UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 4. februar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Denne uken ble Bjarne Stugu intervjuet av NRK Hordaland i forbindelse med de h¿ye verdiene som er mŒlt av Radonkonsentrasjon pŒ enkelte omrŒder i Kinsarvik (se under). Det er en tankevekker at nye mŒlinger og bedre kartlegging av milj¿parametere sammen med mer kunnskap om helseeffekter, reiser problemstillinger som ofte har v¾rt der lenge, men som tidligere var ukjente. Et annet eksempel sannsynligvis luftforurensningen og spesielt tidvis h¿ye verdier av NO2-konstrasjonen pŒ Danmarksplass.

Det er nok en gang en viktig pŒminnelse for oss som kunnskapsinstitusjon Œ opptre klokt i balansen mellom fakta som disse mŒlingene representerer, og vurdering av risiko og tiltak. Dess st¿rre usikkerhet som er knyttet til disse faktorene, dess st¿rre ydmykhet b¿r utvises fra vŒr side nŒr vi uttaler oss. I sŒ mŒte gjorde Bjarne en god jobb.

Nyheter og generell informasjon                            

Reiseregninger, satser og utbetaling

Fra og med 1. januar 2011 er nye satser pŒ reiser til utlandet. V¾r oppmerksom pŒ at reiseregningen som ligger pŒ Start- programs - elektronisk reiseregning FOREL¯PIG opererer med fjorŒrets satser, men dette blir endret innen kort tid.

Nytt av 2011 er UiB ikke lenger har en fast mŒnedlig frist for innlevering av reiseregninger. Ved IFT kan de leveres kontinuerlig til ¿konomiansvarlig Harald God¿ Gjerdahl som vil behandle og sende reiseregningene til utbetaling hver fredag. MŒlet er at det skal kortere tid enn tidligere fra reiseregningen blir sendt til utbetaling til den kommer inn pŒ konto.

Du finner mer generell informasjon om utfylling av reiseregningen pΠegne websider.

 

Professorer, forskere og PhD-studenter ved IFT: Norske fysikkstudenters konferanse

Den 11.-13. mars arrangerer Fagutvalget/ NoFFo NFK – Norske fysikkstudenters konferanse her ved UiB. Dette er en konferanse som gŒr pŒ rundgang mellom UiO, NTNU og UiB, og er en faglig og sosial konferanse for fysikkstudentene.

¯nsker du Œ inspirere studenter i det du driver med? Har skjedd noe spennende i ditt felt som du ¿nsker Œ formidle? Eller ¿nsker du kanskje bare Œ gi et nytt lys pŒ noe gammelt?

Da er dette sjansen for deg Œ fortelle dette til fysikkstudenter fra hele Norge. Det er allerede pŒmeldte fra UiO, noen fra UiB, og flere kommer til Œ komme denne mŒneden. Det er mulighet for en Ópopul¾rÓ forelesning, ÓkollokviumÓ, pŒ 3 forskjellige perioder (varighet ca 45 min). L¿rdag ÓmorgenÓ (fra 10:15-13:00), l¿rdag ÓettermiddagÓ (fra 14:15-16:00), og s¿ndag ÓmorgenÓ (fra 10:15-13:00).

Vi hŒper pŒ god respons, ettersom det er en mulighet til Œ profilere bŒde UiB og arbeidet deres. Vi skal ogsŒ gj¿re vŒrt beste til Œ oppfylle deres ¿nsker om eventuelt tid. Send en e-post til Paul Anthony FrontŽri (Tony - President i NoFFo og nestleder Fagutvalget) om du vil v¾re med og si fra nŒr og hva du har tenkt Œ snakke om. Svar kommer sŒ fort som mulig.

 

 

NTVA inviterer sammen med EnergiForum til m¿te i Bergen:

Tirsdag 15. februar 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47. Etter m¿tet blir det enkelt mŒltid med fiskesuppe og selskapelig samv¾r. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. PŒmelding innen kl. 15.00 torsdag 10. februar, men det er bare n¿dvendig for de som vil delta pŒ middagen.

 

Nytt nummer av FunderFinder

Obligatorisk lesestoff for alle i vitenskapelig stilling!

 

 S¿knadsfrist for felt- og seminarst¿tte for masterstudenter 2011

Har du reist eller planlegger du Œ reise pŒ feltarbeid, konferanse/seminar i 2011? Da kan du s¿ke om st¿tte (maks. kr. 5000,-). Du finner informasjon og s¿knadsskjema her. Reisen det s¿kes st¿tte for mŒ avsluttes innen 1.9.2011. Ferdig utfylt s¿knad kan leveres til en av studiekonsulentene ved instituttet innen tirsdag 15. februar.

 

Nyhetsbrev fra NCE Subsea

Les siste utgave  her.

Masternytt                     

Avsluttende mastergrad ved instituttet i dag fredag 4. februar 2011 kl. 13.15, rom 366

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Aksel Lindtner

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒSammenligning av spredningsmodellering med kodene PHAST og FLACS, for Òtyngre en luftÓ gassjeter med horisontalt sammenst¿t, og valideringssimuleringer av MUST fors¿keneÓ

Bj¿rn J. Arntzen

PhD-nytt                        

Disputaser

 MSc. ¯yvind Jensen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

ÒSpectroscopic Factors with the Coupled-Cluster method, Connecting ab initio Nuclear Structure to ReactionsÓ

I dag fredag 4. februar kl. 13.15 i Auditorium 2 i Realfagbygget
Alle er velkomne til disputasen, men m¿t opp i god tid.

IFT i media                                                             

Bjarne Stugu pΠNRK Hordaland om Radon

I gŒr torsdag var ble Bjarne intervjuet pŒ Vestlands­revyen om de h¿ye Radon­konsen­trasjonene som er pŒvist i Kinsarvik. Anbefalt terskelverdi inne for at tiltak skal igangsettes, er 100 Bq/m3. I et omrŒde i Kinsarvik er det mŒlt over 200 Bq/m3 ute. For Œ sette det i perspektiv regnes en konsentrasjon pŒ ca. 1000 Bq/m3 Œ medf¿re samme helserisiko som en vaner¿ker er utsatt for.

I Bergen er det ogsŒ omrŒder med h¿yere konsentrasjoner, spesielt pŒ B¿nes og vestsiden av L¿vstakken der bergarten gneis og granittiske gneiser er vanlig. Men da er det pŒ langt n¾r snakk om samme konsentrasjoner som er mŒlt i Kinsarvik.

OgsΠpΠNRK Hordalands ettermiddagssending kl 16.03 ble Bjarne intervjuet (innslaget begynner ca. 11 minutter ut i sendingen), men da om mer fundamentalt om hva Radon er og hvorfor den er helsefarlig.

Institutt for fysikk og teknologi har i snart 20 Œr kartlagt Radonkonsentrasjon flere steder i Bergen gjennom laboratoriekurset som i dag har kode PHYS114 (MŒlevitenskap og eksperimentalfysikk). Studentene fŒr med seg kullbokser til plassering hjemme til Œ ÓfangeÓ Radon. Disse blir sŒ analysert ved Œ mŒle gammastrŒling fra Radond¿trene som gir et estimat av konsentrasjonen de tre dagene kullboksene har stŒtt utplassert. Der var Kjell rsnes som introduserte dette eksperimentet i laboratoriekurset. Spesielt interesserte kan lese en rapport Bjarne har laget der konklusjonen er at disse mŒlingene som gir estimat av Radonkonsentrasjonen, stemmer godt med resultater fra Statens StrŒlevern.