UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

 

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1988

Teoretisk oppgave nr. 1 - mandag 31. oktober 1988 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Nødverge
Nynorsk: Naudverje

Teoretisk oppgave nr. 2 - tirsdag 1. november 1988 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Forvaltningens frie skjønn (forvaltningsskjønnet)
Nynorsk: Forvaltninga sitt frie skjøn (forvaltningsskjønet)

Teoretisk oppgave nr. 3 - torsdag 3. november 1988 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Vilkårene for varetektsfengsling
Nynorsk: Vilkåra for varetektsfengsling

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 4. november 1988 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Om beskatning av arbeidsinntekter og fradrag for tilknyttede utgifter.
(Forskriftene om skattefritak for visse naturalytelser mv og de særlige unntaksbestemmelser i skattelovens § 42 tredje ledd og i fjerde ledd 1. og 2. punktum skal ikke behandles)
Nynorsk: Om skattlegging av arbeidsinnkomer og frådrag for tilknytte utgifter.
(Forskriftene om skattefritak for visse naturalytingar mv og dei særlege unntaksføresegnene i skattelova § 42 tredje stykke og i fjerde stykke 1. og 2. punktum skal ikkje handsamast)