIycDCj3rmBbzEgCOHJ6DcaqErq5FVKnJr1/MTLf3ZPyFGWx92T9K6JfBlwWS3e8 sEv3XcLYu2fpn1qnpnhq71D7Q8jWltDbnbJJI5wG9KXPHe43SmmlYycv/dk/IUvz f3ZP0rU1Pw3d6XaQXMjWkkczlUaOQkEDvV3wfpCX+o3QukttiWz4VmJyT0P4UOaU eYI026ipvRs575/7sn6VPaWtxe3cVtCrGWRtq5IHNaFr4ZnuJrzfcWUVtavte4Lk qT2x61e03Q59K8UaU5e2mt5pA0c0TH5hSlNWdhwpttN7X/Wxz88MtvcSQSI++Nij YIxkUzLHtJ+lbGp6Lcyz6rqLfZ44I7p1XexzIxPQUWnhW5nsbW9knsYLecn5pJCM YOKfOrXYezfM0v6Wxj/N/dk/Sl+b+7J+lasvhbUI9aj0xUtXkkXekgc7Sv8Ae/Sp LvwvJFZTXNpd2V2sH+uVGIKD19xRzxF7OWumxQuLC6tbO1uZEbyrlS0eCCeOOR2q sN3pJ+ldHqdlPdaB4bt4UjaV42VRuI5Ldqil8ITKsyQ3ljPdQqWkgVzkAdcetSpq 2pcqTv7nl+VzC+f+7J+lOjSWWRY445XdjgKoBJrU07wzPfWBvZJ7O2gLbY2kcje1 WbfQtT0fX9NSJ7Vbqb5423EgdRz603OOy3JjTk0m9nb8TCZZI2KOkqsDghgARSfN 0xJ+lWdRhuZNTunuBA85lYyMGOCc81WFtJ/ci/76NUtjKUop2uHzH+GT9KKX7M/9 2L/vo0UC549zAQ4kQnoGH860tchZ/Ed6kaMxknLqAMk7uR/Osw9K7FNZS2sLS+ZJ GWWMRv5WAWkQbSjHqARtPHpVzbTTRdKKkmm7HIzQyW8zwyoUkQ4ZT1BrX8I3AtvF NixYKGfZk+9Q6taXbBdRuIVh8/H7lSSyDACk9+cdfauh0jwFcyWCalfXa2TDDxIw 545G70zUznHk957l0qVR1PcW2p3qwLst3kbMiMXAJ3FGzjP5cYrlPiNIsGmwW4A3 TTs3HoOc/nXRpOUlYfbxJLIMuZBkRqT7dD6etZuv+FoNZ+wRzam6vCjL5r4O7PT9 a4qbUZps9evFzpOMFqeTU5o3jCl0ZQ65UkdR6itK80G+sdaGlzIBMzbUYnCuPUH0 q/Z3lwLlNIlslSZl+zt8mWfjC5z0UdePSu9z0utTw1Td7S0KGqqI7LSI+cralj/w J2YfoaoQZEy43Z7betXdcuI7jVpRCcwQgQxH1VBgfyqjFjzBnGPenH4QqP39DrvA xc+LrXPmkbJfvAAfcNTaYX/4RHxNnzP9bFjgZ6msHSNUbRtSjv7dIGljDABy2PmB H9adBq8lvpt/YokBjvWVpGLNkbTkY/OsJQbd15fmb06sYwSf978VY3Ip5Lf4f2kw 8wtHqZbGBngDirbvo3iltRnis721v1ha4LllKkjtiuZj1l49Ii00RW5hiuftAJLZ LY6H2q/J4rAtrmK00rTbN7hCkksIbcVPUD0pOD6IuNWFrN6WXTy6FjXi/wDwhnh0 jzMmKToBnqetdGpb/hYenD58fYV7DH3K4iXXDP4fi0ia1tJEhyIZju3xg9hVg+Kb r+3LbVhHbCaCNYguWwygY5+tJ05NWt3/ABKjWgpJ3/l/DcuaaX/4RnxNzJ1TGQP7 /aglz4Gsf9bn+0G7DPaqVt4lNreXksWn2At7tQs1odxjOO/51FqmvtqNtb2qWtpa WtuxdIoN2Nx7mq5ZX2/qxHtIKO+trfjc6y43f8Lbh+/j932GP9VXFaiZBqd3jzse c/ZfWtG58Vz3Gq2ep/ZbKO9t+TKm7MvGPm/Cs3U76LUr57oWttbl+SkRbGe5ohFq 110FXqQknyvq395u3xf/AIV5pn+sz9sfsM9DVrWi48Y6NjzP9RbdAMVzcurPNokG lMkAghlMqsC24kjFakPjB4xbPNpmnXF1bIEiuZA29QOn5UuSS6d/xKVSD0btt+B1 bMWHis5b06e9ciN3bf8AkKZp/iCdG1GGTyXOo8yNk5znPFL8p/u/maIxcb3OPFTU mref4ts6HVs/8I7oXDZ2t2HrVzUN3/CdWQw33YeMD0rnrrUXu7C0s3WMR2wKoQTk 59a6Sw1XUG1bT7W602EXHyqJyh37Mfl0rNppfeb06kKkrX/l/BWsVpdUtbTUtYtL 62lngnuC37sgEEGnxWdrbeINGuLITLBdASbHIJU5PFUbrU4bTWNRDWVpdpJOxHm5 4+mKgm16aXUrW8ENvH9lAEUSZCqB2pqD6f1oJ1oJ+872emmq1vudHoskEV74ge7B MCzoWB6ffP6ViajFdw+Kgbl3kZ5ldXAGGUngj2qmNYlEeopsixfkGTk8YJPH50Pr MslrZwSpE5tG3RSEncB/d+lCg07kzxFOcFC+2v4v9Dp/FqvPZymzJ8uCfN1GvUsQ MMfauLjLebH/AKz7w7D1rSTxBcJqlzfbISblSssRzsYYxWUSm4soVecgAniqpxcV ZmeKrQqz54v+un9dzq7rP/CxIfvY86Pt/s1BNn/hGdY+9/yEB2/2jUK+KZBIlw1h ZNeKu0XJB3dMZ+tQ6XqN5a2t5ItnFd2krgziRSV3HvUcskl5WN/bU3JpPfmfpdE1 /uHhDSvv/wCvk7dsUnhUn+1J87/+PSXqB6Cp9duHuPDOlySxRxFpXKxqNoVccYHp WNpmovpd59phSJztKMr5wynqKpJuDXqZzlGnXi29Eo/kjY0kWp8LX323zxD9pT/V gZzirFrf2c+p6JaWIuNlvI2WkA5zWRba4bWS622lq1tcnL2zZ2D0xSNrQF9bXMFl aW/2c5WOPOCfek4Nt/10KjiIRjFJ7WT013vubPixWmghntGb7HFI8bxqB8kuTkn6 1R1TJ8I6L9/rL2H96qcOtTRPe5SKSK8yZYmJxknOR71Bcai9xptrYssYjtt2wgnJ 3HPNOMGrLsTVr05uck9ZK34r9EddHn/hIdG+9zpv/sh61g6GW/sjWvvf8eo7D1qD +37kXtndKIlktIhCnXDKBjn606518y2c1tb2NpaJP/rTCDlvakoSWn9blyxFJvmv tf53SRsQE7fCn3upzx/tVX0sn/hK7/73+ruOuPSsd9XmaGwRRGhsf9UwJz1zzV6T xO7CdorCzhuJlKyToDuIPWjkkCxFNtNvaz9bJL9B16T/AMIdpR+b/XSZ4HpWtlv7 b8NZ3f8AHuM/r1rGsdTu7LRljfTobmxaQmMyoSFfvir+vX81pqOjXrKn2iO2DFDw AcntUtO9vUuE4KPPfblv8mjE1It/al39/wD1rY6etVgzf7f5Cieb7RcSTMEDSMWI BOOaZx6L+ZrZLQ86UrybQ/Lf7f5CimfL/s/rRTsK5yWK2vD2oJBM1ncOEhmYPG7D IjlH3WI9D0PsaxfzpK3lHmVmdMJOMuZHWpaXuo61JFdpKLe2I3ozDdKxOVQN3yeh 7Ct/S/E/mam8Ooxvew26qsc8eCqnHO7plu2fauU0zXo8W8Gol/3BHkXSjLR+gYfx L+oq5Bo5bToLZ5BJZpcGZp7Ulg6kccAZDD3Fc04dJHfSqNa0/n/wTv4tb0JBJLZ3 tum4/vYypAJHrxway5fFekQTOtnAbm4ucIu7PktjsHPb2Ari9PkcWF2XZhM9zkb5 QjY2kZIPUU/Q21Iaa9vDb/aI4phIsUsZKMO+G6LgjOcio9hFXdzb65OVklb5CXN1 /wAJKjC5uPLvEdgFMbMqKM4AOcBfXNKb6507Q4pbwqb50aOzBHzpGeC7Hr04X8aS aSw0e8uLoss91KxZbOKQmKP/AH2H3uew4rAu7ue+unubmQvK5yW/oPQV0Rjf0OKd Rx1b97+vxIafDnzhgHPt1pnanR48wZK4/wBvOP0rV7HKi58/92X81o+b+7L+lM3R /wB61/JqN0f961/Jqgof8392X8xS/N/dl/Naj3R+tr+TUbo/W1/JqAH/ADf3ZfzF Hzf3Zf0pm6P+9a/k1G6P+9a/k1FgH/N/dl/MUfP/AHZfzFM3R/3rX8mo3R+tr+TU AP8Am/uy/mtHzf3ZfzFM3R/3rX8mo3J/etfyaiwD/m/uy/mKX5v7sv5rUe6P+9a/ k1G6P1tfyagCT5wcgSgj3FbEEpmiD4bPcEisPdH62v5NVmyuI4pSrPbhG9A1S0RN XRr/ADejfmK008Q6vHb+Qt5LsxjnbuA9M9axftNv/wA9YPzNH2m3/wCesH61Dinu jOM5w+FtE/zEkkMT7kUfN6N+lQfabf8A562/5mj7Tbf89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N +YqD7Tbf89YPzNH2m3/56wfmaLBqT/N6N+Yo+b0b8xUH2m2/56wfrR9pt/8AnrB+ ZosGpP8AN6N+Yq3ZanfacWNpNJHu+8OCD+BrN+02/wDz1g/Wj7Tb/wDPWD9aHG+6 KjKUXeLszQvb+71CYS3cskrjgZwAB7Cq3zejfmKh+02//PWD9aT7Tb/89YP1oSts hNyk7vcn+b0b9KAGJxhvxIqH7Tb/APPWD9aT7Tb/APPWD8zRYWppf2dceq/99f8A 1qP7OuPVf++v/rVPYX0E1uB50ZZODg/lVn7RD/z1T86i7OlUotXM/wDs649V/wC+ h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7FGf8A2dceq/8AfQ/wo/s6 49V/76/+tWj9oh/56p+dJ9oh/wCeqfnRdh7FDbK41jT0KWt1sQnO0kMB+BFVrmC+ vJ2nnmMkjdWZqt/aIf8Anqn50faIf+eqfnS63sU4tx5W3b1M/wDs+49V/wC+qX+z rj1X/vqtD7RD/wA9U/Oj7RD/AM9U/Ondk+xiUP7On9V/76oq+LiA9ZkH40UXY/ZR Mbxv4QbQLr7ZaAnT5m4H/PJv7v09K5GiitMPNyp3Z0Y6nGnWajsFSQXE9s++CaSJ vVGIoorY5E7F/wD4SLWQAP7RmOOmQp/pVe51XULzi4vZ5B6FsA/lRRRyR7Fuc2rN sqDgUUUUyAo70UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYoxRRQAYox RRSAXFJiiigBcUYoooAMUmPUUUUALikxRRTAXFGKKKQFqwmENyA33X+U1t/lRRWc 1qb0XdBj/OKX8vyooqDYT8vypcf5xRRSATH0ox9KKKAsH5UY/wA4oooAWiiiqS0C x//Z ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFHAZ0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwC3 8v8Ac/SlGzuuKwf7XvABlU/Knprc2SNi5Hsakk3Pl9T+dOU88M351hSeIWgUtJCM evNbUEv2iCKXGN3OKALLEmPBOcqeorlul4h/2q6oj5B+P8q5RuLpf96pluUdMo+U fSlxSIMoKdipHYrXiB4cMoYbhwarmxtj/wAu4H0ardyP3BPvmoZJooceZKEz03Hr VRJZA2m2p6RuPo2aibSrb1kH4VaFzA3SdD+Ip4kVukifgaoLma2jwngTEfVajbRQ fuzp+IrX3dsqfxrI1rXoNJQJtEtywykY/rRoBC2iSEYEqH8aj/se6U/I4OPR6525 16/l3MyOgfrsHT6VgzzXtvcie1mmVgd27eefap0K5Wegiw1KMcGX8GpuNTj6mX8R mneHNfg1q1IO+O5jH7xCf1FbmD/z0enZE3MIXeoJ97P4rR/ad0vWNT+FbZDf89Pz FIUJ/wCeZPutHKguY/8Aa8o+9EPwapBqyN9+An8q0TAhHMMR/DFRtZQN1t1/BqOU Cg11YS8PbqfqgNRGDRnHMCL9ARWg2nW7dI2H0NRNpMJ6Fx+FLlGZ50jR5R8rFfo9 Qv4cs2P7q6dfxBq++jKPuz4+q1C2jv8AwzIfxos0BUXQbiPJhvyPzFOFnrMQ+S8D f8Cq4NHuVXKyZP8AsvUD22pQkgGQ/jmizAj8zXY/vBHA9gaGvb9f9dYxP6/JSmfU Y+GDEe603+0LtesYP1FPUCI6hDz5umAepUkUsVzp1zIsf2eaNmOBg9Kk/tJ/44Qf xp0F5DLcRg24Viw+YAUXFYSPRo5bgx7m2/380240FsyGGRhsPAbuK01m8i4fC560 v9oKN4deTTGYw0O5dmCTKceoqj9hvEwSit9D710cN5HGHbnLUqPbm3VAcc5JIoEY bWd1GgZ4GwfTmq6l5JfLWJ9/uuK66K5gaVFDDgU24dHlGMEeopWAxbfTjgNMfwFX VjVFwqgD2qYim9qgY2igDNLnHFMBaMUDmlxQAzFGK6PSPCF/q1oLpGWOFvulu9W1 8C3rS7fPTb3IWk9BqDexyO3NG2u9Pw8kEYxOwb1KjFY974N1S0DMqLOo67Ov5UXQ 3FnMFcUmOOasyQPE5WRCrDqCKiK+lPQkrkc0wqfWrDL3xTCM9qBWJePWolB85+O1 ZA1ifuiUq6vIGLmNeRinZiNG/X/QZsDkLkV0+mHOm230FcPc6sZLaRfK5Kkda7TR W36RbMeDjmmgNX+Ffqa5Obi59Dv/AK11nZfrXJ3XF23s39aTGjqIuYh9Kdj2psH+ pU+1SVJRXuf9Q3HSuX8XQtJBalG2sCe+O1dVcj9w/wBK4n4hRmTRbUhguJepOO1V ERjRxXIbDyuVwec1CftatgTSCuaiFxFICl2oHtLUyy6ksm2O8Jz0HmAk1YG+l3di fYLuQ+tadtZLcN5shLsepJzWRpFpczRs9w581jyW7VtW7ssGYblMqcbXGM1hN9jp o00tWasVjBswqfnWdfaQnls8YANagnCQiViQO+DQzxzwB0dWU9SDWV3c65QiziIr mfRb8XkKKGA2Ovat6PxtdY+e0U/Q1jeIYgrb069CPUVk29+UhVWtpXwMbl710wd0 edUjyysduvjcA4ktD+FTJ4ztGIDQOM1w39ooetrP+VOTUodwzbTg+61Rmd8vizTS 2GDqfcVp2Wo21+he3fKjg15bJqVozEtDNz/s11vgiVJbSdVU7fMPWgZ145BpkjrG MuwQe5oSMoWAYlccA9qxvE+86W+0kHgjHtQI1xMh6SofxoznptP0NeYie53H95IM U8X92OBO4/GgD00OAOU5qJjubOG/OvOk1jUEPFy/51OPEepIQPN3fWgZ3bfVgKZh T1P6VxqeKL45+VSAO4qRfGE4PzW4NAjq2iQ9VQ/VaieCJSGESAgjBArCTxbEQN0Y 9+tWIvENrcypEq4Zm45oA051y8lVpAVK8cE4NW2bdLjsahcA4z2NAIi25i3fWo2k CuiDqVzVgqIiFHSq0sOZ42H8NJ+Qxg3LPtP3WHFX4XVkUq2Tnms67DeV8n3s8Vcs bfyLNQR82ck+9AFo00ilpCe2KgBKKKXFMBMgHk4o3p/eX86w9cnmRPkJA9a6/wCE thpGpW97JqEIuL1JAFDtkKmOuD70m7DUW9jofCfiQ29sLJoZJo4+jRDdtHoa7Sy1 u3l+5BMf+2Zptv4fsll3QwJAv92PjP1rUj0yOMfuvlx6cVm12Om/KrMtWt3FcRqw IIPr2qWS0ilHasl9KEMzTRO0cjctg8H6ilivruGULNtMXdh/hQpW3J5b6xZBqXha yvgTPCpIHB7/AJ15NrumjS9VmtkJKA5Un0r3dpPNgyK8p8e2oj1CGcL94FTT0vdE /FHU4orzTMYqYrnvTSMVoYnL778D5tFU/wC5LTTcSqvz6NcAeisDXHrqF6mNt5OP +BmrLa5qACbLyYYGDk1YrHQz3kQicHTLyNsHGVyM16D4afzNAtmPXHNeQDxDqhUq 10zA8HIFes+EHMnhqAnrQFjogOF/3q5K94u5OP4zXX4+UezCuS1IbbyX/eNJjOlt ubdD7CpsVBZ82sf0FWAM1BRDOuYX+lcV8QUz4XRsfdlWu5kHyMPY1x/jpN/hCQ4+ 66H9aqImeQVt+Go45dX86Ufu4ULZ9D2rEPFa3h+Z0vfLz+7fG8Vb2HD4kdrYwu/K xszueAozmrjQNPK1kZEWVOXj4LL9a6eGz+y6O8liqpdGLKtjoa8z0y5uYfEttdtv 3vMUkZlwGP8AF9a54RcrnXUq8tkjo0hdJGjJAUfKD1FMKljII4fI2dR2YVoSEHzS Vxk9Kyr6dolypPI6VHkdFrx5mzI1hkKsSRwK4pnYuSGIB9DXZ6xpF3JpTXW8L8pZ lPUiuJrohax59ZNO7HeZJ/z0f/vo04TSg5Erg/71R0AgEZGfatDIlN1OTnzXz9a7 /wAASs6XAYliGHWvOzjPp7V3fw9kHnTpnBOD+lAHoWD+lYfitW/sKd0JDKhII7Vu jOPwrN16IS6JdL6xN/KkB4+NRu1/5bNTv7Uu+0vP0qoRikoAu/2rdf31P1UUp1W4 xyIz/wABqjQelFgLg1aYZ+SM59qP7VfvClZ/Q0ZosBprqYPWBfzq1Y6ihvocQ4be MEHpWIDzVzThu1G3HrIP50NaAeoW05m2MeDUzDHNV7SMxRjPWrR71K21ALgfMh9R VbaxnbP3ccU+SbdIqkY2nGacwwwIpgQSjBH1q9DzA2apyHKk1et8G2J77aGA0ikN OHSmnrWaAQCobi5jtk3P09BU45qrfWZuoyo64pgYt9rtvNGUWPPbmsa11G6sbsXN lM9vKP4o2xXXeB/D1jceNbe21lA1uVZkVj8ruOgP617BqXgbw7qarAum26gfxRpt I/EUm0tzSEW9jmvAut6hrmjrK2sFLiM7ZEaIHB7fhXW2XimWxmW21mMxAnal0ozF J+P8J9jWBB8L5tAv1vdBv2CEgTW03IdfY+tdnZWNvJGYrpDISMMki8H8Kx5ddDoU o8tmbUU0VzGpBDAjII71DeQILc7AM4rkrydPCOsGZLdjp13hQsXJhYD+76H2rbbX PtVm32K1uJ5mX5AEwufcngCq5r6MzceT3lsXdMkJtXjPWNitcT8QIy1vHIBwknpW x4asrvR7idb65M0t5IXk5+VGxwF9qd4qtxPo90VGdq7qlMdtzyMrTTVq5iEM7Ipy vBH0IzVYit0zmatoeMUUpGPcUlaAKOSK9o8Dtu8Nx57GvFwCK9j8And4dx70AdcP uc+orldWGL+b/errBylctrQ/4mEv1qWCN7T/AJrOM+wq1iqOnSpHp8bO2Bir8BFx xGCTjIB4J+lTYY1hlT9K5Txkm/wfd/7IB/Wu2+wTvCWhMbt/d3c1gatol/qugXdp Dbtl12726A5qoqwM8CI5xWtoCZ1FB64H610q/C/VmkVRNEWJ5yDgV0eg+BYNPvjH 5hnljILuRjB9BRN2Q4K70O1sgo08Z67cc15J4hujb+JH08M3lC5WeNQBtBIGffmv Xb1hZ2e3+MjmvH/FcYGqw3gbLSSBT+FY03qdNS3KdTPMCpUEZbk+1Ykl1bvqUUU0 qIM5+Y46U/zpJgEi5OMk+grhNWuPO1CXBJVTtB9acYXY51eWKSOk8UeJzchrG3Ye WBsd17+wrjSRnijr1pK2jFRVjmqTc3dhTlAJptSwRvLMI4xlm4FO5AhXiuu+H7Y1 SRexQfzrHNhHEAGO898VZ0++fSrjzbdAGxg1POi+VnrydBVTUU36fOvqjD9K5jSP GbTyiK5hGT3U11fmR3dm7RnIIPHcUJp7EtWPCXGHYe9JgmrVxDsupVI6ORj8aQIA KYiER5GabIeg7CrDDiq8gNMCI9aSnEU2mA8dau6dxqNuf+mi/wA6pL2q5YnF9Cf+ mi/zoA9VjHyn8aIy3zZ6dqIOSR7mn4IRsdeakSM683qS6fWrNvMLiMOOOxHvU4jW SwkYr8wFRLEkeWUYLdaBjJFyjD2qXSWkkt3LHgKQKaw6/SremqBAwUAZzSauAlGK XHGaYJEY7VYE+1SFhHYRruPQVmvr1pHL5bMQa0Zo/MjK/lXFatYy28zOVODQPQ6i SeG9RZLafbKh3KVOCCO9dt4W+KNvA0dj4hJimHyi6A+R/wDe9D+leJRTyQNlHIPt TprqSfG85x3qZRuXGVj7JtriC7hWWF0dGAKspyCPUU6aFZAW7jv3r5b8IfEHWPCk qxQv9psmYZtpDx/wE9q+jPDfiO08S6TFfQboyww8T/eRu4NTdrSQ13QqaVHc6l5t 3IZCq/ugT0Jrc8sLHgYx6VQuQpOFOPQirEM5MYVzyKItXsxzu9UUb2A4yDgg5zWf qkyrpNy7HgxkY/CtTUpUig3Z+9xXCeKL5hayQoeCMce9Zt2lZGi2ucPksMsecUwj 2qUgAU01ujmb1uePGxlitIrlimyUnaobLcdyO1QPDJt3Y4qzZ3CkiM9QMEHuakuA 8URwAVz1FaAZ1ewfDxt2gkehrx4H869b+GzbtJlXpg1QjuVPyE+1c1r2EvXOOTgA eprpF+5+FcxrjsNdtxjjhjUsC9pdpPMsYPLKOAegrp7eKWEKLmNtg6Hoyn1Bo0TT 47ghUfJI3HjpXTjTngi5lR48cq/9DTAo26xyTCK4UMXHyyqMbh/jS2yNZXc8Ek3m IRu+YY5qKN0uI5beJjuVtyE9QadfyJBaTXk77FjGS3r7UgKOqahHp1k8uxRK52xI B941naZC8aNLKd00p3OfrWZFJPrF6L24GEUbYo/7o/xrXmmW2tmY9hxXPOd9jrpQ 5VdmZqkF1qcssdrE7RRLiRl/hzXnXiXRjb2yTqXISQZ3c16X4c1+KGyv45gsc+88 FsMcjjisHxKsB0C5LyxhioZRnJzkdqrkaaYlJSTuUtP0yOewQRL8rx7nb2xXj92q pdzKhJUOwBPpk17N4P1q0vPDLWCB1vIFKyhh95c9j6Vz/jj4cS2VuNZ0iIvaunmT Qg5MZ7ke1axjZmE58x5nQSKcVI9wKYTzVkBXVeGtLL2sl2w+8dqf1NcqDkgV6Zoq LbaLbpjkrkisqsuVFwV2QQ6Ws9ykZHGOakvfDsQISD5nPUmrFyZYYDLEuXJwMVbs baUQrPK/I5xXNG7OjluZFn4dEB87eDKhBA9K0LPVjBqnln7kh2sP61f+1W010IYG VncfNWPeLFFq0QCqJEkBwKuN07jqQXLocXqaeXqt2npK386q45zWjrwxr15jvJn8 6zsV0nGI3So3HAqRhxUMhIAoAjkAqKnuc0lUAoOKs2rf6TCf9tf51WHJqxb8TR57 MP50gPWIhtlapo+c59ahU/vc+oBqwo+c/WgQsP7y2uUHBwRVC0lMtqpPUZH5Vo2g HnzL2P8AhWfFGIk2D1ai4Erfe/CrGmNww7AmqzH5h9KwtU106YksMB/0h249hikO xf1TWIra9gtFkGZHwxB5FXhaFdOuLyJAIbUbriRmxtBrz+wsXv3md90jk9Sec0mp Sapp8y/abiV4ZFKEFuGU9QfWlFrYbTaueh2dyl5axzxsGjcZU06e2iuEKyKD9a4r wtrotSum3DDyd37tj2z2rul5XI5pNWEcpqfh9kzJbjI9K56RGiYhwQc9K9N471xv iJVWUYUDmlcaMa25uogem8fzr6S0O1Ftr8stqvlrJbRtMq9GbkbiPXgDNfNCvtYM OoORX0x4JvE1OZL6I/u/s0cWfXjJ/U4rOetjWGh2yDzEyQAaZPIscLFuoHFWigxm snVGITrjHeoloio6syr+7aaOJeo+9XG+I7keasI65yx+naurlYLbq+M4+UfWuB1K TfenJyQDn6kmohrLUuppHQpHpTSKfjFIa6jiPC1YqwIOCK1Le4SXCv0P3vaqVzZS WsUTyEAyruC55x61FG5Rgw7Vd09UWW760NtLwQVPIIr0n4YuTa3CmuIVVurQBhx2 PpXa/DaNoJLmFjzjOKExtHoS/cP0rnpR9u8RMFG4xKqf8CNdChG38DXP+D5GuPEN 