UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1988
Praktisk oppgave - fredag 29. april 1988 kl. 09.00 - 18.00

I

Peder Ås og samboeren Marte Kirkerud var en lørdag kveld i januar 1988 på vei til et diskotek i Storevik. Marte var sterkt sminket og utfordrende kledd. Ved en bussholdeplass passerte de en guttegjeng. En i gjengen, Hans Tastad, ropte etter Marte: "Dette får du nok god betaling for, di hore!" Peder ble sint, og stormet bort til Lars Holm, som han trodde var den som hadde ropt. Han dro til Lars i ansiktet med knyttet neve. slik at Lars falt i bakken. Deretter halte Peder Lars opp og slengte ham mot en murvegg.

Lars fikk en kraftig hevelse i pannen og to kuttsår i bakhodet som følge av den ublide behandlingen. Det ene såret var omtrent 2 cm langt. Han ble lagt inn på sykehus til observasjon og behandling over natten. Lars fikk også klærne sine tilgriset av søle og olje. Men det viste seg senere at flekkene gikk bort ved rens.

Lars anmeldte Peder for legemsbeskadigelse og skadeverk. Politifullmektig Hanne Vold tok ut siktelse for overtredelse av strl. § 229 første ledd første straffalternativ og strl. § 291 og begjærte forholdet pådømt ved Storevik forhørsrett.

Straffesaken mot Peder kom opp i april 1988. Retten ble satt med dommerfullmektig Mette Larsen som enedommer. Peder samtykket i at saken ble behandlet i forhørsretten. Han hadde ikke forsvarer.

I retten erkjente Peder at han hadde slått Lars og slengt ham mot murveggen. Han innrømmet også at han hadde forstått at handlingen kunne føre til at Lars ble skadet. Peder mente likevel at han ikke kunne straffes. Etter hans mening måtte han nemlig frifinnes på grunn av provokasjon.

Peder forklarte videre at han under basketaket ikke hadde tenkt på muligheten av at Lars ville bli tilgriset. Han innrømmet i ettertid at han burde ha forstått at det var en nærliggende mulighet. Han syntes imidlertid at Lars hadde fått som fortjent. Peder erkjente seg ikke straffskyldig i skadeverk. men bestred heller ikke sin straffeskyld på dette punktet.

Forhørsretten fant Peder skyldig etter siktelsen og dømte ham i overensstemmelse med den. Retten la Peders egen fremstilling av hendelsesforløpet til grunn, men fant at provokasjon ikke kunne føre til straffrihet ved domfellelse etter § 229.

Etter at dommen var falt. tok Peder kontakt med advokat Nils Vik. Etter råd fra Vik anket Peder forhørsrettens dom til Høyesterett. Anken gjaldt både saksbehandlingen og rettsanvendelsen.

Advokat Vik var Peders forsvarer i Høyesterett. Han anførte for det første at det var en feil at dommerfullmektig Larsen hadde behandlet saken uten meddommere. Det stred også mot strpl. § 94 at Peder ikke hadde hatt forsvarer i forhørsretten, mente han. Aktor, statsadvokat Ole Olsen, bestred at dette var noen saksbehandlingsfeil.

Advokat Vik anførte videre at vilkårene for å avsi dom i forhørsretten ikke var oppfylt. Politifullmektig Vold hadde etter hans mening ikke kompetanse til å begjære pådømmelse i forhørsrett. Peders tilståelse var dessuten ikke uforbeholden. I retten hadde Peder nemlig fremholdt at han måtte frifinnes for legemsbeskadigelse på grunn av provokasjon. Og han hadde ikke erkjent seg straffskyldig i skadeverk. Aktor bestred at vilkårene for å avsi dom i forhørsretten ikke var oppfylt.

Anken over rettsanvendelsen gjaldt for det første at den legemskrenkelsen Peder var kjent skyldig i. objektivt sett ikke var en legemsskade. Skyldkravet var heller ikke oppfylt. Peder hadde nemlig ikke utvist forsett med hensyn til å skade Lars. Uansett kunne Peder ikke straffes på grunn av provokasjon. Aktor bestred alle disse påstandene. Spesielt fremhevet han at det var rettslig uholdbart å påberope seg provokasjon for en eventuell ærekrenkelse som var begått mot Marte, og ikke mot Peder selv. Dessuten var det Hans og ikke Lars som hadde ropt. Peder kunne derfor ikke under noen omstendighet påberope seg provokasjon for angrepet på Lars.

Forsvareren anførte videre at § 291 ikke var overtrådt. Alle flekkene på Lars' klær gikk bort i rens. Det forelå derfor ikke skadeverk i lovens forstand. Dessuten var ikke skyldkravet oppfylt. Etter forsvarerens mening kunne forholdet heller ikke rammes av noe annet straffebud.

Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål som reiser seg i ankesaken for Høyesterett.

