Fredag 13. januar 2012

Fra instituttledeR

Langtidsbudsjettering har vært og er viktig for vår virksomhet for at vi skal kunne planlegge og gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Selv om en større del av instituttenes rammer fra fakultetet nå blir konkurranseutsatt, er det likevel forutsigbarhet som gjør langtidsbudsjettering mulig. Men det er ikke lett å forholde seg til og drive langtidsplanlegging og budsjettering av instituttenes virksomhet hvis ikke universitetsstyret i et senere møte blir tydeligere på hvordan inntekter fra og utgifter til eksternt finansiert virksomhet skal fordeles mellom de ulike nivåene ved UiB. Slik det er nå ser vi i stor grad hvilke ekstra utgifter vi dessverre får ved instituttene inneværende år, men det er svært vanskelig å se konsekvensene av dette på flere års sikt. Hvis det legges opp til en politikk der det er instituttene som skal dekke brorparten av det negative gapet mellom inntekter fra og utgifter til eksternt finansierte stillinger, så ser det et svært dårlig signal å sende til forskergruppene. Det er spesielt utfordrende for IFT som har relativt mange eksternt finansierte årsverk i forhold til antall faste vitenskapelige stillinger. Det betyr at det mer enn noen gang er viktig at det blir lagt inn tilstrekkelig dekningsbidrag i prosjektforslagene som sendes.

Nyheter og generell informasjon

 

  Registrering av fravær fra instituttet

Vi minner om at ALLE ansatte mer en 20% stilling ALLTID skal melde fravær fra instituttet på 1 dag eller mer. Til dette SKAL instituttets fraværsskjema benyttes – og det tar ikke lang tid. Dette gjelder alt fravær som ferie, jobbreiser, sykdom, arbeid hjemme eller annet sted i byen. Så langt det lar seg gjøre skal det oppgis et kontakttelefonnummer for alt fravær som ikke skyldes ferie eller sykdom. Mobiltelefonnummer er å foretrekke, alternativt telefonnummer til hotell, besøkende institusjon og lignende. Dette for at instituttet skal kunne ta kontakt eller videreformidle kontakt fra andre om saker som er viktige og haster. Dette betyr også det er viktig å oppgi reisemål slik at det kan tas hensyn til tidssone-forskjeller.

  Oppstart av arbeidet med nytt datanett

Oppstart av arbeidet med nytt datanett i Bjørn Trumpys hus er nå like rundt hjørnet. Fase 1 av dette arbeidet inkluderer hele nordfløyen, mens midt- og sydfløyen vil inngå i fase 2. Startdato er satt til 23. januar, med noe forberedende arbeid 18. januar. Av budsjettmessige årsaker må arbeidet deles i to faser, der første fase omfatter nordfløyen. Det er ennå ikke fattet vedtak angående fase 2. Arbeidet vil gi nytt spredenett for data og telefoni, inkludert nye uttak og føringsveier (kabelbroer, installasjonskanaler og sjakter), samt nytt termineringsrom (i 4. etasje) med romkjøling. Eksisterende spredenett skal demonteres etter at det nye nettet er satt i drift.

I forbindelse med arbeidet vil det blant annet bli foretatt kjerneboring/hulltaking i betongkonstruksjoner og murverk. Støyende arbeider vil bli utført før kl. 08.00 eller etter kl. 15.00, mandag – fredag. Dersom det skal foregå spesielle aktiviteter ut over tidsrommet 08.00-15.00 som ikke tåler støy (eksamen og lignende) må dette opplyses til administrasjonen, så vil dette bli tatt hensyn til.

Arbeidene er planlagt utført etappevis (hvor hver etasje i hovedsak utgjør en etappe), og vi vil forsøke å informere berørte brukere direkte før oppstart av hver etappe. (Graden av inngripen/ forstyrrelse vil variere fra rom til rom, men alle rom med arbeidsplasser vil bli berørt). Rydding for tilkomst (bl.a. til fasadekanal) vil måtte skje i nært samarbeid med bruker. Foreløpig tidsplan for arbeidet er: 6. etasje: uke 5-6, 5. etasje: uke 4-8, 4. etasje: uke 8-13, 3. etasje: uke 13-19, 2. Etasje: uke 19-23, 1. etasje: uke 23-25 og underetasje: uke 25-26.

