UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1987


Teoretisk oppgave (1) - mandag 2. november 1987 kl. 09.00 - 15.00

Dom i forhørsretten

Teoretisk oppgave (2) - tirsdag 3. november 1987 kl. 09.00 - 15.00

Avtaler og vilkår i forvaltningsretten

Praktisk og teoretisk oppgave (3) - torsdag 5. november 1987 kl. 09.00 - 15.00

I

Den 7. juni 1986 hadde Oslo-avisen "Nytt idag" en sterkt kritisk reportasje om enkelte av produktene til Bergens-firmaet A/S TIBU, et firma som hovedsakelig leverer dykkerutstyr til oljeindustrien. Artikkelen var skrevet av frilansjournalisten Ole Olsen.

Etter reportasjen gikk omsetningen til firmaet betydelig ned og firmaet mente seg erstatningsberettiget. Utover våren 1987 ble det utvekslet diverse brev mellom advokaten til A/S TIBU og avisens advokat med sikte på k få istand et forlik uten at dette lyktes.

Ved stevning for Midhordland herredsrett, datert 6. september 1987. fremmet A/S TIBU ved sin advokat erstatningssøksmål med krav på 1 million kroner mot 1. A/S "Nytt idag" v/styrets formann, Nils Nilsen, adresse Oslo. 2. redaktør Hans Hansen. adresse Oslo og 3. journalis t Ole Olsen, adresse Askøy, in solidum.

I sitt tilsvar for Midhordland herredsrett krevde avisens prosessfullmektig advokat Ås saken avvist. Det ble vist til at saken ikke var forliksrådsbehandlet. Dertil kommer at søksmålet var reist ved galt verneting. Styret til A/S "Nytt idag" har sitt sete i Oslo. For begge advokat Ås' klienters vedkommende. saksøkte nr. 1 og nr. 2, må saken derfor innledes ved forliksklage ved Oslo forliksråd. Hva angår saksøkte nr. 3 blir det vist til Bergen forliksråd og Bergen byrett som riktig rettskrets, idet saksøkte har fast bopel i Bergen. noe som også fremgår både av folkeregisteret og av telefonkatalogen. At Olsen også står oppført i telefonkatalogen med adressen Øvre Erdal, Askøy, henger sammen med at dette er hans mors hus og det opplyses at han kun bor her i helgene.

A/S TIBU's advokat bestred at det forelå noen avvisningsgrunn. Det er ikke nødvendig med forliksrådsbehandling når begge partene har advokater. Vernetinget er videre lovlig. Idet journalist Olsen må anses å ha bopel på Askøy. og det er da etter loven også adgang til i fremme kravet mot de øvrige saksøkte ved det samme verneting. Under enhver omstendighet må vernetinget godtas i betraktning av at det dreier seg om en erstatningssak.

Drøft avvisningspørsmålene.

II

Om beskatning av renteinntekter og fradrag for renteutgifter.

Begge oppgavene skal besvares.

Den kandidat som tar eksamen etter 1972 - ordningen er fritatt for prøve i skatterett. Denne kandidat besvarer som oppgave II:

Tvml. § 404

---------------------------------------

Ved lov av 27. juni 1986 nr. 48 fikk tvml.§ 274 enkelte tillegg (som trådte i kraft fra 1. januar 1987). Til opplysning for kandidatene siteres følgende fra lovtidende:

 

"§ 274 første ledd nytt nr. 1 skal lyde:

1.i saker hvor begge parter har vært bistått av advokat og det i stevningen opplyses at både saksøker og dennes advokat finner det uten hensikt å bringe saken inn for forliksrådet til mekling eller med krav om dom;

274 første ledd nåværende nr. 1 til 8 blir nye nr. 2 til. 9."

---------------------------------------

Teoretisk oppgave (4) - fredag 6. november 1987 kl. 09.00 -15.00

Hvilken relevans og vekt har traktater og annen folkerett med hensyn til lovtolking og andre rettskildespørsmål.