II

Våren 1988 oppsto det krise i legedekningen i fylkene Finnmark og Nord-Trøndelag. På sykehusene i disse fylkene var det ca. 80% ledighet i legestillingene, mot ca. 10% i landsmålestokk. I kommunehelsetjenesten var det i disse fylkene ca. 30% underdekning, mens man ellers i landet hadde god dekning. Ja, i Oslo-området var det faktisk for mange privatpraktiserende leger. Generelt kunne det fastslås at ledigheten hadde økt drastisk i de nevnte utkantstrøk. mens legedekningen var forbedret i de mer sentrale strøk.

På politisk hold antok man at det var den etterhvert bedrete mulighet til å få arbeid i stillinger i de sentrale østlandsområder som trakk stadig flere leger vekk fra utkantstrøkene. For om mulig å bedre på situasjonen, vendte Sosialdepartementet seg til en rekke privatpraktiserende leger i Oslo-området og ba om at de meldte seg til tjeneste i de to vanskeligstilte fylkene. Da denne oppfordringen ikke ga noe resultat, så Regjeringen ingen annen utvei enn å gripe til sterkere regulering og kontroll med privatlegetjeneste. Stortinget var ikke samlet da det var aktuelt å gi reglene, så man valgte å gi disse i form av en provisorisk anordning. Anordningen fikk følgende ordlyd:

§ 1: Norsk lege plikter å arbeide hvor han blir beordret av Sosialdepartementet. og ellers til å rette seg etter de pålegg om utøvelsen av legevirksomheten som gis av departementet.
§ 2: Overtredelse av denne anordning straffes med bøter.
§ 3: Sosialdepartementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne anordning.
§ 4: Denne anordning trer i kraft straks.

Sosialdepartementet ga samtidig sålydende forskrift:

§ 1: Det er ikke tillatt å etablere privat legepraksis etter 1.10.1988 i Akershus. Oslo og Vestfold. Leger som har etablert slik praksis etter 1.1.1984 på grunnlag av avtale med den kommune der de har sitt kontor. mister den rett de skulle ha etter avtalen. med mindre annet bestemmes i det enkelte tilfelle.
§ 2: Forskriftene trer i kraft straks.

Med hjemmel i dette regelverket ble 30 yngre leger i det sentrale østlandsområdet beordret til tjeneste i Finnmark og Nord-Trøndelag. Blandt dem var doktor Tangen. som siden våren 1984 hadde drevet et legesenter i Oslo. Legesenteret var opprettet etter avtale med Oslo kommune, sml. lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjeneste i kommunene § 4-1.

Doktor Tangen. som ble pålagt å inngå avtale med kommunen i Kautokeino, mente at han ikke pliktet å bøye seg for dette. Han gjorde gjeldende at beordringen var et grunnlovsstridig inngrep da den var uforenlig med alminnelige prinsipper om likhet og frihet som Grunnloven bygger på. Han viste også til den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 4 (artikkelens ordlyd følger som vedlegg til oppgaven). Det ble videre gjort gjeldende at det stred mot Grunnloven §§ 97 og 105 når myndighetene gjennom forskriften fratok ham retten til avtale med Oslo kommune. Han viste til at han drev en fast innarbeidet praksis med god fortjeneste, hvor det var foretatt store investeringer i utstyr m.v. I den forbindelse ble det også anført at bestemmelsen i fvl. § 39 er til hinder for at forskrifter i noe tilfelle gis virkning på handlinger og forhold som er oppstått før kunngjøringen.

Doktor Tangen hevdet videre at den provisoriske anordning var ugyldig, fordi anordningsmyndigheten ikke kunne omfatte regulering av helsetjenesten. Han hevdet også at anordningsmyndigheten bare kunne brukes i ekstraordinære situasjoner. og at dette ikke var en slik situasjon. Anordningen. eller deler av den, var videre ugyldig fordi det etter Tangens syn måtte stride mot Grl. § 96 når anordningen ga hjemmel for bruk av straff. Han mente også at delegasjonen til Sosialdepartementet var ugyldig fordi det ikke var adgang til å delegere anordningsmyndighet. Bestemmelsen i forskriften § 1 hadde etter Tangens mening ikke hjemmel i anordningen. Han viste til at bestemmelsene ikke gjaldt pålegg om arbeid på bestemte steder. som anordningen. men andre virkemidler.

Herover forfattes en betenkning hvor såvel de Prinsipale som subsidiære rettsspørsmål drøftes os løses.

Vedlegg: Europakonvensjonen art. 4.

Article 4

(1) No one shall be held in slavery or sorvitude.
(2) No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
(3) For the purpose of this Article the term " forced or compulsory labour" shall not include:
(a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Artiele 5 of this Convention or during conditional release from such detention;
(b) any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;
(c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
(d) any work or service which forms part of normal civic obligations.