UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 1. oktober 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

En epoke er over ved Institutt for fysikk og teknologi.

I gŒr takket vi av Kjell Br¿nstad for langvarig tro innsats for instituttet. Han begynte som student i 1959 og har siden gjort en formidabel innsats innen eksperimentell romfysikk spesielt og for instituttet generelt.

Kjell er den siste av de vitenskapelige pionerene innen romfysikk i Bergen som takker av. Virksomheten i romfysikk, tidligere kjent som kosmisk geofysikk, har v¾rt en av hj¿rnesteinene ved instituttet som flere av de andre gruppene har sprunget ut fra. Det mŒ v¾re et av UiBs kroneksempler pŒ faglig omstilling bŒde med hensyn til prosess og resultat.

Du er Óden siste mohikanerÓ ble det sagt til Kjell i dag med henvisning til Arne Bendiksens sang der det ogsŒ heter at Óville vesten er ikke som f¿rÓ.  Det er ingen tvil om at det ogsŒ gjelder eksperimentell fysikk bŒde med hensyn til fag og metoder.  I romfysikk har det v¾rt en reise fra eksperimenter med store ballonger via raketter til satellitter, fra loddebolt med diskrŽ komponenter til datamaskin og programmerbare kretser, og selvf¿lgelig fra dataanalyse med begrensede hjelpemidler til modellering med dagens regnekraft. Men faglig har denne utviklingen i romfysikk gjort det mulig Œ erverve ny og viktig viten. Og at Bergen driver frontforskning her er det ingen tvil om – og det er vŒr hensikt Œ fortsette Œ gj¿re ved Œ styrke staben i romfysikk.

Men at mye ikke er som f¿r var nok like mye en hentydning til rammer og betingelser. Det er en stor utfordring Œ forene fortsatt satsing pŒ eksperimentelle fag og en presset ¿konomi, men det er n¿dvendig. Man kan ergre seg over norsk forskningspolitikk og ¿nske og arbeide for endringer, men man mŒ forholde seg til realitetene og gj¿re det beste ut av disse. Det krever forskningsledelse som kan prioritere og det fordrer samarbeid mellom forskerne internt ved instituttene og mellom disse - slik den nylige evalueringen av norsk grunnforskning i fysikk pŒpeker.  Og da snakker vi om reelt samarbeid, ikke bare pŒ papiret. Jeg tror vi kan l¾re av romfysikkgruppen og deres kollektive tiln¾rmelse til utfordringene bŒde faglig og praktisk - og til suksess nŒr utfordringene l¿ses.

Nyheter og generell informasjon

Forskningsetisk seminar Universitetet i Bergen

Tid: 14. oktober 0800-1205
Sted: Aud. Studentsenteret, ÓEggetÓ Universitetet i Bergen

PÅMELDING innen 11.oktober
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

 

 

WUN Research Development Fund

Worldwide Universities Network (WUN) inviterer forskere fra medlemsuniversitetene til å s¿ke om såkornmidler fra WUN Research Development Fund for initiering av nye WUN forskningssamarbeidsprosjekter med tilknytning til de tematiske Global Challenges områder. De fem tematiske WUN Global Challenges områdene er:

o   Adapting to Climate Change

o   Furthering the Frontiers of Cultural Understanding

o   Opportunities and Challenges of Globalisation

o   Global Public Health

o   Information and Communications Technology

En s¿knad må ha deltakelse av forskere fra minst tre WUN medlemsuniversiteter der UiB forskeren skal v¾re Õprincipal investigatorÕ og koordinator for forskningssamarbeidet. Mer informasjon finnes her.

 

EKSTERN SENSUR VED MUNTLIG VURDERING I EMNER

Studiestyret ved Mat.-nat. fakultet vedtok i et m¿te 29. september f¿lgende retningslinjer for bruk av sensor ved muntlige vurderinger:

o   Ekstern sensor skal normalt v¾re med pŒ alle muntlige vurderinger for ordin¾re emner pŒ 100- og 200-nivŒ.

o   Ekstern sensor trenger kun Œ v¾re til stede ved avsluttende muntlig vurdering og trenger ikke Œ ta del i vurderingen av obligatoriske deler/arbeidsoppgaver som ikke teller i endelig karakter for emnet eller hvor den obligatoriske delen/arbeidsoppgaven utgj¿r mindre enn 30 % av den endelige karakteren.

