UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 26. november 2010

Bilde2

Fra instituttledeler

ForskningsrŒdet planlegger ny utlysing innen SFF-ordningen (Senter for Fremragende Forskning) pŒ nyŒret, og vurderer mulige justeringer av ordningen pŒ bakgrunn av den nylige evalueringen, se blant annet oppslag i PŒ H¿yden. I f¿lge Svenn-ge Dahl, direkt¿r ved Forskingsadministrativ avdeling, har NFR Œrlige 155 millioner kroner til disposisjon til nye SFFer slik at det ligger an til 8-10 nye SFFer i den nye utlysingsrunden.

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det i l¿pet av h¿sten utkrystallisert seg to forslag, samtidig som noen flere muligheter vurderes. Som alltid i s¿knadsprosesser, og spesielt for store virkemidler som dette er, er det viktig Œ forholde seg til gjeldende vilkŒr som vil bli presisert i utlysningen. Inntil da kan det v¾re nyttig Œ lese ForskningsrŒdets Krav og retningslinjer for SFF. Det er fint om alle som vurderer Œ delta i SFF-forslag, gir oss i instituttledelsen et ord om dette.

Nyheter og generell informasjon                            

Invitasjon - Utvikling av en masteruke

Den samlede studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arrangerer 8. desember et nytt fagseminar med tema Utvikling av en masteruke.

MŒlgruppen er f¿rst og fremst ansatte i studieadministrative stillinger, men alle som arbeider med Œ forbedre l¾ringsmilj¿et for studenter i h¿yere utdanning er velkommen.

Med hilsen Studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

NTVA inviterer til Œpent m¿te i Bergen

o   Professor Ole Didrik L¾rum, Seksjon for patologi ved Gades Institutt, UiB:
ÓUtvikling av mikroskopet - NŒr naturvitenskap og teknikk skaper medisinske framskrittÓ

Tirsdag 30. november 2010 kl. 19:00 (merk ny dato) i Nansensenteret Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47.

 

Nye s¿knadsfrister for opptak til master

Fristen for Œ s¿ke om ordin¾rt opptak til masterprogram ved UiB, med studiestart h¿sten, er endret til 15.april. Dette gir bedre tid til s¿knadsbehandling, i tillegg til at fristen blir lik den som praktiseres de fleste andre h¿gskoler og universiteter i Norge. Det vil bli arrangert informasjonsm¿te om vŒrt mastertilbud i midten av mars, hvor alle gruppene presenterer sin studieretning for potensielle s¿kere.

Frist for internasjonale selvfinansierte studenter til Œ s¿ke opptak er endret til 1.desember.

 

Kandidatnominasjon - Fridtjof Nansens bel¿nning for fremragende forskning og for yngre forskere

Professorer ved universiteter og h¿gskoler kan nominere kandidater til Fridtjof Nansens bel¿nning for fremragende forskning og for yngre forskere. Frist for innsending av forslag er 10. februar 2011.

Publikasjoner (ISI)     

á      Tyssoy HN, Stadsnes J, Sorbo M, Mertens CJ, Evans DS: Changes in upper mesospheric and lower thermospheric temperatures caused by energetic particle precipitation JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS   Volume: 115   Article Number: A10323

á      Eigen G, Stugu B, Sun L et. al: Search for B+ meson decay to a(1)(+)(1260)K*(0)(892): PHYSICAL REVIEW D Volume: 82   Issue: 9 Article Number: 091101

á      Hellevang H, Declercq J, Kvamme B, Aagaard P: The dissolution rates of dawsonite at pH 0.9 to 5 and temperatures of 22, 60 and 77 degrees C APPLIED GEOCHEMISTRY   Volume: 25   Issue: 10Pages: 1575-1586