86KHl88hc9FPTNUSekWUA0awWFBvupBlyO1SYB+a4Zpe+wZIp1xYfYpPNWQyShC8 pfnIHU47CufvviJYWN0bAoDOE3IWGyKT2Dnj8aBXLl1qFjZSm5D+UgOSHGBmuZ1b Wn16be5+zaZEcgOcbv8AaauYvtX8S+MdQjQ2ps5Ad0MBj/dsoGSSx74xj1p0Xh+5 eB7u5uGi3EI9uczRvxgv04ByfoRWNSXmbU1bVo7azEXkI0bKykcMDkGmtm81GC3H 3Q25/oKzYni0wQ2Gn25Wx6RM8oZsdT7/AI1q27nTdEvtVlA3sDHECe4GawptOfKb zneF0ct4hubOPxfq11EgWONEDYH8W3kU5vCnmeEr7WdTA89oS8EJOCg7E+5rl9Ll S68RFdXnLfaGSQRk4DlmHWvXfGl5p+meGrqK+yFlQxQFRyWI4FdpxHE/Cg2U2j6n DNAhninOZMfMFYf/AFq9FihKaeqbgwiOB3yprx34ZarDa+KrvS5N/wDxMECRkdA4 GefwzXstgpjaaB/7tAHh/wAS/AraTNJrGmR/8S+VsyxoP9Sx/wDZa80PBr63vLaO aGS1lhE8Ey4eMjqCMGvBvHvgBvD/APxMNPLSac55B5MR9D7UDOCjBaZR7ivTbZ8W ka/3Y680j+WVfrXoOmTrNFDk8EFawrbGlLc0JiZoo0RsHINbVuDEgQrlcc1hKjAD B5B/lXQ2cyywKWxuxXNFnZDQYLe2hn89Y1Ld8LzWXq0kL3CFgFc/LwOfatK8FwIy bZ1VgO4zXJXBuZL1TcEblOflPFarYdRKxi67ERqUjEglsE1k1ueIcG8R8dUFYpro jsefLcYQcVDKPlFWOgNV5COnpTEQN1pKU9adEu6QCqAfBbtJz0HqatJaupBwCQc1 OihcADAqRTiiwj0QOFeIsQC0YqeOVXdwpzg1n36t5FtKo4MYz7VNYxFFLMfvYOKi 75i+Vcty/buFvcE/eFULiRYZJS33VJ/WrbK63cLhTjoTVLU04uAAeRkUyRtzcpDA JS2Btrz26ma7vnmJ4LVu67cy+Ui4YIFx0rlRIyyEHpQyonZ6F5VukiswHzdTU/iF LebTJEOD8uRgdD2qho0QuIS6sQ3TAqtrU80cULK3BZhjHBxWX2jqekDnguIvR4j+ Y9a9B8Oav9qskilb96o259a4u9svLit7pCdko+cHtWj5TaFqMSRzedGyq6OOjKeR Wj12ORpo9CHvXI+JUxID6GuotZ1uIEkQ8Gud8TMuwjHNSCOVHevqD4e2aW3hjTvL x80Klh74r5eXPPGa+nvCF0E0DT5ozujMKZ/KoqaFw3O76LWPfjcrbj+FX0uBIoK5 yaqXablJrKbujWCszm76dIIAp7ZOK88nYvfSZ7gHFdtq7eZvQHHqDXn8t9CNfns3 wsmAUJP3vaopbl1vgLR6U3FOpDXWcJ4gxe7uTubJY9WPQU2eJYZysLmQL/EBiowp PSnq7hDGuAG4PvV2saXLFvqMiSkyHcjDaw9vWuq0DV5bC/jntwHZV5XtIncfWuKk QRNjcGPfFdJ4bsZtTgmS3OZ4vmVfUdxQ/ILntOn3kGo2sVzbtujf8x6g+9YnhO4j 0bx1eW8pCif5oy3Az1rl/D+tyaNd5l3NbucXEfof74/rXYB7C+ie/Owvj5JR2Xsa iU1HcqnSc3odfJrVu3i9buC4aZBbtDcQ4+6pGcc9+lc28FrdXV1ZvaW9qNhdXuR5 oAHQAKTjOelYWj6ibzxLezQOAjIGRD1kwMNiunjEZG9AuW5+UVyVq0otqW3Q2p0o tXW/UpQrqRmgmDJEAgTZ/Cqj2/zipoJEtYrqBboKrJ5cyQnb8p7Y9/1ql4luLqy0 9Lq2L7o5BuKjIAPBJHcVk+HNPnsori8vJleS5IfODk47msIuU1dM0cYxdtzc002l zqItLfyxcNhUiC8qPc10HivTGj8N21lDLtcSF844Jxz+FXPCWjlGOqToA7riMFeQ vrS+NrgWen2kzDKeYwJ9Miu6hQUNXuc9apf3VseKAZ8aWCsq5jkjBA6da948RaDb eJvDz2tyWVojvVk6hhn+deASzj/hMFlU8eepz+Ir6VT5ZWH8M0eePXFdJifOfhy0 XTviDohuMKlxOrrIOowSuPzr6KubZTcLMoweje4rwPxVEbG08PatHx5F1LExx02y Zr6BimFxaxzDBDqHBHuM0CKX2csqSHqtZt1pcdxBcW88QktZlIaNhwQa30G75R0q C+2+XtUcnikxnyj4r0L+wPE11p8ZLRIwMZPXaelT21y0EcQ5AUivQ/iHoK3mvR3Y wmYQGPXODXBXlnIrqi8he9YVJr4TelB/EbUN4SgJ6k1v2amazDL8rgZ61y9lGWIj PUHrXXpsisdqkZIxXOjpRzuo+KmsLk2wQSN0LZ4FUYLxrwmdwAScECnXOlQ3DzSS A+ZyQP5Vk2qy22W3grnlSMEVoo8y0IqSaeuxPrwBMLj+7isPFdI6LfxqrDg4xjtW TqWmTabPtflD91vWtqb0szmlF7ozz0qJoc5OTmpXPy1XaVwSOMVoZkLcNiiJtsgY 9AaRutNPSqA2EwcEHIPepo42lcRopZm4UAdTWRBcyRYAOV9DXtXw28Fo0FvrupIG LHdBEeg96dxWN3QvBsl9p8D6gjRgRAeX3PFbp8IW0ajyUVsDgMRXUBn2kLgd2PpQ LZjE0qnjHWsmykmzh30APN5bKqc9R2qTUdEsVjiVcFgeT3NaVxdRiZvMmVPc1m/a LSWY4n8xgeorJybNvZWWpyOveF4LuA9QAeMVwV/4MkRmjt5cSjnZJwD9DXstyzK+ /aDGDjFZOr2qTFZRGBleR9KcahMocp5RoLS2001vLmOVT91h+Yo8RRr9iSTGHWT8 wa29f0tlvIryEYDDDsB+prmdae7+zGKdOFYc0/tFxl7tmSXUyPo9kgHIXFZiTlox GzEvH93Pp7VPFCzaajnn5sfSs8kicAdelaJWuZN7HovhybdaYJ49KzfE5JP41D4W 1CNN0TOA2flB71f8RQq9v5gPbpUiORBwa9r+EuvbrQaNeOFYLvt9x4kTPI+o/rXj NpavcTDkKmSC7HABAJ/pW7pGpHTvEljM4JijUZA6gHrihwvEFKzPqeKNUUKDx29q dKi+Wea57wp4lstftWWB3EsY+ZHGGx610GCQQc4965ZG8WctqkK5JC5LHHTkmsiy 8CX8Ospq8r2qRyp5c8E0e9tnX5fRv5V02oaNcaxJDbW0hgt/NBuplJVgg7L7k45r A8ea15+qxaJBfTW0MY/eG3fDlscAn0A5x3rSjT+0ya1TRRRxxlhnllaAnylkdBnr 8rEf0ptNQARggAFgGbAxljyT+JJP40HrWxzniUN1JDBJCiqBJwzY5x6VDirwtQxJ IAFJ5Easfl3AetaJJFXbKDV1HgXU103WlLnCPwTWM8KOirHEVbPJzkGpbOwmM+Vw gX7zk8L9aEB3HjBbGDUo5rWRVknG5kXpn1/Gq+jXTSSRabNKqW10CqOeBG56Z/H1 4rnNdtHtZkcyvMCoZJSeXX1A7Cn2F2lxCYyfnP3vf6VnJFxZ6LJ4F1nTJVu7K5SW RCGBbIJP9f6V2XhrS21UuZWNuoGWX+JG7rz2zXGeG/GWpxJHp1xcxyNjbCZRyw9M 9yK6TSl1T+1JXgk8uZv3nzH5fpWKSnK0katJQ5os6CfwZJBczSNq8stqV+WN41P5 1Dp3h+2lu/ndpVQ/xDC/lWoBrd+qLMLeOLPzbWOSKt2tvIt5gxfKuRkcVuqcVsjB 1JdWasYVIgiDAAxiuc8f2RuPCcu0cxMrj866bGDgVU1mNZ9GvI2HyGFsn0q7kny9 eExas7t1319N2jmTSrK4/iWNSfpgV8za1/yFGI+6Dwa+kPDN2t54Y06c4+e3XP5Y /pQgPK/GNoJ/AOolR/x5axIR7BjXpHgrURqHgrSrgnLG3VG+q/L/AErk7+yFxoHj XTupScyqPwBpfhJqBn8HtbE5NtOwP0PIpiPSYpVCsv8AFVWVt8hP8I4pI8lcj7zd qWYeXEcZLEY5qRnmnjiGa4v4UjJ2bfmHtmubnsEjjxs3N6+ldX4xvraxvDNcSKqq vevPL7xzB0tbXcexc9fwrnnBuR1QmoxszXtLJYpdzAVqtCu3IYYrgD40nYhntYxk fwsRVkeOFNsyfZm8zHHzcVPs5F+1idHO0ZYjbkjuBWDqAit7gEY2yDlCOc+1Zcnj G92bYIoouMZI3E1kXms3moRBLt1k2tuBK4IPtitacHHUyqTUjqNLQtM55246Vt+I LJb3TGYAbkGRWF4PYf6XFNjzFCsozng11t9GYoj3XHNRLSRdNXgeWSDiqMp+fFa1 5GFuZVHZjWZOuDmuhHK1ZkNFHbNNpsRd0uzk1HVbSyiGXnlWMD6mvqFx/ZZtrKM/ JbRgAepx1r518AAnx3o5AztuA34CvoTX3ZnN1AfmZ9pHpmplohxV5GsNVSTTiF++ zAkn+VMn1K6mQxMQsbHkCseJYbSBWluSrMN21jn9Kp3d1M8yiF/M65A4xXPKTO+l TSWprXNhasgDvufvVIQ6THgEKpzgkHnNUor248wxuCSByD1FDrFfKiERx+WCMgfM TkHP17fjU7msl2Ls+n5h8yCTfGTUN8I1shG33+lTW5mtVIQkxls4IqhqQaR1YZUg 5xSjJIznSbVzFu7LzbdwBnaMYrhtenim0m4t2UCSMAcjkEGu6F3iR1JI3L0ri/El kVmvJpCFjkiOzPdvT610R1RyXcWzC0xkk0ry36bzz+VZd5aG3vjhgVOSD6Vs6Gu/ T5sruw39KztadkuYhjAEZP1JNaLqRLZFa33JMG6YOQa2NS1QXipHETwMYPWsCS9z Eq+WAwP3h3p+myGTU4A3IZwOfrRyknVtaQppUEPIZCJJCKijitb2K6mVJi0EK+U0 Qzhie/tjNTSShXdm4U5DD1re+GUgTULqURjymVRtA7ZP/wCuiT5VcIq7K9lP4h07 ydWiju7aOUDZKiEK3qOldEfibrcSQq8o5PbPP1yP5V65Y3McluiZUxgY2EcD2qhq nh3QtSVmu9MtmJ7hNp/MVg60Xq0bexktjpRfRRWcWNqB1B+pIr561PU5ZvE97fMs gPnOseV43EkZP4dK9O1GVlHl+fJ5ajCqTwMdK828Rt+9iCEAby36HmlGsm7CdCSV 2W7eYy2sbnByuTUmQa89k8T6jYOLe38oxgZXcv51Vk8c6uAuFhUHkHZ1rblMTOIL DrxSlRgADAoXqB+GK2LOwit9QEOqwuPWIdYwejN7e3etAK1tpsslobsqwt1YIWAy ST0AHv69K0XWKfTA0SJHNa/6xByCp6Mf7zCgXJ0i/dJ2LxMvly443p22jsB1FZ88 8mnakvRok+6o6Mh/+tUjLNmBraLpskhQh8xux5IP3gf51b8XeE38KTQT27ma2cAp Mo4z6Gr3g660eJpnKAXbPhfMx8qH0rs72axn0yWw1CRGs5gRGWP3axlOzsdVOmnF tnlkeoCcI69Aeo6o3qK9i+Hutpqlo9tcFf7QhHzc8unqK8n0HRrH+37iyubwiI7l idPuk9iauxz6h4b8RRhT9nu7ZsxuT8rj0PqprVJLU523sfSSDCAelSxgqv1rC8Me ILXxJpaXUI2Sr8k8JPMT+n09K3TwKsglj5Yn0FVtY/5A94MD/Ut/KrEf3Sap6xIB plyDn/VN0+hqQPmTWwr3b7eor2zwXd58GWIRhhIx3rxDWV8u6ZgT8x5Fes/D2QP4 QtvTLqT+NNAPguivibxBbsARdwK4z34wa5z4UTtbatrOlk46SKD0ypxWjrl3Do3i iG5llWNJLZ1LH1HQVzHhGd9K+J/lyxFvtKsrIxxnIz/SgVj3KG6Q9FJbpxzio76Y RwgvlWJ4BPNPivYThUUxN6FajuQHy7DPHBPagZ4f8YGP9p6eQxMbQsDj1zXm8Lss