UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 11. mars 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

BFS-dagen instituttet onsdag denne uken arrangerte i samarbeid med Bergen Forskningsstiftelse, ble bŒde en spennende og inspirerende begivenhet. F¿rste post pŒ programmet var Œpningsseminaret til Heidi Sandakers BFS-prosjekt. Dette ble etterfulgt av en l¿ypemelding fra Morten F¿rres prosjekt som er litt over halvveis. Til slutt markerte seminaret avslutningen pŒ Bodil Holsts prosjekt som er historiens f¿rste BFS-prosjektet. Bildet under viser instituttets tre BFS-kandidater sammen med Trond Mohn som med sine rause donasjoner har gjort denne og lignende stiftelser mulig. Mat.-nat.-fakultetet har hele 9 av totalt 18 BFS-kandidater og Institutt for fysikk og teknologi har altsŒ 3 av fakultetets kandidater – en bedrift tidligere instituttleder Jan Petter Hansen skal ha mye av ¾ren for. De tre prosjektene er:

á      Bodil Holst: Nano Imaging and Detection

á      Morten F¿rre: Superintense Laser-Molecule Interactions

  • Heidi Sandaker: Dark Matter Analysis, Research and Applications

Foto: Irene Heggstad

 

Med erfaringen spesielt fra Bodils prosjekt ble det ogsŒ gjort en evaluering av BFS som virkemiddel bŒde med interne og eksterne ¿yner. Konklusjonen var noksŒ entydig at sŒ lenge prosjektforslag som fremmes er grunnlagt pŒ instituttenes egne strategier, sŒ er ordningen uten sidestykke i nasjonal sammenheng og blant de fremste i sitt slag internasjonalt. Den fremmer forskertalent og kvalitetsforskning, men gir ogsŒ viktige bidrag mot utdanning og tilgang pŒ etterspurt arbeidskraft.

Med utvelgelse utelukkende basert pŒ kvalitet og den anerkjennelsen som da ligger i Œ vinne frem, er BFS-prosjektene springbrett for ytterligere finansiering og forsknings­muligheter. For instituttene er det mulig Œ fornye bŒde stab og faglig profil gjennom brofinansiering. Siden det ikke ligger andre f¿ringer enn kvalitet er dette ogsŒ en glimrende mulighet for grunnforskning som det ellers er vanskelig Œ skaffe finansiering til.

Samarbeid er et stikkord som ble nevnt av flere pŒ onsdag og som vi i instituttledelsen setter h¿yt. NŒr vi ser tilbake ved  IFT kan vi med tilfredshet registrere at dette absolutt har v¾rt en viktig ingrediens i Bodils prosjekt, bŒde innad pŒ instituttet og ut til andre institutter og n¾ringsliv. Det er ogsŒ stort potensiale i de to andre prosjektene og spesielt Heidis prosjekt har spennende fellesnevnere med mange av de andre forskergruppene ved instituttet. Synspunktene som kom frem om samarbeid pŒ onsdag er sv¾rt betimelige i forhold til arbeidet med instituttets nye strategiplan som vi er i full gang med. Vi tror den nye matriseorganiseringen av instituttet vil gj¿re skottene mellom gruppene mindre og styrkede kollektive eierskapet til tematiske satsinger som energi, prosess og petroleum, mŒlevitenskap og teknologi og medisinsk fysikk og teknologi.

Takk til alle som bidro til en vellykket BFS-dag, ikke minst til professorene Subir Sarkar fra Oxford og Karl Berggren fra MIT! Og selvf¿lgelig - en hjertelig takk til Trond Mohn som har gjort tre spennende prosjekter mulig ved IFT med de ringvirkninger de har hatt og vil gi!

Nyheter og generell informasjon                            

Velkommen til Fellesseminar i dag

  • Dr. Gian Giudice ved CERN, Geneve:
    The Physics of the Large Hadron Collider

The Large Hadron Collider (LHC), now operating at CERN, is one of the most ambitious scientific projects ever achieved. In this seminar I will briefly present the structure of the experimental complex and then discuss the physics goals of the project. The main motivation of the LHC is the exploration of the mechanism of electroweak symmetry breaking. The search for the Higgs boson is the most immediate goal, but the phenomenon of electroweak breaking may hide revolutionary insights on the concepts of space, time, symmetry, and forces.

The speaker has written a popular book on this topic: "A Zeptospace Odyssey" (Oxford University Press).

I dag fredag 11. mars kl 14:15 i auditorium B - kaffe, te og kake serveres kl 1400

 

Oppf¿lging av evalueringen av norsk grunnforskning i fysikk

ForskingsrŒdet melder at oppf¿lgingen av evalueringen nŒ er bestemt. Den f¿lges opp med tilsammen 30 millioner kroner hvor 25,5 millioner kroner lyses ut til sŒkalte Institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP). I tillegg ¿kes budsjettet for f¿lgeforskningsprogrammet for romforskning med 4,5 millioner kroner. Ved IFT vil dette som tidligere annonsert v¾re koplet mot den pŒgŒende strategiprosessen. Fristen for ISP-s¿knader er satt til 8. juni, men fordi mange da er opptatt med andre s¿knader, inkludert SFF, arbeides det med Œ fŒ denne utsatt til h¿sten. Oppf¿lgingsutvalgets rapport, den sŒkalte oppf¿lgingsplanen, er nŒ behandlet i ForskningsrŒdet og publisert.

 

SFF-utlysingen er klar

De fleste har nok allerede fŒtt med seg at utlysingen av tredje runde med Sentre for fremragende forskning nŒ er klar med s¿knadsfrist 8. juni.

 

UiBs nanostrukturlaboratorium er Œpnet

Etter lange og grundige forberedelser var det en stor glede bŒde for Nanofysikkgruppen og instituttet at Trond Mohn onsdag ettermiddag klippet snoren og markerte Œpningen av det nye UiB Nanostructures Laboratory, ogsŒ kjent som e-beam-laboratoriet. Det Œpner for mange muligheter for spennende forskning med samarbeid pŒ tvers av institutt- og institusjonsgrenser. Les mer om dette i intervjuet i PŒ H¿yden. Det  representerer ogsŒ en viktig oppf¿lging bŒde av begge evalueringene av norsk grunnforskning i fysikk ved at laboratoriet bidrar til st¿rre omfang av Óin-houseÓ eksperimentell fysikk.

 

Temam¿te om digitalisering av undervisning

L¾ringsmilj¿utvalget og studieadministrativ avdeling inviterer interesserte til seminar om universell utforming av undervisning fredag 25. mars 2011, seminarrom C-D pŒ Studentsenteret fra kl 9-12:00. Mer informasjon og pŒmelding finnes her.

 

 Informasjonsm¿te om Regionalt forskningsfond

FormŒlet med de regionale forskningsfondene er Œ styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fylkeskommunen innkaller til informasjonsm¿te om planlagt utlysning i 2011:

á      Sted: Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckelsgate 5, m¿terom Sunnhordland

  • Tid: 15. mars kl 09.00 – 1100.

Mer informasjon finnes her.

 

SprŒkpolitisk seminar ÓI pose og sekkÓ - fra visjon til praksis

UiB inviterer til Œpent seminar 24. mars over temaet ParallellsprŒklig forskning, undervisning og formidling ved UiB. MŒlet med dette sprŒkpolitiske seminaret er Œ diskutere hvordan denne ambisi¿se mŒlsettingen kan settes ut i livet. Sentrale sp¿rsmŒl er:

  • Hvilke problemer pŒf¿rer det tilsatte og studenter nŒr undervisning skal tilbys pŒ engelsk?
  • Hvordan skal universitetet ivareta og utvikle terminologi og godt fagsprŒk pŒ norsk sŒ det kommer studenter og publikum til gode?
  • Hvordan skal dette kombineres med mŒlet om at UiB samtidig skal v¾re et internasjonalt forskningsuniversitet der mye av faglig aktivitet mŒ foregŒ pŒ fremmedsprŒk?

Se fullstendig program for mer informasjon. Elektronisk pŒmelding innen 18. mars.

Masternytt

 Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 14. mars 2011, kl. 12.30 (rom 368 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Erik Mannseth

Fysikk – MŒlevitenskap og instrumentering:

"DESIGN AND CONSTRUCTION OF A CONTINUOUS WAVE STED MICROSCOPE: THE FIRST STEPSÓ

Bodil Holst

 

Masteruken 2011

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet arrangerer for f¿rste gang en masteruke 14. -18. mars. Hensikten er Œ presentere bredden i de ulike masterprogrammene og hvilke muligheter studentene har. Sentrale sp¿rsmŒl er:

á      Hva er et masterstudium?

