UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 15. april 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Tirsdag denne uken arrangerte Statoil sitt Œrlige energiseminar i Grieghallen med sikkerhet pŒ norsk sokkel som hovedtema. Flere av foredragsholderne var ogsŒ inne pŒ usikkerhet knyttet til energiforsyning. Med referanse til Japan og Midt¿sten sa Helge Lund at nesten enhver global hendelse treffer energibransjen og skaper usikkerhet.

Statoil regner med Œ opprettholde dagens aktivitet pŒ norsk sokkel minst 10 Œr fremover. Leting og ¿kt utvinning ble trukket frem som to fortsatt viktige omrŒder for produksjon av olje, samtidig som gassproduksjon blir stadig viktigere. Av andre energikilder ble spesielt offshore vind og geotermisk energi trukket frem som viktige pŒ litt lenger sikt, spesielt pŒ grunn av kompetanse- og teknologioverf¿ring fra olje og gass. Makro¿konom Kyrre M. Knudsen mente ellers at kjernekraft ville komme tilbake pŒ litt sikt trass i all negativ oppmerksomhet etter ulykken i Japan – av den enkle Œrsak at vi ikke klarer oss uten.

Behovet for ikke-fossile energikilder er ofte knyttet til klima, men stŒr godt pŒ egne ben fordi verdens energibehov ¿ker og fŒ makter Œ redusere sitt forbruk. Det var ogsŒ budskapet fra 7-fjellskonferansen Fornybar Energi, fra Gšran Persson og flere andre. Forskning og utdanning innen energi blir stadig viktigere og fakultetets strategi om videre satsing pŒ energi, inkludert det nye masterprogrammet innen energi som er under planlegging, er et viktig bidrag fra UiB.

Til slutt: Neste utgave av IFT-posten kommer etter pŒske og vi ¿nsker alle en god pŒskeferie med tid avsatt til ingenting.

Nyheter og generell informasjon                            

Programleder i NRK Newton fra IFT

Selda Ekiz, som nylig tok mastergrad ved Institutt for fysikk og teknologi, blir fra mai i Œr ny programleder i NRK-serien Newton.

Bildet viser Selda i sving pŒ Kunnskapsfesten 19. september 2009 og er tatt fra reportasjen ÒPris til fysikk og teknologiÓ i PŒ H¿yden.

 

En liten reiserapport fra S¿r-Afrika

Per Osland (som President i Norsk Fysisk Selskap) og Bodil Holst deltok forrige uke sammen med Anne Borg fra NTNU pŒ 4th International Conference on Women in Physics i Stellenbosch, S¿r-Afrika hvor en imponerende forsamling av omkring 300 kvinner (og noen menn) fra hele verden var samlet. Konferansen som sluttet fredag, har bydd pŒ flere store opplevelser og et absolutt h¿ydepunkt var Prof. Jocelyn Bell-Burnell plenumsforedrag om pulsarer. Hun var den f¿rste til Œ observere disse under sin PhD (veilederen hennes fikk senere Nobelprisen for oppdagelsen). Som det fremgŒr av bildet (Anne og Bodil), ble det ogsŒ tid til en liten inspeksjon av de s¿r-afrikanske vinmarker.

En sp¿rreunders¿kelse fra 2009-2010 med besvarelser fra mer enn 15000 fysikere (menn og kvinner) blev presentert. En god nyhet er at pŒ sp¿rsmŒlet: ÓVille du valgt fysikk hvis du skulle begynne Œ studere igjen?Ó var menn og kvinner enige - 89% svarte ja.

 

Nasjonal komitŽ for vurdering av opprykk til professor etter kompetanse

Den nye komiteen ble oppnevnt 31. mars og medlemmene er:

á      Professor Mats Carlsson, Universitetet i Oslo (leder)

á      Professor Bodil Holst, Universitetet i Bergen

á      Professor Bj¿rn Torger Stokke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  • Professor Dan-Olaf Riska, Helsingfors Universitet

 

Retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved UiB

Det ble fastsatt nye retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved UiB 7. april i Œr som beskrevet i brev fra universitetsledelsen.

 

Utlysning av midler til prosjekter innen IKT-st¿ttet fleksibel h¿gre utdanning for 2012 - prekvalifisering

Noregsuniversitetet har lyst ut midler til prosjekt innen IKT-st¿tta h¿yere utdanning og livslang l¾ring for 2012. N¾rmere informasjon finnes pŒ Norgesuniversitetets nettside.

Det er viktig at s¿kerne leser rettledningen grundig f¿r s¿knadsarbeidet starter. I Œrets utlysing er det gjort en del forandringer i forhold til tidligere i f¿ringene for bruk av prosjektmidler, krav til prosjekt og s¿knader, samt selve s¿knadsprosessen. De endrede f¿ringene skal bl.a. Œpne for st¿rre og betre samarbeidsprosjekt innenfor de tre prioriterte omrŒdene:

á      IKT-st¿ttet pedagogisk utviklingsarbeid

á      samarbeid mellom arbeidslivet og h¿yere utdanning

  • Œpne ressurser, deling og samarbeid

PhD-nytt                                                                  

Kommende disputaser

 

Siv.ing. Leiv Anfin Drange disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

ÒA study of selected problems related to accidental process firesÓ

i dag fredag 15. april 11 kl.10.15 i Auditorium 2, Realfagbygget.

IFT i media                   

á      Heidi Sandaker: Forskere - til datamaskinene! forskning.no 8. april