ytGxVh0b0r0X4wXsMuq2FvGPmjjYvz6nivNUl2yK47HNJopExjkAHy5Ge4qTyJDG HEbpGc4bHBxVlNTn2yqn3JSHf0OOmfpWjpWqWsVtJDJaLNePMvlTTTbYo89dyjrn 19qQGVHZOqo80gRWYEqfvFfUfyqG+srnTrtoLy2lt5cBvLlUqwBGQcfTFWbnUvtF vOJ4/MvPNBWffwqAfdA/Wqmoapd6rOLi+uprm42hDJKxZiAMDJPpTQrlvw/etY6v E4PysQrD1FetzhZ7ckc5FeMWYBuoyTgA5r17TZRLapg5yKiolub0JdDz3WYDBqMi +pzWJcdD7V2vi2y2ss4HQ4NcXccbqcHdGVRWkVM8UlLikqyDY8Kaj/ZXinTr0/dj nXd9Dwf519Ia0iMsG1v9awbI7jFfLCkhgQcEHNe+6Zr39qeHNNudwMq/Iwz7YqZr Qun8aL3lGeV5bkqY1kDAkZO0Dp9Ks6VqAspnkmiLJI+1HYZ7cZqKcDdFDn72Camm lB1JLZWCwqoMg7HFct2emqdtR0wklnkeeFIl5KOD8wPbirAtkuURhjzCPmxUU+oW x3CTcQR8u1SenvS6fLHO3m2sm7HVe9Jo0hKxdsyynyn5XtntVDWQsakD9KvzYWdZ ACAwyfrVLU4xclcfxDvSKdjE06OK61JTLHuCjNUPH2mLb6XE8QDwl/n45XIrX0aN P7Quo5CQPKwWXqBmszx1e2+maetv9oDCfCpuOea0g3dWOOcY2dzzzwrEZ7a7hH3g Bj9RWTr8eyaPJyQpBP0Navg+Qx6hMwfGFI+vzVR8SqBqDoqt1J575NdXU4L3Vjm3 qSzkMdzHIOqsCKuwaYXw83C/3RSahAscaNGMbT2piOluEFxFL8p2sN8ZH6j6g10n wojdlu3I6MEwfz/rXI6fdA2wRidjjt/D7ivRfh39lg86Lz4g8kmVGcZrKr8JdP4j 021cR4LfLz8w6/jVyebCcbiT09KrpHuUhhzioZ3CpsZTjpk9q4WzvVmYV4WeV93P JwK8/wDE8yGUJxuUdveuu1TU7e1eXMqkgfdVs815vqV0Z7pnfAJJJA9TWtCDcrsz rzSjZHO6rbwvFvZmEoICAdCO/wDSsa4nkmZUmYKIl2Ku3GBW5fZNu7I3zKdymsYm G5zLNOwnZjvyuQfQ122OE6iz0+3bTpXgbN/AdzsRlSvcIP7wqZ7tLyyUyRmS5tRy hPMsfYsfUU29uBaSxahZgbX/AIR92Nv4l/Gqcsbw3yXdipdJBvVeuM9VNSyrFa6u o7qwDTPi4hOF/wBtPT8Kzkmur2eK3Clyo2ovoKsNo9/JMXaMjPYA4+lXbKwvLO8S 6EJOzt0ougsdV4P8GwX1xcx6rGwMJAARsEEjPUV6Np3grQ7RwVtmlbqPOcuB+BrF 8CO91ok1/Im1riZiR6dq7izdW+Zu3FVuTseVeOfCZ0q9Oo2aEQscsq/wmo7Ix+M9 KWwmKDVrVcwOTjzAP4Sa9emsoNTjlhlAaNhjBrw/xRot74P18XVsWWLdvicdvakN C+H/ABJfeGdf80o4nj/dzwNwJkHUH/aHY17/AKZqVrrGnQX9nJ5kEy5U9x6g+hHp Xh+sW8fjbQ/7a05Amq2y/wClQr1cAfeHvR4B8ZTeH73bdMxsJCBdRDrGeglUfzoB n0CEVhg1n6lg2s4zkeWw/SrS3UckCyRSK8bqGRlOQwPQj2rIvhM9tO4YAbG4/CgR 87a2u64kHQ5JFd78Nb+5l8OT2cYXy4p8lj1Ga5PWLeOWWQdDzzU/gjxEmgW+rrKC yNEGUD1HH9abAl8dzwatr0Ftbb550jKtEnODnrUV34R8UXd5FqG4Lc7V2EyYdSo9 a7Pwn4RisrVLvzwJrgebLMQNxJ5xn05rqJLGzVWzet5gHBL1zzrNPQ6qdBNe8aWl FrvT4ZDjzggWXd2bHP1q3LAsh3OfMwPup0rmtQvzpWkyeVcRuJPlJ/iGeMipLfVj psSssLyQyAZCtyp9eatVU7A8NLVo8k+KWgak3iabUI7WV7SRF2lVyEwOlct4b0y0 vppvtqOVTA2qcYr6DXXtJ1lZrOaaITpwD0IP0NeUQT6fpviHVIJ4ZJLia5YosK5B X8KuT00MaaTlaQ2y8FWAL3F3MyW5+VIt2Pl9/Wue8V6RZ6XdxmwysLryDzg12sni e3hAhbRL3GcAtFwPesDxRbrPp7XGdgU71DevpWSk7nRKEGnynCuFCj58v/EMdKZG gZjyBj1pWbcc8fhTFyrVucti1ANtyB7V6N4YvjJZqpPK8GvOoZTG4YKCR0Jro9Bv ltb8Ln93IP1qZK6Kg7M7DWYUurZ0kxhhXmmoWU9u7Bo2wD1xXpUkomHGKYbKKRcO Fb2IrKL5TepHmPJ6TFemT+G9Nl5aAZ9uKrN4Y0xVy0GB6ljWntImPspI8+SF5XCI pZj0CjNdT4Y11tMRrCd9qlw6Z7MD0rWEdlp0+bSFFIGN2OtYfiOzjgltbxYtol+Y npu56073BRsrnsyTCdIpMjoDmm3tpK7ed5vlJMwUsTjArH0Z5YreK2lcEsitG2cg gjI/wrduZGu9LESsF2knpkmuZqz1PRjLmijFl1k2qmCJDNKpx7AZ6A1Xh1TULLUU uEgVXdgCFyA1amm+G/Mt1U3JGBn7oroV0i1RQ5y7qOC56fSi8UXry2LEjGe13EAO RnaPWqMjYa0cfc5BHpUwlwwUYCg4B9ahZS2xewc81FxrRWOc1ESQXjywsVOOStcP 4rEtzoxeZmkZHDB+pFdH4o12OzQ2sBDXJHzH+5n+tcTBqE8JlRyJo5VKsjnrW9KL vdnBiaityozdBuzaTLMAWA3Air08r3dyZZMFj+lV44liXaowOtTQIZJcKea3RyAE ZjhRkVDfWbGzkbHAXJq+8y24IjAz0LH19qpTmSZXQscMMYzTAhseLeM+gzWlDMyc qxXnt3rMtQVtYsDtj8jV6PoKQmdLZ+LdasPlhvZQOMAtkflVy78W6zfQGOW8YAj+ EYzXLDA6fnVhZFMYzkcUuSPYfM+5M85LE7iR7nvVKZ0XDSRSSxlgrpGcNjPOPfFS swyeAKqmQfaIV82WJg24PGuSCOR+uKokqTqFjnRYWhCM2I3PKjPSsB2VsZTFdFMr PBK0jFnfJLHqSea509aBo6QGSB7ixk2ujc9eAezCnwz/AGONkjdiT1IqvDA80nlx DJNa1pZsJv3sKOwGOayauzdOMVqVYr25ZSWc7R3zVeeWQ7m8xgCOOa3prSBly8Kq PUcVjzWb+ewjQunO36VDTuaQlGSeh6n4GxD4K09DjLhmP/fRrurSCKe1CEYPXINe G6X43sdM8N21pKZftduShRR2zkc/jW5o/wAXrRJkiuoJI484Emc4HvW6OU9YRZrS T5huj9RVTXNEtfEekzWsyjfj5T6HtUmn+I9K1GCOWC9t5FccfOM1oBotxKqQD3HS mB89W0+oeA/E+H3LsbDDs6/1rU8X6LFLaJ4q0Lm0lx9ojXny2P8A7Kf0r0Hx54Qi 17TWnhIFzEMqcfpXmHhPxDJ4e1CTTdQj32cxMc8T9OeKQHU/DfxkdNjj0XUZ1NjK 223dm5tnP/LNj/dPavUNWu7ez06UucgoQoHU8V8+eKNBPhvUVngbz9JuxuiIP8P9 0+47V3Xg/wAXRXkY0fVpjLcxw/6JMw/1qY6H/aHT8KQM5PUGV5mIGBk1x94CJvKV tokcKT7E11OoP/pUg6ZY4zXJ6qSkm705p7jR9Habplrb6dbm4nZ1SNQMn2qSe904 I/lWrui8MVFZvh65m1bw7ZYTDGFQ7tz27VpC1trYjzGMkxP3AM5/CuF7npQ2Oc8U 6jFL4fl8mxIxgZ28gevHpWvpOmq+lRSvNI4aMHB57VqG1VleWeJVD8CMDoKQRmzt GEeFjI4Q8gf4U7l9b3PJNSgB12+YDAilOcnpWL4Xt5NW8f2cccrRq0vzuq7iqd+K 1tem+067d2asqNI4XJb165rb+FGj21t4g17UpV+0JpsJSOXou49T+VbXtC55tafK 7LcuatdTWt9OLBPtVqrlAWOHx0ziuG8Z3QktghAyTtAGc5+lV9R1+WK+u7iCV1Rn PlqvIJrPu5Z2eOa5kZ53PmW7ocBgOOnbBzSgm7M09teHmc1g5pfs8xUyCKQp03bT itdbAwhriYh5MhgSMgnvXe6B/wATDTwviG9h0vRosyNcbQHf0RR/Ea6uV2OfmPLo +RznAp/nSRr8hxtPBqW/nik1C5eAkQGVjGMYyueOPpVNuXx681A+ht2fie4t9olT zABjOea2YfGUDLhopAfYZrmLLSbi9IKrtT+81dTZ6Alhb+fs34O1nIzg+ntSaiWp yRoQ6tLcpvSF1HX5uCanhSW+jmneTdHb7XkjVsMUJwSvripZb2z0QWtyPs8ykLMd +ePWJh3ri9T8RtNNKunq1vA5OCDzg9vpSSQc7e5vX+taXDaQ2zpsuYpWxKOd0Z6B gO4PeszXpbS505GguQ6r8y5P6VyuSTk9aMHHSnyhGVlax02i+KLq2hgglO6GA4Vv 4gvp+Fen6bqq3ESXCMGRh82OmfWvErSNyJMA4A5rovDetnS7ry5SWtX+Vh6e9ROF 9S6VWUWe12pkmKrGdq9z3rUFpH5Q3MS3ck1y+lagxiXyXRo2HyvnjFb9vvlYb5Sz H+FKwatoehGfMrkrRoJAgwdvJxXOeLfEC6LaRxwYN24JT/Z9zXaf2c0NjLeXAW1t YkMkkjdcCvn7WNUbVNWnuyzlHc+WGPRew/KrhTb1Zz1ayWiKcsjTStLKxJJ3MT3q uignec89Ke7iTEYzjq2fWlK//WroSOFu7Gt6VasOEkOBnsfSq+3dVi24JXb1HWnY RFKC0oxyEHAFPhh3EbuvelhwJC+fU/lVuxUjdKeWHOfekBlpC0RuICvMchx9DzUi dBxz3oVibx3Y/wCsxmlKlZCDTQmTwqSAd3TtTz2FRKCelSBuDg9BjmmIJASMHqMk mmyMAi4znAqVioXjnFRqMtkjGBxQBFdgJAcHOBmuSPJPNdRqUhWykPcjFcuKBo2B qLRORDGwfpkGrlrdahcSZaRYVA5Jp1oIAwMsYK55xU9xAFOUYFCOPas27GsVdFxL iDyTG87Oe5bvUCXrWisuQRg7aqRWzTyiMMAT61BqVs9tbF2bgccGghqxj3DCaeRy eSxNMWNR0zTQvT1qRR6mtBEkbNGco7KR0KnFb2neL9e0xcw6pccdEdiw/WsAH3p2 fegDv7D4harOGW91dYRg4BhLZP4Vz+vyi8gbUo7yCabzNjgfKWH94Kawc8U1uRg0 Ablr41uv7Fk0e+t47q1YfLuOGjPYg0WF80EQlyzbTuiYHDIw54NcxIm1qt2d0w/c s2Ec8j096LAdPqGtjVJ9+xY5GAAZeAW75HbNc5fySMNrjkHmtxIVkQQgAEcA4+9W bqGmzmN5FRm2Dc2OcD1pWsNHs3w9luJfD0KCXkqMc8dK6WISWV6xY7+VLM3OTXj/ AMNfFp0+9XTbp/3LEeWfQ9xXusS21zDkYy3JJ71xVI2kz0KU04j45EnAx0J/WjUw FtscYAqssDW0zbDlDyQaZfztJH5YJJI4qE+hpbqeF+OJIo9SZwNryMzb1607SPFs 2ieBdRsbS8tXW+mVZYHDLMOMllI429q0dUsC1/cW95EHxISoYdiayp/CdnLCZIw0 R9AciumLXLZnHVpObuctNcNJaoFVgd5apbJ3uLwyTSEu3BY1s2ltAulXFhLEvnRN vDdCar6Zpkt3qaWltbSTzSHaqrxtJ71tGyVzDltZHZeFbPS57tn1komn28Lz3Dbu SqjO0D1PSuI8W6/c6/q7TTKIreNRHa2642wRfwqMd8Yya9Wv/hhaaV4Kne4vGXUH jAd3kwikkZGO4HWvOE8MJDfSI9wl1HGSFdMhXAP3hnmj2imromMLM5qysp7pgYYz