ILAB
> Norsk > Nyheter  

Nyheter

Daglig leder for Marineholmen RASLab er på plass

Av: Reidar Handegård, 08.01.2020

Les mer her

ILAB åpnet nytt RAS-anlegg

Av: Øyvind Breivik, 04.12.2017

Før helgen ble Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) sine nye RAS-fasiliteter på Marineholmen i Bergen høytidelig åpnet. Les om anlegget og se bilder her.

ILAB har i nær 30 år drevet fiskeforsøksfasiliteter i tilknytning til Universitetet i Bergen. Men de siste årene har kapasiteten vært sprengt og man har sårt trengt mer plass, flere kar og ikke minst flere fisk å forske på. Men siden vannkapasiteten på universitets anlegg også har vært hardt utnyttet, var i praksis eneste mulighet å bygge nye RAS-fasiliteter.

Les mer her

Etablering av nye lokaler og RAS-anlegg

Av: Øyvind Breivik, 27.03.2017

ILAB besluttet høsten 2016 å utvide egen produksjonskapasitet. Det er inngått leiekontrakt på et tilleggslokale i Thormøhlens gate 41 (T41), som også ligger i Marineholmen Forskningspark.


Her blir det nå etablert to parallelle Recirculating Aquaculture Systems (RAS-anlegg) for produksjon av forsøksfisk og to fiskelaboratorier for gjennomstrømmende vann. Lokalene er beregnet å være klare til oppstart i løpet av 2017, og den samlede investeringen er den største i ILABs historie nest etter selve etableringen.

I tillegg til dette arbeider ILAB også for å få etablert et RAS-forskningslaboratorium (RASlab) i nær tilknytning til ILABs utvidete virksomhet i T41. Beslutning om dette anlegget vil komme på plass ventes avklart i løpet av 2017.

Arbeidet med etablering av ILABs nye lokaler med RAS-anlegg er i skrivende stund godt i gang og følger planlagt fremdrift:Les også:
Kyst.no - Bygger to nye RAS-anlegg

Nye produkter og metoder som vil redusere begroing og smitterisiko på marine fiskeoppdrettsanlegg

Av: Øyvind Breivik, 24.03.2017

Steen-Hansen AS i Bergen får inntil tre millioner kroner fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til å forske på nye metoder og produkter som kan redusere risikoen for sykdomsutbrudd hos oppdrettsfisk som skyldes smitte fra organismer som fester seg på nøtene i oppdrettsanleggene.

Ved oppdrettsanlegg fører høy forekomst av næringssalter ofte til begroing av blant annet alger, spøkelseskreps og filtrerende organismer som blåskjell, nesledyr og sjøpung. Dette har ikke bare negativ innvirkning på vannkvalitet og -gjennomstrømning i nøtene, men kan også utgjøre betydelig smitterisiko for oppdrettsfisken. Tidligere undersøkelser viser blant annet at begroingsorganismer kan fungere som et reservoar for amøber som kan fremkalle amøbegjellesykdom – en sykdom som har vært en stor utfordring for oppdrettsnæringen på Vestlandet de siste årene.

Steen-Hansen AS har med seg Universitetet i Bergen, UNI Research AS og Stiftelsen Industrilaboratoriet som partnere i forskingsprosjektet.

For å lese mer om prosjektet

Standardisering av AGD-gjellescore

Av: Øyvind Breivik, 24.03.2017

Standardisering av AGD-gjellescore - unison gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og felt.

Prosjektet baserer seg på bruk av data fra prosjektet “AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks” (FHF-901036), og på data fra supplerende smitteforsøk. Feltdata vil også bli brukt i prosjektet for å adressere et signalisert behov for et unisont AGD-gjellescoringssystem. Dette behovet har blitt formidlet fra forskningsmiljøer og næringsaktører i forbindelse med FHF-dialogmøter der prosjekt FHF-901036 har blitt presentert. På bakgrunn av dette har FHF invitert Veterinærinstituttet og Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) til å gjøre en vurdering av det makroskopiske AGD-gjellescoringssystemet.

For å lese mer om prosjektet

ParaFishControl

Av: Susanne H. Eide, 28.10.2016

ILAB er en av 29 samarbeidspartnere i et stort EU-prosjekt som heter ParaFishControl (H2020). Vi skal i løpet av den kommende tiden undersøke effekten av ultralyd (ulike frekvenser og styrke) på lakselus i ulike stadier, og bistå andre partnere med gjennomføring av forsøk.

Det overordnede målet med ParaFishControl er å øke bærekraft og konkurranseevnen til den europeiske havbruksnæringen ved å forbedre vår forståelse av fisk-parasitt interaksjoner, og ved å utvikle innovative løsninger og verktøy for forebygging, kontroll og reduksjon av de mest skadelige parasittiske artene.


For å lese mer om prosjektet

Hvilke sykdomsagens kan skjule seg i begroingsorganismer?

Av: Linda Andersen, 22.09.2015

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF) har gitt 300 000 kroner til Steen Hansen AS til et forprosjekt der det skal undersøkes hvilke sykdomsagens som kan skjule seg i begroingsorganismer. Steen-Hansen er en internasjonal ledende aktør innen produkter som skal hindre groe i havbruk og som underleverandør av malingkjemiske produkter (for å lese mer om Steen Hansen: http://www.steen-hansen.no).

Ulike begroingsorganismer som inngår i smitteforsøket.


Sammen med Uni Research AS (avd. Miljø), Institutt for biologi (UiB) og ILAB skal Steen-Hansen undersøke om begroingsorganismer kan huse fiskepatogene sykdomsagens. Dette skal blant annet gjøres ved at man i smitteforsøk eksponerer ulike begroingsorganismer for ulike typer smittestoff. Hensikten er å se om noen av organismene kan støtte oppformering av smittestoff, og forprosjektet skal danne grunnlag for etablering av metodikk for videre undersøkelser i felt og laboratorium.