o   Ved muntlige vurderinger av emner pŒ 300-nivŒ og ph.d.-nivŒ, samt spesialpensum til ph.d., master, fellesgrad eller ERASMUS-prosjekt for enkeltstudenter skal det normalt v¾re en ekstern sensor med. I de tilfeller hvor det ikke er mulig Œ finne en faglig kvalifisert ekstern sensor, kan programstyret bestemme en (intern) sensor som ikke var med i undervisningen av emnet og som vurderes som faglig kvalifisert og uhildet i forhold til studentene som skal vurderes.

o   Det godkjennes bruk av nettbaserte l¿sninger (f. ex. videokonferanse, Skype) for deltakelse av ekstern sensor via distanse som ivaretar kravet til sikker gjennomf¿ring av vurderingen.

 

Offshore Technology Days 13. og 14. oktober 2010

Offshore Technology Days er Norges st¿rste Œrlige oljemesse som arrangeres 10. gang i Arenum messesenter. Her fŒr studenter muligheten til Œ knytte nettverk mot de st¿rste akt¿rene innenfor bransjen.

Det arrangeres et fagseminar der avgangsstudenter m¿ter juniorpersonell fra selskapene og deltar pŒ fagforelesninger. Dette  skjer i Kranen ved Arenum Messesenter 13. og 14. oktober kl. 09:00 - 15:30

OTD Consert er et sosialt arrangement der Postgirobygget gir konsert. Billetter hentes pŒ PSW GROUP sin stand i hall B. Det er 200 billetter tilgjengelig og disse blir delt ut basert pŒ Óf¿rstemann til m¿llaÓ prinsippet. Aldersgrense er 20 Œr. Konserten holdes i Banco Rotto14. oktober kl 20:00.

Det er gratis lunsj, sponset av Statoil, til alle studenter som bes¿ker messen i SPE Bergen Student Chapter sin stand i Hall B i Arenum Messesenter kl. 11:00 - 13:00 begge dagene. Registrering gj¿res her.

 

Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities in 2010.

The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economical support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized.

Funding for the following activities can be applied for:

A)   Research stay at a foreign University or research institution

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc.

C)   Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

D)  Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

E)   Research courses in science subjects.

The doctoral training activity must be completed within 31.12.2010.  See more information and find the application form here. Deadline is 14.10.2010. Please fill out the application form and return it to one of the student advisors at the department.

 

S¿knadsfrist for felt- og seminarst¿tte for masterstudenter 2010

Har du reist eller planlegger du Œ reise pŒ feltarbeid, konferanse/seminar i 2010? Da kan du s¿ke om st¿tte (maks. kr. 5000,-). Du finner informasjon og s¿knadsskjema her. Reisen det s¿kes st¿tte for mŒ avsluttes innen 31.12.2010. Ferdig utfylt s¿knad kan leveres til en av studiekonsulentene ved instituttet innen torsdag 14. oktober.

Economic support for field work or seminar/conference for master students 2010

Have you done or are you planning field work or travelling to a seminar/conference in 2010? Then you can apply for economical support (max. kr. 5000,-). You find guidelines and application forms here (only in Norwegian). The activity must be completed within 31.12.2010. The application form can be returned to one of the student advisors at the department at the latest 14.10.2010.

 

Forslag til innkj¿p av b¿ker

Realfagbiblioteket har i Œr satt av 57.000 kr til innkj¿p av b¿ker innen fysikk. Av dette er det hittil brukt ca 37.000. Dermed er fremdeles ca 20.000 disponibelt. Hvis du har forslag til anskaffelse av b¿ker, ville jeg sette pris pŒ Œ fŒ tilsendt forslag sŒ snart som mulig, gjerne som svar pŒ denne meldingen. Hvis du ¿nsker boken/b¿kene reservert for utlŒn til deg selv, b¿r du angi dette.

Vennlig hilsen
Dag Vaula (Vaula@ub.uib.no)

 

Nyhetsbrev fra Energirike

Nyhetsbrev NCE Subsea 

Formidling

Takk til nanofysikkgruppen for ypperlig innsats pŒ Forskningsdagene 2010. PŒ H¿yden rapporterer fra begivenheten i artikkelen Nysgjerrige Tora.