UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1991
Praktisk oppgave - fredag 1. november 1991 kl. 09.00 - 18.00

I

Under høstferien i 1991 valgte Peder Ås en snarvei til hytta i Grukkedalen. Veien var samme sommer opparbeidet av grunneieren Lars Holm. Peder var blant de hytteeiere i området som hadde bidratt ved veibyggingen, og følgelig var han berettiget til å benytte veien.

Angjeldende fredag kveld kom Peder kjørende i en ny mørk BMW 520. Nils Holm - sønn av Lars Holm - sto ved veien for å kontrollere at ingen av de hytteeiere som ikke hadde betalt sin andel ved utbyggingen benyttet veien. Nils hadde vært utenlands i flere år, slik at han ikke personlig kjente hver av hytteeierne. Hans far hadde imidlertid uttrykkelig bedt ham om å være oppmerksom på Hans Tastad - som eide en ny mørk BMW 520. Nils trodde at det var Tastad som kom, og stilte seg midt i veien. Peder forsøkte å overtale Nils til å flytte seg, uten at dette lyktes. Peder ble sint og kjørte i langsom fart. mot Nils, som ble presset ut til siden av bilens støtfanger. Idet Peder passerte, skled Nils som følge av påkjørselen og falt ned i grøften langs veien. Denne var full av vann, idet det hadde vært sterk nedbør i dagene forut. Nils falt mot en stein i grøfta og besvimte. Som følge av vannansamlingen druknet han. Peder Ås så seg ikke tilbake og var ikke klar over at Nils falt, slik at Peder kjørte videre. Dertil kom at på veien opp til hytta hadde han fått knust det ene sidespeilet, slik at det ikke var mulig for ham å benytte dette.

Under etterforskningen i saken viste Peder Ås til at han var berettiget til å bruke veien. Nils Holms opptreden var urettmessig, og Peder hadde derfor under ingen omstendighet gjort seg skyldig i noen straffbar handling. Subsidiært mente den advokat som Peder hadde bistand fra at straffen kunne nedsettes. Advokaten mente også at det under ingen omstendighet kunne bli aktuelt med noen straffesak, da det ikke forelå noen påtalebegjæring.


Innen påtalemyndigheten var det uenighet om saken. Politimesteren i Lillevik mente at straffelovens § 239 kom til anvendelse, og under enhver omstendighet mente han at straffelovens § 237 var anvendbar. Politifullmektig Nilsen mente at Ås burde settes under tiltale etter straffelovens § 228, 2. ledd, jfr. § 232 samt vegtrafikklovens § 31, jfr. § 12, 1. ledd.

II

I mai 1989 fikk bedriften Longvafisk A/S konsesjon på lakseoppdrett i Lilleviksfjorden. Dette var et kjærkomment tilskudd i Lillevik for så vidt angår arbeidsplasser. Selve oppdrettsanlegget ville beskjeftige 8 personer i bygda, hvor det i alt bodde 500 personer. Bedriftsledelsen mente at strømforholdene her var særlig gunstig for laks, og bedriften hadde ved etableringen senere samme år kontakt med en rekke hoteller på Geilo vedrørende leveranse av laks dersom kvaliteten ble som forventet. Bedriftsledelsen vurderte også muligheten for selv å videreforedle til røkelaks en del av produksjonen. I den forbindelse fikk bedriften leie et kommunalt produksjonslokale. Det var imidlertid helt nødvendig med oppussing av dette, men Lillevik kommune hadde ikke økonomi til det.

Ordføreren reiste til Oslo og var i konferanse i Fiskeridepartementet. Ekspedisjonssjef Fossen lovte å bidra så godt han kunne til sysselsettingssituasjonen i Lillevik, idet produksjonen av røkelaks ville gi ca. 10 nye arbeidsplasser. I budsjettproposisjonen senere samme høst ble det foreslått 1,2 millioner kroner til restaurering av bygget. Stortinget vedtok det foreslåtte budsjett i desember 1989. 1 telefonsamtale med ordføreren i januar 1990, sa ekspedisjonssjef Fossen at oppussingen ville bli igangsatt i august 1990. Ordføreren bekreftet samtalen i brev

til departementet samme dag. I brevet presiserte han at kommunen forpliktet seg til å gjøre alt som sto i dens makt for å sikre en vellykket gjennomføring av tiltaket. Tilsagnet fra ekspedisjonssjef Fossen og svarbrevet fra kommunen ble så av ordføreren referert i lokalavisen.