weW7CursfDGxI55lEjsCRg56deK3oNGNu1uk6/ZoZtwjkdeMjt7c4H40y48RWGkw wTCEpqEKlGAfPmHsSPplT+dTfsW1YlFlHY2NnfboZoZXZJIVOGXHUEdsg5FWFW7v VuIonItJAFBkHUKcrx6j1rDsNb0lYvPuJ0VnYnySeF9OK0G8ZaUows2fZUJppE3K 1x4KF3J5lxqEjn028Cox4DsV+9cyn8BVo+NNO25DSk+giNRN40tT9y2uW+kdMLkb +CbBJYwDOyHO8gjI9OKrJ4TxIoNqhTv++/8ArVbPi9WHy2F2f+AVE3iuc/c0u4P1 wKAuzQh8N6dBvSJCPNUqSTmuEv7drG6eIjgE4Ndlp2vTXN8i3VmbaLkmR36Vkapb SarcSyWFvNPCjfNIiEqCfcUmCOk8A3No+kXk91LMDZ4YrGcZU4AH5mtiy8Uy6Nrc epSOEt0bDQuc7kPbPrXJeG7a8srTWpJLeSK3NkUcupUb9y7APfdTtLt7DUrxZ9Qm ZYlieZgxz8yc7fxq1Fbi53ax3fxQ+IFvq+lW2l6PcCS2nUTTuvcdkP8AMivJlPJY /wAI4+tFxKZZpZdqruYkKvAHsKTHCp68ml1AIlOS7dWpzknkdqeikcGiTCrgUwGK cgZqZSVQlc5/pUCDj6VZjUnAB69aAGkbLfPqrVbgybKUA8BTn61VuR5dsq5/jGfp U9tuaGdFXJYZApMDN3DzOuRirKZlTPcVTb7wHocH61MpOdycdjQgLCZXoalVgQQc 5qJZBt+cc04MGP40xMeclvl6+hpuSrEMOvXFPYgD5gOPSmscLuUdTwKBFK/UzQSI OuK5npXVODnJ6VzVwuy5kX0Y0DR0n2V9zlSgG4jlsd6d5eF+aeIf8CrQfwldane3 cqXSxIs7ptIOeDUn/Cvn2Eyah0GeEqXEpMpQWwAEv2mHb/vVn6mbeOxeNZleVmzg c8Vpf8IjbKSHuZyR6ACqereHbWy0954XlLr/AHiKlRY3JPQ53vThTcc04VoSOUZ4 wDUoiOOAKdCuRmpMYoArspB5pD0qZ13KT6VDQAyRNy1UOQcVeLcVVlTB3Y60Abmk ao4UAPtnVcKe+PX61pmEvbmZpNqsdpOeX9sd/rXGpIY5AycEV02mzG9RGJ2jO1ie gNAGReQm3uhLBuUbsr6qa9g8BeOo9Tgj028fZeRgAE8bx6iuDu7eCRnht181Qcby PvfhXNz/AGnTdRWeMtG6tuRh2NROHMi4TcWfUsUkhUhhkY4alitSyvK5zkYHtXJf DrxnB4js/Iutq3UQAdfX3r0KVE8squDkVxuNtGd6qXWh554l0Z5pBPGo81f1rkpz lZIHyjEBkKnlWB5BHpXrFwisNrCvNPHcFvbtbyR4W63Egr1wKcG27Cl7sbkFj4Si 1jUrRL6f7I0se8led3fg+tdxfRWngPQxcaNpoeaR9hnl5JPqfaua8A6naajdrb37 5v4SGtQTgH1wf6V6Xe2Eeq6fLbXHIkXGeynsfenOTT5WYWT1R4/e3Gra+zXd9O8y x/dUnCr7KtNma1s0heNsXCASox53eqkduP5Gr3iDRNY0yC7uUsSILYBmkDjA7Fh7 HNcN4lsNa0O9Sz1KRYri4USeSDkbG5B3e9bLVabGTavqGveJ5yHht+IZH8xSTnae hxXKNNJcTF5HZmY5JJ5qa4J27GOWU9e2fSqmcHmtUrIhu50nhqS2lc2ssKtISWDs P0rqRa2q8BYlPuBXmqswl3JuVuuR2pv2iXdkyufqaLMR6DqkkFnp80sbReYq5Ucd aqaTq9rPYq91NGs2SGB4zXE73kbBYnPrV2/017TUHtElWbbg71yByAf64osI7VNT 06aTy0uE3e/FV7zU4ISUgAkkHX0FcxDZrEM43N6mrka7RyM0WAklaa5ffK+7np6V dstTvNKz/Z17cW7uRu8qQjP1HQ1Sd/lxjFanhXTTqfiGwtSuTLMM/Tr/AEp2Ezv/ ABa8+meANMXULia6vr2ZJJWkPKIBkgD8RXml5GYZ9gIMb/OMfz/GvQ/infRS+KLb RlI2WtqP++25P6YrzYlmJDNkL8q59O1U2FhNu5l4781KvLE+tIqERZPVqVAR0xUj JBg5HQUxgMkDvwKdn2pgOZsD0pgSQxKEYsMtipIhg0gKrGRjJ6VZjjIRSQM0AR3M Ly2z7RyOR71BazmKSOUcDofpWmvIrKvIlhlI/gk5XHY+lK4C6nAI5/OQZSTnIHQ1 XG5FB9eeKtW06yRG3m+ZTx9KrSRtbybc5U/dNFgHpIP7uc05Hb+FcHNQgleq8etO WQA9CKYmWcFtvPJND+5GM1EZASPm59qQnJznIoEEsgYHbgAelc1dSCS6kZehPFau pXfkx+UuNx4+grFQoPvgn6Ggo9tswY9W1uEjlL+QfrV1sFSPaqdw/leMPEKbWIN1 5gwPUZqfzuOI3zUMDGmjbzWAjY/hVDVLaWTS508lvuE5xXTtK5HEf61Bc+bLbSII xllI5NHMB4zjFJVrUrV7K/kgkwGBzgHiqverAswSEfKe9Tt61RXNP3MBjJoAklcK MZ61FvUgDoaaRnkikoAcelNIyKcaSgCq6FW6cVJbXMlvIGQkDuM8GpHXcKrFSpwa AO40bWrS0iNw1nFcyFCEWXJCk98eorF129mvGUTPuZuemAPwrIjjuVhaWNX2Dqw6 Cr1hZ3GpyW8EC75GzyT056k0AN0PV7jQdXhvYCQYz8y+q9xX0t4f8Qw6vpsE8T7l dc9elfO+s6GumLbN5xlaRWD4XAUjsD3rp/Berv4feKCeQ/Z5uTnoh/wrGrC+qN6N Tldnse26nc29nYS3k77Io13MTXhet6lLq+oy3jdGOEX+6vYVueJ/E0msyC1hYrYx Hgd3I7mucx7Cpp07asK1S7sipHLJDMssTFJUYMrDqCK9w8EeMrfxBarBcusepRgB oycCQf3l/wAK8TljXPHFVg8kMyPG7JIpyrqcEGtJxUkZRlY+oNQsYdV0+4tJx8k6 FGPtXj0/wv8AEljrsV0ot9ZiiIERu2LDaBgKyk8gelT+DvibcWUn2TxBM01tj5bj bl0I7H1FbGp/GzQ7PeLCC4vGHQbNgB9yawXPB2SNHyyV2cZffC5tC0G+1jxBerbl ULR29vzlz90ZPGM9vSvL5EZW+YFTiu98T+KdU8Zxyz3mYraDDQ28YOznuW9cVws4 LEnB461vBu2plp0CKZoXJGPmXBzUOOamt4hNLGhZRubGfStQ6NEjYM5J/wBkVTkk FrmKhAfJ4x0roIVaTM8vMjgbj9Kz2sNt6iLuKZ6mtiRdkfAp3EyEAFiQOKfkgDNN BwAAKc3LmgCNgWkAFekfC2yih1WfWbnAt7GJmLH128/p/OvPokzIOpr0HXGbw78N 4LCI7bnUT8/Y7PvN/QVSEzitY1ObW9TvdWdv3z3DSAHsP4R+VUVBfB6Enn61GX2t u/glXH41OgxG0n90YpMYjvunIHQfKKlSLeeAeOtVowSS3U1bgc5xzSYDwm0epFVD kz56c1eJL8DPPeqbgLNj070wLKLnA96uR56EZqtCOjHrVtSMjjrx1pMB2MHuO9QX MazRlCvWp8nIYCmycr8p6UgMCZXtpOc/71WUuEmTZIMg1Yuogy4Izmsw2vzkRuV9 jzRcCcq0L4zlD09qduQAkkVWEUgf5yMeopI9ON9L5EA/eN3JpgPkuraLGZBn0HNS fvJ7ctEApJ43elbGm+EreAb7rEjnt2FCaHeQJsCRyAHghqmTa2Kgl1OdfQp58SNK gJ6k0Dw+cczp+VdCdPvF+9bP+HNR/ZrgHBt5B9VrFzqGqjA7W4vbC18a6mLmQf6R HA8YJ65UZrpY7W2ZFdEVgRkGuI1aCN7W5keNWkimtQHblsCV0xn6YH4V20CPHEqI gVV4AraSsc8WS/Z4hyETP0rN19xaaBezx4V1ibaQOlaBWU91rA8ZeZH4UviSOUA4 9zUlM8UmZnkLsSzHqSck0zvTn6mmjkA1ohD1p1Lxs7UlMBD0phpxpCOKAHYpMZpe 1FADabgelO7U2gBHZthTJwewNW9OvZNPeO4T+ByrD1U9RVFjyakjJa3mXnjDUAdR rmoxapqVkobMapv2jpjsKEw5OcH0rkQzoQw6+tadjqhQhJsY7NSYHRg4HNBznJ6V WjnVwCTkVNuPqDSAUDefTFQyLumGR2qygxUbL8/uKAIPJ3Z4yBUNvdSac9yIVj/f xNE+9A3B9M9D71fGBxnrWfdRN5xwKAK8ck0ESQ7t0QYMVPIbHTIqKeISySOAAZDl gOBUwUsQp69DSrlZOemcGgCG3sY0IbGT6elaCx9PWnIm/OOtSKp4GORRYBgjHmKf TrSXJ6IO9PiX94+T+FRy/PNj0FADCvC0oAZj2pzDlRT0A3YpgbHhfSjqOu2lsVJQ uHfj+Ecmr/xM1AXHiaK1Rv3NlGIcDsx5P8xXQ/DeyEf27VpuIYYyu76DJrzHVbx9 S1W8u2O43Dmb8zx/SqQkMhUGCTcOYm/IGpijeSAO/JpUtw8UMwOBK2Mew6/rUz+y 9qTYyraqDuyfzp8bDeVHbqabajO8Hjml2fvjigC6cKMjtVQoZC2PrVlV38njHWkO F5HT3pALbZZQOpB5q2R8oyBxVW2yHYfdGc1cOD1HWgBqk4+lLuBHIzkUiDI6445F IcDBBPHakBG6qR0/D0rOkTaxIrRb2/Gq88YBPoaAKZwQOak06QW2pwyHgb8H6GoW BBxTX656+9AHoAxxT8VUsZfPsYJQfvIM/XvVtSPWpAcB707b+NAGDTulArlPW/kt NZAPMaB/++blT/7Ma7dGDRow5DKD+leeatei4srW7KbYNdEkUYz80JLoTu9cFe3r XoMUfkwxxbt2xQuT3wKqYR3HmsLxgvmeFb8Y6R5/Wtw1leI13+HNQX1hb+VQUzwR z1pIzlfpSsCV3dqbF3rRCJe2acKYOlOBpgDUhXilNIWJ49KAHDnFDccUg6UvFADa jPepTUJ70AMxnd9KmtSPP2Ho4xUI/i+lOjYpKjjsc0AWfsU0MUd28Ja3Mm0+hx1F TQiG5iv1ij2jaJEB/hAPT9a9H8IWdvf+F7m0uI1kj89sAjpkA8VwsFulr4kezI2i TfCR9QcUk9QIr2z1HQ51juYyiuu5SeVYexqzaXizJlSMjqKxbm4vJ1WKe4llWL5V DuSFqvDM8EgZDjHUetJJjOvSTjJNODZOTWZZ3qXC8cMOoq6rUCLKkE1Ax33JDdAK ejdahjf947Y46UARmPF4ADjmlli+ZmI6Nmnj/j4Z+uOf6VJJhicfxAg/WgAi+Vd+ MjvU5A2kg4+tQZ2QLgc4/OlSTC+qnkZ/lQAR/LGzH1qBMs7P2NSs4W3IxyelMjyE oACDlTjvUsKgyZ/GlK4gVuD8wrQ0exa/1O0s0HzXEypx6E8/pmmhM9Evnj8O/B4Q 7gl1eqMe5kOf/QRXi6NhkzwASh+leqfGK4SJNN0iHhoEMmB2Xov8q8tiVZnkAz86 5UVYGjFE0SpGxJVcsFHYt/8Aqp8oy7FOF6CljkdiC4wwGw49hj+lNZck1D3GiuAq XTDnFSMuHz0Bpk4xMjY6jFT7SVBzmgB6YI4pjgkc1MpGOFprgn0wKQDojjY2MjOD Von8MVTiySw5q6qhkDAfWgCEkqxNG7nJGc9hSspAA6Y45pvTnPTrQA1ztBwO1MuM HacdQDT2wQQaJPmijOOcUAZ0oy+7FQHvVyVcdT25qqVwwJPBoAI725iG2OeRVHQA 1OmrX6ni5eqyW8smTHGzAdSBmk8iVT80bj/gJrGV0zaLjY0E13UFP/HwT9QKm/4S LUR/y1X8VrH2lTyCKeCMcms25F8sWbt3Ln4feHJyMfZ7+Rc+gyDXqkUyTRJIjBlY Agg5zxXkkr+d8LlGP9TqJ/DK1X8J+MrjRJltrpjLYseneP3Fdclc5Uey1S1ZPN0i 