UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 19. november 2010

Bilde2

Fra instituttleder

Utfordringene med midlertidig tilsatte i U&H-sektoren er ikke nye og ble for ikke lenge siden uttalte Tora Aasland til PŒ H¿yden at sektoren mŒtte rydde opp. Ved vŒrt fakultet gjelder dette spesielt midlertidig tilsatte forskere som pŒ folkemunne ogsŒ omtales som ompalompaer. Utfordringen har mange sider og angŒr ikke minst UiBs  rekrutteringsstrategi. En mulig l¿sning pŒ utfordringen som allerede er tatt i bruk, er Œ etablere samarbeid med randsonen og ansette forskere fast der siden dette ikke er anledning Œ gj¿re ved UiB. Ankepunktet blir da at dette kan vi ikke gj¿re fordi det kun er Œ omgŒ reglementet.

Dette blir imidlertid Œ snu saken pŒ hodet og gj¿re en stor mulighet til et problem. Vi skal for all del ikke ta for lett pŒ utfordringene med midlertidighet. Men det blir langt mer interessant Œ se forholdene i Bergensregionen i et fugleperspektiv og stille sp¿rsmŒlet: Hva gagner regionen best, eller hva mŒ til for Œ styrke vilkŒrene for forskning i regionen. OgsŒ her er det mange svar, men et av dem som er pŒpekt fra flere hold, er at vi har en svak utbygd instituttsektor i byen. N¾ringslivet plasserer FoU-oppdrag andre steder i Norge, ogsŒ pŒ omrŒder der vi har kompetanse, men ikke er rigget for slike oppdrag. Instituttsektoren i byen mottar bare rundt av 3% av den ene milliarden som gŒr til basisbevilgning i sektoren nasjonalt, nŒr man ser bort fra de nasjonale instituttene i byen.

Svaret ligger med andre ord ikke bare hos UiB, eller hos UiB og randsonen, men hos regionen. Det er flere viktige akt¿rer som ¿nsker Œ bidra til Œ styrke de regionale vilkŒrene for FoU og derigjennom n¾ringsutvikling. UiB sitter imidlertid, sammen med randsonen, med n¿kkelen og f¿lgelig initiativet til Œ gj¿re noe med dette.  si at regionen ikke har behov for en styrket instituttsektor er risikosport i og med dette er et viktig element i norsk forskningspolitikk som stor innflytelse pŒ forskningsvilkŒrene.

For oss pŒ UiBs institutter er viktig fordi vŒr mulighet til ¿kt forskningsvolum av to grunner ligger nettopp i bruk av fast tilsatte forskere. Det f¿rste er at av alle stillinger i sektoren er det disse som har mest tid til forskning, det andre er at det er langt vanskeligere Œ rekruttere de beste til midlertidige stillinger. Vi har mange forskningsgrupper som har muligheter til Œ ekspandere pŒ denne mŒten og hvor dette er eneste mulighet fordi det ikke er realistisk Œ anta vesentlige endringer i basisbevilgningene fra KD. Et samarbeid med randsonen er derfor interessant, og b¿r ogsŒ v¾re det for randsonen som da fŒr anledning Œ bygge sin virksomhet pŒ og i samarbeid med UiB slik det allerede fungerer pŒ flere omrŒdet. En viktig n¿kkel vil da v¾re gode avtaler som sikrer at alles interesser.

Skal dette skje, mŒ flere sentrale akt¿rer sette seg ned Œ snakke sammen slik at man evner Œ  gj¿re vurderingene fra et overordnet og helhetlig perspektiv. For flere fag er det heller ikke til Œ stikke under en stol at mulighetene for Œ lykkes med dette avhenger av at Uni Research og Christian Michelsen Research tar sin del av ansvaret.

Nyheter og generell informasjon                            

Professor Jan Marius Olsen d¿ydde uventa pŒ ein tur til Kypros, 77 Œr gammal. I meir enn eit halvt hundreŒr hadde han hatt tilknyting til fysikkmilj¿et ved Universitetet i Bergen. Alt som hovudfagsstudent underviste han ved instituttet, eg m¿tte han f¿rste gongen da han leidde laboratoriekurset til fysikk bifag. Han tok hovudfagseksamen i teoretisk kjernefysikk i 1959 og blei med i den oppbyggingsfasen som Fysisk institutt gjekk inn i. Da forskingsgruppa i eksperimentell partikkelfysikk kom i gang i 1961, blei han ein av dei fire fysikarane som bygde opp fagfeltet i Bergen.

Spesialfeltet hans skulle bli dataarbeid og programmering. Han fekk stilling som amanuensis, blei ogsŒ mykje brukt som forelesar, og gjennom heile yrkeskarrieren var undervisning ein viktig del av innsatsen hans. Gjennom forskninga hadde han n¾r kontakt med CERN der han var bŒde Corresponding Fellow og Research Associate. Dei fleste eksperiment der han tok del, k¿yrde eksperimenta sine pŒ CERN, men i siste del av forskningskarrieren var han med i ei gruppering som utf¿rde eksperiment i Moskva. Han rykka opp i stillingshierarkiet, til f¿rsteamanuensis og seinare til professor.

KŒrmund Myklebost

-

Begravelsen finner sted i Arna kirke onsdag 24. november kl 11.30 med pŒf¿lgende minnestund i menighetshuset (like ved siden av kirken).

 

Str¿mstans i romjulen

All str¿m til AllŽgt 55 vil bli tatt ned tirsdag 28. og torsdag 30. desember 2010 i forbindelse med ombyggingsarbeid. Vi annonserer dette allerede nŒ slik at alle en kan ta det med i sin planlegging av romjulen. Vi kommer tilbake til mer utfyllende planer noe n¾rmere oppstart, men dette vil selvf¿lgelig ha konsekvenser for IT, varme, pŒgŒende fors¿k og mange andre ting. Hver enkelt mŒ derfor ogsŒ planlegge ut fra at det ikke er str¿m pŒ instituttet disse dagene.