I juni 1990 var Sørlandet og Vestlandet utsatt for mye varme, hvilket resulterte i en sterk algevekst. Denne rammet også anlegget til Longvafisk A/S og bedriftens bankforbindelse begjærte selskapet konkurs i juli 1990 - etter at all fisk ved anlegget var gått tapt samme måned.

I brev av 20. august 1990 til Lillevik kommune meddelte ekspedisjonssjef Fossen at Fiskeridepartementet etter dette ikke ville igangsette oppussingsarbeidet i det kommunale produksjonslokalet. Kommunen kontaktet etter dette et velrenomert advokatfirma i Bergen, og dette anbefalte søksmål mot Staten v/Fiskeridepartementet.

I stevningen til Oslo byrett gjorde advokat Kirkerud gjeldende at Fiskeridepartementets avgjørelse skulle kjennes ugyldig. Det ble anført at departementet ikke hadde kompetanse til nå å stoppe oppussingen. Dessuten ble det fremholdt at grunnlaget for omgjøring var utilstrekkelig. Det ble fremholdt at bygningen i oppusset stand kunne egne seg for andre produsenter av røkelaks. Det var også mulig å benytte bygget til foredling av andre fiskeprodukter. Det ble også anført at kommunen og dens innbyggere hadde fått en rett som de ikke kunne fratas.

Staten påsto saken avvist. Regjeringsadvokaten gjorde i sitt tilsvar gjeldende at det ikke var gjort materielle feil i forhold til Lillevik kommune. Staten tilbakeviste videre anførslene i stevningen og fremholdt at departementet ikke hadde gjort noen feil. Endelig anførte Regjeringsadvokaten at forholdet mellom Stortinget og departementet ikke kunne prøves for domstolene.

III

Mandag 30. september 1991 hadde Lillevik Tidende et oppslag på første side med følgende overskrift:

"Er kontorsjef Tastad korrupt?

Bakgrunnen for oppslaget var at journalist Holm foregående søndag hadde fått en henvendelse fra en privatperson om at kontorsjef Tastad i Lillevik kommune hadde fått kr. 20.000,- fra en navngitt forretningsdrivende for å skrive en "positiv innstilling" vedrørende regulering av et sentrumsområde. Vedkommende forretningsdrivende hadde eierinteresser og var interessert i at området ble regulert til forretningsbygg. Journalistens kilde hadde selv sett at beløpet ble overlevert i kommunens kantine fredag 27. september. Forretningsmannen (Halvorsen) hadde da uttalt: "Her er din del".

Etter at journalist Holm fikk opplysningene på søndag ettermiddag, forsøkte han å ringe Halvorsen fra sitt kontor, men han fikk da opplyst at Halvorsen og kontorsjef Tastad var bortreist på elgjakt på Halvorsens hytte hele neste uke. Holm mente at dette underbygget riktigheten av den fremstilling hans kilde hadde gitt. Han tok ikke sjansen på at den konkurrerende lokalavis skulle få tak i nyheten.

Ved Halvorsens og Tastads hjemkomst ble det klarlagt at de to deltok på samme tippelag og at overleveringen av kr. 20.000,- i kommunens kantine var Tastads andel i en tippegevinst.

Etter dette anla Tastad privat straffesak og påsto Holm dømt etter straffelovens §§ 246 og 247. Under saken gjorde Holm prinsipalt gjeldende at artikkelen ikke kunne rammes, da redaktøren i avisen i sin 'Justering" av artikkelen hadde stilt spørsmålstegn i overskriften. Dessuten gjorde Holm gjeldende at han hadde vært i god tro. Dertil kom at saken gjaldt sterke samfunnsinteresser, nemlig å forhindre korrupsjon blant offentlige tjenestemenn. Atter subsidiært gjorde Holm gjeldende at straffelovens § 246 ikke kunne benyttes, og under ingen omstendighet kunne straffelovens §§ 246 og 247 benyttes i konkurrens.

Herover forfattes en betenkning hvor såvel de prinsipale som subsidiære spørsmål drøftes.