UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 11. februar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Avslutningsvis denne uken vil vi minne om to viktige oppgaver som vi ber alle vitenskapelig ansatte Πprioritere:

1.     Det ene er registrering i Cristin (Fridas etterf¿lger), se under. Det er spesielt viktig Œ sjekke at alle journalartikler publisert mot slutten av 2010, er blitt importert. Det andre er Œ legge inn alle andre foredrag og publikasjoner. Dette er ogsŒ viktig fordi det blir instituttets dokumenterte historie. Ta en gjennomgang av kalenderen for 2010 og sjekk at alt er kommet med.

2.     Det andre er at det har kommet inn mange veldig gode l¾ringsutbyttebeskrivelser, men noen mangler fortsatt. For at prosessen skal komme i mŒl innen 1. mars, er det fint om disse blir sendt til programstyrelederne snarest. Se epost fra Bjarne 8. februar.

Nyheter og generell informasjon                            

Fellesseminar i dag

  • Professor Bjarne Stugu, Institutt for fysikk og teknologi:
    ÓRadon: Hva er det? Hva er helsefaren?Ó

Fredag 11. februar kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00

I de siste ukene har det v¾rt mye oppmerksomhet rundt radonproblemene i Kinsarvik. RadonmŒlinger inngŒr i laboratoriearbeidet for studentene ved IFT, og vi har derfor interesse av Œ holde oss mest mulig oppdatert pŒ feltet. I dette seminaret presenterer vi radon og radonmŒlinger generelt, og problematikken rundt dette, med omtale av mŒlingene i Ullensvang. I de senere Œr har det kommet fram en del ny innsikt nŒr det gjelder radon og helsefare. Dette har bl.a. fŒtt Statens strŒlevern til Œ revidere sine tiltaksgrenser. I seminaret vil vi diskutere resultater fra et utvalg av disse studiene.

 

NB: registrering i Cristin -  siste frist 15. februar

Mange har sikkert fŒtt med seg at gamle Frida for dokumentasjon av forsknings er blitt erstattet med Cristin der man mŒ logge inn som UiB-anstatt. Det er viktig at alle kvalitetsikrer informasjon som allerede ligger inne (data er importert fra Frida og fra ITAR-databasen – det siste skjer med litt tidsforsinkelse og betyr at publikasjoner sent i 2010 mŒ legges inn manuelt) og legger til ny informasjon. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette ogsŒ kronikker, debattinnlegg, formidling – ogsŒ pŒ radio og TV, og sŒ videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, sŒ har f¿rsteforfatter ansvar for Œ legge inn data.

 

Promoteringsfilm om Bergen

Kjenner du noen som vurderer Œ flytte til Bergen for kortere eller lenger tid, eller som vil vite mer om byen og regionen, sŒ anbefales denne filmen som NCE Subsea har fŒtt laget.

 

Norskkurs for ansatte

Trinn 1 norskkurs for ansatte (og ektefelle/partnere) starter opp i april. Mer informasjon om dette finnes bŒde pŒ norsk og engelsk.

 

Prosjektetableringsmidler (PES) 2011 fra NFR-UiB; l¿pende utlysning

English text here.

Det kan nŒ s¿kes om prosjektetableringsmidler fra Norges forskningsrŒd/ Universitetet i Bergen for forskere som skal s¿ke pŒ utlysninger under det 7. rammeprogram med frist i l¿pet av 2011/1. kvartal 2012. Det er kontinuerlig s¿knadsfrist for prosjekt­etablerings­midlene med oppsamlingsdatoer: 1. mars, 15. juni, 1. september og 15. november 2011. Det er gjort endringer i kriteriene for tildeling av PES-midler som inneb¾rer en konsentrasjon om f¿lgende type utlysninger:

á      Utlysninger i EUs 7 RP

á      Aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet (for eksempel JTI-er og European Institute of Innovation & Technology, EIT)

á      Artikkel 185-initiativ

á      Utlysninger i regi av ERA-NET

á      EUREKA

á      Forskningsutlysinger knyttet til E¯S-finansieringsordningene, som polsk-norsk forskningsfond.

á      IKT-delen av CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme)

Det gis ikke st¿tte til generell posisjoneringsaktivitet som ikke kan knyttes til en konkret utlysning. Det kan s¿kes om inntil kr 150.000,-. Midlene kan nyttes til organisering/ deltakelse i workshops/seminarer, reiser, assistanse til s¿knadsskriving. Reiser for potensielle konsortiepartnere godkjennes ikke. Eventuell bevilgning mŒ benyttes i 2011 (NFR-krav). ¯vre grense for individuelle s¿knader er satt til kr 25.000,- (ERC).

St¿rrelsen pŒ bevilgningene vil v¾re avhengig av den enkeltes rolle i prosessen med Œ utvikle s¿knad til FP7-programmene, uavhengig om en er partner eller koordinator. Alle forskerne oppfordres pŒ det sterkeste til Œ ta initiativ i prosjektplanleggingsfasen for Œ pŒvirke den endelige utformingen av prosjekts¿knaden og/eller for Œ pŒvirke framtidige FP7- utlysninger.

S¿knader om posisjoneringsmidler mŒ sendes pŒ eget skjema til Mary HelleForsknings­administrativ avdeling. S¿knader mŒ ha instituttledelsen pŒtegning. S¿knadene vil bli prioritert i samrŒd med det respektive fakultet. Ytterligere informasjon om FP7 kan fŒs ved henvendelse til Forskningsadministrativ avdeling.

 

Temam¿te – Permanent reservoar- og havbunnsmonitorering

NCE Subsea inviterer til Œpent temam¿te, hvor vi setter fokus pŒ betydningen av et helhetlig og integrert overvŒkningssystem, for monitorering pŒ havbunnen og i det marine milj¿ i tillegg til overvŒking av reservoar og overliggende bergarter.

Sted: Solheimsviken N¾ringspark - Motorhallen Inngang A
Tid: 18. februar 2011, 09:00 - 12:00

Informasjon om program og pŒmelding finner du her.

Fra ide til produkt

NCE Subsea og forskningsinstitusjonene SINTEF, Christian Michelsen Research og UniResearch inviterer til seminar om innovasjon og teknologiutvikling. Hensikten er Œ inspirere til idŽgenerering og informere om muligheter og virkemidler som er tilgjengelig.

Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4, Bergen
Tid: 10. mars 2011, 09:00 - 13:30

Informasjon om program og pŒmelding finner du her.

 

Siste nyhetsbrev fra EnergiRike finne du her.