Som f¿lge av dette oppfordrer vi alle ansatte som har anledning til Œ arbeide hjemme disse dagene, Œ gj¿re det. De som ikke har anledning til dette fŒr anledning til Œ ta fri tirsdag 28. og torsdag 30.desember uten bruk av feriedager. Str¿m og varme vil komme pŒ igjen onsdagen for sŒ Œ bli slŒtt av igjen torsdag. Men vi kan imidlertid ikke garantere at alle IT-systemer er oppe og gŒr onsdagen og dette mŒ derfor ogsŒ tas h¿yde for.

Gjert vil v¾re tilstede pŒ instituttet disse dagene.

 

EUA launches European Platform of Universities Engaged in Energy Research

In Brussels 15 November at the Belgian EU Presidency Strategic Energy Technology Plan (SET-PLAN) Conference, the European University Association (EUA) officially launched its European Platform of Universities Engaged in Energy Research (EPUE). The European Platform comprises almost 150 universities from across Europe with demonstrated research and training capacity in the energy field encompassing the full range of disciplines from science, engineering and technology to bio-sciences, medical/life sciences and economic, social sciences and humanities. EPUE has been developed by EUA as a major part of its contribution to the European Energy Research Alliance (EERA) of the EU SET-PLAN.

Universitetet i Bergen er ett av tre norske universiteter som er med i EERA.

 

National PhD conference in Medical Imaging/ Annual MedViz conference

The 2nd National PhD conference in Medical Imaging and the Annual MedViz conference take place in Bergen, 17-18 January 2011. See program and registration for more information. The event is targeted both towards PhD candidates in the field of medical imaging, and established researchers. With a multidisciplinary orientation, encompassing the whole range of imaging modalities, we aim to provide a meeting place for scientific exchange and the establishment of new contacts in the field of medical imaging. The program combines an exciting lineup of top international speakers, leading Norwegian researchers, and selected presentations from PhD candidates from all Norwegian Universities.

 

Oslo Cancer Cluster presenteres i Bergen

Neste torsdag fŒr UiB bes¿k fra Oslo Cancer Cluster. Blant flere programposter er det satt opp et m¿te hvor Oslo Cancer Cluster presenterer seg og fŒr m¿te kreftforskerne ved UiB.

á      Torsdag 25.11 klokken 14.30 til 15.30
Auditorium 2, BBB bak Haukeland Universitetssykehus

 

Workshop on Scientific Paper writing

We would like to invite you all to attend the workshop ÒScientific Paper WritingÓ on December 15th. This one day workshop is aimed at young scientists (Ph.D. students and upwards) with little or no experience in scientific paper writing. The workshop has two main goals. Firstly, to provide the participants with a set of "tools" helping them to present their scientific results in a clear and interesting way and secondly to make them aware of various strategic issues connected to paper writing (which journal to publish in etc.). The workshop is presented in English. The participants are encouraged to bring drafts of own papers, in particular an abstract for at least one paper, but this is not a prerequisite. In addition you are asked to bring a paper which you have read and which you think is very good and another paper which you think is bad.

The workshop will be given by Bodil Holst. There are 12 places available (there must be a minimum of 8 participants for the workshop to be held). To enroll, send an e-mail to Karen-Margrete Hovland before November 28th. Your registration is binding and attendance is mandatory.

á      Time & place: 09:30-16:00 in room 546 (Department of Physics and Technology).

á          

PŒmelding til Œrets julebord

Hei alle sammen!

rets julebord n¾rmer seg med stormskritt. Festelighetene gŒr av stabelen fredag 10. desember, kl. 17.00 i tidskriftsrommet. Det blir julegl¿gg, pepperkaker og masse god julemat. Utover kvelden blir det underholdning og store muligheter for dansing ;)

Alle ansatte, pensjonister, stipendiater og masterstudenter er velkomne til Πdelta.

Meld deg pŒ hos Karen Margrethe (ekspedisjonen) fra mandag av, prisen er kr. 200,- og  pŒmeldingsfristen er 26. november. Antall plasser er dessverre begrenset, derfor mŒ vi kj¿re f¿rstemann til m¿lla. NŒr du registrer deg, mŒ du velge mellom pinnekj¿tt, smalahove, svineribbe eller vegetarisk mat. Det er ikke mulig Œ bestille flere retter!

Med hilsen Œrets ÓjulebordansvarligeÓ: Maja Aarland og Pawel K.

PhD-nytt

Seminar over selvvalgt emne

á      MSc. ¯yvind Jensen avholder seminar over selvvalgt emne:
"Strategies for efficient solar cells"

I dag 19. november 2010, kl.13.15 i rom 292, IFT. Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Pr¿veforelesninger

á      MSc. Szabolcs Endre Horvat vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:
"The Nobel Prize in Physics 2010"

Onsdag 24. november 2010, kl.10.15 i rom 546, IFT

á      MSc. Yun Cheng vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:
"Black Holes"

Torsdag 25. november 2010, kl.10.15 i rom 366, IFT

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Disputas

MSc. Olav Torheim disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

ÒDesign and implementation of fast and sparsified readout for Monolithic Active Pixel SensorsÓ

 

Fredag, 26. november 10, kl.13.15 i auditorium 2, Realfagbygget
Velkommen til lokalet i god tid f¿r disputasen!

 

Formidling        

Bodil Holst: Bli doktor pΠjobb Reportasje i Teknisk Ukeblad

Jan Petter Hansen og Jarl Giske: Sprikende staur Leserinnlegg i Aftenposten