8THWFx+hqxbXMN3bJcQSCSNxlWB4Ipt0u+0mQH7yMP0rMdj54aQ+Vsx/FmmoAAD6 0knEko9GI/WpoRmydsZ2uvPoK0QDRSgZNJ0oFMB9MxzT6bjJoAKKOlKOaAF6LVdj 1qY1C+MmgBoPOPakbpmgdRTmA5oA9Y+Hlwsmi3HOWVwW/KuA1O6K+JPtm3G243Z9 ga2/AV29nLeK2RG0ZH/AsZFUPFNgbe3s58H9+GYn3zU/aAuReHbO7v7/AM15AY5y AFPG08j+dPuPCFm9u3kPIsuOCzZFXbCTN3DMel3ZRSj/AHl+U/yrWVhWU5NM3hFN XZ5Zc21xpt2Y5AUdf1rVsr4XCbWIDj9at+L0X7dCxHWMj9a5j5o2DKefUVpF8yuZ TVnY6oNjj2pRnyxgdTzWRZ6jv+WTh/X1rSFwGUAY470ySaRgW2qOCeacOuPQ5qNe WHzClkIXkHrQAsr4ZFHOKiVsF0J46ikA+fPSkl+XLZ7UAPdjhEHNTKMkACq8PzNu 9Kv26AtnFAD5UCxoOxYV2/wy00XnjCKUglLSNpT7E8D+ZribpsFFH94GvVvhckdh ousa1IQAuQfZUXcf51URM8/+Jeoi/wDG19cI25IW+zD/AIDwf1zXJWLeXcQTFdyx v849R/8AqqfVZnlu55GO43DGU/UnNJp5QTTBzhZYxsPbceOfwzVAy+kTFzg7gXOD 7HkGrS2mw5kOBnvV2XQZNK0nTrlizLeKzjP8JVsY/LFZ8zk5JJJ681L3BFG+ZPNG 0HANWISHQccVXnQtu71PZ8xjPbrSGSYxximOuWz2qxIuBkDGaYEJORx6UgIUO1s+ tX4iqqy54B4qhMQsgxV2HkKcZBGKAI7g5BGKhUgZx6VZn9PrVWNSR1AwaAJDyO2a A22BcDpkUu35sjn2oIUQOh+9nOaAKtwpORxVJh/D3FabYZcVRnTDA0Aa3hiQ7rmP twa6RVB6gGuX8OlVvpVzyycD8a6helSxDzBE4+aJG+qg03+z7NuTaxH/AIDUi1Jm kFzhdP8A33w71aPP+ruo5APwIrjieevSut8PMJPCuvw55MUbj8DXJOBuOTzmtRnY +CPFh0i5+xXkhNlK3BP/ACzb1+leunDxZByGHUd6+cMk8fzr2T4f6w2p+HxDKxMt qfLJ9V7VEkB4/fqY9RuU9JWH61NaZNjcrnpg/rS69H5Wv6gnpO/86NORpbW9UdRF u/I1SAiNApqtuFPAzTAeDxTScUvIApkn3eOtABnJpwxUaZwakHSgAIqu/WrHOarv 940AMqT+HNMwKVeh9M0Adfo7RLY3iMQsjiEx89T0re8fWAi0Cw28+ThM/hWT4R0+ O/vsXSKzfYy0Iz39T711Hilft3g2J/4gFz9RxUy01A5bTplXw/o14Txbzz2r/QgO v9ayLjxFfzys9vIIYwflAGSfrVvRl+1eEtbtSebaWC6X2GSjH/x6smbSr61mMawN ImflZR1FDSbuyk3axFqWpz6i0YuFUSRrgsveqZUFatXunXNmEluU2eYMhe9QBfkp pLoJ36i2NlLe30VtbrulkOFGcZpZba8triSIqwdCQRnpU+lXJs9XtLgcCOZT+Ga2 tVGNfvMcgyMfzpiOcFxdxc5YfWl+23PrzWhff6p/pWUOtKwEn2m6J/1jCo2lldwr SM3Pc1J/DUKjNwo9xTsB0luGCDHc4rWgG1N34VmWoyMVpkhY8VLAqXBkeYbIy+Dz jsPWuw8Ka2IPBviqyeTaZBG0YJ/vnYf5CuMkXLoQxGDuOD1FQQlpHeNHK7oyzAH7 2CCP1qoiZXuCUm2N0jfZ+HatGwht5NIKvKonMxVUPoBn+tZUrGQlzyzLk/UVsrZR yRWkcZ/ezR71Hqc8Yq1uI9f8Q6DI3wn0m5ZmeWxjRye5DcH+Yry2SJtu9h8rfdPr X01bact14Qt9NuVH72yWGTjoSuD+tfN9zaS2V9PZXAO+3do2B7EGs3uOOxmtESvT qKdbr5eQe4q0yZOAMDNQuADwTSGSsAy8cHuaAgK5zRF1HOalZth5oAybkESc9uta UD/u14wKzLtiHzngngVo2g3QYAoAdOAATiqi4BbIq1MSyhj06VTJycZoAnCEc0u3 hx7UgyRzmhW2kgn5TnmgCNQD0qGePr69qsdG6cgUs2CoAUEnrQBnWk72t0koPKNn 6jvXeQsGhDKAVdQQfY1wE0eHB9Dg113hu6+06cYm+/Cdv4dqTEaYNGakKc0wrz0q RHn/AIQYSW2rQHo9k2B7jmuXn/1zV0Pgt2/tOWMdJLeRD/3zXP3HEzVqUR9RivQv hffGK6urRkOybBD9gw7V54vWvRvhxp8k1pcXUe0NHOm0noQPvD8jSewHI+LU2eK9 SA7zE/nUGiczzp/egcfpWj49j8rxjfDsxVv0rN0E51EL/eRh/wCOmhbAUgMOKsKK gbhhU6k/hTAGJzio2zUp61G5xQA1Sc4qRc1GuM1KMZ4oAWqr/eNWqqv940AIOlOU cU0dKcvSgDufCV2LfWNIO7iWFoyT/vV1t6obw/d255MM5XHoM5H6GvObC7Wzh0u7 YkeU74x65FdZN4ssLlrpIElZLooBkYw3fNTLYa3Of8LxmTWr/Tsf8fllPCB/tAbl /Va3NLl8+yt5DySgzn1rDsLj+yfHlhdHARLpC2f7pOD+hrftIPsd5f2Of+Pa7kjH 03HH6VlU1gmjWnpUaMvxfBvsopgPutg1xyH5TXousW/2nTJkwTgZH4V50BhyDTou 6CsrMaDtcexBrfuZ4rjVZpY3DI2DkfQVzzda0rPG4Aev9K2MSa9AMMn0rIXqK3JI 96MvqKw2BRyD2NADiODUUC77tAP71Sk/JxTbJS12uOo5oA6mzTOKsyHJx1FRWh2x /hT3OOR3qGBUmbZDLJ/CF4qhGzEtMhyYlHT3qxq0hi09Y88yOP0qnArRl2/hbEZ9 DkVUQY8/ezxjcD+BroNPst1/aWwf96uxgOhAzmsCJPNKxnqylPxFdTo9pLd+I9Lh aTbckR4ccYwQAPyrVESeh9TQPi3jHAARRx64FeM/FbQfsXiCPVIlxDer82B0kHX8 xiva1jwAMDisHxtoQ1zwvdW6rmeMebD67l5x+IrNlo+eCuDgnBxVedPlyBWgkEsw YpGSVG9uPujpk1E6goy/ef26CpAzY5Nj4qwW3jPqO9QyrsbdjJHWnwsCOtAFG7G1 hgnk1qWY/c+w71lXoG9SPWta0OY1x3HSgBkija4zwD3NUxzId3b0q/Kgy3p3qkDm Q7Rx60ASLyoAP1oA+bkcDmgY56j6UpOARkkUARqP3jA/Wlxwc9c8ZpDIqTZJAB75 pDLGRkkHnNAmRTxAgkDJPGfSs+W8ubCMvbStG+RkqetabSxFThxzWffwiWAFcc8c UDGw+MdViHzTJJ/vKKuJ46utvz28TH1yRXNvZSKfaojDID0o0A0/CEvla7b843bl P4isrUEK3cg9GI/WrOgSeXrFq3/TQDmjWoxHqtwhyMSH+dUBQHHNe1+B7M6Z4YgQ p++mzK3Hr0/TFePqsCvbPFuLDmQP0JB7e1dc3j3V9mxJIYkHACIBgUnqBn/EiNk8 VyM67S8SHFYOhNjV4M9C2DT9d1O51W9FxdSmR9uM+1V9LYJqVux/56D+dC0QDZ12 yOPRj/Opk5ANMvBi8nX0dv50sTZQGmBIfWoWxuzUxHy1EUBPNADB97mphgCoygHI YcdqcG4oAfniqh++as7hVdsFiRQAlKO9AFKo9qANCUFtAgx1W4YfoKdpeWulUngk EZ9RSw4bQ+T926H6rTo3W1mQhScnr6UnsHU0fE0JjuI7heu0MPwrqbmUS+Ip51Py 3tvBdj6sgDfqDXPeImSfSoZlYErw3tWjYy+bpvh673Z3Qy2b/VH3L+jVjvBo2elR M2iokQqeh4NeaalAbTUpojnAY4r0GW8ihI3yAE9u9cD4hmMmtTOQQDjGRjipovWx dez1M5yN9aFidhz71Tu/KKxtEpX5cHnOTVu1UNZrJu5J2kY9K6TmNEyoTwaytQVR cbl6MOa0JZkZ8pGEGAMA5z71RvWUo24kHbxx70AUgfkNTaWu67zjtUUEmxJAUByv ermirmdm6YoYHSIdqgAcUSdBmkjyGyao3UjrqcQMzbSR8ijjFQBR1qXN3DDniMA/ nSoxfzgBwTuH4VVfN5qrysQEL8n0FWYXBeRx0SQgj/ZNaRAtQR+YzhDtfiRDXt/g nwhBren+H/EcKqk0TmO7QnrtPDD/AArxCJTghGxJCdye4r6Q+Dt3Fc+CwqH7k7Aq eqk8mqZD10PQUzjJ61JgUgGc4pATnFQUjwb4h+H30LX5jACtre5kjwcD1Zfz7Vxq jAyAc+lfRfjbw8PEXhua3Rc3UX72A/7Q7fj0r54dRG5Dgqw4KnsRSYytLGHy3rUK tjPB44q22WHA/wDrVVkG1ug+tIDPun/ep6ZrZsl/cgjII6/SsKQh7nrnBrobQgwb SNoIoAhuG9+D39KpeYifxAnPQVYuomMu0vgD261XRFjJJABHcUCGedKchV2g9zSE 7xuLlgOMDii7bAAXgHrilXCwAbfegYzzAHRAox3z3q55KtyUwuccVnn5WDdgatNf ARgKjE9vSgTGT2vl84G01TY/IwwdvUVO7yT/ADSHgHgelMlAxwKAKojZvuqTTvsc h/hxU6XsMMYWVsMO2KgbVogeFciudzqXskbqELXbMOxYRahAR1Vwf1q74kUnWLgn qWzRRXUYmX55EQjIGAcj1FWYIGlUN2PvRRSYEd9bmHBOMGobNtt1Ef8AbFFFCAt6 koGp3I/2zVaJvl20UUwJtxxUTZz1oooATa2etO3bRjGTRRQAh3uOuBUe3aeTRRQB raFp8Gp6itvKXClSflxk/wCFdRNoGgaejLcStu9G3nP5CiigRz8/2cwXyWgPkLcI yA+nQ9aguBmHdjleaKKTBEmp3SyaZHGIVBIB396t6dO7+Cp1QkPZ3ySqc9nUqR+Y FFFEeo5N6AmpXMBAVYwfUDJrF1eeS6vDLIcsQO1FFSormK5m0VpZFeBFGcjrmp7K eaJCIpNvOeRkUUVRIjLIxJL8k5zUEykAZOaKKEAkDqEkDAnK4H1rW0NR5bMRnJoo psDaHymoL9hDZyzdWA2qcdCaKKhAc+JI40CLHuPqas2RBi3HgElW/GiitUBdh3Li QctCdrf7Q/8A1V9CfB0JHolxFGOJCJh+OQf6UUUyGenRZ5BpSpzkUUVBY5WJHvXh fxS8Oro3iBb2AAW19l9g/hkH3vz60UUmBxWPkH9KoXrEKfXtRRSAy4BulBODk10N uxWPbgFaKKAHNGGPPPGOage0hZizBunrRRQBWfTo853HnpzTGscHAdj+NFFAmMFq se4jmneSFXnkdPpRRQIgfI4FNKjAINFFBRnXkYDZPPpVXaKKKlodz//Z ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACa AHcBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/AGeX0qzFFVlU qRUqQJTgtO204LTgtKEpdlBjqMp7Uxoh6VE0VUdnNWI14qdUqQLVLUdThsbdiHQy 8BFJzk5x29K4bWfiUYy0NpbhJBwSXBwfw61w9/4l1C+fc1zJnOclju/P/CrmneOP ENiMR6m7oP8AlnMN4/Xn9a6Kx+LV/FGy3+nwTn+FomKH8RzW5pPxS0y+mSK+gksi WwGzvU+mSBxXoEbJNGskbB0YAqwPBFOKe1NKUwpUbJWdt5qxGnAqYLUdzMtvAZHO 1Vxk1454u8QGbUrm2tJFZN/Ei+gHQfiTXIpG7NhVLE+2amawuFBYxMoxk8dKYlvK x+RGJHoKbOjq370Mr+hGOKFT91uNep/CrxOrK2hXc4Dg7rbeTlvVQf1xXquymlKY yUwp7VlBeasovFSEYBz0FeX+PvE800s2l2svlwADeR1c+me3auH0/T/tUuWBC56V 2+kaJCoDBAPoK6SHQ4nXDxgp6EU6TR7SzgeRLcYAJIVa8zFm+s+I4VmKqszKQv8A dU5IH6VX1zRrmxbzFjJgYZBA+79ap6JfnSNfsb4gfuJldgwzxnnj1xmvp+GSO4gS aJw8cihlYdCDyDTintUZSmFKyAOatIOBVHXdRh0jR7i9mOFjXp6n0r5/ur2W/vpb h+sjl8ehJrpNEgXyo2PcZNdxpTImF2ZPXJrfRvMx822pn8sDaSD7Yrk7/wAEwSX8 V/pt29pLG24KFDAc549uelPvtGJ06S3nnMhfPzbQMZ9APevILyyms7qSGYfOpxn+ 9717b8ItdbU/D0umzyFprBgq5/55n7v5civQytRlajK5rFAqzEOK4n4oGRvDISPP +uDOB6AGvH7Ycknt/Wuy0cpDCgkICjGSa6K11awjkAa4Rewya6zT2tr+MNDKrD1z V828EEXmzyKoB65rKn1zSgxVbuIn0DVVub+2u42EMqM2OgOa858SW4S5ErY5HcV0 fwVtkbV9VueMrCqKPTLZP8hXsxFMZajI9qwwtWIuwrL8T2S3mgXseMkxNjjvivn2 yBacRkclq34rbz7hjdTmG0j9K1Yl8My7bO0sdQmvGbYCCRk9cYq9pd5JprxCF38m Q4G48iul1+ZnsYIlckScHI6VxjxaTbSrcahZXskBk8rzYzgFsZwPwqZo9Mu1EujX VzFMBuSOTgkex71B4kSV9CgnlXEisN341v8AwOaT7XrKAHyikZJ/2sn+lexlaYRT CKwlXip4VqWWISRMpGQRivA9Y0g6V4zuLXZhN3mJ9DW3LoY1FodrFFUA4HrWxZeF jb3f24sDP180thvTOaoXsUa6jFBDEihWBYJk5Pue5rpL9C1lExQ/L6iqz+HLbULY Iuzyn+byTnbu6Zx2NOXwREzQSvOyG3XbEFP3R6D2rM8b2ypo0kargqFPPqDXU/CK wWz8MzMY1DzuspYDkgrjB+mP1r0AimMtRkVhAcVaiX5anC8V4v423J48kLHP7tNv 0rY0SRpGCoQD3OK6/wCwgWxkmyQBnb61w+lGGXV1aZ1Vp3woJxj0Fd1q1tb6fpYM 9xEyt8oVWBOareHwk1s8MhDorDbIO2RWjch7ZMjDKOua4jxbLHcWbJuwGUg+1eie EbdIdNkEQxGrBFHsB/8AXroCKYRUbCsMIcVajHFTAcV4/wDEm3kh8TQ3ZQBWUKD6 in+GpwpY+h71szeKw0brhivRT61lwsl1I48hdjNuK7c8+oPY+4rTjEZBJMrsG+Xz WLY6cjPetCx1W2tLfyFXYueMcZJ5q7NqIuNPaQZxjrXFXW2/1C2tWwVZwWyeMZr1 /wAO232XQ7dGjaNmy5VuvJ7/AIYrTIphqNqxKsR9BUy1y3j/AEtb/wAL3LpEGmgH mKe4x1rzXw1frHcxq4GyUFTn1rS1LT4/LkFs5WaJsKcentRpD6s7hYp0Ei9QUxW6 8+uLCJGmt416DC9T9MVBHp17cbpbudSq8qsabcn3qzqMken2KwtIB/E3tVTwTAb/ AMb20mwGOBXlPHoMD9SK9kppphqNqwd3zVYjapwabcwrcW0kTDKupUg+hr581Czk 0TWrmyfI2OShx27GtK01IzkEn5uAwz1rp7W3kkCPZ3nlueAMZ5rat7G72gzXayNn ldo5qhqOoNHIyq4IB2kD0rm9Sv2uA7Fs5Oeeld98LtKEOmXOqycvct5cfsi9fzP8 q7+mmmGo2rnAamhPOatKegrJ1nxbo+g5jvbndPj/AFEQ3P8Aj2H41434t1w+ItWW 8htvJjRCFQ/eI9zWTa3fkyq5J8s8H2PvXbeH9VigeN3wcDk1sXOux7CVkCknkg9q 5TU9T8yfy4mXJOTjt9TVeNHvZxDGN2OWNdd4b8U33hzUYbOd9+kO2NjD/VgnllPU YPJFevQzw3MKzQSxzRN9142DKfxFONMNMauIuPEGj2i5n1O1U+gkDH9M1z+p/Ei2 gATSLf7S3eWbKIPoOp/Suc1Dx1r+oRmMXKWsZHItk2k/8CPNc3tLuWYlmY5LMck+ +anhjBnX05Bp97o7K3mxHAPPtUEVtcRYIhkHbdEev4VIRO3y7Lk+xGKu6foN9dOq rGYkJ5Y8mu5sNBi0u0wBl8ZJrntXXD20ePmVXZvxPA/SoNL1nUtCm8zTbp4c8tGe Uf6r0rv9F+KFncFYNZtzZynjzo8tGfqOo/Wu4guYLuBZ7aaOaJujxsGBpHNfM4hG cAD8qUxY4pCuMKPxqSNcsT2FWLPAnQtwGOPpXVx2fmRbGXn3p9vpCvJgZRvetq28 PLkNI6t+f+Fa0VlFAAEUbhwOKfdRx29rJPOwCKpZiewrzS4na5uJZ2GCxyB6e1U3 HIpjjpnFWLDVL/R5/N067lt3PUKflb6joa7vRfiTHIDFrcXlOB8s9uhIb6r2/CvM lXOaVUGSaaq5LMenanRriLPrzQiEoeO9dT4d1iAsltqDhMcJM3T6N/jXdjRhLGLi 3dWHZlORV23s3XAc81NcfYtOtmuLy5jhHq56/SvO/EviQ6sfs9ruSzU9TwZD2/Cu f4CgVHMMJmmSD5VNMYdDSbfUVEoxHn1pWXCBR1NEq7Ygo4zxUpXCKo+lJGMbwPWm ujL86fiKt2GqXtmc2d7PbnuqOQPy6VrjxVrzLj+0WHuEUH+VZtxLLdTGW5mknkPd 2JqMfNIc9F/nTj1qOf8A1dIwzGPpUUfzKR3FIy78IM/MaYFxtU/U05OSZD06CmsN 0qD3zUzcyKKQLiR/pT0GUqCVNrk9qmhJLVMflUk0Qj91u7nmjPeo5/8AVGnEfu1q H7k+OgYU4sI23noq/wAzVYvlsA8nipGwIzjotKgzNn0FOXmVj6UrHDE06PiMUkgG zJ60luMbjT5ziPA78VIeEx7UgqOfmI1JjMa1DOMOjDs1RXGZMoOrtj8AKrxf6wfS rB/1b/Q0+Hv9KdF95/rSSdPwqVPuD6VHL0p0P+rH1om+/F/vVK9NX7tNl/1Jpyf6 tain+5/wIVGfvr9X/mK//9k= ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACg AHwBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZAOaeBTgKd inYpSQoJYgADJJOMCoI9RspSwiuoZdn3vLkDY/Kll1C1t4TLNMkcYGSzHtQuo2j2 4nSeNoyMgqwOanSVGClWBDDIOetSEZpMUYoxTcUm2q4HNPApwFLjmsPxH4u0rwxa NNfXCBsHbHvG5j9OteZ+IPi+z6cqWltC/nKGEjyggDPQj/EV5NrXiC9OpeZFPLFP tzJIrnLk9ef7vtT7bxvrYihtZL4vAjbhvUNluxOeuK6HWPHQhgggt4wZZYd0+2Qk Bj0wR29qTSPGOp/Zbi6GrS23kfMsSSbV4GcbSec9K9r8E+PE13TbVb4xR3ZVRIBI N3P3W2+h46dDXd4oIpMUhFJiqwHNPApwFcv4+8UweFPDUt1I5E8p8uBUOGZj6Htg Z5r5X1jWrnV9Rlvrl2LOSEG7IUegrKeYEcDaf0qS6vZLt42dQGSMR5H8WO5qsSc0 oJBzVmKVHcmUnOOCOcGtm28RXdlcW09q+yW1O5ZAOTzkA+2ccV798P8A4mv4g8mC 8EfmEiNguNy54DY9M8GvUsUmKQikxVbHNPAqrql9Hpuny3UrbY413Mx7Cvlnx34y l8Rat55dnSJ2EaScqq9OFrikWa+uI4kyznCjjtXR2vhVWTEpZm9QcVsweFLZ02mI FvWlPguFmIKkVn3HgxkmwrgL7Uw+EBtYF2z2xXP3lhPpVyPPjDp/CT0P1qfRtTur LW7e9s0IeJw2xCfmAOSPocV9g+EPEVr4m8PW1/bMCHXkehHUVukU003FQAc08CvN vjN4hj0jw1FZRsrXd1J8sffaOST7f1r5lvpBLdOwAGfT1rpPCumKI2u5Blm4XPYV 1kCgnFa1v5aLzwcVYV0DdetNkjic54qnPAOSKxdU0yK/tnjkXIPf0rlNLuz4Z1lz cWpuBCjY24BII4OfSvePgPZbPDF3qG1oxdXLMiEYVQMDj1/+tXrJpppuKgHWn5wp J7V8u/FrU21DxNfShGzHcCLcedqqgA+nOT+NebAbpQoOea9C0dljsUQY4WteNcxh xUyrK3A69jVmOOUAFicVON6JjINV5TJk1SkY8joa5vxCy2F1Z6gsEUrLlSsi5U10 nwd8W6vB4yt9Mku5BpFwXMkG392HboRn7vOBxX0yRmm0lV160rqWjKhipI6r1FfL njgyReOtVsNQl8hpptvmyLhfLA+Vj/eJHQ+p9q89UKJiVPy54PqK7jSF32ofkDtX QQlIoA8rhU+tQSeJ9JtG2+YWP+zyKtWviKyu2wjg57dDVz7ZCzDDcEd6p3GvWFuu JXwR2xnFVV1XTr4/upOe2eKwfGCldNjPXD4/Ol8C3l+2qWVrpdtC8olVnXO1nAPX J7jtivrpCTGueuB1oIpKqjrUq18xfFG5kvdTuIbmNpLq1laN5XYkJycBR0AI5968 w55Heu50q+hGlw4dN4XBGRVG81Fp3ZDJgL1wQVH45qhmyuHEUbGWTvhWpbZAk6GO YKueTzwK7SW4tI9O3BZi20fMYyF+uT0rjL29jaRssx9TVrTV0mVAzXc1vPnK/LlW /P8AGp9Sd7rRp4dwkKkNGc8nBAIx+Na/w70K5n8YaUqqIkEiyeYWBL4/u47dfyr6 u60mRTaqjrUi15T8ZvB0uqad/btioWW1jP2kKMGRB0J+mT+FfPN9pk1s4L8pu25P BrqY9O8u2jWL5Ds7VmXGjzLJ5mx5Oc8DIqvHbzwXDSx25SU5G4oe/pVu306Ywv5q Sb5OBxt57E16Fc2UX/COCKJQMxbAxHU4rz64sWUbRGQwXa6shP15qCGzk+zPbQwh UcguR1P4mr9rou+KWJ1B3RNtJ67scV6f8B/DE0VzfazexljEq29uW6LkZbHvyB+N e6dBSdaTiqYPNSA1Df2iX+nXNnJ9y4iaI/RgRXyy+iql5dxXyEv5uEJ9AecfjitA AMcYGAelXobYOvJwPWnyWsUS7srx3qjaRrdzPMCPLQ43E966GIN9h8k4IIJXFZLx os+JMKSOCehqQackmSAB9KT7KIjnuAea+gfDlsln4b06BIxHi3QlQMckZP45NadJ 3oqkDzTwafnivAPimy6BrNy80OxLlzLb46OTy2PfNc7DIpTzAcqwDD8aa2rbTtzT ZJprxfKjJGRyfQVTvrK9iszBZ3BjRmy2Dg0Wl3f28KwyTsxGQGzzVqyEgg8iad5c E7WbkjPvV62v5LdTHJ1Xj61o2cst5MkcUbySucKiDJY+wr6F0z7R/Zdp9rXbceSv mL6NjmrdJSVRB5p4NOBrlPH+g2ms+H5GksY57mJSIpTGHeLPcevbivCUgaCyWFyp ZEAJXpx6VAkUbHnGahutQWwwmGwTj5VyTSjXGK7ksn2j+N0Ln8h0oGriU7do3HnJ j5+lCakVY7rV2XsUTDfh61ds50vk3DPHqMV3nw2sfP8AGNvIB8lujyn24wP1avbc 0maTdSbqpA08GnA1yfxJ8RN4c8GXlxAyfbZEK24YZ5xy2O+B/SvCYbmS50a3upG3 yPGGdj3J61QeQ/w/pViIJcESMo8xOoNMkS4jlMtqWVu4VsZqWK+vywVoCH/vEDn9 KuwII8u4zIepPNPTKu2ABnnivZPhjokljpMupzptkvMCMHr5Y7/if5Cu7zSZpCab mqgPJqQGklmjgheaVwkaAszHoBXhHjrV5Nd8SMZC32RQIoo/RDkHj1OQT+FcrYRG 2042b8tbuY+ueM8H8qzLrdDIdvK56VPY3algT19603uo9gbIHvTBejb94EVPHcoy