  Innskjerping av rutiner for innkjøp og refusjon av utgifter

Som de fleste er klar over må UiB følge det regelverket som gjelder for innkjøp i staten. Økonomiavdelingen har det siste året skjerpet inn rutinene for innkjøp og personrefusjoner og dette kan få direkte økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner dersom regelverket ikke blir overholdt. Oppsummert er de viktigste punktene:

·       Alle innkjøp SKAL foretas av ansatte som har bestiller-rollen ved instituttet. Dersom det foreligger rammeavtale SKAL denne brukes. Alle bestillinger SKAL gjøres gjennom UiBs elektroniske innkjøpssystem. Bruk av personrefusjon skal så langt som mulig unngås.

·       Som eksempel på dette kan nevnes at all datarekvisita (ikke bare datautstyr) skal bestilles av Magne (eller annen bestiller) via innkjøpssystemet. Dersom enkeltpersoner kjøper inn av private midler og krever refusjon for utgiftene (personrefusjon) risikerer man at utgiften ikke blir refundert. Tilsvarende skal alle bøker bestilles fra Studia, og ikke for eksempel fra Amazon.

·       Vi vil særlig rette oppmerksomheten mot personrefusjoner, vi har i det siste året fått flere refusjonskrav tilbake fra regnskapskontoret med melding om at man for fremtiden ikke kan regne med denne typen refusjoner.

Vi er klar over at dette kan oppleves tungvint i en del tilfeller, men vi må likevel se til at UiBs innkjøpsregler overholdes av alle. Dersom det er noen spørsmål vedrørende dette kan de rettes til Harald og Grete. Se også brev fra økonomiavdelingen om dette.

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med tidligere direktør Ola M Johannessen, Nansensenteret for miljø og fjernmåling:

  • Nansen og Johannessen i Polisen
    • Eventyrlyst – A sense of adventure:
Bildeshow om Fridtjof Nansens liv og virke
    • Fridtjof Nansens contribution to modern Oceanography

tirsdag 25. januar kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 19. januar, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Utlysning av midler under UiBs akademiaavtale med Statoil

 We are pleased to invite applications for funding of activities related to petroleum research, through the “Akademia” agreement between UiB and Statoil. You can apply for:

1)   Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority)

2)   Visiting guest researchers (travel and stay)

The activity must take place in 2012.

Scientific staff and PhD-students can apply. To be evaluated the application MUST include:

      Your name and position and where you are employed

      A specification of purpose /aim

      Conference participation

      Oral Presentation/Poster

      The title of the presentation/ lecture

      Information regarding supervisor/research group  (name, position)

      Estimated expenses with details including travel budget, conference fee etc.

      Whether you have applied other funding 

      Whether you have received money through the Akademia mobility scheme before.

Everyone must give acknowledgment to Statoil on the talks or posters that are made to the conferences funded by “Akademia” agreement. Regarding visiting scientists UiB applicant should ensure that the guest is introduced in the relevant Statoil environment.
You are encouraged to propose guest lecture at Statoil, in addition to guest lecture at the University of Bergen will be announced for Statoil.

 Scientific staff and PhD students can apply.
Applications and travel claim forms must be marked "SH2011" and sent by email to Katrine Kristiansen (Katrine is located at CIPR Unifob, Allegt. 41., tel. 83645). APPLICATION DEADLINE: 26. JANUAR 2012. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

  Utlysning av forskningsmidler under VISTA

Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil samarbeider om grunnforskningsprogrammet VISTA. Til en hver tid støttes rundt 25 prosjekter innen områdene leting, økt oljeutvinning, olje- og gassprosessering, miljø og bioteknologi. Aktuelle fagmiljøer ved norske universiteter inviteres til å søke om prosjektstøtte til dr. grads-studier eller post.doc-kandidater. Også enkeltforskere kan nå søke om prosjektstøtte gjennom VISTA-programmet.

