UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 25. mars 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Gode kolleger og studenter,

I forbindelse med arbeidet med instituttets strategi 2011-15 har flere fŒtt epost med oppnevnelse av hele 18 arbeidsutvalg og mandat for disse i stikkordsform. Her er listen over arbeidsutvalgene og deres leder:

1.    Utvalgene for forsknings- og undervisningssamarbeid

a.    Nanofysikk, mikroelektronikk, mŒlevitenskap, optikk, atom og akustikk, Leder: ¯yvind Frette

b.    Mikrolektronikk og nanofysikk
Leder: Kjetil Ullaland

c.     Romfysikk, partikkelfysikk, kjernefysikk mikroelektronikk og mŒlevitenskap Leder: Bjarne Stugu

d.    Reservoarfysikk, flerfase, prosessikkerhet og termodynamikk
Leder: Alex Hoffmann

e.    Fysikkdidaktikk og skolefysikk
Leder: Stein Dankert Kolst¿

f.     Energi
Leder: Jan S Vaagen

g.    Medisinsk fysikk og teknologi
Leder: Bj¿rn Tore Hjertaker

2.    Utvalg for arealbruk

Leder: Gjert Furhovden

3.    Utvalg for Teknologibygget

Leder: Geir Anton Johansen

4.    Utvalg for ekstern finansiering

Leder: Arne Graue

5.    Utvalg for annuumsfordeling

Leder: Harald Gjerdahl

6.    Utvalg for profilering og formidling

Leder: Kjartan Olafsson

7.    Utvalg for midlertidig tilsatte og eksternt finansierte

Leder: Grete Ersland

8.    Utvalg for helse, milj¿ og sikkerhet

Leder: ¯ystein Olsen

9.    Utvalg for BSc- og MSc-studenter

Leder: Terje FinnekŒs

10.         Utvalg for laveregradsundervisning

Leder: Stein Dankert Kolst¿

11.         Utvalg for aktive emeritier

Leder: Johan Stadsnes

12.         Utvalg for mekanisk verksted fremover

Leder: KŒre Nj¿ten

Hensikten med utvalgene er Œ sikre godt grunnlag for og god forankring av strategiplanen. Alle som tilh¿rer instituttet kan gi innspill pŒ epost til utvalgenes leder. I sŒ fall er det lurt Œ laste ned Œ lese dokumentet Mandat for arbeidsutvalg som ogsŒ viser alle medlemmene i de forskjellige utvalgene. Generelle kommentarer kan sendes til undertegnede.

Tanken er ikke at det skal brukes veldig mye tid pΠdisse utvalgene som skal lage kortfattede rapporter, men som sagt ΠfΠbest mulig grunnlag for strategiplanen. Takk til alle for Πprioritere dette i en travel hverdag!

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Fysikerm¿tet i Oslo 20.-22. juni

Vi minner om at vŒre kolleger i Oslo inviterer til Œrets Fysikerm¿te, som ogsŒ bidrar til Œ markere at Universitetet i Oslo feirer 200 Œr. Vi oppfordrer alle til Œ delta. PhD- og master-studenter med en pŒmeldt presentasjon vil fŒ konferanseavgiften dekket av Norsk Fysisk Selskap. IFT vil dessuten dekke del av reise og opphold, med inntil kr 1500 per student -resten anmodes dekket av gruppene. For mer informasjon, kontakt Per Osland.

 

Foredrag ved Kjell Maroni, fagsjef, Fiskeri- og Havbruksn¾ringens Forskningsfond:

Milj¿aspekter ved produksjon av laks - noen vitenskapelige utfordringer

  • Dato: Tirsdag 5. april 2011 kl. 19.00
  • Sted: Nansensenteret pŒ Marineholmen

Produksjon av laks er Norges st¿rste matvareproduksjon i dag. Hvordan kan samfunnet, n¾ringen, politikere og andre forholde seg til den milj¿pŒvirkningen en slik produksjon utvilsomt har? Det er stort fokus pŒ lakselus, smittsomme sykdommer, n¾ringssalter, r¿mt laks og ville laksebestander. Kan milj¿pŒvirkningen mŒles? Finnes det indikatorer som forvaltning, n¾ring, milj¿bevegelse, laksefiskere osv er enige om? Er det mulig Œ bli enige?

Dette er noen av de utfordringene norske og utenlandske forskere stŒr overfor og fŒr sp¿rsmŒl om. Foredraget vil ikke gŒ helt i dybden pŒ alle disse sp¿rsmŒlene, men belyse dem og Œpne for en forhŒpentlig konstruktiv debatt og innspill som kan tas videre i arbeidet med Œ fremme produksjon av laks innen aksepterte rammer i Norge spesielt.

M¿tet er Œpent for alle interesserte. Det blir en enkel servering etter foredraget. PŒmelding er bare n¿dvendig for de som vil delta pŒ mŒltidet etter m¿tet, enten via epost eller telefon 73 59 54 63 innen kl. 1500 torsdag 31. mars.

 

SFF-kappl¿pet er i gang

I dag er fristen for alle som vil fremme forslag om SFF (Senter for Fremragende Forskning), Œ levere inn f¿rste skisse til Forskningsadministrativ avdeling. IFT deltar med 4 forslag:

á      Birkeland Center for Space Science - How Earth is coupled to Space? ledet av Nikolai ¯stgaard

á      Centre for Dark Matter Research – probing the Dark Side of our Universe, on Earth and in the Sky ledet av Anna Lipniacka

á      Center for Matter and Energy Research: Reaction Dynamics of Matter under Extreme Conditions ledet av Laszlo Csernai

  • Gas Hydrates On Glaciated Margins; Energy And Environmental Challenges ledet av Bj¿rn Kvamme

I tillegg er Akustikkgruppen med pΠto andre forslag, ett fra Havforskningsinstituttet og ett fra MedViz. Det ser ut til at det vil komme totalt 12 forslag fra Mat.-nat.-fakultetet og ca 25 totalt fra hele UiB.

Publikasjoner (ISI)        

á      Helseth LE: Light-induced magnetic vortices OPTICS LETTERS   Volume: 36   Issue: 6   Pages: 987-989

á      Hagen BC, Frette V, Kleppe G, Arntzen, BJ: Onset of smoldering in cotton: Effects of density FIRE SAFETY JOURNAL   Volume: 46   Issue: 3   Pages: 73-80