For å lese mer om prosjektetGenotypisk og fenotypisk karakterisering av klonale linjer av AGD

Av: Linda Andersen, 17.09.2015

Institutt for Biologi (UiB) v/ Are Nylund er innvilget nærmere 6,3 millioner kroner til FHF-prosjekt nr. 901053: "Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans med vekt på fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter". Samarbeidspartnere er ILAB, Havforskningsinstituttet og Pharmaq analytiq, og prosjektet skal løpe til 2018. Hensikten med prosjektet er å framskaffe kunnskap om variasjon mellom ulike klonisolater av Paramoeba perurans fra ulike fiskeverter og regioner av landet. I prosjektet skal man identifisere viktige virulensmarkører og etablere nedfrysningsmetoder for amøbeisolatene.

For å lese mer om prosjektetNytt AGD-behandlingsforsøk i gang ved ILAB

Av: Linda Andersen, 14.09.2015

FHF har innvilget Veterinærinstituttet og ILAB et prosjekt der man skal se nærmere på ulike behandlingsstrategier mot amøbegjellesykdom (AGD). Prosjektet har tittelen "AGD: behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks" (FHF-prosjekt 901036) og har en ramme på nærmere 3,8 millioner kroner. Det skal gjennomføres en serie med forsøk ved ILAB fram til neste sommer der en ser nærmere på ulike aspekter ved behandling av amøbegjellesykdom, som ulike doser av hydrogenperoksid, behandling ved ulike temperaturer og stadier av sykdommen. Det første behandlingsforsøket der en undersøkte effekt av behandling med ulike hydrogenperoksiddoser ble gjennomført ved ILAB før påske. Nå er et nytt forsøk under gjennomføring der en undersøker effekter av behandling med hydrogenperoksid ved ulike temperaturer. Det skal gjennomføres flere forsøk ved ILAB, der en blant annet skal se på behandling med ferskvann og andre vannkvaliteter.

For å lese mer om prosjektetFôrforsøk med sekkedyr på ILAB

Av: Linda Andersen, 12.09.2015

Sekkedyr, eller tunikater, er en vanlig begrôingsorganisme utbredt i havområder over hele verden. Denne organismen som vanligvis anses som et problem forsøkes nå å gjøres om til et verdifullt produkt for blant annet fiskefôrindustrien.Tørrvekten til tunikater består av 55 % proteiner, og det er det eneste dyret man kjenner til som produserer cellulose. Med et slikt høyt proteininnhold er tanken at sekkedyr kan brukes som proteinkilde i fiskefôr. I tillegg inneholder sekkedyrene også verdifulle omega-3 fettsyrer. I første omgang er formålet å lage fôr til drøvtyggere og laks. Nye proteinkilder er sårt tiltrengte for oppdrettsnæringen. Det er også svært positivt om man kan finne en marin proteinkilde som ligger lavt nede i havets næringskjede i stedet for fisk som befinner seg høyere oppe i næringskjeden.

Uni Research og Universitetet i Bergen har fått støtte av Forskningsrådet til å gjennomføre forsøk med tunikatene, og ILAB er en av samarbeidspartnerne i ett av disse prosjektene. I tillegg er BTO viktig for kommersialiseringen av produktet.

ILAB har nylig bygget om lokaler som nå er spesialtilpassede for å kunne tilby kunder fôrforsøk der fordøyelighet og tilvekst undersøkes. Fasiliteten er fleksibel og kan rigges for 20 stk. enheter á 500L med fôroppsamling eller 40 stk enheter á 150 L kar. Som standard for fiskelaborarotorier ved ILAB tilbys også her alle aktuelle temperaturer og saliniteter i vannet til fisken. Det første fôrforsøket med sekkedyr som fôr-ingrediens i startfôr til laks ble kjørt høsten 2014. Et oppfølgende forsøk med renset mel fra sekkedyr ble kjørt våren 2015 .ILAB er stolte over å være stedet hvor dette blir testet ut.


Regionale midler til forskning på amøbegjellesykdom (AGS)

Av: Linda Andersen, 04.08.2014

Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet vedtok i juni å dele ut 12,8 millioner kroner til fem forskningsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor i Hordaland og Rogaland, hvorav ILAB er involvert i ett av dem.

Fondet fikk 25 søknader om totalt 64 millioner kroner i denne tildelingsrunden, og vedtok å gi støtte til fem prosjekter.

Fiskefôrprodusenten Ewos i Bergen har nå fått 1 895 000 kroner til å forske på mottiltak mot amøbegjellesykdom. Ewos skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet. I prosjektet skal Ewos blant annet se på hvordan bruk av fôringredienser med bestemte ernæringsmessige og funksjonelle kvaliteter kan stimulere immunsystemet til fisk med amøbegjellesykdom.

Sykdommen har høy dødelighet og har ført til enorme tap for oppdrettere i andre land. Det er viktig at oppdrettsnæringen styrker kompetansen på gjellehelse, og internasjonale erfaringer viser at amøbegjellesykdom er en trussel en må ta på alvor også her på Vestlandet.

Et fagpanel oppnevnt av Norges forskningsråd har vurdert grundig blant annet innovasjonsgrad og forskningskvalitet i de ulike prosjektene. RFF Vestlandet har deretter særlig vurdert regional relevans og verdiskapingspotensial for landsdelen. Prosjektet som ILAB skal delta i er av dette fagpanelet vurdert til å ligge helt i forskningsfronten innenfor fagfeltet.

Les mer på kyst.no


Nyhetsarkiv