UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1992
Praktisk oppgave - fredag 24. april 1992 kl. 09.00 - 18.00

I

I januar 1992 var Peder Ås innom en leilighet i Lillevik for å besøke sin gamle venn Lars Holm. Han fikk da vite at sistnevnte satt varetektsfengslet. Etter at Peder hadde fått en kopp kaffe av Lars' samboer Nina, opplyste sistnevnte at Lars hadde satt fra seg i bakgården en 3-4 år gammel Ford Scorpio med Osloskilt. Bilen hadde blitt stående i ca. 3 uker etter at Lars ble varetektsfengslet, og ingen hadde hentet bilen. På spørsmål om eierforholdet opplyste Nina at det visste hun ikke noe om. Hun fortalte imidlertid at Lars hadde vært arbeidsledig i ca. 7 måneder før han ble varetektsfengslet for vinningskriminalitet samt narkotikasalg. Peder gikk ut og tok en titt på bilen. Han oppdaget da at den var ulåst og at nøklene lå i hanskerommet. Han fikk start på bilen og kjørte en tur på byen. Deretter returnerte han til Nina og inviterte henne på en biltur, hvilket hun aksepterte. Samme kveld avholdt lensmannen i Lillevik trafikkontroll. Peder og Nina ble stoppet i en rutinekontroll, og lensmannen ble da oppmerksom på at det forelå en tyverimelding på angjeldende Ford. Etter dette ble både Peder og Nina innbrakt til lensmannskontoret til avhør. De ble begge løslatt etter ca. 2 timer, idet de begge nektet å avgi forklaring for politiet.

Nina hadde tidligere aldri truffet Peder. Hun ble imidlertid meget begeistret for ham. Det endte med at hun i begynnelsen av februar flyttet inn hos Peder.

27. februar var Peder og Nina innom firmaet Brødrene Bjørnstad i Lillevik, hvor Peder tok ut I stk. Stiel motorsag, I stk. Ibea plenklipper og I stk. Reno høytrykkspyler, samt en del materialer, alt til en samlet verdi av kr. 45.349,60. Det var enighet om at Peder skulle ta varene med seg og betale innen I uke. Firmaet mottok imidlertid ikke betaling som avtalt, idet Peder fikk betalingsproblem, da firmaet han var ansatt i, ble tatt under konkursbehandling torsdag 2. mars. Tirsdag 7. mars mottok Peder purrebrev fra firmaet. I svarbrev den påfølgende dag skrev han:

"Det vises til Deres skriv av 7. mars d.å. med krav om betaling. lyer må det foreligge en misforståelse, idet jeg ikke har mottatt varer som nevnt fra Dem. En annen må ha benyttet mitt navn ved anledningen."

Svarbrevet ble lest opp for Nina før det ble avsendt.

Firmaet anmeldte forholdet, og under en etterfølgende ransaking ble gjenstandene funnet hjemme hos Peder.

Da Peder var en gammel kjenning, fant politiet at det var nødvendig å fremme saken nokså raskt. I sin innstilling til statsadvokatembetet foreslo politifullmektig Nilsen at både Peder og Nina ble satt under tiltale for de forhold som er nevnt ovenfor. Statsadvokaten mente imidlertid at bare Peder burde tiltales for det siste forhold, men han reiste så tiltale overfor begge vedrørende ovennevnte Ford Scorpio.

Saken ble fremmet til hovedforhandling ved Lillevik herredsrett onsdag 8. april. Lørdagen i forveien (4. april) var det fest i leiligheten til Peder og Nina, og under denne oppstod det slik uenighet mellom dem at Nina tok med seg sine eiendeler og flyttet søndag formiddag.

Under hovedforhandlingen i herredsretten var det stor uenighet mellom aktor og forsvarer om hvilken straffebestemmelse som eventuelt rammet Peder og Nina.

Under hovedforhandlingen nektet Nina seg straffskyldig. Hun anførte videre at hun ikke ønsket å forklare seg, og hun mente at hun ikke, hadde forklaringsplikt vedrørende - noen av forholdene i tiltalebeslutningen. Hun mente å ha minst to selvstendige grunnlag for sin forklaringsnektelse når det gjaldt forholdet vedrørende Brødrene Bjørnstad.

Etter dette ble det tatt en pause under hovedforhandlingen. Aktor konfererte med politimesteren, og disse ble enige om at aktor skulle frafalle tiltalepunktet mot Nina. De mente at hun i så fall hadde forklaringsplikt. Ninas forsvarer bestred at aktor hadde adgang til å trekke tiltalen vedrørende Nina, og under enhver omstendighet kunne dette ikke ha betydning for hennes vitneplikt på dette punkt. Forsvareren til Peder Ås nedla påstand om frifinnelse.

II a

Hans Tastad inngikk i 1989 en leasingavtale med finansieringsselskapet Nye Lån A/S.

I leasingavtalen var det avtalt at tvister mellom partene skulle avgjøres ved Lillevik herredsrett på Vestlandet. Hans Tastad var bosatt i nærheten av Bodø.

I januar 1991 reiste Nye Lån A/S søksmål ved Lillevik herredsrett med krav om betaling av kr. 242.143,- med tillegg av renter og omkostninger etter påstått misligholdt leasingavtale. Tastad søkte advokatbistand, og advokat Hansen innga tilsvar til herredsretten og påstod saksøkte frifunnet mot å betale Nye Lån A/S kr. 32.196,- med tillegg av renter. Etter at herredsretten hadde berammet hovedforhandling til 2. april 1992 anmodet saksøktes prosessfullmektig om at saksøkte personlig ble avhørt ved bevisopptak ved Bodø byrett. Begjæringen ble etterkommet, og Hans Tastad forklarte seg for Bodø byrett den 31. januar 1992. Hans prosessfullmektig - advokat Hansen - var også til stede under rettsmøtet. Saksøkersiden var imidlertid ikke representert. Tastads rettslige forklaring foranlediget ytterligere bemerkninger i et senere prosesskriv fra saksøkerens prosessfullmektig, idet man fant å måtte redusere påstandsbeløpet til kr. 207.519,med tillegg av renter.

