Fredag 20. april 2012

Fra instituttledeR

Tirsdag og onsdag denne uken ble fakultetets årlige vårseminar avholdt sør på Sotra. Første tema var publisering der universitetsdirektøren redegjorde for UiBs driftstilskudd til forskning (20 kkr til alle med mer enn tre publikasjonspoeng over 3 år). Deltakerne var samstemt i at dette er et godt prinsipp, men at måten driftstilskuddet blir gjort på bør håndteres av de enkelte fakultetene for å ivareta ulikheter i publiseringsstrategi og tradisjon. Saken om økt dekningsbidrag til UiB sentralt ble belyst både av økonomidirektør Kjell Bernstrøm og fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås. Her er det bare å konstatere at UiB sentralt har en annen oppfatning enn MN-fakultetet og instituttene om saken. IFT var også på banen med Jesper Gjerløv som holdt et engasjerende foredrag om romfysikk og hva som kreves for å bygge en suksessfull forskningskarriere.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Seminar om rektors rolle som faglig leder

Alle er velkomne til seminar i Forum for vitenskap og demokrati:

·      Rektors rolle som faglig leder

Fredag 27. april kl 14:15-16:00 i Studia, Studentsenteret.

Rektor Sigmund Grønmo innleder til debatt om rektors rolle som faglig leder. Professor Jan Petter Hansen ved IFT og førsteamanuensis Jan Heiret ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskapkommenterer rektors innlegg.

  Bestilling av mat o.l. fra kantinen

Instituttet er i den heldige situasjon at vi har Tran i kantinen som forsyner oss med god og rimelig mat både til lunsj, til møter og til enkelte arrangementer etter arbeidstid. Dette kan imidlertid noen ganger være utfordrende for henne når bestillingene kommer svært sent. Kjøkkenet er lite og er betjent av bare en person, slik at dette kan bli problematisk både i forhold til innkjøp og arbeidskapasitet. Vær derfor ute med bestillinger i GOD TID, helst 2 dager eller mer – avhengig av mengde og type arrangement.

  Søknad om forskningstermin

Det er nå klart for ny søknadsrunde om forskningstermin i 2013 eller perioden høst 2013 – vår 2014, og om økonomisk støtte ved utenlandsopphold under forskningstermin. Søknader må være instituttledelsen i hende senest 29. mai. Mer informasjon om søknad.

  Informasjonsmøte siste utlysing i EU FP7

  • Informasjonsmøte om siste utlysing i FP7 på Universitetet i Bergen, Studentsenteret (Egget)
  • 10.05.2012 kl. 09:30 - 14:30 med lunsj

I juli kommer de siste utlysningene i EUs FP7. I samarbeid med Universitetet i Bergen inviterer Forskningsrådet til en dag med fyldig informasjon, se foreløpig program. Hold av torsdag 10. mai og meld deg på innen 7. mai (gratis deltakelse).

Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs rammeprogrammer har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forsker-nettverk og finansiering.

Norske forskere som deltar i EU-forskningen sikrer Norge verdifull tilgang på resultater og kunnskap. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglig og nasjonale grenser. Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

  Gasskonferansen i Bergen 23.- 24. mai

Konferansen arrangeres for 19. gang er etter hvert blitt den viktigste møteplassen for den innenlandske norske gassbransjen. Her blir du oppdatert på bruk av gass til industri og som drivstoff for skip og kjøretøy. Det er rikelig med treffsteder for å møte andre gassinteresserte, blant annet Norsk Energigassforenings gasstreff om kvelden 22. mai og kommunal mottagelse og etterfølgende gassamling i Galleri Nygaten om kvelden 23. mai.

Årets program inneholder en rekke interessante temaer med topp internasjonale forelesere på et meget høyt faglig nivå. 22. mai blir det field trip til Bergen Engines fabrikk for gassmotorer på Hordvikneset, ny fyllestasjon for gassbusser på Haukås og til kaffebrenneriet Friele som bruker naturgass. Mer informasjon og påmelding.

  Kvinner i akademia

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) inviterer til seminar om "Kvinner i akademia". Kvinner født før krigen, som valgte akademia, kom stort sett til rene mannssamfunn. Hvordan opplevde de dette møtet? 16 pensjonister forteller sin historie.

·      Foreleser er Kari Gaarder Losnedahl, professor emerita ved Universitetsmuseet i Bergen

·      Onsdag 25.4.2012 14.15 - 16.00

·      Ida Bloms hus, Allégt. 34, 3. etasje

Seminaret er åpent for alle interesserte!

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkomne til instituttet:

Andrii Sofiienko er ansatt som PhD-stipendiat i forskergruppen Subatomær fysikk (Målevitenskap og instrumentering) fra 2. april til og med 01 april 2015. Han skal arbeide med et prosjekt innen eksperimentell avbildning med røntgenstråling i tett samarbeid firmaet Visuray i Stavanger. Andrii har sine grader fra Kiew National Taras Shevchenko University, Department of Nuclear Physics i Ukraina. De siste 6 årene har han vært sjefsfysiker og leder av forskningslaboratoriet ved Ukratominstruments Corporation i Kiew.

PhD

 

  Disputaser

Hanna Tikkanen

MSc Hanna Tikkanen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 27. april kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget.
Veiledere har vært Alex C. Hoffmann
og Crina Ilea, CMR Prototech.

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00. Det er kviss med fine premier alle partallsuker.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Amplitude analysis and measurement of the time-dependent CP asymmetry of B-0 -> (KSKSKS0)-K-0-K-0 decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 85   Issue: 5 Article Number: 054023 DOI: 10.1103/PhysRevD.85.054023

o   Ostgaard N.; Gjesteland T.; Hansen R. S.; Collier A. B.; Carlson B.: The true fluence distribution of terrestrial gamma flashes at satellite altitude JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117 Article Number: A03327 DOI: 10.1029/2011JA017365

o   Helseth Lars Egil: Simultaneous measurements of absorption spectrum and refractive index in a microfluidic system OPTICS EXPRESS  Volume: 20 Issue: 4 Pages: 4653-4662

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder