UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 22. oktober 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

Innv¾rende Œr har regjeringen bevilget kr 50 mill til Œ stimulere SAK mellom universitetene og h¿gskolene. SAK er forkortelse for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon som det er bred politisk enighet om at mŒ stimuleres mellom institusjonene. UH-nett Vest har fŒtt tildelt kr 3 mill av disse innev¾rende Œr for medlemsinstitusjonene HSF, UiB, HiB og HSH.

Andelen tilsatte med forskerutdanning ved h¿gskolene ¿ker og mulighetene for forskningssamarbeid blir derfor stadig bedre. PŒ Vestlandet ¿nsker flere av disse samarbeid med UiB for Œ kunne bli del av et st¿rre fagmilj¿. Derfor b¿r alle ved IFT som har samarbeid med HSF, HiB eller HSH, eller som har muligheter til det for eksempel gjennom tidligere studenter som nŒ er tilsatt det, vurdere Œ s¿ke pŒ de utlyste midlene i UH-nett Vest som omtalt under.

Nyheter og generell informasjon

Invitasjon til Œ s¿ke midler til forskningssamarbeid innen UH-nett Vest

UH-nett Vest lyser ut midler til forskningssamarbeid for 2010/2011. S¿knadsfrist er 15. november. Last ned mer informasjon om invitasjon og utlysing. Midlene er utlyst i to kategorier:

1.     Enkeltprosjekter innen nettverkets satsningsområder. Det er satt av 1 mill kr til dette fra UH-nett Vests interne midler. Minst tre av institusjonene i UH-nett Vest skal stå bak s¿knadene. Prosjekter på områder der det allerede er etablert forskningssamarbeid, skal ha prioritet. Prosjekt som får st¿tte skal ha h¿y faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans. S¿knadene skal vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

 

o   Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen

o   Helse/sosial og omsorg

o   Teknologi med vekt på energi og milj¿

o   Musikkfaglige aktiviteter

o   IKT og media

o   Organisasjon og ledelse

 

2.     Forskningssamarbeid, som ekstra st¿tte til samarbeid i tilknytting til forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder, og hvor tildelte midler skal brukes til å trekke en eller flere andre av de samarbeidende institusjonene i UH-nett Vest med i forskningsprosjektet. Det er ingen forutsetning for tildeling av disse midlene at prosjektene ligger innenfor samarbeidsområdene i UH-nett Vest eller at flere institusjoner er med i forskningsprosjektet i utgangspunktet. Det er satt av kr 2 mill i sŒkalte SAK-midler fra KD til dette formŒlet.

l

Informasjonsm¿te for utenlandske tilsatte om pensjon, spesielt alderspensjon

o   Fredag 12. november 13.00-15.00 i auditorium 130, Christiesgt. 12

M¿tet er prim¾rt for utenlandske tilsatte, bŒde de som n¾rmer seg pensjonsalder, de som nettopp er kommet og som kanskje reiser ut av Norge igjen etter noen Œr. M¿tet er ogsŒ nyttig for administrative tilsatte som har med utenlandske tilsatte Œ gj¿re. Mer informasjon om m¿tet her og pŒmelding her.

 

Forskerutveksling 2011/2012 til University of Washington, Seattle

Forskerutvekslingen mellom University of Washington og Universitetet i Bergen har nŒ fungert i over 25 Œr. University of Washington kan tilby utveksling innenfor de fleste fagomrŒder. Siden 1979 har mer enn 60 forskere v¾rt utvekslet fra Universitetet i Bergen, og alle fakulteter har v¾rt representert. Mer informasjon finnes her, og s¿knadsskjema her.

Dersom noen ¿nsker Œ s¿ke pŒ denne forskerutvekslingen, kan s¿knaden sendes til Diem Tran ved fakultet innen 29. oktober. Fakultetet skal sŒ oversende s¿knaden(e) med prioritering til Forskningsavdelingen innen 1. november.

 

Studia - Pensumlitteratur vŒren 2011

Studias mŒl er til enhver tid Œ ha riktig pensumlitteratur i hyllene. For at vi skal kunne klare det, er vi avhengig av hjelp fra den enkelte foreleser. Selv om det ikke er endring i pensumlitteraturen ¿nsker vi tilbakemelding, eventuelt bare med melding om at det ikke er endringer i forhold til tidligere innsendte lister.

Pensumlister kan sendes til Studia, Parkveien 1 eller pŒ e-post til fagansvarlig for realfag, Erna Egeland. Svarfristen som er fredag 5. november 2010. Vennligst gi beskjed ved kursstart om det ble flere studenter enn forventet, slik at vi kan bestille inn flere b¿ker sŒ fort som mulig, dermed unngŒr vi Œ bli utsolgt. De forelesere som leverer innen svarfristen er med i trekningen av 5 gavekort fra Studia ˆ kr 1.000,-.

 

 Workshop for s¿kere

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) har s¿knadsfrist 7. desember 2010 og i den forbindelse arrangerer ForskningsrŒdet en workshop 8. november. Hensikten med m¿tet er Œ bidra til generell kunnskap om ordningen, og hovedsakelig Œ gi s¿kerne et innblikk i en evaluators stŒsted ved evaluering av Marie Curie IAPP-s¿knader. Dette vil forhŒpentligvis gi s¿kerne en mulighet til Œ spisse sine s¿knader i l¿pet av mŒneden frem til fristen, slik at prosjektforslaget kan bli funnet st¿tteverdig.

Informasjon om IAPP, workshoppen, kontaktpersoner og pŒmeldingsdetaljer finner du her.

PhD-nytt

Pr¿veforelesning

MSc. Karl Magnus Laundal vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

o   Ozonlagets fremtid

Fredag 29. oktober 2010 kl. 13.15 i rom 292, IFT. Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Publikasjoner (ISI)  

o   Horvat S, Magas VK, Strottman DD, Csernai LP: Entropy development in ideal relativistic fluid dynamics with the Bag Model equation of state PHYSICS LETTERS B Volume: 692 Issue: 4 Pages: 277-280

o   Hoff DAL, Gregersen H, Oedegaard S, Hjertaker BT, Hatlebakk JG: Patients with functional chest pain have an increased oesophageal wall tone during bag distension SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 45 Pages: 45-45

o   Eigen G, Stugu B, Sun L et. al: Evidence for Direct CP Violation in the Measurement of the Cabbibo-Kobayashi-Maskawa Angle gamma with B--/+ -> D-(*K-)(()*()-/+) Decays, PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 105 Issue: 12 Article Number: 121801  

o   Antonelli M, Asner DM, Bauer D, Eigen G, et al.: Flavor physics in the quark sector PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS Volume: 494 Issue: 3-4, 197-414