Under hovedforhandlingen i Lillevik 2. april møtte saksøkeren med sin prosessfullmektig samt en saksbehandler, som hadde skriftlig fullmakt fra styret. Hverken Tastad eller advokat Hansen møtte. Under hovedforhandlingen fremla dommerfullmektigen et prosesskriv som han samme dag hadde mottat fra advokat Hansen. Dette hadde følgende ordlyd:

"Saksøker er gjort oppmerksom på at Hans Tastad på det nærmeste er

insolvent. og et forlikstilbud er fremsatt i den anledning. Et prosesskriv fra saksøkerens prosessfullmektig av 9. februar d.å. må imidlertid oppfattes slik at dette er avslått. Av økonomiske grunner kan imidlertid ikke saksøkte møte med prosessfullmektig under hovedforhandlingen 2. april. Det bestrides imidlertid at vilkårene for uteblivelsesdom er til stede."

Prosessfullmektigen til Nye Lån A/S krevde avsagt uteblivelsesdom.

II b

Hans Tastad var ikke ukjent med rettsapparatet. 1 1990 ble han innklaget for Bodø forliksråd av Snarud Maskin A/S - en lokal selger av landbruksutstyr. Tastad møtte da ikke i forliksrådet, og Bodø forliksråd avsa i juli 1990 uteblivelsesdom mot Tastad for et beløp på kr. 22.000,-. Tastad begjærte oppfriskning, men uteble på ny da forliksrådet igjen behandlet saken 4. oktober 1991. Etter begjæring fra leverandørens prosessfullmektig avsa forliksrådet kjennelse om stadfestelse av utebIivelsesdommen fra juli 1990.

Kjennelsen ble forkynt for Tastad 20. oktober 1991. Hans prosessfullmektig mente at saken kunne ankes til Bodø. byrett, hvilket så skjedde og i ankeerklæring av 20. november 1991 ble det nedlagt påstand om frifinnelse. I ankeerklæringen ble det også gjort gjeldende at det forelå formelle feil.

Selskapets prosessfullmektig tok til motmæle og nedla påstand om avvisning av saken.

III

Chen Liu Ping hadde i 5 år vært kaptein på MS Aritan. Skipet var registrert i Liberia, men med norske eierinteresser. I januar 1992 ble skipet holdt tilbake i Bergen, etter at Norsk Sjømannsforbund hadde kontaktet skipskontrollen for å få en teknisk besiktigelse av skipet. Norsk Sjømannsforbunds beveggrunn var at det hadde mistanke om at det kinesiske mannskapet var betalt under gjeldende tariff for norske sjøfolk.

Fredag -ettermiddag 24. januar overleverte skipskontrollen kapteinen et skriftlig dokument om at skipet inntil videre var tilbakeholdt, idet en undersøkelse av spanter og maskin ville bli foretatt mandag morgen. Søndag formiddag gikk en sekretær fra Norsk Sjømannsforbund ombord i skipet og hadde en samtale med kapteinen. Denne dokumenterte da at hyrene var tariffmessig og representanten fra Norsk Sjømannsforbund utstedte da en erklæring på forbundets brevark om at "Norsk Sjømannsforbund for sin del ikke har noen interesse av skipet".

Etter dette valgte skipperen å forlate Bergen, men ble den påfølgende dag oppbrakt til Haugesund. Under inspeksjon av skipet ble det funnet 480 flasker whisky i en stor trekasse, merket "Rederiet Waagesund" - et rederi som var ukjent for norske myndigheter. Partiet hadde en utsalgsverdi i Norge på ca. kr. 150.000,-. 1 tillegg ble det funnet i 2 konvolutter i kassen tilsammen kr. 130.000,- i norske kroner, hvilket politiet mente stammet fra spritsalg på norskekysten. Under politiavhør hevdet kapteinen at han hverken kjente til kassen eller beløpet. Han kunne heller ikke gi opplysninger om rederiet.

Påtalemyndigheten fremmet straffesak mot kapteinen for overtredelse av § 10-1, jfr. § 8-2 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven) og straffelovens § 427, jfr. lov av 9. juni 1903 nr. 7 § 118 allerede i februar samme år, idet han ble tiltalt bl.a. for å ha forlatt Bergen havn uten tillatelse fra skipskontrollen samt for spritsmugling. Under hovedforhandlingen gjorde kapteinens forsvarer gjeldende at brevet fra Norsk Sjømannsforbund måtte virke straffriende. Heller ikke de øvrige vilkår for straff var tilstede.

I sin prosedyre under hovedforhandlingen påstod aktor inndragning av det beslaglagte parti whisky samt av pengebeløpet. Forsvareren gjorde gjeldende at det ikke kunne foretas inndragning, da dette ikke var nevnt i tiltalebeslutningen mot Chen Liu Ping. Forsvareren bestred at pengebeløpet under noen omstendighet kunne inndras. Dertil kom at inndragningskravet heller ikke kunne pådømmes, da rederiet Waagesund ikke var stevnet. Subsidiært gjorde forsvareren gjeldende at det måtte gjøres fradrag for utgifter til innkjøp av whiskypartiet.

Drøft og ta stilling til de spørsmål som oppgaven reiser.