á      Hvilke masterprogram kan du velge?

á      Hvordan skal du s¿ke opptak, og hva er opptakskravene?

  • Hvordan er det Œ v¾re masterstudent?

Er du interessert – ta en kikk pŒ programmet for mer informasjon. Alle institutter ved MN-fakultet arrangere informasjonsm¿ter om sine masterprogram.

IFT i media                                                             

 Bodil Holst: pnet ny nanolab. Reportasje i PŒ H¿yden.

Publikasjoner                

Ny bok fra IFT

 

Vi gratulerer Michiel Postema med nylig publisert bok ÓFundamentals of Medical UltrasonicsÓ. Her f¿lger noen stikkord, mer pŒ forlagets sider:

Ultrasonic imaging is an economic, reliable diagnostic technique. Owing to recent therapeutic applications, understanding the physical principles of medical ultrasonics is becoming increasingly important.

Covering the basics of elasticity, linear acoustics, wave propagation, nonlinear acoustics, transducer components, ultrasonic imaging modes, basics on cavitation and bubble physics, as well as the most common diagnostic and therapeutic applications, Fundamentals of Medical Ultrasonics explores the physical and engineering principles of acoustics and ultrasound as used for medical applications.

It offers students and professionals in medical physics and engineering a detailed overview of the technical aspects of medical ultrasonic imaging, whilst serving as a reference for clinical and research staff.

Artikler fra ISI:

 

á      Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, ¯vrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Suppression of charged particle production at large transverse momentum in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 PHYSICS LETTERS B   Volume: 696   Issue: 1-2   Pages: 30-39

á      Osland P, Pankov AA, Tsytrinov AV, et al.: Sneutrino identification in dilepton events at the LHC PHYSICAL REVIEW D Volume: 82 Issue: 11 Article Number: 115017

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Observation of the Y(1(3)D(J)) bottomonium state through decays to pi(+)pi Y-(1S) PHYSICAL REVIEW D   Volume: 82   Issue: 11 Article Number: 111102

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Studies of tau(-) -> eta K- nu(tau) and tau(-) -> eta pi(-) nu(tau) at BABAR and a search for a second-class current PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 3 Article Number: 032002

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Measurement of the B -> (D)over-bar(()*()) D-(*()) K branching fractions PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 3 Article Number: 032004

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for the decay B-0 -> gamma gamma PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 3 Article Number: 032006

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Study of B -> pi lv and B -> rho lv decays and determination of vertical bar V-ub vertical bar PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 3 Article Number: 032007

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for the decay B-0 -> gamma gamma PHYSICAL REVIEW D Volume: 83 Issue: 4 Article Number: 032006

á      Jensen O, Hagen G, Hjorth-Jensen M, Vaagen JS: Closed-shell properties of O-24 with ab initio coupled-cluster theory PHYSICAL REVIEW C   Volume: 83   Issue: 2 Article Number: 021305

á      Forre M, Mevel E, Constant E: Seeded attosecond-pulse generation in structured media: A road for attosecond optics PHYSICAL REVIEW A   Volume: 83   Issue: 2 Article Number: 021402

á      Stamnes K, Hamre B, Stamnes JJ, et al.: Modeling of radiation transport in coupled atmosphere-snow-ice-ocean systems JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER   Volume: 112   Issue: 4   Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 714-726

á      Petrov OV, Ersland G, Balcom BJ: T-2 distribution mapping profiles with phase-encode MRI JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE   Volume: 209   Issue: 1   Pages: 39-46

á      Ostgaard N, Humberset BK, Laundal KM: Evolution of auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during two substorms GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS   Volume: 38 Article Number: L03101

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of inclusive jet and dijet cross sections in proton-proton collisions at 7 TeV centre-of-mass energy with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 71   Issue: 2 Article Number: 1512

á      Balakin BV, Hoffmann AC, Kosinski P: Experimental study and computational fluid dynamics modeling of deposition of hydrate particles in a pipeline with turbulent water flow CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE   Volume: 66   Issue: 4   Pages: 755-765

á      Forster M, Haaland SE, Doornbos E: Thermospheric vorticity at high geomagnetic latitudes from CHAMP data and its IMF dependence ANNALES GEOPHYSICAE   Volume: 29   Issue: 1   Pages: 181-186