c9a77wN4MfXJU1LUItmmocoh4Nww/wDZfU9+lexDCgKoAAGAB0AozSE00mm5qqDz Ve71SzsCFnmHmt92JeXP4f1NcX4j8RnUrl9LhkSKKIbpsOOvYFunHoM159rVk018 FTiJ0A3DI3Buh57ZA+tUNUhiit4rqMrv2hZ0UYx7/h0rCul3544rHlLxOShINJ9q mPBzVm38+TpnHvW9ptiZbiMXMu1CwBPoD1NfUdpHBBZQQ2237OkarFt6bQOMfhU2 aQnmmk5ppNIDXHXmvTJbNd3rjS9PGcvIcSOPbP8A+uvNNW8XvrSyQWMDwWG7DY+/ IT91nJ689qt+Bv7L8lvPt5kuYJ8XEk2CFBHAHp0P5Vs+LEju4cWCltn7uSYjACnp +v8AOuW0uOGOWSKZQ7SZD7uct0YfQ9fxrE1XSzpd55P3reT5oWPp6H3FY11agHgD mo0gAwNtaVvbhVB45qDWrw2tmEU4Z2GSOyj/ACBXsvw28a2k2kQ6be3IjZABA8h4 I/u59j0r0kOGUMpBB5BByDS7qTdTSaTNeC/EPUbC4uba+gERJLRyqdxAYcgjP41y EetRhyoZAjrsYEHge30OD+Fadnrs0CxXkkbKFxBcE4+dkOVJHfjivcrdbHW/D0cq hPs8sQORwCpGQfyryfV7Z7C+ZV4ZX27/AFYfdI+o4/GpvIh1nTjbyHax+aJscq3v XITwywySQSrtkjOGBqJE3DbnFW4gI1zmsnWCwu57Yrumkhj2g/wZ+b8+VqDQ7027 7GByeNxzuHbA9K7rw/451fQrv7DHeF4xhhHONysD0+n4V6r4X8e2XiGMLKiWs+dp UyZG7056Z7V1hNJmkBrwHxXcNqOlzMHbKDzAHRTyp56exNed+cSRmY49kFXo5BcM VILtcpjdIc4kXp+f9a9U+EGs/bNIm06Z1EllJtwVBIjckqefRsj8RXUeM9BilhW7 VWZiPLlJPOOx/p+VecwzNaXvlKd0pbDY6Bh3/Ec1Dcahouq+KoNMuWnR2Xy3vI9u BJ1CkHqO2fWtxvhzGWJi1Yj0D2x/oant/h/Bb4ku7xrhVP8Aqo49of2JJ6V5gXa7 8Sz3cxU+ZcOG4464GMdhxVTVbC4sL+aOMlN6mRGccn1wO3/16p2uozSRwC4kZ8MV BOPu9wa3tD1BrfXLaRcCOVhBOFQY9O/5/nXqngvx28F4uk6nOHg3FFlfOYm7A/7P 8q9S3cZo3V4WbeSaLLQOYnHLBSRgj1rzGaBobmW3KktG5XAHoauWljeyowjhcMn7 1GbjGOvX2/lXU+EJRoHj22kluoorbU4zE/oofkfk4Fev3Os6Vd6bJBe6i8hZSjRw pnn1/rXjvibUXtQ62kLRsfkJHLZHQ/59a4iNru3Alfdt35MhGSDnvX0P4D8XaNrW l2NldOx1Ux4I28S44yD3OMZq7481ddA8NzXNrDi5f91AJOPmbvj2GT+FeCaZBELR 7uWSQI8u0RKOQR1JP510OqaeLnV00dvs0KNbghinzNu+Ukt164NcJJY3EYhITKjI J7ZDEEfmK1tPs7lYjcAISvON3O5SCP0Jrp5dFvY7xL4qmydOFDglsjj9D+leo/Db xBLqmiy2V05a5sX8v5upTt+XSu1DV5R4QupSlzpiynyuWjD8/Ken+faud8Yadcwa ql0pjRLmMEtt/jXhv6GsOBPLmR57h3UH5lHAI6H9Kq6nC0DxCCPc9nMCD1ypOQfz H612c12Y7V76zTzYzGCSDgA//W7/AErAkT7YrvK4LSjk1Ts4FW4ZGAPmdsZG8dQf qOa35fDsUdrHdaeJrQHDxzRZBt3/AKrmrPiHxBqHiiz0fTr1Y472GN3vGHRXDFd3 0IG7HfcK568MAglgtYz5EezDY5Y5OSfc8/nW9rcKLrGm3eDv+yqpyvUf/rxWD4w0 e1sr9BArpBLEJUUNwCxJb9SazdJiikt5ogmGxnqc9CP6112mXFvc+C2JX97bzpFn POM8fof0rR8P6xHoGqfapmLQSSCKQgcgEnn3xxXrgYEZByK//9k= ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP Content-Disposition: inline; filename=image012.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image012.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke50-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACP AG8BAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APbcU8CngU4C nAU7AAJPQVBcXtpaH/SbqCHt+8kC/wA6bb6lZXXNvdQzAnAMbhv5VcxS4oxRijFG KogU5RUgFO4AJJAA5JNee+MPizpXhrfBbKLy6xhdjgqD7/UdD0rxnxV8U/EHiF18 u8ms7RRhYoG2EnHO4jqa4ae9url2kmnkldjktIxYn6k0W2q31m6tBcywsvIKOVwf wr0Xw98c/E2lvDHqDpqVojDeJFAlI9m9frmvoXwp4v0jxjpgvdLmzjiWF+JIj6Ef 16Vv0UUVQA5qRRTxXjfxW+Kd3o076JojrFcY/ez43EewBGK8JkeW4mlvLoB55ju6 Yz78UzyJ3OIrYk/7Ip6aPq0xJWxmIHomBT00HU3fabCUDqcoeKqXOlXVvIUkiYH6 Vu+Dtf1DwlrsGpWchQowEqZ4kTupHpX2Fpmo2+raZbX9q4eC4jDoR79vwq3RRVIU 8VX1O4NppdzcDOY42bjHYe9fHWu3Mmpaxc6hcOzvNIWyxySc1u+FtDt7yYTXQLnr g9K9AtrC1hA8uJF+grVtxDjbgA1ZEcRG0otZ91ottMdxjUn6Vn3XhPTrmFklgXDj G4DBHvWt8G9fk067u/CF+5MsLM9ufUA/MPywfxNezUUVUApwrm/iHetp/gDWLlDt cQbFPoWIX+tfIp3STZY9Olei+D42WLzGBC4wK7CI5OBVmJdrZbqKvq0ci5UjNIp3 e2Dg0sqnhe3rXDeIGudE8X6drFgStyGGCP4iDjB+oOPxr6Pt5fOtopcEb0DYPbIq SiqgNPFcN8Ys/wDCstTwT96Lp/vjr7V8t2aebP8AMQBnqTXqelXNlb2KJHcREhck Bhms7UfE19ExTT40RST+9c9aybjxR4hCbvOtdvr1NXdJ8UamZkE2GJ6lTXS3us3d nbLM6jL/AHeax7Xxzq6zmNrFblP9lwCK3tKebxfrOkJ9ilgMN4vnllJVVxnr/wAB /GvoAAAADAHbFLRVMdKeK4b4o6ubPQYNMjs47qTUJAhSX7gRSCSfxxXksXhXR5Jv N+yGJt+JIhISB7D0FWrnwzp6DzLK2WBx3QmuYv8Aw/MJt5DMPVVz+ftVIac9u0oZ mYPwFckbfwq/ZaZJJJDBG4Bc4fAydvf6cV2Gs6Za3Xhmdba1jSaJd0bIvzZHX9M1 welWExmkDyqg25TGAc/U16Z4LtY59Ov9KvLuWU38YRYopiN7hht6c8cn6CvcLO0h sLOK1gDCKMYXcxY/iTyanoqktSCuD+JUMjR2U0WC6pIFGOd3GP5mvOdP0+PStMWN SWmkkaSZyc5b0/Dir0FwuBuNOZ4Xb7oJqCSJRmUBQR3PasU6jb2cs9xdSlFRfTtV vS/F2nvHkkrbkE+Y4Ix+db+nWlvcoJYQrKR1ArpfDNmsXiG0EfXcScegBr02iiqS 1IprI8TaINb0oxoSLmE+bCQcZYD7v0PSvF79rq31KOO7tbq3eTI2TRFBx3GetIYW DFgeOwpyxHOc4p08kcUWZWwv86wr+2g1ogiNFjT+JzjNC6DJJbsiCB1kXGQ3B56V 0ukXJhJjC+XIqhXj9K7jwUd+vgtksIWI9ugr0WiiqCtUgNPFcr8QrJLvw355UF7a VXDY5A6H+deVidSMZ5pfNRRn0qlfQnUcRRz+UMY3Yzj8KozaFBFGN1xPc7R90vt/ QVDaW9rLMYYba6iYHBZJjgfga6GxsLu21ISXE6TRlQFbGG/GvYfBdosOjm4KDfM5 +bHO0cY/MGukoorOWpFNSLkngZrA8YyufD93bxLucpucY6KOT+PFeF6kk8EpePJX 0qpHqoA2ygj61agnikOVkxVwX1nbod7bm9M1NYXlp5pBIXJ4HpW3pmnXGpanFa2o LM5znso7sfavabO1jsrOG1i+5EgUe/vU9FFZgNSKa+d/i348fXPEKaLpmpy2+l2j BJpoHIEkmfmbjqFHA/GvXNHjtNM0C0s7T97ZpCFDs24uD1YnvnOfxriPEejmxuyg G6CQb4X9R6fUdPyNcPe2gVyMcVmSwyR52kiqEizl8iQ/Q1o6TY6jcTgIwAJ5LA19 MeCtGh0nw7bMF3XM6B5ZT1YnoPpjtXR0UUVkPKkUbSyOscaDLO7ABR6knpXk3xK+ K1pb6fLo/h27S4uJ0Kz3kLZWJTwVU92PqOn1rwRjmvX/AIU+MTPZN4evpcyQrutS f4k7r9R29vpXo8q2l5aNbX+Wt87kccNGfUGuC1/RJdOPm58+0c4juFXAJ9COx9vr XPywK6ZyOajgsoTKNw5PSupsIoLaHecAKMkn0HWvU/AniFNd8N2zsyrMg2Fc9QBx +ldTmkzRmjNfI3irx7rni1vLv51js1OVtIAVjHue7H3Ncky7iQOxqIrj0qS0u57G 7huraTy54mDow7EV9BeHPEdvrukw3iqCXGJIs58tx1H+fauktbiCRZbO9jWW1lXa 8ZHbsR9K4vxP4RuNEb7TbEz6c5+WUcmP2b+h78VgxQMSmByKreKtSNjo81tG2JZY 9rY7A8Y/Gugt9MguvBEttPeCymaNGtZyxUpOoyuCOeRxx2JrnPDPxq8TaG621/Iu q2qcFbk/vB9JB1/HNe1+Ffif4c8VbIYbn7Jetx9luiFYn/ZPRvw59q7Itjimlq+I c9gfpTTuySpA9j0NNLKxwRtb061EwwP5+1dX8P8AXl0nXBa3D4trrC57B+x/Hp+V e2zDJjliYEgZI7Y75/z/ADrKv/G93sbStDETxn5ZJ5k3g/7IU8Y6jJrKvYfslq88 GHkVdzQcD6lfUD0rz/VjJqer2NmzZe6nG4+1dx8RrpNO8BJapIY7ie5VECnkqoO7 8McfjXjaD5cj60qSMkm3PuK9G8KfF3xD4dEdvcy/2lYLgeVcMS6j/ZfqPxzXuPhT 4haD4uj22lx9nvAPmtLghX/4D2YcdvxxXybkNkijvzUYO7OeR/Kl6nGOf50wovr9 D6V6ZpfiXVtZ8Px2iJIu0eXc3CH5mx/LI61sadbR6da5X5s8bsdD71r2d3FdhIbl 0BXhWI6/nXCeF9Hl1rxndapkx2GixlpGxnL4Py/Xr+Vcz4q8Sz+J9YeeRDFbwkpb w/3FzyT7nv8Ah6VkFcD5f/11FJnzvwqVTUiHsWIPZgcEVCHKnJ79akBz35qJ8xvv /hPDf40p5AA/4CaTPf8AOu5+F+vQaX4lFjfAGzvsROT0Vv4W/XFeva5oL6TMuo2k C3Nmf9bEecD1/wDr+9V9UtLG+0wTWKJE+f3iDuOxH58/WqGkWcGkfDrVfKXE91fy gkDruIx/47XhusWv2PXr6HGAJMj6Hn+tVvX8ahl/1oPtTgeOv0pQRnk4H8qhD5GD yKXd5eD27VPxIh44NQr8jGM9Oqn2pW45P0NOjdo3DKcMpyCK+qfAevjxB4VtJ5Vy 5TZICOpHB/rS6h4bSBzNayBI3PyoRwM9qzb2zW18LSRuvLXKycHhSSf/AImvEviB arb+Jy6/dlhQ/lkf0rmccH8ahl++DTSeP1oDA9elf//Z ------------uaTp1m1YulRCix9RSttRtP--