IFT POSTEN – 11.06.2010

 

Created with The GIMP

 

Fra instituttledelsen

Mandag formiddag var instituttrådet og forskningsgruppelederne samlet for en uformell samtale om instituttets utfordringer fremover, og hvordan disse best kan møtes. Trass i god dokumentasjon om realfagenes utfordringer og muligheter, og gjentatte løfter om oppfølging, taler all erfaring for liten sannsynlighet for økte bevilgninger fra departementet. Dermed bli ekstern finansiering av virksomheten stadig viktigere, enten man liker det eller ikke. Det betyr ikke resignasjon i forhold til påvirkning av norsk forskningspolitikk; det er en kamp som skal og må kjempes på høyere nivå og andre arenaer enn på ”gulvet” der produksjonen foregår. Der må vi evne å erkjenne virkeligheten og møte den med enda mer fokus på det vi har i huset, mer enn det vi gjerne skulle ha hatt. Dette er også en av konklusjonene i Forskningsrådets evaluering av grunnleggende forskning i fysikk; bedre samhandling og samarbeid internt.

Møtet var også avspark for instituttets arbeid med ny strategiplan koplet mot oppfølgingen av Forskningsrådets evaluering. Det ble brukt mye tid på å drøfte mulige justeringer av instituttets organisering på en slik måte at gruppene gjensidig kan bistå hverandre med kompetanse, uavhengig om målet er grunnleggende forskning i fysikk eller anvendelser i næringslivet. Det ble presentert en skisse av matriseorganisering som ble godt mottatt. Med en god tilpasning kan den bidra til mer samarbeid mellom det grunnleggende og anvendte, en jevnere fordeling av masterstudenter rundt på gruppene og en bedre synliggjøring av instituttets virksomhet. Vi oppfordrer alle til å reflektere over utfordringene og komme med konstruktive innspill!

God helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

Ferieavvikling

Vi minner om at alle har plikt til å melde fra om sitt ferieuttak. Beskjed skal gis til Karen-Margrete via linken her. Frist for å melde fra om planlagt ferie er 15.06.10. Deretter utarbeides det en ferieliste, slik at instituttet til enhver tid har oversikt over feriefravær.

 

Dekanus oppfordrer til innspill til fakultetets strategiarbeid

I løpet av 2010 skal det utarbeides en ny strategisk plan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som skal gjelde for perioden 2011-2015. Alle ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet inviteres med dette om å komme med innspill til aller første utkast/skisse til en slik plan. Vi ønsker innspill innen 6. juli slik at vi kan arbeide videre med planen i løpet av sommeren. Vi tar imidlertid også svært gjerne imot innspill senere i prosessen om denne fristen blir vanskelig.

I tillegg til denne invitasjonen, som er rettet mot alle ansatte og studenter, vil vi sende en personlig invitasjon til medlemmer av råd og utvalg ved fakultetet om å komme med innspill. Tilsvarende invitasjon/oppfordring vil også bli sendt til forskergruppeledere, studiekonsulenter, administrasjonssjefer og instituttledere. Informasjon og utkast/skisse til strategisk plan finner du her.

Til orientering har også UiB en egen webside for det sentrale strategiarbeidet for hele UiB.

 

Invitasjon til etikkseminar Solstrand

Redelighetsutvalget ved UiB arrangerer seminar i forskningsetikk Med integriteten i beholdSolstrand 8. - 9. september 2010.

 

Prosjektetableringsmidler for 2010 fra Norges forskningsråd/ Universitetet i Bergen – kontinuerlig utlysning

Det kan nå søkes om posisjoneringsmidler fra Norges forskningsråd/Universitetet i Bergen for forskere som skal søke på utlysninger under det 7. rammeprogram med frist i løpet av 2010. For mer informasjon se brev fra Forskningsavdelingen og søknadsskjema.

Det er kontinuerlig søknadsfrist med oppsamlingsdatoer: 15. juni, 1. september og 15. november 2010.

 

Søkertal til master haust 2010

Søkertala til masteropptaket er no klare, og vi kan slå fast at IFT sine masterprogram er klart mest populære på fakultetet. Fysikk, prosess og petroleumsteknologi har til saman 120 søkarar, mens informatikk har hatt ei dobling i tal på søknader frå 2008 og er no nummer to på lista med 64 søknader. Biologi er på tredje plass med 60 søknader. Totalt er det registrert 406 søknader til masterprogram ved MN-fakultetet, av desse utgjer studieprogramma IFT har ansvar for 30%.

Vi ser også at dei teknologisk orienterte studieretningane våre er mest populære, med sikkerheitsteknologi, reservoarfysikk og målevitskap med hhv. 35, 16 og 15 søknader.

Sjølv om det er gledeleg med så høge søkartal så byr dette på fleire utfordringar. Vi kjem tilbake med ei vurdering av dette i neste nummer av IFT-posten.

 

Invitation to workshop in Computational Systems Biology at UMB

The Research School for Systems Biology at the Norwegian University of Life Sciences (UMB) is pleased to invite you to a one-day workshop

Computational Systems Biology: Models, Methods, Meaning to be held Tuesday 15 June 2010 at UMB at Ås.

Topic: Modeling and simulation are essential tools in systems biology and many other branches of science.

This workshop is an invitation to step back from the day-to-day struggle with our simulations and to reflect about the nature of modeling and its relation to simulation: How do modeling and simulation contribute to the development of knowledge? Is a simulation per se a valid scientific experiment?

Five scientists with quite different backgrounds have agreed to lecture on different aspects of modeling and simulation, ranging from the theory of science to the reproducibility of simulation experiments:

·      Dr Rani Anjum, Center for the Study of Mind in Nature, University of Oslo
Modeling causes as vectors

·      Dr Marc-Oliver Gewaltig, Honda Research Institute Europe
What can neuroscience learn from modeling and simulation?

·      Prof Peter Hunter, Bioengineering Institute, University of Auckland
The VPH/Physiome Project: progress and challenges

·      Dr Patrick Vandewalle, Philips Research
Reproducible research: making your experiments repeatable by yourself and others

·      Dr Eilen Nordlie, Norwegian University of Life Sciences
Reproducable descriptions of neurobiological models

For more information, including info on how to register, see here.

 

Utlysing av midler gjennom UiBs akademiaavtale med Statoil

We  are pleased to invite applications for activities related to petroleum research through the "Akademia" agreement between UiB and Statoil. You can apply for:

1.     Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes. Conference participation including presentation will be given priority).

2.     Visiting guest researchers (travel and stay).

The activity must take place in 2010. Scientific staff and PhD students can apply. To be evaluated the application MUST include a specification of purpose, information regarding supervisor/research group, total budget , whether you also have applied other funding, and also whether you have received money through the Akademia mobility scheme before. The accepted applications are fixed to the requested travel plans and can not be transferred. Applications and travel claim forms must be marked "SH2010" and sent by email to katrine.kristiansen@uni.no (Katrine is located at CIPR, Allegt. 41., tel. 83645)

DEADLINE FOR APPLICATIONS IS 15 JUNE. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

 

 

Personal – ledige stillinger ved IFT

·      Postdoktor i prosessteknologi – frist: 18.06.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67277

·      Forskar i prosessteknologi – frist 18.06.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67278

·      Postdoktor i astro-partikkelfysikk, frist 01.07.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

·      Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

·      Stipendiat i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66910

·      Postdoktor i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66930

 

Master- og PhD-nytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 14. juni 2010, kl. 13.15, rom 292, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Eirik Daniel Fatnes

 

ProsessteknologiFlerfasesystemer:

Numerical Simulations of the Flow and Plugging Behaviour of Hydrate Particles

Pawel Kosinski

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 15. juni 2010, kl. 10.15, rom 316, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Are Flataker Viken

 

FysikkPartikkelfysikk:

CP Violation in the Two Higgs Doublet Model

Per Osland

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 16. juni 2010, kl. 10.15, rom 292, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Ragnhild Schrøder Hansen

 

FysikkRomfysikk:

Observations of Terrestrial Gamma-ray Flashes from balloon and aircraft - constraints and opportunities

Nikolai Østgaard

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 16. juni 2010, kl. 15.15, rom 546, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Reidar Grønsdal

 

PetroleumsteknologiReservoarfysikk:

Økt oljeutvinning i kalk basert på vannkjemi og potensialbestemmende ioner for endring av fukt

Arne Graue

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 17. juni 2010, kl. 10.15, rom 546, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Arita Nyheim

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

Vannbasert EOR i oppsprukne bergarter – økt oljeutvinning ved kjemikalietilsetning i injeksjonsvannet

Arne Graue

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 17. juni 2010, kl. 10.15, rom 366, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Vegard Eikill

 

ProsessteknologiFlerfasesystemer: “Characterization of the anode and cathode materials for solid oxide fuel cells (SOFC’s)

Alex C. Hoffmann

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 17. juni 2010, kl. 10.15, rom 292, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Inger Næstvold Engh

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi: Calculation of heat loss from subsea pipeline

Bjørn J. Arntzen

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 17. juni 2010, kl. 14.00, rom 368, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Arild Grov

 

ProsessteknologiSikkerhetsteknologi:

“An Experimental Study of the Influence of Major Damage of Flame Gap Surfaces in Flameproof Apparatus on the Ability of the Gaps to Prevent Gas Explosion Transmission

Bjørn J. Arntzen

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 18. juni 2010, kl. 10.15, rom 366, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Tom Erik Kjenner

 

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

”Tilstandsovervåkning av frekvensstyrt undervannsmotordrift ved strømanalyse”

Bjørn Tore Hjertaker

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 18. juni 2010, kl. 12.15, rom 366, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Stian Stjernberg

 

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

”Tilstandsovervåkning av undervanns motordrift med lange forsyningskabler”

Bjørn Tore Hjertaker

Disputaser

Torsdag, 17.06.10 kl.13.15 disputerer MSc Åsmund Haugen i Auditorium 2, Realfagbygget for PhD-graden med avhandlingen:

“Fluid Flow in Fractured Carbonates: Wettability Effects and Enhanced Oil Recovery”

 

 

Fredag, 18.06.10 kl.09.15 disputerer MSc Prankul Middha i Auditorium 2, Realfagbygget for PhD-graden med avhandlingen:

“Development, use, and validation of the CFD tool FLACS for hydrogen safety studies”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasene starter!

 

Publikasjoner (ISI)

 

·      Ho TX, Kosinski P, Hoffmann AC, Vik A, Effects of heat sources on the performance of a planar solid oxide fuel cell INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Volume 35, Issue 9, 4276-4284