UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1985

Teoretisk oppgave nr. 1 - mandag 4. november 1985

Bokmål: Forvaltningslovens § 41
Nynorsk: Forvaltningslova § 41

Teoretisk oppgave nr. 2 - tirsdag 5. november 1985

Bokmål: I hvilken utstrekning er sivilt saker undergitt partenes fri rådighet, og hvilken rettslig betydning har rådighetsspørsmålet?
Nynorsk: Kor langt er sivile saker undergjevne partane sitt frie rådvelde, og kva for rettsleg verknad har råderettsspørsmålet?

Teoretisk oppgave nr. 3 - torsdag 7. november 1985

Bokmål: Straffelovens § 270
Nynorsk: Straffelova § 270

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 8. november 1985

Bokmål: Gi en fremstilling og vurdering av forarbeiders betydning som rettskildefaktor.
Nynorsk: Gje ei framstilling og vurdering av kva førearbeida har å seie som rettskjeldefaktor.