Det vil bli fire årlige utlysninger og den første søknadsfristen er 1. februar 2012. Se her for informasjon og søknadsskjema. Ellers kan VISTA-koordinator Trine Gerlyng gi utfyllende opplysninger på epost eller 22 12 10 93.

  Internasjonal dag ved fakultetet

Onsdag 18. januar blir det arrangert Internasjonal dag ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Dette er en del av UiB sin Internasjonale uke 2012. Fokuset vårt for denne dagen er rettet mot delstudier i utlandet og søknadsprosessen i forhold til dette.

Vi har et tett program for dagen.  I Auditorium 2 på Realfagbygget starter arrangementet med et musikalsk innslag. Dagens første foredrag omhandler: "Er utenlandserfaringer viktig for arbeidsgivere?" Vi får besøk fra en representant fra et internasjonalt selskap som vil snakke om viktigheten av internasjonal tenkning og global forståelse og erfaring. Fra kl. 12:15 til kl. 15:00 blir det foredrag og presentasjoner av læresteder i utlandet. Studenter som har vært på utveksling vil fortelle om sine opplevelse og komme med nyttige råd og tips.

I vrimlearealet i første etasje vil det mellom kl. 11:00 og 13:00 være "Spørretorg" og "Søknadsverksted". Her kan du møte studieveilederne fra studieprogrammet ditt dersom du har spørsmål om utveksling i dine studier. Du vil også få svar på alt du lurer på i forbindelse med søknadsprosessen. Her finner du også nyttig informasjon om forhåndsgodskjenning og støtteordninger fra Lånekassen for å ta delstudier i utlandet.

Kl. 11:45 serverer vi vårruller til alle som deltar på Internasjonal dag.

I Kantinen mellom kl. 15.00-17.00 er det KAFÉ for UTVEKSLING. Her møter du studenter som har vært utveksling og studenter som er på utveksling ved UiB. Du vil få mange gode råd og tips om det er å være student i andre land.

For mer informasjon og detaljer om programmet, se våre nettsider.

 Høring: Nye valgfag i ungdomsskole om forskning og teknologi

Undervisningsdirektoratet har lagt ut forslag til nye valgfag i ungdomsskolen til åpen høring. Alle som ønsker det kan spille inn kommentarer. Læreplaner for åtte nye valgfag skal være klare til å kunne tilbys elever fra høsten 2012. Blant annet er det et valgfag om Teknologi i praksis og ett om Forskning i praksis. Fagene er tenkt å skulle fremme motivasjon og mestring og komme teoritrette elever i møte samtidig som de også skal bidra med kompetanse.

  Universitetsbiblkioteket har kjøpt backfiles hos Springer Forlag

UB har kjøpt backfiles (tidligere utgaver) på følgende bokserier fra Springer:

·      Advances in Biochemical Engineering Biotechnology        Chemistry and Materials Science

·      Advances in Polymer Science                                       Chemistry and Materials Science

·      Progress in Colloid and Polymer Science                       Chemistry and Materials Science

·      Structure & Bonding                                                    Chemistry and Materials Science

·      Topics in Current Chemistry                                        Chemistry and Materials Science       

 

·      Advances in Solid State Physics + Halbleiterprobleme     Physics and Astronomy           

·      Lecture Notes in Physics                                     Physics and Astronomy           

·      Lecture Notes in Physics Monographs                   Physics and Astronomy  

·      Springer Tracts in Modern Physics                                Physics and Astronomy  

·      Topics in Applied Physics                                    Physics and Astronomy           

 

·      Lecture Notes in Computer Science                               Computer Science                  

·      Lecture Notes in Control and Information Sciences                  Engineering                  

·      Lecture Notes in Earth Sciences                           Earth and Environmental Science      

·      Lecture Notes in Mathematics                             Mathematics and Statistics      

·      Mathematical Programming Studies                             Mathematics and Statistics               

·      Reviews of Physiology, Biochemistry, Pharmacology       Biomedical and Life Sciences   

IFT i media

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder